Körösvidék, 1926 (7. évfolyam) január-március • 1-73. szám

1926-01-08 / 5. szám

Békéscsaba, 1925 január 8. Körőavldék Körösvidék-est Nagyszabású Körösvidék-estet rendezünk f. hó 25 én az Apolló Mozgóban az árvízkárosultak javára. A „Körösvidék", mint a neve is mondja, a Körösök vidékének lapja. Értük alakult, az ő érdekeiket szolgálja, az ő bajukat nagyon is a szivén viseli. Első volt a gyűjtés megindításában, a legpontosabb és megbízhatóbb az árvízről szóló tudósitásaioan s most olyan estet rendez a romboló árvizü Körösök elöntött népének segélyezésére, mely egy fillér kiadás nélkül teljes bevételével a segitöakciót szolgálja. Nemes készséggel jön segítségünkre ebben a munkában az „Orosz testvérek" néven világszerte ismert artista család, midőn külföldön meg­csodált bravúros akrobata és artista számaival vonzóvá és rendkívülivé teszi a n üsort. Három csabai dalárda egy-egy számmal, a katonazenekar, a leányegyesületek tagjai stb. A még soha nem látott artista számok, az összes szereplők önzetlen részvétele s az a körülmény, hogy fillér kiadás nélkül minden befolyó korona a nagy cél szolgálatába áll, előre biztosítja a sikert A pompás műsor összeállítása most van folyamatban. Gazdaifju csereakció Németországgá! A Tiszántúli Mezőga2dasági Ka­mara tudatja az érdekeltekkel, hogy a Magyar Gazdaszövetség az elmmt esztendőkhöz hasonlóan ez évben is mecsrende2igazdaifjusngi csereakció­ját Németországgal. Magyarországi csereifjak március hó végén indulnak Németországba és öt het hónapon át fognak tartóz­kodni olyan intenziven kezelt minta­gazdaságokban, amelyikből származó németországi gazdaifjut viszont ma­gyarországi gazdasagokban fognak ez időre szikesen láini. Résxvételi díj személyenként hárommilliókettő­százezer korona, amely összegből másfélmillió korona március hó l-ig a fennmaradó egymiliióhítszazezer korona pedig foiyó évi szeptember hó 15-ig esedékes. Jelentkezések felvétetnek aTiszán­tnli Mezőgazdasági Kamara Debre­cen, Hunyadi-utca 10. szám alatti hivatalos helyiségében f. hó 31-ik napjáig. E helyütt említjük meg, hogy a Tiszántúli Mezőgazdasági Kamara a Magyar Gazdaszövetséggel együtt folyó évi január hó 24-ik napján délelőtt Debrecenben értekezletet fog tartani, amelyen dr. Tölgyes István a Magyar Gazdaszövetség titkára fogja ismertetni a csereakció jelen­tőségét és a németországi gazda­sági viszonyokat. Csonka Magyarország — nem omág megyei tisztviselők az árviz elleni küzdelemben Az árviz okozta zűrzavar nehéz helyzetet teremtett a vármegyén is. Dr. Daimel Sándor alispán a ve­szedelem első pillenatától kezdve élénken foglalkozott az események­kel. Az első nap Gyulavári veszé­lyeztetell helyén, másnap és több­ször Gyula határában a Körösök körül jelent meg, majd mikor a földmivelésügyi miniszter Vésztőn járt, ott is jelenvolt. Emellett el­látta a közigazgatás munkáját. Dr. Márky Barna IÍ. főjegyző a főispán mellett működött az első négy papban, dr. Páncél József aljegyző tb. főszolgabírót pedig titkári szol­gálatra osztották be az első pilla­natban. A vésztői ár elleni harcok­ban teljesen kifáradt közigazgatási hatóságok felváltására, illetőleg se­gítésére dr. Uhrin László vm. al­jegyzőt rendelte ki a kormánybiz­tos. A megyénél semmi fennakadás nem történt, ami elsősorban az al­ispán érdeme. Polgári Kor évi közgyűlése A békéscsabai Polgári Kör f. hó 6-án délután tartotta évi közgyűlé­sét saját helyiségében a tagok nagy érdeklődése mehett, Uhrin Károly elnök nyitotta meg a gyűlést, aki tartalmas elnöki meg­nyitójában visszapillantást tett a kör mult évi működésére, kiemelve, hogy a társadalmi egyesületeknek a szóra­kozás mellett a művelődés és a ha­zafias érzelem mélyítése a céljuk. A kulturális előrehaladás a társadalmi egyesületek feladata. Biszédétjíazzal az óhajtással fejezte be, hogy ápol­ják mindenkor a legodaadóbban a Nagymagyarország