Körösvidék, 1926 (7. évfolyam) január-március • 1-73. szám

1926-02-19 / 40. szám

2 Körösvidék Békéscsaba, 1926 február 19. Hagy Blismepésben részesült a Rudolf-reálgimnázium Lippay főigazgató jelentése az intézet szelleméről és annak igazgatójáról R békéscsabai ág. h. ev. Rudolf reálgimnáziumban még a mult esz­tendőben (november) végezte hiva­talos látogatását Lippay György tan­kerületi főigazgató. Látogatásának eredményéről igen részletes jegyzőkönyvet vett fel, ame­lyet a napokban ismertetett meg a Reálgimnázium tanári karával. Ez alkalommal Lippay György rend­kívül érdekes és értékes pedagógiai értekezést tartott a tanár és a tanuló egymáshoz való viszonyáról, amely igen fejlett pedagógiai érzékről, nagy gyakorlati tudásról és széleskörű elméleti ismeretről tett bizonyságot. Ugyancsak érdekes és egészen ere­deti volt a latin nyelvtan — köze­lebbről az igeragozás — tanításáról tartott merőben ujfelfogásu előadása. E két mélyreható és nagyhatású előadás után megtette észrevételeit, amelyet a főigazgatói látogatás alkal­mával észlelt s felolvasta a tanári kar előtt azt a jegyzőkönyvet, amelyet az iskola működéséről & annak tanári karáról tett hivatalos látogatása al­kalmával. Az élesszemü főigazgató, aki or­szágszerte hires szigoráról, kemény, de mindig tárgyilagos kritikájáról, ezúttal is csak a legjobbakat mondta az intézetről s annak kitűnő igaz­gatójáról. Nem tartozik a nagykö­közönség elé az egész jelentés ismer­tetése, de a Rudolf reálgimnázium minden jó barátjának örömére fog szolgálni, ha olvashatja a főigazgatói jelentés befejező sorait, amelyek szóról-szóra igy hangzanak: „Az igazgatóban miniszteri meg­bízott olyan egyént lát az intézet élén, akit éles szeme, nagy peda­gógiai gyakorlata, szivjósága egy­aránt hivatottá tesznek a veze­tésre. Az igazgató nemcsak jósá­gos atyja minden tanulónak, ha­nem szigorú őre a fegyelemnek, a jó erkölcsnek és a nemzeti ér­zésnek is. Összefoglalásul miniszteri meg­bízott azt állapítja meg, hogy azon nagyon kevés zökkenő mel­lett, amit egyes osztályokban ta­pasztalni lehetett, oly sok jóoldala emelkedik ki az intézetnek, hogy munkásságát a legnagyobb mér­tékben eredményesnek, működését áldásosnak lehet mondani. Ez az intézet a magyar iskola minta­képe itt messze vidékre s ezért vele szemben megelégedésének ad kifejezést." A főigazgató, miniszteri megbízott a jelentés ismertetése után még kü­lön is kifejezte elismerését az igaz­gató és több tanár előtt. Ez a főigazgatói látogatás ismét örgbitette a csabai gimnázium jó hírnevét, felhiván a tanári kar lelkes, komoly, szép munkájára a legmaga­sabb körök figyelmét. Hlegbicskázták a vámőrt Sarkad, február 18. Pál István 26 éves vámőr sza­kaszvezetőt Kötegyánban egy Sar­kadi nevü ottani lakos és társai há­tulról lefogták és több helyen meg­bicskázták. A súlyosan sérült vám­őrt a gyulai kórházban ápolják, a támadók után pedig a csendőrség nyomoz. 9 jovo héten kerül a Ház elé a frankbizottság jelentése Budapest, február 18. A kormánynak az a véleménye, hogy a parlamenti frankbizottság ma és holnap befejezi vizsgálatát és hozzáfog a jelentés megszerkesztéséhez. Azt hiszik, hogy a Ház a jövő hét végén megkezdheti a jelentés tárgya­lását. Az ellenzék hangoztatja, hogy minden egyes tagja fel fog szólalni a jelentés tárgyalásánál. Mi van ma ^ i! 1926 február 19 péntek R. k.: Konrád. Prot.: Zsuzsanna Napkelte 7 óra — perckor, nyugta 17 óra 28 perckor (5-88) Holdkelte 10 óra 45 perckor nyugta — óra 37 perckor Este Va7 és Va9 érakor mozielőadás az Apolló Mozgóban Este 8 órakor színielőadás