Körösvidék, 1925 (6. évfolyam) november-december • 248-293. szám

1925-11-13 / 258. szám

Békéscsaba, 1925. november 13. Kőrőmvldék 3 Béla, dr. Scherer Ferenc, dr. Jung Géza, Békés Dezső, Áment Ferenc, C Kis József, Szabó József, Hirt Antal, Reisner Artúr, Reisner Ede, Lebovits Mór adóval, A virilisek névjegyzékében történt eltolódáso­kat az okozta, hogy az idén közel nyolcvanan adták be igényüket a kétszeres adó számitásra. A név­jegyzék még annyiban nem végle­ges, hogy még többen lesznek olyanok, akik más tőrvényhatóság területén is virilisek és ezek he­lyére még Homoky Lajos (Szegha­lom), dr. Készt Zoltán és dr. Kep­pich Frigyes (Gyula), Fekete Sán­dor, Nóvák Ferenc és Víski Her­mann (Csaba), Tátzl Antal (Oros­háza) és dr. Készt Ármin (Szarvas) kerül be valószínűleg. Megszületett a Fádiopendelet Budepest, november 12. Hosszas huzavona után ma meg­jelent 8 kereskedelemügyi miniszter rendelete, amely szabályozza a rá­diókészülékek előállításának, forga­lombahozatalának rég vajúdó kér­dését. Altalános elvül kimondja a ren­delet, hogy fémvezeték nélkül vagy fémvezetéken nogyváltakozásu szá­mú áramok segítségével működő (rádió), távíró, távbeszélő és villa­mosberendezéseket mindenki csak a kereskedelemügyi miniszter elő­zetes engedélyévei tarthat üzem­ben. Az engedélyt külön kérvény­séma alapján kell kérni, az legfel­jebb tiz évre szól; az engedély le­járta után a készüléket le kell sze­relni. Állami vagy közérdek esetén az engedélyeket a kereskedelem­ügyi miniszter bármikor bevon­hatja. Az engedély birtokosa készülé­keit csak az engedélyokiratban meg­határozott helyen és célra tarthatja üzemben. Mindazok, akik a ma megjelent rendelet előtt kaptak engedélyt, 30 napon belül uj engedélyokiratot tar­toznak kérni. A leadóállomás által »mindenki­nek« leadott közlést minden enge­délyes felveheti, a felvett közlések Iparszerü terjesztése vagy felhasz­nálása azonban engedély nélkül tilos. Nem közhasználatra szolgáló adó­állomások és vevőállomások közér­dekből, tudományos és kísérleti cé­lokra engedélyezhetők. Kizárólag vételre szolgáló rádió­készülékek üzembentartására min­den magyar állampolgár és jogi személy kaphat engedélyt. Az en­gedélyt a legközelebbi postahiva­taltól kell kérni. A rendelet e pontja megkülönböztet rendes és kiterjesz­tett használatot. Az ily berendezés csak az enge­délyes magánlakásában létesíthető és csak az engedélyes, valamint hozzátartozóinak szórakoztatására, oktatására tartható üzemben. Antennát csak az'tarthat, akinek rádióengedélye van. A ház tulajdo­nosa köteles tűrni az antenna fel­szerelését. A rádióhoz tartozó összes lénye­ges alkatrészeket csak engedéllyel szabad előállítani, forgalomba hozni vagy importálni Adóberendezésekért közérdekű célra évente fizetendő 500.000, min­den egyes vevőállomás után 125.000, tudományos célra 125.000 korona fizetendő, gyárak 750.000, illetve 125.000 koronát fizetnek. Havonta a vevőberendezés után magánosok 30.000, nyilvános állomások Buda­pesten 600.000, vidéken 300.000 ko­ronát fizetnek. A rendeletet a szokásos büntető­jogi szankciók zárják be. A rádiórendelet megjelenésével kapcsolatban a Magyar Távirati Iroda felhívja a közönség figyelmét, egy fontos körülményre. A rádió­rendelet a vevőkészülékek tulajdo­nosainak csak a »mindenkinek« szóló közlemények felvételére ad jogot. — Beteg a főispán. Dr. Kova­csics Dezső főispán influenzában súlyosan megbetegedett Orvosai tanácsára néhány napig ágyban marad. — Az állandó választmány szombaton délután 3 órakor a kis­tanácsteremben közgyűlést előkészítő értekezletet tart. — A m. kir. állami polg. fiu­és felsőmezőgazdasági iskola Széchenyi emlékét folyó hó 14-én délelőtt 10 órakor ünnepli az iskola tornatermében. Az ünnepélv műsora a következő: 1. Hymnus. Énekli az ifjúsági énekkar. 