Körösvidék, 1926 (7. évfolyam) október-december • 220-296. szám

1926-10-12 / 231. szám

Békéscsaba, 1926. október 10. Körösvidék 7 HÍREK A mohácsi vész naptára: 1526 október 12. Szulejmán Magyarországot el­hagyja. — Időjárás. A meteorológiai in­tézet jelenti : Változékony idő, in­kább csak délen esővel. — Ezüst-, nikkel- és bronzér­mek vételára október 11-től to­vábbi intézkedésig. 1 forintos ezüst­érme 13.200 korona. 5 koronás ezüstérme 26.000 korona. 2 koro­nás ezüstérme 10.000 korona. 1 ko­ronás ezüstérme 5.000 korona. 20 filléres nikkelérme 200, 10 filléres nikkelérme 150, 10 filléres alpak­érme 60, 2 filléres bronzérme 80, 1 filléres bronzérme 40 korona. Bé­késcsaba, 1926. október 11. Magyar Nemzeti Bank Békéscsabai Fiók­intézet. — Eltemették Kóczé prímást. Budapestről jelentik : Vasárnap dél­után temették el a legnagyobb ci­gányprímást id. Kóczé Antalt a ke­repesi temetőben. A temetésen több­ezer ember jelent meg. A gyászszer­tartás után 400 tagu zenekar ma­gyar nótákat játszott. — Walthier Lujza, a községi le­ánypolgári isk. igazgatója és Mokos József áll. polg. fiúiskolái tanár f. hó 10 én d. u. 5 órakor esküdtek őrök hűséget egymásnak a róm. kath. templomban. — Eljegyzés. Dobó Olga taní­tónőt eljegyezte Pollák Géza városi főpénztári ellenőr. (Minden külön értesítés helyett.) — Állatkivitel Békésmegyéből. A gazdasági felügyelő jelentése sze­rint Békésvármegyéből a mult hó folyamán külföldre: Ausztriába és Csehországba 148 marhát, 41 lovat és 1958 hízott sertést szállítottak ki. — Schwarcz ur elsikkasztotta az óvadékot. Budapestről jelentik : Fekete Béla budapesti lakos 1924­ben Uránia cim alatt reklám- és filmvállalatot létesített és az újsá­gokban hirdetést tett közzé, hogy óvadékkal ügynököket és tisztviselő­ket vesz fel. Az óvadékokat elsik­kasztotta s mikor a vállalat meg­bukott, nem tudta visszafizetni. A budapesti törvényszék sikkasztás és csalás cimén egy évi börtönre és 3 millió korona pénzbüntetésre itélte. — Herczeg Ferenc képes heti­lapjának az Uj Időknek 41. száma közli Szép Ernő regényét, Herzeg Ferenc, Farkas Imre, Karinthy, Frigyes, Marcel Prévost, Pierre Ladoné, Max és Alex Fischer el­beszéléseit, dr. Török Frigyes és Orbók Atilla cikkeit, valamint Ru­dolph Stratz „Meghalok érted" ci­mű rendkivül érdekes és nagysi­kerű régényét. Sok időszerű kép valamint a lap rendkivül népszerű rovatai: szerkesztői és kertészeti üzenetek, gasztronómia és szép­ségápolás teszi teljessé ezt a szá­mot. Az Uj Idők előfizetési ára negyedévre 80.000 korona Mutat­ványszámot kívánatra dijmetesen küld a kiadóhivatal, Budapest, VI. Andrássy-ut 16. — A békésvármegyei állandó választmány a közgyűlés tárgyait előkészítő ülését folyó hó 13-án d. e. 9 órakor tartja meg a megye­háza kistermében. — Az evang. Leányegyesület második előadása általános óhajra f. hó 13-án, szerdán délután pont fél 7 órakor kezdődik. Az előadást Vidovszky Kálmán reálgimn, val­lástanár tartja Luther Márton ifjú­koráról. Az érdeklődők pontos meg­jelenését kéri az elnökség. — A csehek félnek a magyar szövőipartól. Prágából jelentik : A szociáldemokraták népgyülésén éles szavakkal támadták a cseh textil­gyárosokat gazdasági politikájuk miatt. „1927-ben — mondta a szó­nok —• a magyar szövőgyárakban már 10 ezer szövőgép fog dol­gozni. Ennek az lesz a következ­ménye, hogy a jövő tavasszal leg­alább 