Körösvidék, 1926 (7. évfolyam) április-június • 74-145. szám

1926-06-10 / 129. szám

Körösvidéle Békéscsaba, 1926 junius 13. Rendkívül nagy az érdeklő­dés a cserKésznagy tábor iráni Néhány forgalmasabb helyen ked­ves, szép plakáton akad meg az ember szeme. Kedves arcú mosolygó cserkész néz, kacag le a papírról, Megfogja az embert. Meg kell állni, hogy gyönyörködjék. A cserkészek Nemzeti Nagytáborának plakátja ez. Már mindenki tudja, hogy mi lesz a Nemzeti Nagytábor. Hiszen min­den házban ott van az a csinos kis füzet, amely ennek lényegét tárja fel a nagyközönség előtt. Tíz­ezer magyar cserkész pompás kö­zös munkája lesz ez a hatalmas tábor. A jövő reménysége, a ma ifjúságának színe-java lesz ott, hogy két hétig élje a cserkésztábor min­den szépségét s e mellett tanuljon egymástól sokat, mélyitse a testvéri együttérzést, hitet ébresszen a szebb jövő iránt. Csupa napfény, ragyogás és derű csalogatja az emberek ezreit a cser­készek nagytáborába. Nem csoda, hogy olyan nagy érdeklődés nyilvá­nul meg iránta. Az ország minden részéből tömegesen mennek fel a szülők s a cserkészek jó barátai arra a nagy ifjúsági megmozdulásra amelyhez fogható még nem volt Magyarországon. Békésmegyéből — amint halljuk — több száz főnyi látogató megy valószínűleg külön vonaton a fő­városba Kovacsics Dezső főispán vezetésével. Ehhez a küldöttséghez csatlakozik Békéscsaba város impo­záns csoportja, amelyet a minden nemes ügyért őszintén lelkesülő Berthóty István dr. polgármester vezet. A cserkészszövetség minden felutazónak biztosit féláru vasúti jegyet s azonkívül még jelentékeny kedvezményeket szállodákban, ven­déglőkben. Egyébként a Nemzeti Nagy Tá­bor ismertetése céljából a cserké­szet csabai vezére: Vidovszky Kál­mán f. hó 16-án szerdán nagy elő­adást tart, amelyre mindenkit szere­tettel meghívnak, aki az ügy iránt érdeklődik. Avató ünnep az eleki Ipartestületben A >Körösvidék« eleki munkatársa irja: Az eleki Ipartestület ez évi közgyűlésén Brandt Sebestyén, az Ipartestület érdemes alelnöke azt az eszmét vetette fel, hogy a testület székházát, mely már szűknek bizo­nyult, egy olvasóteremmel bővítsék ki. Az eszmét a közgyűlés egyhangú­lag elvileg el is fogadta, de a sze­gényes anyagi viszonyokkal élő ipar­testületnek az építkezésre fedezete nem volt, hanem körlevéllel fordult a környékbeli ipartestületekhez anyagi támogatásért. Az építkezést végre is hajtották s a tagok ingyenes munkája lehetővé tette a terem gyors felépítését. Az uj olvasóterem felszentelése e hó 6-án, vasárnap délután történt meg. Délután 3 órakor érkezett meg dr. Csepregi Imre esperes-plébános, akit az Ipartestület elöljárósága fo­gadott. Dr. Csepregi Imre felszen­telte az uj termet s az ott elhelye­zett, Brandt Sebestyén által ajándé­kozott, művészies fali keresztet; majd gondolatokban gazdag beszédében rámutatott a terem fontosságára s céljára s igy átadta a termet ren­deltetésének. Ezután az Ipartestület dalárdája Wittmann Ádám szakavatott vezeté­sével a Himnuszt énekelte. Tisch József polgári iskolai nö­vendék alkalmi »Avató« verset sza­valt a tőle megszokott ügyes elő­adással. Burián Mihály főkönyvtáros a könyvtár állapotáról szólott közvet­lenséggel. Beszédében rámutatott arra, hogy a könyvtár mily fontos szerepet tölt be az ipartestületi élet­ben. A könyvtár nemcsak szórakoz­tat, hanem tanit is. Felkért minden­kit, akinek nélkülözhető könyve van, hogy járuljon „hozzá a könyvtár gya­rapításához. Ö maga jó példával járt elől s 40 kötet könyvet ajándékozott a könyvtárnak. Majd megemlékezett az Ipartestület agilis elnökéről, jegy­zőjéről s mindazon elöljárókról, akik fontos tényezői az Ipartestületnek s fáradságot nem ismerve dolgoznak jövő érdekében. Továbbá köszönetet mondott mindazoknak, akik támoga­tásukkal járultak hozzá a