Szent Benedek-rendi katolikus gimnázium, Kőszeg, 1923

3 Wallner József kanonok úr 19 új kongregánistát avatott Mária gyer­mekévé. Délután sikerült ünnepélyt rendezett az egész ifjúság. A két­hetenkint tartott gyűléseket a tagok buzgón látogatták. A nem ájtatos­sági gyűléseken a tagok apologetikus, missziós és eucharisztikus elő­adásokat tartottak. A felső osztályban megalakult szakosztályok (eucha­risztikus, hitvédelmi, sajtó és irodalmi) hetenkint tartalmas gyűléssel tettek tanúságot buzgóságukról. A „Mária Kongregáció"-t járatták 36 példányban, a „Néger Gyermek"­et 200 pld.-ban, az „Afrikai Vissz­hangzót 50 pld.-ban. Könyvtáruk több értékes könyvvel gyarapodott. Szívgárda vezetője Kurbély Vince. „A Szív" újság 25 példány­ban járt. Az iljúság lelki gyakorlatai április 3., 4., 5. és 6-án voltak dr. Janota Ciril pannonhalmi főiskolai tanár vezetése mellett Cserkészet. A Jurisich-csapat főparancsnoka dr. Szunyogh X. Ferenc, parancsnoka Kováts Arisztid. A mult nyáron egy rész mozgó táborozásban a Balaton vidékét tekintette meg, a másik rész pedig Szajk pusztán gr. Erdődy Sándor birtokán táborozott. Márc. 1 — 3. jól sikerült előadást rendeztek a cserkészek. A pünkösdi ünnepek alkalmával pedig cserkészkiállítást és vásárt tartottak szép anyagi eredménnyel. Az új cserkészeket pünkösd hétfőjén vette föl a fő­parancsnok és ugyanakkor az öreg cserkészek elbúcsúztak. — A város turistajelzéseit a cserkészek átfestették. Ének- és zenekar. Az ének- és zenekart Kováts Ferenc városi karnagy vezette. A versenyénekkar dr. Szunyogh vezetésével résztvett a fővárosban a Magyar Jövő által rendezett énekversenyen és elnyerte a 2. csoport 3. díját, díszoklevelet. Ünnepélyek. Dec. 8 án a kongregációi felvétel alkalmából a Mária­kongregáció, február 2-án az igazgató nevenapja alkalmából az egész intézet, március 15-én pedig az Önképzőkör rendezett hazafias ünnepélyt. Tanári testület. a) A pannonhalmi szent Benedek-rend tagjai : 1. Nagy Balázs, igazgató, házfőnök, oki. rendes tanár, a Segítő­egyesület igazgatója. Tanította a bölcseletet a VIII. osztályban, heti 3 órában. Tanít 21 év óta. 2 Stengl N. János, oki. rendes tanár, a természetrajzi és vegy­tani szertár őre, a Segítő-egyesület titkára. Tanította a természetrajzot az I, II., IV., V. és VI osztályban, az egészségtant a VII. osztályban. Heti órák száma 15. Tanít 22 év óta. 3. Csernák Szaniszló, oki rendes tanár, igazgató-helyettes, a tanári és deáksegélyző könyvtár őre. Tanította a vallástant a VII. o.-ban, a magyart a VIII. o.-ban, a latint a VI. o.-ban, a történelmet és földrajzot a IV. o.-ban, a gyorsírást a III, V. és VI. o.-ban. Heti órák száma 16. Tanít 22 év óta. 4. Kurbély Vince, oki. rendes tanár, a Szívgárdának vezetője. Tanította a görögöt a VI., VII. és VIII. o.-ban és a szépírást az I. o.-ban. Heti órák száma 15. Tanít 11 év óta.

Next

/
Oldalképek
Tartalom