5 ezer cseh textilmunkás ve­szíti el ^kenyerét. A gyűlésen kö­vetelték, hogy a gyárosok gazda­sági politikájukban necsak a saját, hanem a munkásaik érdekeit is szem előtt tartsák, mert a magyar textilipar fejlődése tönkre fogja tenni nemcsak a munkásokat, hanem a gyárosokat is. — Egymillió állampolgárság­nélküli állampolgár él Romániá­ban. Bukarestből jelentik : A leg­utóbbi román minisztertanácson rész­letesen foglalkoztak azzal a képte­len helyzettel, amely a legutóbb ho­zott állampolgársági törvény miatt előállott. Besszarábiában, Bukoviná­ban, Erdélyben sok százezerre rug azok száma, akiknek még ma sincs rendben állampolgársági okmányuk, akik valamilyen okból kimaradtak az állampolgársági listából. Sőt a legújabb feltevések szerint az állam­polgárságnélküliállampolgárokszáma „Nagyromániában" meghaladja az egymilliót. Az eddig összegyűlt ál­lampolgársági kérvényeket busz­harminc év alatt lehetetlenség lesz elintézni. Már csak azért sem, mert minden nap ujabb, hasonló kérvé­nyek kerülnek a hivatal elé. — Wagner József festőművész kiállítása Haan-utca 4. sz. alatt. Nyitva naponta délelőtt 10 órától délután 6 óráig. — Köszönetnyilvánítás. A József kir. Herceg Szanatórium Egyesület elnöksége köszönetét fejezi ki a Bé­késcsabai Városi Takarékpénztár Rész­vénytársaságnak a hozzá juttatott 250 ezer koronáért, melyet a néhai Schwartz Miklós igazgató ur elhalá­lozása alkalmából koszorumegváltás cimén hozzánk eljuttatni szives volt. — Békésvármegye adóhátra­léka. A pénzügyigazgatóság legutóbbi jelentése szerint a vármegye adózói­nak terhén 44.800.293.110 korona adó­tartozás mutatkozik. Szeptemberben együtt kezelt adókban 6.106.992.985 korona, forgalmiadókban 4.105.621 ezer 578 korona folyt be, — Perfekt felső és fehérnemű varónő ajánlkozik a házakhoz, meg­tudható a kiadóban. — A gyilkos előélete. Szeged­ről jelentik : Vajda Antal dr. szen­tesi ügyvéd 1925. elején a Léderer­féle gyilkossággal kapcsolatban egy hosszabb értekezletet irt az „AlföldiÚjság" cimü szentesi lapba, melyben azt fejtegette, hogy a gyiU kos gyilkolási módjából feltétlenül következtetni lehet a tettes elő­életére és foglalkozására. Példának hozta fel többek között az 1911­ben Szépe Ferenc által elkövetett gyilkosságot, hol az áldozaton ej­tett sebről fellehetett ismerni, hogy a tettes mészáros. Szépe a cikk megjelenése előtt szabadult a fog­ságból és a társadalomba való visz­szatérésekor sérelmesnek tartotta a cikket és ezért Vajdát feljelentette. A szegedi törvényszék Vild-tanácsa tegnap tárgyalta Vajda ügyét és a cikkirót felnentette a vád alól. Beigazolódott ugyanis, hogy Vajda a cikket tudományos céllal irta. Szépének ártani nem akart, sőt a vádlót nem is ismerte. A vádló fellebbezett. * Ha szép, jó és olcsó női- és férfikalapot akar venni, akkor csak Oskovics Testvérekhez men­jen Baross-utca 14. szám alá. — Takarmánytermesztés az Alföldön. A Tiszántúli Mezőgazda­sági Kamara által Debrecenben, október 2—5 napokon megtartott Országos Legelő-, Rétgazdasági és Takarmánytermesztési szakkiállítás­nak okszerű előkészítése volt az a tudományos, szakszerű pályázat is, amelyet még tavaly hirdetett meg a Tiszántúli Mezőgazdasági Kamara : az alföldi takarmánytermesztésről. E pályázaton az első dijat Kolbay Károly magyaróvári gazd. akadé­miai tanársegéd kiváló munkája nyerte meg. A Tiszántúli Mezőgaz­dasági