Körösvidék, 1926 (7. évfolyam) október-december • 220-296. szám

1926-10-22 / 240. szám

Békéscsaba, 1926. október 24. Körösvidéle 7 Leventeverseny Eleken Jól sikerült leventeverseny volt e hó 17-én vasárnap Eleken. Ez­úttal a Mezőhegyesi Levente Egye­sület versenycsapata — mely a vármegyei leventeversenyen az első dijat, a vándorzászlót kapta — mérte össze erejét az eleki leven­tékkel. Ezen a versenyen az ele­kiek kerültek ki győztesen. Az at­létikai versenyszámokból az elekiek tiz első dijat kaptak. Részletes tudósitást az alábbiak­ban adjuk: A mezőhegyesi leventék vasárnap délelőtt 11 órakor érkeztek Elekre oktatóik kíséretében. Továbbá Wág­ner János várm. testnevelési fel­ügyelő és az alispán kiküldötteként dr. Szmolenszky László jöttek el Elekre. A fogadtatásra megjelent az eleki levente egyesület verseny­csapata, Péczely Lajos levente egye­sületi elnök s sokan ^mások. Mikor a vonat befutott, felcsendült az eleki fúvószenekar zenéje. A vendégeket Péczely Lajos főjegyző a levente­egyesület elnöke fogadta és üdvö­zölte. Az üdvözlésre Wágner János testnevelési felügyelő válaszolt. Ezután megindultak a leventecsa­patok s a templomba vonultak, hol istentiszteleten vettek részt. Délben a nagyvendéglőben a csinosan dí­szített asztaloknál díszebéd volt a megjelent vendégek tiszteletére. Délután fél 2 órakor a templom­téren gyülekezett leventecsapatok megindultak a fúvószenekar kísé­retében s felvonultak a verseny­térre, ahol már gyülekeztek az ér­deklődök. Két órakor kezdetét vette a verseny. Először a zenés szabad­gyakorlatok, majd az atlétikai gya­korlatok folytak le. Az atlétikában a következők győztek : 60 m síkfutás: 1. Poszt (Elek) 2. Farkas (Mezőhegyes). 100 m sík­futás: 1. Benedek (Elek). 2. Zsíros (Mezőhegyes). 200 m síkfutás: 1. Schultz (Mezőhegyes). 2. Bordács (Mezőhegyes). Kiskorúak távugrása : 1. Vazik (Elek). 2. Szaniszló (Mező­hegyes). Kiskorúak magasugrása : 1. Kerekés (Mezőhegyes). 2. Schön (Elek). Középkorúak távugrása: 1. Wittmann (Elek). 2. Zsiros (Mező­hegyes). Középkorúak magasugrása: Wittmann (Elek). 2. Velovecz (Me­zőhegyes). Nagykorúak magasug­rása: 1. Pató (Mezőhegyes). 2. Strifler (Elek), Nagykorúak távug­rása: 1, Eisenbeil (Elek). 2. Bor­dács (Mezőhegyes). Diszkoszdobás : 1. Niedermayer (Elek). 2. Wittmann (Elek). Qerelydobás: 1. Wittmann (Elek). 2. Eseinbel (Elek). Sulydo­bás: 1. Strifler (Elek). 2. Wittmann (Elek). Stafétafutás (mezőhegyesiek). Mezei síkfutás : 1. Festő (Elek). 2. Zsiros (Mezőhegyes). Ezeken kivül mindkét csapat jól sikerült gúlákat mutattak be. Nagy tetszést váltott ki az eleki leventék mozgó gúlája. A verseny végeztével Hajdú Jó­zsef járási főszolgabíró hazafiságtői izzó beszédet mondott a levente intézmény fontosságáról, majd dr. Szmolenszky L. alispáni kiküldött tol­mácsoltaaz eleki közönségnek köszöne­tét a leventeintézmény pártolásáért s egyben örömének adott kifejezést, hogy a versenyen nagyszámú ér­deklődő vett részt s felkarolja a levente intézményt. Ezután Hajdú József főszolgabíró kiosztotta a ju­talmakat s ezzel a verseny végetért. Este a Kultúrház nagytermében mulatságot tartottak, amely a reg­geli órákban ért véget. Tomor. Elhalasztották a tisztnjitó közgyűlést A vármegye alispánja csütörtö­kön délelőtt telefon utján érte­sítette a polgármestert, hogy az október 23-ára egybehivott tiszt­újító közgyűlést a közbejött