Körösvidék, 1925 (6. évfolyam) szeptember-október • 196-247. szám

1925-10-31 / 247. szám

2 Kőrősvldók Békéscsaba, 1925 október 31. Békéscsaba társadalmának ismét nagy gyásza van. HU munkatársa, meghitt jó barátja: Zsilinszky Mihály után elköltözött az örökkévalóságba Varságh Béla, városunk egyik leg­értékesebb, legmunkásabb, legrokon­szenvesebb egyénisége. Több mint egy század óta (1869) élt itt e város falai között s azóta nem volt ennek a szépen fejlődő helységnek egyetlen komoly előre való lépése sem, amelyet ne segitett volna előmozdítani ez a férfiú, aki­nek halála valóban az egész társa­dalomnak gyásza. Varságh Béla, mint ember azok közé az emberek közé tartozott, akik mindenki előtt rokonszenvesek, anél­kül, hogy egyéni karakterük ez álta­lános népszerűségnek kárát vallaná. Csodálatosan megnyerő, előkelő fel­lépése, sima, kedves modora volt. Nagy műveltségével, szivjóságával, mindig etikai emelkedettségü gon­dolkodásával minden embernek tisz­teletét s az ő hozzá közelebb állók­nak őszinte szeretetét nyerte meg. Akár hol volt ő, mindenütt magasan csillogott nemes egyénisége az átlag­emberek felett. Baráti körben, kedélyes vadásza­tokon, előkelőségek társaságában — mindenütt egyformán ur volt ő a szó legnemesebb értelmében. Okos társalgó, megnyerő megjelenésű, sze­rény, értékes tagja volt minden kör­nek. Mégis legjobban, legkedvesebben az ö szűkebb családi körében nyi­latkozott meg az ő énje. Nem volt házas ember, de meglelte a családi élet minden szépségét, melegségét és bensőségét a Réthy-házban, amely­hez sok évtizedes mélységes barát­ság, szeretet fűzte. Ezzel a család­dal együtt élt, együtt érzett, mint egy nagyon jó édesapa. Velük élte át a családi élet minden örömét, minden aggodalmát. Ott is hunyta le szemét az ö kedvesei körében. Szeretetének melegét mindig érez­tette az ő nagyon kedves rokonai­val is. Amilyen értékes volt a magán­életben, olyan volt a köz életében is. Önzetlen, dolgos, mindig maga­sabb szempontokat kereső. Kevés ember tud olyan intenziven és olyan eredményesen a köznek élni, mint ahogyan ő tudott. Évtizedek óta min­den gondja a közé volt. Nagyon sok magyar iskola s a Muzeum Egye­sület neki köszönheti létét. A köz­művelődésért munkálkodott legoda­adóbban. Ce érdeklődött minden igazi közérdekű kérdés iránt is. Hosszú közéleti szereplése alatt soha le nem tért senki kedvéért az etikai magaslatról, amelyen nagyon szilár­dan állott. Érdemei elismeréséül évtizedeken át volt tagja a városi és megyei képviselőtestületnek, a megyei állandó választmánynak, elnöke volt a város Melegvizű gyógyforrásra bukkantak Debrecen vidékén Debrecen, október 31. Az „Alföldi Bányakutató Társaság" már régebb idő óta mély talaj­furási munkálatokat eszközöltet Hajdúszoboszló alatt, a debreceni or­szágút mellett fekvő u. n. „kertek-alja" területen. Tegnapelőtt délután javában folytak a fúrási munkálatok s már 1090 méter mélységben járt lenn a furó, mikor hirtelen nagy robajjal, óriást víztömeg tört fel a mélységből. A hatalmas gőzölgő vízsugár 6—7 méter magasságra tört fel a földszinétől és azóta állandóan ömlik a földmélyéből a viz. A földmélyéből feltörő viz hőmérséklete 72 fok. Ennek a körülménynek óriási jelentőséget tulajdonítanak, mert ha ezt a hőfokot állandóan megtartja a