Körösvidék, 1927 (8. évfolyam) június-október • 140-246. szám

1927-06-23 / 140. szám

Békéscsaba, 1927 június23 KörüavMé a* 3 XXI. Országos Zarán­doklat Nagy Mária-Zellbe P. Zadravetz István püspök és Guba Pál oy. piarista tanár lelki vezetésével augusztus hó 10 én 8 napos zarándoklat indul Mária Zellbe. Részvételi dij, mely magában fog­lalja az útiköltséget Budapesttói— Mária Zellig és vissza Mária Zeit­től Budapestig s az útlevél, vízum­díjakat : II. osztályon való utazásnál 42 pengő, 111. osztályon 30 pengő, 10 éven aluli gyermekek a részvé teli díj felét fizetik. Az útlevél és vizűm beszerzéséről a rendezőség gondoskodik. Jelentkezni és érdek­lődni lehet levélben is: Borsy Ist­vánnál, a zarándoklat kOzponti iro­dájának vezetőjénél, Budapest, IV. Irányi u. 21. II. udvAr fél emelet 11. Útirány: oda, Budapest, Hegyes­halom, Bécs, Sanct-Pölten, Mária­Zellig vonaton, — vissza : Mária­Zell, Sanct-Pölten, Bécs vonaton, Bécstől—Budapestig hajón. i aii w w m a«Mtt«Bn mm ub —MB—»— MMWW HÍREK Ezen a héten a Réthy és a Südy gyógyszertárak tartanak éjjeli szolgálatot. — Időjárás. A budapesti mete­orológiai intézet jelenti: Növekedő felhőzettel átmenetileg zivataros esők várhatók, hősiilyedéssel és nyugati szelekkel. — Az állandóválasztmány szom­baton délután fél négy órakor a városháza kistanácstermében köz­gyűlést előkészitő ülést tart. — Hursán Mihály (Békéscsaba) jöjjön be valamelyik délután lapunk szerkesztőségébe. (Szent István-tér 18. szám.) — Elfogták Balmazújváros környékének rettegett utonálló­ját. Debrecenből jelentik : A debre­ceni állomáson igazolásra szólították fel Kocsis János balmazújvárosi cse­lédet, akinek zsebében kincstári re­volvert találtak. Kocsis azt állította, hogy a gazdája küldte be a fegy­vert a rendőrségre. Megállapították, hogy Kocsis azonos azzal a rette­gett rablóval, aki Balmazújváros környékén hetek óta garázdálkodott a tanyákon. Rendszerint a kora reg­geli szürkületben támadta meg a> országúton a városba igyekvőket. Ha valaki nem állott meg felszólí­tására, akkor rálőtt. Egy alkalom­mai egy gazdát súlyosan meg is se­besített. Kocsist letartóztatták és át­adták az ügyészségnek. — Állami gépjárművezetői (sof­för) tanfolyam nyílik meg a m. kir. techn. és anyagvizsgáló intézet keretében julius hó 11-én este fél hét órakor. Beiratás julius hő 10 én d. e. 10—12 óráig az igazgatósági irodában, hol részletes tájékoztató is kapható. (Budapest, VIII. József­körut 6. I. 8.) — Országosvásár Battonyán. A legközelebbi országosvásár Bat­tonya nagyközségben junius 25 és 26-án lesz, melyre vészmentes helyről szabályszerű marhalevéllel ellátott mindenféle állat felhajtható. — A szerdai kirakodóvásár jobbnak bizonyult, mint amilyennek az előjelekből ítélni lehetett. Az áru sok szokatlanul nagyszámban vonul­tak fel, ami nagyrészben a napok­ban elmúlt környékbeli városoknak tulajdonitható, mert igy a közelség és a kevés költség következtében kifizetődött az eljövetel. A forgalom természetesen ezúttal sem aránylott az árusok ^nagyszámához, de ezért elég tűrhető volt. Tekintettel a mun­kaidőre és a nagy melegre nem volt valami különösen nagyérdeklődés a vásárlók részéről a vásár iránt, de aki eljött, annak nagy ré­sze vásárló szándékkal volt. Kü­lönösen hiányzott a viclék nagy­számú falvonulása. Sok esetben elő­fordult most is, hogy egyes keres­kedők szinte erőszakosan adtak el egy-egy darab árut, szerintük fél­áron, hogy útiköltségük legyen. A legnagyobb forgalom, mint minden­kor, a cukorka, csokoládéfélékben, valamint játékokban és egyéb apró­ságokban volt. A felfordult helyzet ellenére a vásár elég jói elhelyezve, rendben folyt le. — A dalosverseny idejére fel­függesztik