ha­laszthatatlan más irányú elfoglalt­sága miatt elhalasztja. Az ujabb határidő kitűzése iránt külön intéz­kedik az alispán. HÍREK — Időjárás. A meteorológiai in­tézet jelenti: Enyhébb jobbára bo­rult és esős idő várható, — Felhívás a házhelyigénylő köztisztviselőkhöz és közalkal­mazottakhoz ! A „Körösvidék" mult vasárnapi számában egy „Fel­hivás" jelent meg, amely szerint egy általam ismeretlen küldöttség egy utca kinyitás megbeszélése vé­gett hivta össze a házhelyígénylő­ket, tiszteket, hivatalnokokat, stb. Az összehivásnak a célja, mint később megtudtam, az volt, hogy a Bohn és Such téglagyár között megváltás alá kerülő házhely te­rületen a már tervbevett kereszt­utcán kivül még egy keresztutca nyittassák. Eziránt ivet is fektet­tek fel, amit a jelenvoltakkal alá­irattak. Ezt én nem helyeslem, mert az aláirók közül még senki sem tudhatja, hogy van-e érdekelve ezen a területen, mert lehet, hogy egyikük sem itt kap telket. A szó­banforgó keresztutca nyitásának, minthogy arra szűkség van, nincs ellene senki, ez a kérdés közmeg­elégedésre megoldódik anélkül is, hogy egy ismeretlen jóakaró e cél­ból aláírásokat gyűjtene, az ok ami ejtekíntetben kis nehézséget okozna csak az, hogy az uj keresztutca nyitás a házhelykiosztás tekinteté­ben egy kis időbeli eltolódást vonna maga után, mert az illető területet újból felmérés alá kell venni, ami időbe és költségbe is kerül. Meg­említem még, hogy a közalkalma­zottaknak van a tárgyaló biró mel­lett működő bízottságban választ­mányi tagjuk, tehát ha a házhely­kiosztás terén valami kívánságuk merülne fel, adják ezt tudtára sa­ját választmányi tagjaiknak, mint­hogy az ilyen többszörös képvise­let rendszeresen zavart szokott előidézni s az ügyet késleltetheti. Huszár Sándor m. kir. posta s. el­lenőr, a tárgyalóbizottság és a köz­alkalmazottak egyik választmányi tagja. — Kazánrobbanás a vásárhelyi közvágóhídon. Holdmezővásár­helyről jelentik: Kedden délután a városi vágóhíd jéggyárában ka­zánrobbanás történt, melynek kö­vetkeztében egy ember meghalt, öt megsebesült. Délután 5 óra körül a gép kihagyott. A hiba megvizs­gálására Nagy Sándor főgépész átment a gépházba és elzárta a kazán biztosító szelepeit, de a gép tovább ment s a sűrített levegő a tartályt szétvetette. A kazán szi­lánkjai Nagy Sándor fejét teljesen szétroncsolták ugy, hogy azonnal meghalt. Rajta kivül súlyosan, de nem életveszélyesen megsebesült Meszlényi Pál bérlő, Pap Imre 23 éves géplakatossegéd, Pulyák La­jos 18 éves géplakatostanonc, Tö­rök Sándor 23 éves kisegítő mun­kás és az épületen kivül foglala­toskodó Szűcs Imre. — A vásártéren nem szabad jószágot legeltetni. A város pol­gármestere az alábbiak közhírré té­telét adta ki : A törvény értelmében a vásártéren szarvasmarha és apró­jószág legeltetése szigorúan tilos, Felhivatnak ennélfogva a vásártér környéki lakosok, hogy semmiféle jószágot ne hajtsanak ki a vásártér területére legeltetni, mert szigorúan meglesznek a tilalom áthágói bün­tetve. • — Verekedő béres. A napok­ban Dér Ferenc békéssámsoni lakos tanyáján szolgáló Milák Mária 13 éves cigány cselédleáoyt az ugyan­csak ott szolgáló egyik 17 éves béreslegény ugy összeverte és meg­rugdosta mig a tanyabeliek távol voltak, hogy Milák Mária megszö­kött a tanyáról és ismeretlen helyre távozott. A nyomozást az ottani csendőrség megindította, de még nem találták meg. Az a