2. Gyula diák: Re­pülj fehér galamb. Szavalja Sztankó Béla IV. o. t. 3. Ünnepi beszédet tart Kohut Pál tanár. 4. Hangay Sándor: Az én térképem. Szavalja Győry László IV. b. o. t. 5. Fohász. Énekli az ifjúsági énekkar. 6. Arany: Széchenyi emlékezete. Szavalja : Pri­bék Károly fmg. 1. oszt. tanuló. 7. Hiszekegy. Szülőket, hozzátarto­zókat és érdeklődőket ezúton is meghívjuk. Belépődíj nincs, önkén­tes adományokat az ifjúsági könyv­tár Széchenyi-müveinek beszerzésére köszönettel fogadunk. — Békéscsabára jön a Szent Gellért Egyesület művészgárdája. Budapestről jelentik: A Szent Gel­lért Egyesület tegnapi kulturdélután­ján nagyszámú és előkelő közönség jelent meg. Kamienszky Gyula el­nöki megnyitójában bejelentette, hogy az egyesület müvésztagjaival vidéki propaganda körútra iudul, amely­nek első állomása nov. 28-án Bé­késcsaba lesz. — Este 6 óráig tartja nyitva műtermi kiállítását Wagner festőmű­vész Haán-utca 4 szám alatti külön­bejáratu műtermében. — Megszűnt a sertéspestis. Békéscsaba r. t. város területén a sertéspestis megszűnt. — Széchenyi ünnepély a polg. leányiskolában. A községi polg. leányiskola pénteken 13-án, d. u. 4 órai kezdettel az Apolló-Mozgó helyiségében Széchenyi-emlékünne­pélyt tart, melynek műsora: 1. Himnusz. Énekli az énnekkar. 2. Arany : Széchenyi emlékezete. Sza­valja Gyimesi Ilona. IV. o. t. 3. Gr. Széchenyi Istvánról beszél Petz Kornélia tanár. 4. Vörösmarty : Az uri hölgyhöz: Szavalja Hrabovszki Judit IV. o. t. 5. Révfi: Fohász. Énekli az énekkar. 6. Budapest tör­ténetét vetitettképes előadásban is­merteti Csepreghy Róza tanár. 7. Hiszekegy. Énekli az énekkar. A Magyar Tudományos Akadémia, va­lamint az iskola Széchenyi-könytára javára önkéntes adományokat kér és a szülőket és érdeklődőket ezúton is meghívja az Igazgatóság. — Az évközben megüresedett törvényhatósági bizottsági tag­sagi helyek betöltésére a választá­sokat december hó 5-én tartják meg. * FOTÓ-CIKKEK Wenich Lajos drogériában, Békés­csaba. — Tenyészapaállat vizsgálat. Hatóságom területén a tenyészapa­állat (bika, kan, kos) vizsgálatot, amely a városháza udvarán lesz megtartva, folyó évi november 23-án reggel 9 órára tűztem ki. Felhívom mindazon állattartókat, akik ilyenek birtokában vannak és köztenyésztésre kivánjsk bocsájtani, hogy azokat a fent jelzett időben és helyre vezessék el. Békéscsaba, 1925 november 10. Dr. Berthóty István, polgármester. — Ragadós állatbetegségek a vármegyében. Lépfene: Békés, Gyoma. Veszettség: Békés, Békés­csaba, Gyoma, Gyula, Szarvas. Ta­konykór : Csabacsüd, Orosháza. Ra­gadós száj- és körömfájás: Doboz, Szeghalom, Újkígyós, Vésztő. Juh­himlő: Öcsöd. Lórühkór: Öcsöd, Szarvas. Sertésorbánc: Szeghalom. Sertéspestis: Békés, Békéscsaba, Gyoma, Gyulavári, Köröstarcsa. * Magyar Irodalmi Lexikon. Rövide­sen megjelenik a „ Stádium" Rt. kiadásá­ban a „Magyar Irodalmi Lexikon", ame­lyet Fóris Miklós tanár és Tóth András dr. egyetemi r. előadó közreműködésével Ványi Ferenc dr. középiskolai tanár szer­keszt. A hatalmas, 40 ívnyi lexikonalaku munkára 1926 január 15-ig lehet előfizetni a Körösvidék könyvkereskedésében. Ára vászonkötésben 360,000 korona. — Az árnyékkirály. A történe­lem Tutankament árnyékkirálynak nevezi. Most pénteken róla fog rendkívül érdekes előadást tartani' Gyomán dr. Banner János szegedi egyetemi magántanár. A tudomá­nyos estélyt Krcsmárik Endre tanár rendezi s ezen előadás egyike lesz a legértékesebbeknek. Főleg