forrás, ez lesz Magyarország legmelegebb vize. Azt mondják, hogy valóságos áldás lesz nemcsak Debrecenre, de az egész országra ez a forrás. A viz első izlelésre erősen sósnak tetszik. Az állandóan 6—7 m magasságban lebegő vizsugárnak az átmérője 13 cm. tehát rendkívül bőnek mondható. A kérdés ismerői szerint a forró 'talajvíz a vulkánikus természetű Máira hegyek vidékéről származik a környékre. összes iskolaszékeinek, tagja a Rudolf­reálgimnázium kormányzó bizottsá­gának. Tiszteletbeli elnöke volt az Országos Gyógyszerész Egyesületnek. Résztvett evang. egyháza ügyeinek vitelében is évtizedeken át mint presbiter. A város uri társadalmát reprezentáló kaszinó elnökévé vá­lasztotta. Nem volt társadalmi meg­mozdulás, amelynek munkájában ne láttuk volna őt a vezérek közt. Min­den jótékony egyesületnek munkás tagja volt, mégis legerősebb kötelék a békéscsabai Nőegylethez és a Ve­res kereszt Egylethez fűzte öt. Közéleti munkájához taitozik az a tevékenysége is, amely a Békés­csabai Takarékpénztár Egyesület megalapítását s felvirágoztatását ered­ményezte. E kitűnő intézetnek alapí­tása óta igazgatója, majd évtizede­ken át elnöke volt. Munkája itt is példa lehet arra, mint lehet egy gazdasági munkát is eszmei tarta­lommal megtölteni. Azon a nagy szereteten és tisz­teleten kivül, mely ót a csabai egész társadalom részéről övezte, méltá­nyolták áldott munkáját a legmaga­sabb körök is. Őfelsége I. Ferenc József királyunk a Ferenc József­renddel tüntette ki, a háború alatt kifejtett embermentő munkájáért pedig az I. oszt. vöröskereszt érdemrendet nyerte el. Most már lezárattak okos szemei, megpihent munkás keze kihűlt ne­mesen érző jó szive. Ravatalát egy nagy város egész társadalma veszi körül, hogy őszinte fájdalommal ve­gyen bucsut attól az embertől, aki mindenkire csak áldás volt, akinek emlékét mindenki kegyelettel, tisz­telettel őrzi. Életrajzi adatai a következők: Varságh Béla 1840 aug. 30-án született Mezőberényben. Szülei Var­ságh János berényi vaskereskedő és Márialaky Karolin. Elemi iskolába Berényben járt Varságh Béla, mig a gimnáziumot Szarvason, egyetemi tanulmányait pedig Budapesten vé­gezte. Békscsabára 1869-ben költö­zött. Gyógytárát, amelyet ekkor vett át, 1894-ig vezette. Gyógyszerészi pályáján szorgalmas munkával jelen­tékeny vagyont gyűjtött. A gyógy­szerészi pályáról való visszavonulása óta kizárólag a közügyeknek élt. Fő­képpen kulturális ügyekkel foglalko­zott. Az összes iskolaszékek elnöke, az áll. elemi iskoláknak gondnoksá­gának és a főgimnázium kormányzó bizottságának elnöke, a Muzeum Egyesület rnegalapitója, a Magyar­országi Gyógyszerész Egylet t. b. elnöke, a békéscsabai Kaszinónak és a vadásztársulatnak éveken, illetve évtizedeken át elnöke. Évtizedeken át volt tagja a békéscsabai képvise­lőtestületnek, a vármegyei közigaz­gatás és törvényhatósági bizottság­nak. Évtizedeken át volt vezetője il­letve tanácsadója a Vereskereszt Egy­letnek és a Nöegyletnek. A Békés­csabai Takarékpénztár Egyesületnek 53 éven át volt nagytudásu irányi­tója, igazgatója. A Ferenc József rend lovagja és a Vöröskereszt jll. oszt­hádiéremnek tulajdonosa volt. Áldá­sos, fáradhatatlan, munkásságban el­töltött életét f. hó 29 én este fél 6 órakor fejezte be. Elhunyta alkalmából a család a következő