terem építkezéséhez; köszönetet mondott azoknak is, akik a tombolára tár­gyakat ajándékoztak s ezen részt vettek. A nagy tetszéssel fogadott beszéd után Wittmann Ádám német nyelven beszélt azoknak, akik a magyar nyelvet kevésbé értik. A dalárda »Lobogjon a magyar zászló« cimü éneket s a magyar »Hiszekegyi-et énekelte. Az ünnepség Schinagel Ferenc elnök záróbeszédével ért véget. Az ünnepség után az Ipartestület vezetősége és elöljárósága, valamint dr. Csepregi Imre esperes-plébános, pápai kamarás hosszas eszmecserét folytattak. T. V. József főherceg a csorvási hősi emlék­oszlop leleplezési ünnepélyen Nagy előkészületek az ünnepségre — Az ünnepség programja Csorvás község közönsége a világ­háborúban hősi halált halt fiai iránti hálás kegyeletéül felállított emlék­szobrot József főherceg tábornagy Ö királyi Fensége résztvevése mellett junius 27-én fogja ünnepélyes kere­tek között leleplezni, melyre Csorvás és a szomszédos községek lakosságát ezúton is meghívja a község elöl­járósága. Az ünnepély sorrendje : Junius 27-én reggel 8 órakor József főherceg fogadtatása. 9 óra 30 perckor a róm. kath., ág. hitv. ev. és ev. ref. templomok­ban istentisztelet. 10 óra 20 perckor ünnepi dísz­közgyűlés a községházán. 11 órakor kivonulás az emlék­műhöz, ahol a leleplezés az alábbi sorrendben fog megtörténni: 1. Himnusz. Előadja a csorvási dalárda. 2. A járás főszolgabirája felkéri József főherceget a szobor leleple­zésére és felavatására. 3. József főherceg a szobrot le­leplezi, miközben a dalárda a » Hiszek­egyet* énekli s ennek eléneklése után József főherceg a felavató be­szédet elmondja. 4. Ünnepi beszéd. Tartja dr. Ko­vacsics Dezső, Békésvármegye fő­ispánja. 5. Községi főjegyző a szobormüvet a község nevében átveszi. 6. A szobormű megáldása és meg­koszorúzása a felekezetek lelkészet által a következő sorrendben: a) róm. kath. esperes, b) ág. ev. espe­res és c) ref. esperes által. 7. A szobormű megkoszorúzása községek, egyesületek és magán­személyek által. 8. Szózat. Előadja a csorvási da­lárda, illetve ennek vezetése mellett az ünneplő közönség. 9. Diszfelvonulás József főherceg előtt, melyben résztvesznek az isko­lásgyermekek, leventék, vitézek, öreg katonák (éspedig külön a 4-esek s közvetlen utánuk a 101-esek), polgári egyesületek zászlóik alatt (kaszinó, kisgazdaegylet, róm. kath. egylet, keresztény szocialista egyesület.) A diszfelvonulás alkalmával a menetet a lovasbandérium zárja be. A zászlók alatt megjelenő egye­sületek az ünnepély napján reggel 8 órakor zászlóik alatt a belső piac­téren gyülekeznek. A vasúttól a községházáig és a községházától a Sztojanovics majorig terjedő útvonalon levő lakosság há­zaikat virággal és zászlókkal díszítik fel már a kora reggeli órákban. Hernyók aratnak Vésztő határában A „Körösvidék" vésztői munka­társa irja: Az árviz által sújtott vésztőiek az a része, ahol a viz ké­sőbb ment le, oly nagy mértékben szaporodott el egy hernyófajta, hogy a távaszi vetéseket teljesen kipusz­tította. Van olyan hely is, ahol már harmadszor vetnek tengerit, de mind­hiába. A hernyók, amelyek valószí­nűleg a bagolypillének /a hernyói, valósággal letarolnak mindent és oly ijesztő számmal, szaporodtak el, hogy a községi elöljáróság az állami ro­vartani intézetnek tett jelentést, hogy a jövő évben az egész határ áldo­zatul ne essék a pusztító férgeknek. Adományokat kér a „Vésztői Ipartestület és az Ipa­ros- és Kereskedő-Egylet." A nagy árviz tönkretette a vésztői iparosok székházát is, amit ujjá kell építeni. Pénzük persze éppen most, amikor az újjáépítésért vívja legne­hezebb harcát az egész község, nin­csen. Ezért a megértő közönséghez fordulnak támogatásért az alábbi ké­relemmel; „Édes Testvéreink! Ez esztendő katasztrófális csapása sú­lyosan nehezedeit mindnyájunkra. A bennünket