a gyö­nyörű eredeti felvételek fogják élén­kíteni s eddig még nem hallott részletek kerülnek ezen az estén is­mertetésre. * A budapesti gyermekelőadás. Mint előre látható volt, a szombat­vasárnapi fővárosi gyermekszinháf előadásai iránt oly nagy érdeklődés nyilvánul meg, hogy az összes elő­adások zsúfolt házak előtt folynak le. Érthetővé is teszi a nagy érdek­lődést egyrészt az, hogy ilyen elő­adás még városunkban nem volt és mindenki — nemcsak a gyermekek, hanem a felnőttek is kíváncsiak a gyermekelőadásokra, ahol ez alka­lommal igazi „gyermekmüvészek 4, szerepelnek. Az előadások keretében zajlik le sok kedves és bájos ese­mény : ingyen tombola, amelynél szebbnél-szebb ajándéktárgyakat fog­nak kisorsolni, gyermekballett és ka­baré, melyek a fővárosi gyermekek­nek már annyi kedves örömet és szórakozást nyújtottak. Egy felejthe­tetlen élmény lesz mindenki számára látni a gyermeksereg tomboló tün­tetését, mellyel adózni fog a gyer­mekmüvészek nyújtotta élvezetért. * A békési Népbank értesiti a tisztelt részvényeseit, hogy a f. évi november hó 14-ére összehívott rend­kívüli közgyűlés P. M. 6400—925 számú rendetete folytán elhalasz­totta. MOZI A granadai viharlovas. Ma — pénteken — utoljára van műsoron „A nő joga — az anya kötelessége" cimü nagyhatású dráma, mely sziv­bemarkoló tartalmával egy család tragédiáját és hosszú szenvedésteli küzdelmek után az anya megtéré­sét hozza vászonra. A granadai- vi­harlovas cimü 7 felv. Harry Carrey végtelenül izgalmas kép a spanyol rónák legendás romantikájának le­vegőjét eleveníti fel mely film érdek­feszítő, bonyodalmas és tüneményes részletekben bővelkedő jeleneteivel a legnagyobb publikumsláger lesz. Mi van ma? 1923, nov. 13., pántok R. kath.: K. Szaniszló. Prot.: Szaniszló Nap kelte 7 óra 02 perckor, nyugta 16 óra 27 perckor (4 27) Holdkelte 3 óra 17 perckor, éjjel nyugta 15 óra 32 perckor, (d. u.) Este Vs7 és Va9 órakor mozielőadás az Apolló mozgóban közleményei: Magántulajdont képező tehenészet­ből ajánlunk megvételre simmentháli fajta, 4—6 éves korú, nagyon jól tejelő teheneket, — köztük uj kis­borjasakat. Baromfitenyészetekvérfelfrissitésére ajánlunk ismert tiszta fajban tenyész­tett emdeni ludakat, törzsenkint vagy nagyobb számban való megvételre. Közbenjárásunkkal megszerezhető — jutányos árban — Budapesthez közel épült, szárazon és vízen a leg­könnyebben és legkényelmesebben megközelíthető, a Duna partján fekvő szép, családi uri lakház, gyönyörű vidékkel, ápolás alatt tartott parkkal öt hold erdő és rendesen kezelt termő szőlővel. Bővebb értesítéssel szolgál az egyesület hivatala. Tőzsde (A MTI békóaoaabal //M/áut Jalontémo alapján >} Valuták i A. ft. 345500-346500 Dollár 70960-71680 Fr. írank 2838—2868 Lira 2832-2852 I Márka 16997 lo.S. 10020-10068 Szokol 2102 -2120 Leu 825—331 1 Sv. fr. 13724-13810 1 Dinár 1252-1266 Gabonaáraki 76 kg. tiszavidéki 342500 345000 77 kg. tiszavidéki 350000—352500 78 kg. tiszavidéki 352500—355000 79 kg. tiszavidéki 355000-357500 Rozs 237500-250000 Tengeri 265000-270000 Takarmányárpa 240000—250000 Sörárpa 310000—340000 Zab 237500—250000 Korpa 160000-162500 Ferencvárost sertésvásár: felh. 3GOO, marad. , érk. , eladva . Arak: könnyű 13000—15500, nehéz 20500—21000. Manhavásáni Marhavásár déli zárlata: Felhaj­tás 590 darab nagy vágómarha. Ökör elsőrendű 12500—15500 K. II—IH-rendü 6-8000, bika I-rendü 12000—15500, II-rendü 7500—11500 tehén I-rendü 10000-14000, II—Iil­rendü 6—9500, kicsontozni való 3500—6000, borjú 5500—11000. SZOMBATON 21-ÉN LESZAMENTŐ­SORSJEGX H U Z m A S I I Sorsjegyek az Engel tőzsdében

Next

/
Oldalképek
Tartalom