a munkaszünetet. Az augusztus 13—14—15-én Szegedan tartandó országos dalosverseny ren­dezősége tervbe vette, hogy e napo kon a Széchenyi téren a Városháza és a Zsótér ház előtt szegedi speci­alitásokat (tarhonya, paprika, papucs bicska) fog árusítani. Miután a ver­seny egyik napja vasárnapra, a má­sik Nagyboldogasszony ünnepére esik, a dalosverseny rendezősége a városi tanács utján felirattal fordul a ke­reskedelemügyi miniszterhez, hogy e napokon Szeged város területére füg­gessze fel az általános munkaszüne­tet és a város egész területén en­gedje meg az üzletek nyitvatar­tását. — Készithet sirrácsot kovács­mester. Amint a lakatos és bádo­gos iparosok között vannak hatás köri ellentétek, ép ugy vannak vitás esetek a lakatosok és kovácsok kö­zött is. Egy kovácsmester kérdése az volt, van e joga sirrácsok készí­tését elvállalni. Kérdésére a választ ezúton is megadjuk, mert valószínű, hogy sok más olvasóinkat is érde­kelni fogja. Az 52707—904. K. M. rendelet szerint kovács által sirrá­csoknak külön ipariigazolvány nélkül való készítése nem képez ipari kihá­gást. Ezen megállapításból önként folyik az, hogy ily munkák készi tésére kovácsmester is vállalkoz­hatik. * Fotó cikkek I Lemezek, papírok, vegyszerek és az összes kellékek Wénich Lajos drogériájában, Szent István-tér 16. * „Hófehérke" vászoncipő tisztító a legjobb, legfehérebb, legszebb. Kap­ható mindenütt. m •• Tanügy Beiratások a felső kereskedelmi iskolába. A békéscsabai felső ke­reskedelmi iskola ugyanazokat az ismereteket és képesitéseket nyújt­ja, amelyek az ország többi 48 felső kereskedelmi iskolájában nyerhetők. A négy évfolyam el­végzése után érettségi vizsgát tett ifjak országszerte jó elhelyezést nyernek a bankoknál, biztositó­intézeteknél, a különböző keres­kedelmi, ipari és mezőgazdasági vállalatoknál; mennek mint tisztek a vasúthoz, postához, adó- és vám­hivatalhoz, pénzügyigazgatóság­hoz. Ha tovább akarnak tanulni, lehetnek jegyzők, látogathatják a bel- és külföldi kereskedelmi és gazdasági főiskolákat, a közgazda­sági egyetemet, ahol pl. revizorok­nak, felső kereskedelmi és felső mezőgazdasági iskolai tanároknak képezhetik ki magukat. A beírások a felső kereskedelmi iskolába f. évi junius hó 30. és julius hó 1., 2. és 4. napjain délelőtt 8 órától 12-ig és délután 3 órától 5-ig lesznek. Az I. évfolyamba oly tanuló vehető fel, aki a közép- vagy polgári iskola IV. osztályát sikeresen elvégezte; a II. évfolyamba másfajta taninté­zetből (kereskedelmi szaktanfo­lyamból, közép-, felső mezőgazda­sági, felső ipariskolából vagy ía­nitóképzőintézetből stb.) átlépni óhajtóknak és magánvizsgázóknak a szükséges felvilágosításokat kész­séggel nyújtja az igazgató. A fel­vételhez a tanuló születési anya­könyvi kivonata, utolsó iskolai bi­zonyítványa és — ha az iskolai tanulmányokban egy évi vagy hosszabb megszakitás volt — ha­tósági erkölcsi bizonyítványa, vala­mint 24 pengő felvételi dij lefize­tése szükséges. Az egész évi tandij 160 pengő, amely félévi, negyedévi vagy havi részletekben fizethető. Szegénysorsu, jó előme­netelü tanulók tandíjkedvezmény­ben részesülnek. — Aki helyét az 1927—28. tanévre az iskolában biz­tosítani akarja, még ha tanulmá­nyait eddig is itt végezte és még ha javitóvizsgálatot is kell előbb tennie, okvetlenül e napokon jelent kezzék, mert szeptemberben csak kivételesen van jelvétel az esetleg üres, vagy megüresedett helyekre. Beiratások az állami polgári fiu- és felső mezőgazdasági is kólába. A helybeli polgári fiu- és felsőmezőgazdasági iskola julius hó 1-én és 2 án délelőtt 8—12 óráig tartja a beiratásokat. A polgáriskola I. osztályába iskolai bizonyítvány és születési anyakönyvi kivonat