Körösvidék, 1927 (8. évfolyam) június-október • 140-246. szám

1927-09-27 / 218. szám

Békéscsaba, 1927 szeptember 27 Ára ÍO fillér Kedd VIII. évfolyam 218. szám Szerkesztőség és kiadóhivatal: Békéscsaba Szent István-tér 18. Telefon 60. fUggetlen keresztény politikai napilap A „Falu" Szövetség hivatalos lapta Jelentkezik a Szovjet Chamberlain, amikor a genfi tár­gyalások alatt a magyar-román bir­tokperrel kapcsolatban a jogi bizo.t­ság álláspontjára helyezkedve oly erélyesen védelmezte ennek három pontba foglalt hatarozatát, nem is gondolta talán meg, hogy ezzel a magatartásával miiy kinos helyzetbe hozza Angliát. Tudvalevőleg igen •agy számban vannak angol állam polgárok, akiknek birtokát Szovjet­oroszország éppen olyan radikális uton kobozta el, mint Románia az erdélyi birtokokat. Szovjstoroszország csak precedensre várt, hogy arra hivatkozva elismertesse jogát eme bitokkonfiskáíásía. Gróf Apponyi Albert, amikor Qenf ben ismeretes nagy beszédét elmon­dotta, már hivatkozott arra, hegy vigyázzon a Népszövetség, ne hozzon politikai irányoivskíői vezettetve olyen döntéit, amelyik még a szovjet szá­mára is alkalmas anyagot szolgáltat arra, hogy kommunista birtokpoiiti káját akceptábilissá tegye. Az orosz sajtónak úgyis kapóra jött a magyar­román birtokper, különösen Cham­berlain beszéde, amelybe most már bele tudnak kapaszkodni. A Moskvában megjelenő „Pravda" cimü bolseviki újság nyíltan irja cik­kében, hogy most már tudni fogják, mit válaszoljanak az angoloknak, ha birtokaikat ismét számon kérik. A Pravda szerint nincs semmi szükség arra, hogy ötleteken törjék a fejüket, mert most unos untig elég lesz szá­mukra, ha ugyanarra az álláspontra helyezkednek, amire Chamberlain Genfben a magyar állásponttat szem­ben, Az angol kfllHgymioiszter állás­pontja alaposan kihathat az angol polgárok birtokkártalanitási ügyére is, mert mintegy jogo&ultoak mon­dotta ki a szovjet számára is a vagyonelkobzást. Mi elismerjük, hogy Chamberlain, aki előadója volt a magyar román birtokpernek, kissé kellemetlen hely­zetbe került, amikor a Népszövetség előadójaként éppen neki kellett egy olyan bizottság álláspontjára helyez­kedni, amely bizottság politikát vitt agy tisztára jogi vonatkosásu kér­désbe. Az angolokra nézve Chamberlain­nnk ez a helyzete annál is inkább kínossá lett, mert amint kitűnik, a szovjet nem késlekedett Chamberlain érveléseit a legsürgősebb időn beiül magáévá tenni, mert az angol kül­ügyminiszter beszéde nekik ugy tűnt fel, mintha saját szájukból hangzott volna el. Felelősszerkesztő MIGEND DEZSŐ Mi ezt hisszük, hogy a Népszövet­ség nagyon súlyos precedenst terem tene, ha a decemberben összehiveedő ülésén nem korrigálná azokat a pon­tokat, amelyeket Románia érdekében hoatak. Ez a határozat ugyanis, — amint annakidején Apponyi Albert nem szűnt meg hangoztatni —, nem kl­íáróleg a magyar-román birtokper ügyében hozatott meg, mert ennek a nemzetközi fórumnak a döntése precedensül szolgálhatna sok olyan más vitás üggyel kapcsolatban, ame lyekből a legnagyobb komplikációk szármaihatnak. Nem hisszük, hegy utolsó helyen fog állani enuak a jogi komplexum­nak ez anyaga, emelyre hivatkozva angol á'flempolgárok jelentenek be kártérítési igényt Szovjetoroszor szággal szemben. A geafi döntés­nek íme neircjak Románia örül, de örömében talán fokozott mér­tékben osztozik Szovjetoroszország, amelyik görcsösen belekapaszkodik Chamberlaia beszédébe, ami énhető, mert a legjobb matériát szolgáltatja számára, hogy birtokéikobzási té­nyeit, szóval kommunista álláspont­ját elismertesse a kapitalista világ gal. Mi azt hisszük, hogy erre még sem ksrtil sor, mert ilyen oldalról is szemlélve a magyar—román bir­tokper ügyét, a decemberi népszö­vetségi ülés még komoly korrekció kat eszközöl. wswaiJ aix-Kisaxmtu r. Két-három héten belül döntenek Rothermere lord adományának felosztása ügyében (Bp. É rt.) Tegnap járt le aá a hs'ártáő, amelyet o társadalmi egye sületek szövőtsígéneí vezetősége a Rothermere lord adományból való se gélykérésre kitűzött, összasea 15 000 pályázatot adtak be. A kérvények felett a bizottság 2—3 héten belül döat és' körülbelül 30—40 pengő lesz as a minimális összeg, amit egy-egy menekültnek juttatnak. uuva KHnu«rjc mr<tanmm