a Városi Színházban Élénkül a békésmeggei állatkivitel A vármegyei állategészségügyi felügyelő Gyulai, február 18. A vármegye állategészségügyi fel­ügyelőjének a szombati megyegyülés elé kerülő összesítő jelentése meg­lehetősen szomorú adatokat tartal­maz. Bár a jelentés az állategész* ségügyi viszonyokat általában kielé­gítőnek mondja, rettenetes sok volt az elhullás. A jelentés adatai az alábbiak: Lépfenével 21 község volt fer­tőzve. Megbetegedett 4 ló, 157 szarvasmarha és 48 juh. A beteg állatok közül csak 8 szarvasmarhát sikerült megmenteni. Veszettség 17 községben 34 ku­tyán és 4 megharapott szarvas­marhán állapíttatott meg. Takonykórral 6 község volt fer­tőzve és a betegséget 21 lovon ál­lapították meg. Mindegyiket kiir­tották és a kiirtott lovakért az ál­lam 13,975.000 korona kártérítést fizetett. Ragadós száj- és körömfájást 9 községben 2691 marhán, 470 juhon ' és 1006 sertésen állapitoltak meg. ; Elhullott 6 marha és 5 borjú. Juh himlőben 77 juh 4 községből hullott el. Rilhesség 9 községben 14 lovon és 223 juhon lépett fel. Öt juh el­pusztult. A sertésorbánc 7 községben 307 megbetegedéssel és 199 elhullással jelentkezett. A sertéspestis pusztítása a leg­feltűnőbb, mely 9 községben 1628 megbetegedett sertés közül 1050 da­rabot pusztított el. Védöojtást lépfene ellen 15354 marha, 2758 ló, 27922 juh és ser­tésorbánc elleni ojtást 24578 sertés kapott. / Közfogyasztásra a megye terü­letén levágatott 6334 szarvasmarha, 16270 szopós borjú, 21263 juh, 1 1075 bárány, 51 kecske, 14 gödölye, 22508 sertés és 193 malac. Ezekből közfogyasztásra alkal­matlannak találtatott 126 szarvas­marha, 13 borjú, 15 juh, 4 bárány, 1 kecske és 26 sertés. Az állatkiszáilitás az elmúlt esz­tendőben szép eredménnyel zárult. Kiszállíttatott 4463 vagonban 7077 szarvasmarha, 3702 szopós borjú, 2191 ló, 20 csikó, 6518 juh, 375 bárány, 87162 hizott sertés, 17722 sovány sertés, 4376 süldő és 1395 malac. Nagyböjti előadások Mint minden esztendőben, ugy az idén is ciklusos nagyböjti előadások lesznek a Kulturház nagytermében. Ezen előadások fontosságáról és hasznos voltáról eléggé meggyőző­dött a katholikus közönség az elmúlt esztendőkben. Az első előadás f. hó 19-én, pén­teken délután 5 órakor lesz. R meg­nyitó beszédet Bartoss Ferenc apát­plébános mondja, vázolva röviden az ezévi programmot és teendőin­ket a nagyböjtben. A besz det Brém Lőrinc prelátus mondja. Mélyenszántó s nagy gondo­latokban gazdag lelkének kincsei, cso­dálatos, fordulatos szép stüusa, hatal­mas szónoki ereje ismeretesei a csa­baiak előtt. De, mert ismeretesek — ép azért nehezen is várja a főpa­pot hálás csabai publikuma. Faludi Mária szavalata, azonkí­vül három, színekben gazdag élő­kép és Sáska Erzsébet éneke lesz Brém prelátus beszédének szé­pen kidolgozott és díszített kerete. v>n«ownaaMaiwaaBHM « * II M« « M S B ui Megölték apjukat az örökségért Budapest, február 18. Tóth Károly és Tóth Gyula sze­petneki földmivesek elhatározták, hogy megölik apjukat, hogy igy mi­nél előbb hozzájuthassanak az örök­séghez. Háromszor kíséreltek meg ellene merényletet, azonban sikertelenül. Egyszer a szöllőben a szószoros értelemben karóba húzták, azonban ezt a borzalmas torfurát is kibírta a szívós természetű öreg. Egy este azután karókkal agyonütötték az öre­get. R bíróság Tóth Károlyt, mint felbujtót halálra, Tóth Gyulát pedig életfogytiglani fegyházra ítélte. Nem lesz otodík patika Békésen (A Kőrösvidék békési szerkesztőségétől) Mostanában tartotta meg Békés község képviselőtestülete legutóbbi közgyűlését, amelyen egyebek kö­zött az