feltámadásának gondolatát. A mult évben elhunyt nyolc tag emlékét jegyzőkönyvben örökítik meg Moldovány Gábor közöstiszt a nagy gonddal összeállított pontos évi jelentést terjesztette elő, amely tudo­másul szolgált. Ugyancsak tudomá­sul vették a leltározó bizottság, könyvtarvizsgáló bizottság, rostáló bízottság, számvizsgáló bizottság je­lentését és a zárszámadást, mely egy millió 3C0 ezer korona felesleget mutat. Lehoczky Igor az 1926 évi költ­ségvetést terjesztette elő 45 millió 700 ezer korona végösszeggel. A költségvetés szerint a tagsági dija­kat évi 120 ezer koronában (keve­sebb mint a mult évben) a beira­tási dijat 40 ezer koronában álla­pították meg. A tisztújítás során a régi tiszti­kart egyhangú lelkesedéssel továbbra is megválasztották, azzal a módosí­tással, hogy az ügyész dr. Orosz István lett. A lelépő választmányi tagok he­lyébe a Mészáros Gyula elnöklete alatt küldött jelölő bizottság javaslata alapján a következőket választották meg: Dukon Ferenc, Winkler Ká­roly, Szvák Mátyás, id. Kiss Kálmán, Ács János, Kozsuch [István, Sajben Pal, póttagokul Povázsay Lászlót és Varga K Pált. A gyüles Uhrin Károly elnök zá­rószavai után a Himnusz eléneklé­sével ért véget. Az egyesület elnöksége tisztelettel hívja meg az igazgató-választmány tagjait az e hó 10-én, vasárnap dél­előtt 11 órakor az egyesület szék­házában megtartandó gyűlésre, mely­nek egyedüli tárgya az árvízkatasz­trófa következtében beállott, különö­sen a gazdatársadalmat sújtott csa­pás enyhitésére és az okozott károk pótlására irányuló teendőkre nézve határozathozatal. üdahozzunh az ápuizhárosultah javára! Az egész országban a »Körös­vidék" volt a legelső, amely a bor­zalmas békésmegyei árviz által súj­tottak segélyezésére megmozdította a nemes sziveket. A „körösvidék" ezzel a cselekedetével csak önként vállait kötelességét igyekezett tel­jesíteni. Hirdetjük ugyanis hat hosz­szu esztendeje nem csak szóval, hanem senki által el nem homályo­sítható tényekkel is, hogy a „Kö­rösvidék," a mi lapunk, nem csak egyszerű hirhordó újságja a Kö­rösök messzi vidékének, hanem mindennapos jóbarátja, jóakarója és jóban-rosszban osztoaó társa. Amikor lapunk utján alkalmat nyúj­tottunk neme^ivO olvasóinknak arra, hogy segítsenek az árviz ál­tal sújtottakon és egyúttal magunk is erőnkhöz mérten igyekszünk se­gítséget nyújtani, régi programmun­kat követtük csupán, amelyet nem frázisok, hanem komoly tények je­iölnek. Lapunk elterjedtsége, szavának súlya és nemesszlvü olvasóinak ha­talmas tábora mellett bizonyít az a körülmény, hogy nem csak Békés­vármegyének, nern is csak a Kö­rösök vidékének közönsége hozza és küldi el nemes adományait la­punk szerkesztőségébe,hanem mesz­szi más vidékekről is hozzánk fordulnak adományaikkal az ada­kozók. }\z adakozás még folyik és hisz­szük, hogy a jövőben sem lanyhul el az a szép áldozatkészség, ame­lyet lapunk olvasói idáig tanúsí­tottak. Ismételten közöljük, hogy min­den hozzánk érkező adományt nyil­vánosan nyugtázuuk és takarék­betétként helyezünk el, amíg a végső ősszeg eloszlására hatósági intézkedés történik. Legutóbb megjelent nyugtázásunk óta az alábbi adományok érkeztek szerkesztőségünkbe : Bartoss Ferenc 500.000, Gavenda Béla gyűjtése 186.300, K. Gy. 50.000, Such nővérek 25.0* 0, N N 20 000, Rabatin Dezső (Budapest) gyűjtése 500.000, Péter Jenő 50.000, Horváth Jenő 50.000, Haszinecz Sándor 50000, örsy Atilla 50.000, Bankó Lajos 50 000, Titz József 50 000, Pachl Mihály 50.000, MÁV. raktár és árupénztár személyzete 650.000, id. Kolpaszky Lászlóné 200.000, dr. Hankovszky Dezső 150000, N N 100.000, Fiala Ede 100.000, Simkó Irén 50.C00, Olasz Sándor 50.000, Teszárik Ferenc 50.000, Varságh Erzsébet 50.000, Varság Irén 50.000, Golián Lajos (Öcsöd) gyűjtése 1,515.000, Zsíros Pal (Eötvös u. 9) zsir és bab, özv. Szekerka Jánosné 1 kgr. szalonna, 2 liter bab, Sze­kerka