Tömeges letartóztatások Prágában a fascista szervezkedés miatt Prága, szeptember 26. Lapjelentések szerint a rendőrség átadta a katonai ügyészségnek azokat az iratokat, amelyeket a fascista szervezet titkári hivatalában lefoglaltak. A katonai ügyészség vizsgálatot indított Gajda volt tábornok és Zamek városi kapitány ellen, valamint a prágai helyőrség magasrangu tisztjei ellen. Az illetők állítólag igen súlyos termé­szetű bűncselekményt követtek el. Franciaország békét akar (?), de minden percben kész a háborúra Gebweiler, szeptember 26. (Havas) A vadászzászlóeljak hősihelottainak emlékét megörökítő szobor leleple­zése alkalmából Poincaré miniszter elnök mondott beszédet. Dicsérte a vadász katonaság vitézségét, eiután a következőket mondoita : Én is azt óhajtom, mint minden gondolkodású ember, hogy e háború helyébe a döntőbíróság ítélete lépjen és hogy mielőbb elérkezzék az a nap, ami­Athénben letartóztatták :Pangalosz fiiveit (Bp. Ért.) Athénben tegnap 40 al tisztet és közel 100 közkatonát tar­tóztattak íe, akik ellen az a gyanú merült fel, hogy részesei annak a for­radalmi mozgalomnak, amelynek egy időben kellett voloa kitörnie Athén­ben ás Szalonikiben. Athénben a rendőrség letartóztatta mindazokat, akikről köztudomásu, hogy Pangalosz hívei. kor a háború idők muló emléke lesz. Ez azonban nem egyedül tőlünk fi3gg, amig idáig eljutunk kénytelenek vagynnk számot vetni azzal, hogy váratlanul ismét visszatér az a baj, ame lyet fájlalunk. Mi, ekik a bókét óhajtjuk, elfe­lejthetjük bár az igazságtalanságo­kat, de nem felejthetjük el Francia­ország nagyságát és fiaink vitéz­ségéi. A FAKSz tfarmadik körlevele Budapest, szept. 26. A fAKSZ harmadik körlevelében közli az en­gedélyezett hitelfolyósítások feltéte­leit. Eszerint ebben az évben mint­egy 120 község hiteligényét fogja kielégíteni a szövetség. A házhely­hez juttatottak a jFAKSZ utján nem­csak a felépitendő házakat, hanem a már megvásárolt építési anyagokat is kötelesek tűzkár ellen biztosítani. Előfizetési árak: Negyedévre 6 pengő. Egy hóra 2 pengő Egyes szám ára 10 fillér A szolnoki művésztelep jnbilenmi kiállítása Ha valaki megakarja ismerni a magyar Alföldet, olvassa el Petőfi költeményeit ás néz/.& meg a szol­noki művésztelep festőinek képeit. Petőfi felfedezte as Alföldet, szép­ségeit költeményeibe zárta. Ez a fel­fedezés sokáig nem tudott szioekben jelenüini, mert nem hatott ösztönző erővel festőinkre. Nyugaton a köl­tők (irók) természeifelfedezéseit sie­tőn nyomonkövették a festők. Ná­lunk hosszú évtizedek suhantak el. Idegen, osztrák festőknek kellett jönnie, hogy az Alföld kitárja vég­telenahorizontu síkjának magábarej­tett költészetét. Az osztrákok Petten­kofen Ágost, L. Carl Müller, Gu­albert Raffalt, Ottó von Thoren, Tina Bleu s mások sikerei elindítot­ták a magyar festőket az Alföld szí­véhez : Szolnokhoz. Ma büszkén mondhatjuk a 25 éves jubileum al­kalmából is: a magyar Alföldet is­merjük, Szolnok nevét pedig az egész müveit világ művészeti szak­irodalma értékeli. De ismeri-e eléggé a magyar mü­veit közönség, istápolja e eléggé anyagilag a magyar közönség, a magyar intézmények, a magyar vi­déki városok ? Kényelmetlen volna kielégítően felelni a kérdésebre, mert Szolnok nemcsak a szolnokiaké. Mindnyájunk közös kincse. Béké&vármegye városai, intézmé­nyei, műpártoló közönsége bizo­nyára nem hagyja figyelmen kívül kívül hálájának, elismerésének lero­vását az október 1-én záruló kiállí­tás művészgárdájával szemben. A telep művészei munkásságuk legjavát adták a jubileumhoz. Éppen ezért nebéz is volna külön-külön méltatni művészetüket. Legtöbbjük világhírnévnek örvend: mint Vi­dovszky Béla, Zádor István, Szlényi Lajos, Pólya Tibor, Fényes Adolf, Zombory Lajos. Meglátásuk különbözősége szembe­szökőbb. Más-más egyéniségek lévén, más-más látással nézték az Alföld csodálatos, sejtelmes, döbbenetes erejű szépségét, mérhetetlen esti csendjét, levegőjének ezsrváltozatu színét, fenséges nyugalmát, megrázó viharheragját, felhőinek tündérjátékáf; testéből növesztett fáit, virágait, aranykalksstengerét, sárga tarlóját, kiaszott legelőjének végtelenségét; eledelével táplált embereit, állatait. Más-más meglátással, de valameny-

Next

/
Oldalképek
Tartalom