gyászjelentést adta ki: „Mély fájdalommal tudatjuk jó­barátainkkal, ismerőseinkkel és mind­azokkal, akiket illet, hogy e hónap 29 én, áldásos életének 86-ik évé­ben meghalt a mi szeretett, jóságos nagybátyánk, Varságh Béla gyógy­szerész, takarékpénztári elnökigaz­gató, a Ferenc József rend lovagja, a Vörös Kereszt Egylet 11. oszt. ha­diérmének tulajdonosa, a Magyaror­szági Gyógyszerész Egylet tisztelet­beli elnöke. Élete az önzetlen köz­életi munkásság példaképe és a jó­cselekedetek láncolata volt. Halála pótolhatatlan veszteség mindnyá­junknak, kik öt szerettük. Fenkölt lelke elszállt, emlékezete köztünk marad örökké. Temetése f. hó 31-én délután fél 3 órakor lesz a Békés­Csabai takarékpénztár egyesület szék­házából a vasút melletti temetőbe. Az összes rokonok és hozzátartozók nevében: dr. Varságh Zoltán, Var­ságh János, Varságh Gusztáv unoka­öccsei. Kőszeghy Béláné, Varságh Lujza unokahuga. Békéscsaba, 1925 október 29." Eljárás Indult agy képvi­selő ellen Budapest, okt. 30. P. Ábrahám Dezső ellen ceglédi beszéde miatt megindult az eljárás. Az ügyet ma tárgyalja a büntetőtörvényszék. Szombaton délelőtt veszik át az Olaszországból hazaszállított hősi­halottakat Bukarest, október 30. flz Olasz­országból hazaszállított hősihalottak fogadtatása szombaton, október 31-én délelőtt 11 órakor lesz a ke­leti pályaudvar érkezési oldalán. A hazaszállított halottakat az ünne­pély befejezése után hozzátartozóik átveszik. Uárffy Józsefetátklsérték az ügyészségre Budapest, okt. 30. Mdrffy Józsefet ma délelőtt kisérték át a gyűjtőfog­házból az ügyészségre. A járásbiró szobájában több barátja volt jelen, kiknek jelenlétét örömmel vette tu­domásul. Schweinitzer rendőrkapi­tány ellen Márffy külömbözö okok miatt feljelentést tett, Schweinitzer azonban tisztázta magát. Október 31. Békésen A békési ref. egyház e hó 31-ét, a reformáció emlékünnepét a követ­kezőkben ünnepli meg: 31-én d. e. 8 órakor kezdődő is­tentisztelet, melyen megjelennek a ref. egyházi népiskolák, polgári le­ányiskola és ref. reálgimnázium ösz­szes protestáns tanulói. Ünnepi al­kalmi imát mond Karácson András lelkész. D. u. 5 órakor a ref. reálgimná­ziumban reformáció emlékünnepély. Kamarai kitinietés mező­gazdasági munkásoknak A Tiszántúli Mezőgazdasági Ka­mara érdemes és hosszabb ideig egy helyben szolgáló mezőgazdasági cselédeknek és mezőgazdasági mun­kásoknak kitüntetésben való részesí­tését határozta el. A kitüntető okmá­nyok elkészülvén, a legközelebbi kamarai ülés elé terjesztik azon munkások neveit és adatait, akiket a kitüntetésre méltónak találnak. A kamara felkéri a polgármestert, hogy 25 nap alatt jelentse be a mezőgazdasági cselédek és munká­sok közül azokat, akiket a kamarai kitüntető munkásoklevélben és jutal­mazásban kíván részesíteni. A kitüntetésben azok a gazdasági cselédek és mezőgazdasági munká­sok részesíthetők, akik nemzeti szem­pontból teljesen megbízhatók, a for­radalom és a megszállás alatt haza­fias magatartásukkal kitűntek és ezt megfelelően igazolni is tudják. Akik legalább 20 év leforgása óta hűség­gel, példátmutató szorgalommal álla­nak ugyanazon munkaadó szolgá­latába, illetve végeznek mint mező­gazdasági munkások ugyanazon gaz­daságba a szükséghez képest fel­merülő munkálatokat

Next

/
Oldalképek
Tartalom