ötödik békési patika felállí­tása iránt benyújtott kérelem felett is határozott. A képviselőtestület nem látta szük­ségét az uj gyógyszertár felállításá­nak s igy Székely Ferenc nyugalma­zott katonai gyógyszerésznek eziránt benyújtott kérelmét elvetette. Ugyan­ezen a gyűlésen mondta ki a kép­viselőtestület az andormegyeri köz­ségi legelön levő uradalmi istálló megvásárlását 250 millió koronáért. A debreceni és a szegedi egye­temnek 2—2 millió korona segélyt, a gádorosi és a budafoki ref. tem­plom építésére 300—300 ezer ko­ronát szavaztak meg. * Telegdiné nöidivatterme VI., Deák-utca 1. alatt (a református templommal szemben) megnyílt > fi IR — Időjárás. A meteorológiai in­tézet jelentése : Egyelőre esős, ké­sőbb északnyugati szelekkel válto­zékony idő hősülyedássel. — Kinevezés. Az orosházi já­rási faiskola felügytlőjévé a várme­gye alispánja Keller József nyug. ig. tanító pusztaföldvári lakost ne­vezte ki. — A köröstarcsai Iparos Ol­vasókör az árvízkárosultakért. A köröstarcsai Iparos Olvasókör f. hó 13-án este saját helyiségében tea­estélyt rendezett, melynek tiszta jö­vedelmét az árvíz aitai sújtottak fel­segélyezésére fordította. Az estélyen szép számmal jelentek meg a kör tagjai és elismerést érdemlő áldo­zatkészséggel igyekeztek a segítésre szánt összeget növelni. Valky Zsig­mond elnök megható szavakkal is­mertette az összejövetel nemes cél­ját. Az estély a legjobb hangulat­ban telt el. A tiszta jövedelem 501 ezer 200 K volt. Azoknak, akik ez alkalommal felülfuetéseikkel növel­ték ezt az összeget, ezúton mond köszönetet a kör elnöksége. — Főispán és főszolgabíró pisztoiypárbaja. MOT. Ma reggel szigorú feltételű pisztolypárbaj folyt le Tarány Ferenc, Zsla- és Vasvár­tnegye főispánja és Farkas Kálmán főszolgabiró, földbirtokos között, amely sebesülés nélkül végződött. A felek a párbaj után kibékültek. Ugyancsak ebből az ügyből kifo­lyólag Farkas Kálmán és Bezerédy Ferenc földbirtokos kardpárbajt vív­tak, félnehéz karddal és fél ban­dázzsal, amely Farkas Kálmán harc­képtelenségével végződött. R felek kibékültek. Tarány és Bezerédy se­gédei dr. Lajos Kálmán és dr. Héjj Imre nemzetgyűlési képviselő, Far­kas segédei pedig dr. Farkas Ele­mér huszórezredes és dr. Rácz Vil­mos voltak. — öngyilkos betörő. Csorna községben betörtek Hatos István ke­reskedő üzletébe. Az egyik betörőt Vecsei Vince személyében el is fog­ták, aki mindent tagadott. Az egyik tanú elmondta, hogy Vecseit az előző napon Mook Gyulával látta együtt. A csendőr Mook lakására sietett, aki azonban mielőtt még a csendőr meg­érkezett volna, agyonlőtte magát. Vecsei az öngyilkosság hírére be­ismerte tettét. — Bonyodalom a „prágai sonka" és a „magyar szalámi" körül. Prágából jelentik: Az érde­kelt csehszlovák körökben felmerült a terv, hogy a „prágai sonka" el­nevezést a magyar kereskedelmi szerződés megkötésénél egy külön szakaszba foglalják, amely megvé­dené a „prágai sonka" eredetét. Erre az adott okol, hogy Magyar­országon a nagyobb városokban „prágai sonkát" árulnak, amelyet azonban ott gyártanak és amely minőségileg sem felel meg az igazi prágai sonkának. Ezzel szemben Magyarország arra hivatkozik, hogy Csehszlovákiában több gyár „ma­gyar szalámit" gyárt és ilyen elne­vezés alatt forgalomba is hozzák a magyar szalámit. Ennek a kérdés­nek végleges rendezésével egy szak­értő bizottság foglalkozik. — Felkérem azokat a békéscsa­bai hölgyeket, kik „A Magyar Asz­szony" előfizetését még nem küld­ték el, szíveskedjenek azt címemre: Békéscsaba, Baross-u. 10., Reich Malvin küldeni.

Next

/
Oldalképek
Tartalom