ért veszély elsodorta egy küzdelmes év legszebb reménységeit. Székházunk, otthonunk annyira meg­rongálódott, hogy annak újjáépítését elodázni már nem lehet; de az elemi csapás folytán mindnyájunkat ért anyagi veszteségeink miatt | erre a magunk erejéből képtelennek va­gyunk; azért hozzátok fordulunk se­gítségért, a zúgolódás nélkül, tűrő szerénység mélységes tengeréből emeljük hozzátok esdő szavunk: Óh! ne hagyjátok, hogy otthonunk, mű­velődésünk temploma végképen be­záruljon előttünk. Jól tudjuk, hogy a nekéz megpróbáltatások idején velünk együtt éreztetek, imátok fe­lénk szállt s éppen e tudat nyújt nekünk bátorságot arra, segítség­kérő szavunkkal hozzátok forduljunk s hisszük, hogy a földresujtott álla­potunkból segitségkérésünk nem lesz a pusztában nyomtalanul elhangzott szó, de szivesörömest adjátok az ál­dozatkészség nemes filléreit elsze­gényedett testvéreitek felsegitésére. Ne feledjétek : „Kétszer ad, aki gyor­san ad!" Szíves adományaitokat kérjük mi­előbb megküldeni, melyet hálás kö­szönettel nyugtázni s alkalomadtán a legodaadóbb szeretettel fogunk vi­szonozni. Testvéri szeretettel küldik üdvöz­letüket a „Vésztői Ipartestület, Ipa­ros- és Kereskedő Egylet" nevében 1926. év május havában : Komáromy Lajos, sk. ip. test. elnök. Pénzes Ferenc, sk. gondnok. Lang Gyula, sk. egyl. elnök. Szvetics Rezső, sk. ip. test. jegyző. Kocsis Lajos, sk. egyl. jegyző." Mennyi községi köztisztviselő van Békésvármegyében? Értékes és maradandó munkát végzett vármegyénk alispánja : dr. Daimel Sándor, amikor a vármegye Hivatalos Lapjának kiegészitéskép összeállittatta Békésvármegye városi és községi alkalmazottainak név- és címtárát. A pontos munka, amelyet az 1926. évi április havi állapotnak megfelelően dr. Páncél József várm. aljegyző állított övsze, igen érdekes statisztikai dokumentuma Békésvár­megyének. Ebből az összeállításból, melyből már régebben közöltük a vármegye nagyobb helyiségeire vonatkozó né­pességi adatokat, igen tanulságos adatok vonhatók le a megyei váro­sok adminisztrációjára vonatkozólag. Az összehasonlítás kedvéért alább közöljük a megye jelentékenyebb helyeinek sorrendjét a községi alkal­mazottak arányszáma szerint: Gyulán 194 lakosra 1 tisztv. Békéscsabán 200 „ 1 „ Békésen 315 „ ^ 1 „ Mezőberényben 365 „ 1 „ Gyomán 466 „ 1 Szarvason 541 „ • 1 „ Orosházán 600 „ 1 „ A fenti sorrend körülbelül meg­adja a községek igazgatási költsé­geinek a terhét is. Vidéki gyermekek pesti tanulmányútja Budapest székesfőváros tanácsa elhatározta, hogy a vidéki tanuló­ifjúság részére — viszonzásul a székesfővárosi szegénysorsu gyerme­kek nyaraltatása alkalmával tanúsí­tott jóindulatáért — diákcsereakciót bonyolít le, megadva ez alkalommal a vidéki tanulóifjúság részére a le­hető legnagyobb kedvezményeket. A főváros tanácsa saját szervei utján gondoskodik 50, esetleg 66 százalékos vasúti kedvezményről, a tanulóifjúság diákszállókban való in­gyenes elszállásolásáról. (Csak egy lepedőt kell mindenkinek magával hoznia.) Igen olcsó étkezésről (napi 20—28.000 korona). A pesti tartóz­kodás idejére megfelelő tanulmány­programról és vezetőről, kalauzról, az intézmények megtekintésére in­gyenes vagy igen kedvezményes belépőjegyekről. Ezirányu kéréssel közvetlenül a Székesfőváros Tanácsa VII. Közok­tatási Ügyosztályához Budapest, Központi Városháza kell fordulni. Részletes felvilágosításokat pedig a Székesfőváros Tanácsa Gyermek­nyaraltatási Akciója Budapest, IV., Cukor-utcai elemi iskola ad. A székesfőváros tanácsa ezzel a csereakciójával a város és vidék közti ellentétet akarja kiküszöbölni, illetve szorosabb kapcsolatot óhajt teremteni, másrészt módot akar nyúj­tani a vidéki tanulóifjúságnak, hogy hazánk fővárosát s annak szépségeit és intézményeit megismerhessék.

Next

/
Oldalképek
Tartalom