alapján olyan tanulók iratkozhatnak be, akik az elemi iskola négy osztályát elvé gezték. Lehetőleg csak olyan tanulók keressék fel a polgáriskolát, akik annak mind a négy osztályát el akar­ják végezni, mert ha előbb marad nának ki abból, akkor csonka mű­veltséggel távoznak az életbe és jobban tették volna, ha az elemi iskola V—VI. osztályát látogatták volna. A felső mezőgazdasági iskola első osztályába négy polgári, gim­náziumi, reáliskolai és reálgimná­ziumi osztályt végzett ifjak vétetnek fel minden felvételi vizsgálat nélkül, mégpedig elsősorban a gazdálkodók gyermekei. Más iskolából a felső mezőgazdasági iskola felsőbb osztá­lyaiba még tantervkülönbözeti vizs­gával sem lehet átlépni. Beiratáskor mindkét iskola növendékei 27 pengőt, a közalkalmazottak, hadiözvegyek és hadirokkantak gyermekei 25 pengőt fizetnek. Utóbbi körülményt beiratás­kor írásban kell igazolni, mely iga­zolványt a hivatali főnök, vagy városi tanács állítja ki. A 28, illetve 14 pengő tandij a tanév folyamán válik esedékessé. Hogy miképpen lehet tandíjmentességért folyamodni, arra nézve az érdekeltek szeptember ele­jén kapnak utasítást. Segélykönyve­kért is csak szeptember elején lehet folyamodni. A békéscsabai m. kir. állami Lorántffy Zsuzsánna leánygim­názium 51 növendéke 4 tanár kisé retében ma, csütörtökön délben 12 óra 47 perckor tanulm<|pyi kirándu­lásra megy a Balaton környékére. Az igazgatóság felhívja az érdekelt növendékeket, hogy a kapott szóbeli utasítások szerint felkészülve déli egynegyed 1 órakor künn legyenek a vasúti állomáson a II. oszt. váró­teremben. A szülők megnyugtatására a vezető tanár a helyi lapokban na­ponta táviratilag ad hirt a kirándulás leglényegesebb fázisairól. Vizsgálatok Gyöngyösi Gusztáv államilag engedélyezett zene­iskolájában. Heifón, kedden és szerdán évzáró vizsgálatok voltak Gyöngyösi Gusztáv államilag enge­délyezett zeneiskolájában, amelyen szépszámban jelentek meg a szülők és az érdeklődők. A vizsgákon a növendékek nemcsak gyakorlati ké­szültségüket mutatták be előadási darabok és tanulmányok eljátszásá­val, de megfelelő elméleti tudásuknak is szép tanújelét adták. A kultusz­miniszter rendeletének megfelelően a vizsgázott növeneékek bizonyítványt nyertek. A szünidőben az iskola tan­folyamot tart, amely julius elsején kezdődik. KÖZGAZDASÁG Magtisztító gép bemutatás Debrecenben A jő termésnek elengedhetetlen feltétele jő vetőmagnak a használata. Különösen fontos az, hogy a vető­mag ne tartalmazzon gyommagva­kat, idegen gazdasági magvakat, léha, szorult, sérült s következésképen rosz­szul csírázó vagy csírázó képessé­gét vesztett szemeket, esetleg idegen anyagokat: föld, kavics stb. A vetőmagvaknak mindezen anya* goktől megtisztítása és a legjobban csírázó szemek kiválasztása oly fel­adat, mely a gyakorlatban általáno­san alkalmazott rostákkal, triőrök­kel stb. nagy kézimunkaerő alkal­mazásával is, csak nehezen s meg­közelítőleg sem tökéletesen végezhető csak el. A vetőmagtisztitás és selectálás céljaira szerkesztett uj gép került azonban forgalomba a mult évben : a Hofherr Schrantz Clayton-Schuttle­worth gépgyár „Selector" nevü mag­tisztító gépé, mely az összes gazda­sági magvak minden vonatkozásban megtisztítását és selectálását egy­szerre végzi el. A Tiszántúli Mezőgazdasági Ka­mara különös jelentőséget tulajdonit annak, hogy a gazdaközönség ezen gépet és munkáját megismerje és ezért junius hó 26-án vasárnap, dél­előtt fél 10 órakor Debrecenben, a Kamara székházának udvarán, (Hu­nyady-utca 5) munka közben mu­tatja be az érdeklődő gazdaközön­ségnek a „Selectort." A bemutatóra minden gazdát és érdeklődőt meghív és szívesen lát a Kamara.

Next

/
Oldalképek
Tartalom