Szent Benedek-rendi katolikus gimnázium, Kőszeg, 1899

— 70 — Bécsy Márton és Prilisauer Adolf. A kaposvári m. kir. áll. fö­gymnasium története 1800—1895. Kaposvári áll. fg. 1895/6. mellett. Beke Andor. I, Az algymn. mai állapota. II. Marhauser Imre. Bonyhádi g. 1897/8. Belják Bernát. Intézetünk küldetése. Bártfai röm. kath. g. 1888 9. Benka Gyula. A szarvasi ágost. hitv. ev. fögymnasium története. 1802-1895. Szarvasi ág. ev. fg. 1894/5. Berecz Sándor. A Szentesvárosi községi fögymnasium története. Szentesi közs. fg. 1895/6. mellett. Berkeszi István. A temesvári magyar királyi állami főreáliskola története. Temesvári áll fr. 1895/6. mellett. Bertalan A. A selmeczbányai kir. kath. nagygymnasium rövid története. Selmeczbányai kath. fg. 1875/6. Bethlen-Kollegium legújabb története, A—. Nagy-enyedi ev. ref. Bethlen-fóisk. 1895'6. mellett. Bod Károly. Visszatekintés az 1887/8-ik iskolai évre. Székely­udvarhelyi ev, ref. kolleg. 1887/8. Bodor István. A rimaszombati egyesült protestáns főgimnázium története. Rimaszombati egyesült prot. fg. 1898/99. Bonyhádi ág. ev. esperességi algymnasium története. Bonyhádi g. 1891/5. Borcsa Mihály. Adatok a szászvárosi ev. ref. Kún-kolegium tör­ténetéhez. Szászvárosi ev. ref. Kún-kolleg. 1893/4. Boros Gábor. A nagyszebeni állami fögymnasium története. Nagy­szebeni áll. fg. 1895/6 mellett. » » A deési m. kir. áll, gymnasium. Deési m. kir. áll g.. 1897/8. Boros Vida. Az aradi állami főreáliskola múltja és jelene. Aradi fr. az ezredéves ünnep alkalmából. 1896. Borostyán Sándor. A székesfehérvári reáliskola tört énete 1854—1894. Székesfehérvári áll fr. 1894/5. Bors Mihály. A magyarországi középiskolák programm-értekezése 1851—1880. Esztergomi kath. fg. 1880/1. Borsody Miklós. A lőcsei kir. kath. fögymnasium történetének vázlata rövid bevezetéssel a városről. Lőcsei kath. fg. 1868/9. Bozőky Endre. A pozsonyi főreáliskola története 1850—1893. Pozsonyi áll. fr. 1894/5. Brózik Károly. A budapesti II. ker. állami reáliskola története alapításától 1895/6-ig. Budapesti II. ker. áll. fr. 1894/5. és 1895/6. (A) Budapesti áll. ipariskola alapításának és működésének rövid története. Budapesti közép iparisk. 1895/6. (A) Budapesti felsőbb leányiskolában a Király O felségének látogatása. Budapesti felsőbb leányisk. 1885/6. (A) Budapesti IV. k. közs. főreál története 1854—1893. II. rész. Budapesti IV. k. közs. fr. 1897/8.

Next

/
Oldalképek
Tartalom