Kamara most e jeles szak­munkát a Kamara Alföldi Magvető cimü gazdasági szakkönyvsorozatá­ban kiadta és a Legelő-Rétgazda­sági és Takarmánytermesztési Kiál­lítás alkalmából bócsájtotta közre. Megrendelhető a Tiszántúli Mező­gazdasági Kemara hivatala utján (Debrecen, Hunyadi-utca 5 sz. 1. e.) ára 15 ezer korona. — A pénzügyigazgató elfog­lalta hivatalát. Spóner Károly pénzügyigazgató a gyulai pénzügy­igazgatóság vezetője szabadságáról hazaérkezett és hivatalát átvette. A csütörtöki közigazgatási bizottsági ülésen már személyesen jelent meg. * Ma már mindenki tudja, hogy az Oskovics Testvé­rek női és férfi kalapalakitásai a legszebb és legolcsóbb. Pontos ki­szolgálás. Meglepő olcsó ár. Purcsi Pepi a „Fiume"-ban Szombat óta ismét a régi kedves, derűs hangulat lett úrrá a Fiume kávéházban. Minden asztal elfoglalva, a pincérek hevülten futkosnak, vidám zaj, derült jókedvű arcok, igazi »béke­belic kedves kép. Rég látott arcok tűnnek fel. Úriasszonyok elegáns toalettjei s még inkább mosolygós tekintetük sok ragyogást, szint, me­legséget adnak a teljes fényben uszó termeknek. Feri, az ő közismert ro­konszenves arcával, disztingvált mo­dorával hol itt, hol ott jelenik meg. Figyel, előzékenykedik, intézkedik. Sándor, a főúr boldogan, fáradha­tatlanul szaladgál. Az ő arcán talán legjobban ragyog ott az az öröm, amely egyébként mindem szemből kisugárzik. Hogyne! Hiszen közel két évi távollét után visszajött a Fiúméba Pepi. Szinte megható, hogy jut kifeje­zésre némán is az a gondolat, mely reá van irva most minden arcra: Pepi és a Fiume összetartoznak. Husz évig volt itt primás. Nem csoda, ha mindenki hozzászokott, ha min­denki megszerette ! Bizony — tagad­hatatlan — hiányzott ő az elmúlt időben 1 Reméljük, többé már nem fog hiányozni. Kölcsönös szeretetben, megbecsülésben kitartanak egymás­mellett, mig majd a cigány is, a kávéház is meg nem öregszenek. Most az öregségnek nyoma sincs. A zenekar friss, üde, fegyelmezett. Pompás harmóniában játszák az operarészleteket (mintegy husz vaa a műsorukon) meglepő erővel. Liszt II. rapszódiáját. Aztán a szép, régi magyar nóták végtelen sora sir és kacag Pepi hegedűjén. Gyakran fel­hangzik a taps, az elismerés. Ha kívánják, a modern tánczene minden ismert számát is játsza a zenekar. Ugy, hogy akik régen nem hallottuk a Pepi muzsikáját, örömmel állapít­juk meg, hogy ez a 14 tagu erőtel­jes zenekar méltó e hatalmasan fej­lődő nagy város első kávéházához. Pepi pedig méltó az országszerte előnyösen ismert Purcsi névhez. Egészen bizonyos, hogy ha a Fiúméban, — mint szombaton és vasárnap, — ezután is megtalálja a közönség a figyelmet, előzékenységet, elsőrangú ételeket és italokat, ha Pepiék továbbra is ilyen szorgalma­sak és jók lesznek, az lesz újra a Fiume, ami régen volt: nem dorbé­zolásnak tanyája, hanem derült, ma­gyar levegőjű helye a szórakozásnak, a szolid, jókedvű mutatásnak, az élet gondjaitól való megpihenésnek. Megjelent Migend Dezső regényes útleírása: „A brazíliai aranyhegyek árnyékában" amely általános feltűnést keltett s amelyet máris ujabb kiadásra kötött le egy budapesti könyvkiadóvállalat. A rendkivül érdek­feszítő, 116 oldalas, finom, nehéz famentes papirosra nyomott nagyalakú könyv ára csak 28.000 korona. Megrendelhető a „Körösvidék" cimén Békéscsaba, Szent István-tér 18 (Telefon 60.) r

Next

/
Oldalképek
Tartalom