Mihály 1 kgr. szalonna, Hor­váth István 2 és fél kgr. szalonna. A ma nyugtázott készpénzadomá­nyok összege 4,596.300 korona. Legutóbbi nyugtázásunk végösz­szege 12,320.000 korona. A „Körösvidék" szerkesztőségéhez eddig befolyt készpénzadományok összege 16,916,300 korona. — A békésvármegyei árviz­károsultak segélyezése cáljából Kétegyházán Schauer Gyula köz­sági főjegyző és Háger András ny. igazgató-tanító f. év január 9 én a „Rákóczi" vendéglő összes helyisé­geiben táncmulatságot rendeznek. A meghívásokat és gyűjtőiveket kibo­csájtották. A nemes emberbaráti ak­ció támogatására a közönség figyel • mét ezúton is felhívjuk. — A Jácintbál előkészületei kö­zelednek a befejeződéshez. Minél közelebb jutunk a január 9-iki dá­tumhoz, annál inkább lehet az ösz­szes előjelekből azt következtetni, hogy az idénynek ez a kiemelkedő mulatsága élénk látogatottságnak fog örvendeni. Hozzá járul a siker biztosításához, hogy az agilis ren­dezőségnek Purcsi Pepi zenekarán kívül a helybeli honvéd zenekart is sikerült megszereznie. A felül­fizetéseket és tiszta jövedelmet a nőegylet teljesen az árvizsujtotta menekülteknek juttatja. — A vármegyei közigazgatási bizottság rendes havi ülését hétfőn, folyó hó 11-én délelőtt 9 órakor tartja meg. — A Békésvármegyei Gazda­sági Egyesület elnöksége ez uton is kéri az igazgató választmány tag­jait az e hó 10-én vasárnap dél­előtt 11 órára egybehívott gyűlésen való megjelenésre, hogy ott, a me­gyénket sújtott árviz katasztrófa ügyében a vármegyei törvényható­sági bizottsághoz terjesztendő dek­laráció elkészítésében, minél beha­tóbban és a legnagyobb körül te­kintéssel tárgyalhassanak. — Meghívó. A „Békéscsabai MÁV Vasutasok Olvasóköre" január hó 9 én este 8 órai kezdettel saját helyiségében, könyvtára alapja javára műsoros estélyt tart, melyre ugy az Olvasókör és a vasutas társadalom minden egyes tagját és a kulturális célt szolgáló egyesületek tagjait, mint azok összes családtagjait tisz­telettel meghívja az egyesület veze­tősége. Belépti dij nincs, önkéntes adományokat köszöneitel fogadunk. Dézsi Mihály elnök, Rózsás Gyula titkár. — Szilveszterest Gádoroson. Gádoros község intelligenciája, az iparosok és kereskedők, valamint a földmivesekből egy nénány család, Szilveszter estéjén Faragó Ferenc vendéglőjében össze jöttek abból a célból, hogy elbeszélgetve együtt várják meg az óesztendő elmúlását és az újesztendő megérkezését. Az összejövetelnek egyik legszebb meg­nyilatkozása volt, az árvízkárosultak iránti részvét, amelynek hatása alatt a jelenlevők 2.761,000 K adtak ösz­sze az árviz károsultjai támogatá­sára. Papp Károly községi főjegyző az összeget mint gyorssegélyt ren­deltetési helyére juttatta. Az összeg nem nagy, de a jelenlevők szeretettel küldik a károsult honfitársak felse­gélyezésére. — Nyugtázás. A városi népjóléti hivatalánál az árvízkárosultak ré­szére a következő adományok foly­tak be (folytatás): Werner testvérek 2 zsák burgonya, 4 kas káposzta, Bottá János (Frankin 19) 3 kgr. sza­lona, Birtalan József kéményseprő 12 5 kg. kenyér, Resicza János 2 kg. kenyér, Szelner Mihályné fél kg zsir, 1 kg. töpöríő, Lamper Pál 12 kg. szalona, 5 kg. bab, Puskás Lajos 4 kg. liszt, szalona, tej, Jankó Boriska 2 és fel kg. disznóhús, 10 kg. bur­gonya, 3 5 kg. bab, N. N. 1 kg. zsir, 1-5 kg. hagyma, 2 liter bab, fél kg. szalona, töpörtő, Schwartz Gizelia 1 kg. kolbász, 2 kg. sza­lona, 3 liter tej, N. N. fél kg. ka­csazsir, özv. Vertán Lukácsné 10 kg. liszt, 5 kg. bab, 4 kg. hagyma, 5 liter zsir, Klein Ferenc Ferenc József tér 22 6 kg. kenyér, 25 kg. bab, 2 kg. borsó, 15 kg. burgonya, N. N. 6 kg. liszt, N. N. 2 szál kolbász, Weisz Ede 1 zák burgonya, dr. Simkó Károlyné 7 kg. lencse, 3 5 kg. vöröshagyma, 1 kg. zsir, 1 ke­nyér, 75 deka szalona, Kovács Sz. Márton 70 kg. liszt, 10 kg. zsir, 1 zsák hagyma. (Folytatjuk).

Next

/
Oldalképek
Tartalom