feltevés, hogy állítólagos rokonainál Békés­csabán tartózkodik, melynek meg­állapítása végett a rendőrség a nyo­mozást megindította. — Megdicsért rendőr. A kerü­leti főkapitány a békéscsabai őr­személyzeti osztálynál szolgálatot tel­jesítő Kovács 1. Imre 921. számú rendőrőrmestert, 1926. szeptember 6-án megbokrosodott lovak általa történt megfékezésével tanúsított bá­tor, önfeláldozó magatartásáért Írás­ban megdicsérte. — Az egészségügyi bizottság Qlése. A városi egészségügyi bizott­ság dr. Medovarszky Mátyás h. pol­gármester, főjegyző elnöklete alatt csütörtökön délelőtt ülést tartott, me­lyen elhatározták, hogy a városnál megüresedett két szülésznői állásra a pályázó Törzsök Lajosné és Jáger Qyuláné oki. szülésznőket ajánlják a képviselőtestületnek megválasztásra, mivel az előirt követelményeknek megfelelnek. — Hétosztályuak lesznek az oláh gimnáziumok. Bukarastből jelentik: A román középiskolákat átszervezik. A 8 osztályú közép­iskolát 7 osztályura redukálják s csupán reálgimnáziumok lesznek az országban. Tanítani fogják a francia és német nyelveket is és lényegesen kibővítik a filozófia ta­nítását. — Leégett gyári raktár. Szom­bathelyről jelentik : A kőszegi ne­mezgyár raktárhelyisége, amelyben nagymennyiségű gyapotanyag volt felhalmozva az éjjel eddig még ki nem derített okból kigyulladt és por­ráégett. A kőszegi és a szomszédos községek tűzoltói a tüzet lokalizálták és a többi gyárépületet megmentet­ték. *A kár 200 ezer aranykorona, amely biztosítás révén megtérül. — A halál torkából a tövény­szék elé. Miskolcról jelentik: A diósgyőri vasgyárban néhány hónap­pal ezelőtt Husvári József több kés­szurással megölte hűtlen kedvesét, Pálfi Margitot, majd öngyilkosságot kísérelt meg. Ügyében tegnap kezdte meg a főtárgyalást a miskolci tör­vényszék. Az ügyészség előre meg­fontolt gyilkosság miatt emelt ellene vádat. — Megjelent Migend Dezső regénye: „A braziliai arany­hegyek árnyékában." — Ára 28.000 korona. — Leszúrta mostohaanyját. Budapestről jelentik : Salamon And­rás sátoraljaújhelyi lakos még évek­kel ezelőtt összekülönbözött második feleségével, majd újra összebékültek és az asszony visszaköltözött férjé­hez. Azonban az egyenetlenkedések újból napirenden voltak s egy ve­szekedés hevében az első asszony­tól való József nevű fia késsel agyonszúrta mostohaanyját és Lajos nevű kis féltestvérét. Salamon Jó­zsefet a sátoraljaújhelyi törvényszék életfogytiglan tartó börtönbüntetésre ítélte, a debreceni tábla az ítéletet helybenhagyta és most a Kúria az Ítéletet jogerőre emelte. — Nyugtázás. A békéscsabai Iparos Daloskör szeptember 25-iki dalestélyén felülfizettek: Karátsony József 130.000, Botyánszky Pál 100 000, Zahorán Mátyás, Zsilinszky Sándor, dr. Dzurik József, Jeney Endréné, MÁV. Dalkar, MÁV. Ol­vasókör, Vandlik László, Gécs László, Csiernyik Pál, Vlcskó Lajos, Szelner Antal, Matulai Ferenc 50—50.000, Endrődi Dalkar 40.000, Lepény Ta­más 30.000, Povázsay László, Köny­ves T. Kálmán, Dénes Bálint, Sa­guly József, N. N. 20—20.000, Qyucha János 15.000, Kraszkó György, N. N., N. N. 10—10.000 koronát. * Különbé járatú bútorozott szoba fiatatember részére azon­nal kiadó VI. ker., Bajza-utca 18. szám alatt. Fiszessen elö a KörösvidéRre í A „Körösvidélc" a Körösök, vidékének legerősebb, legolcsóbb és legtartalmasabb újságja. Minden drága pesti újságot pótol!

Next

/
Oldalképek
Tartalom