Körösvidék, 1922 (3. évfolyam) október-december • 224-298. szám

1922-12-19 / 289. szám

Békéscsaba, 1922. december 19. Kedd ///. évfolyam 28Q . szám SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL! Békéscsabán, Szent István-tér 18. .«*. 4 szerkesztőség telefon száma i 60. ELŐFIZETÉSI ÁRAK: Egy hóra 180 K, negyedévre 500 K, félévre lOOO ff. Egyes szám ára 8 K. TÁ ViRA TOK A lausannei helyzet Pdris, december 18 (MTI.) Hire jár, hogy abban az esetben, ha a lausannei konferencia január 15 én tul tartana és ha a francia csapatok megszállják a Ruhr vidéket, Poincaré kérni fogja az értekezlet megszakí­tását. Poincaré állítólag Londonból visszajövet az értekezlet francia ve­zetőjének oiyan utasításokat adott, hogy tanúsítson előzékenységet a törökökkel szemben. Ez valószínű­leg azt jelenti, hogy Franciaország Oroszországnak akar kedvezni, illetve kerülni akarja, hogy esetleges fegy­veres fellépés esetén Oroszország nyiltan Németország mellé áiljon. Tábornok lesz a lengyel köztársaság uj elnöke Varsó, december 18. (MTI) Nie­viadonszki, Narutovic elnök gyilkosa kihallgatásakor bevallotta, hogy a merényletet önszántából követte el és senkivel sern szövetkezett. Pdris, december 18. (MTI) A „Galuoií" mai száma azt irja, hogy Sikorszky tábornokot választják meg a lengyel köztársaság uj elnökévé. Nem csökkentik a MÁ V. forgalmát az ünnepek alatt Budapest, december 18. (MTI) A Magyar Kir. Államvasutak igaz­gatóságának értesítése szerint az idén a karácsonyi ünnepek aiatt az utazást nem mérsékelik. Csupán néhány helyi köziekedés lebonyo­lítására szolgáló vonalot nem indí­tanak december 25-én és 26-án, illetve december hó 31-én és január hó 1-én. A szerbek megszállják délmacedóniát Berlin, dec. 18. (MTI.) A mace­dóniai Velesből jelentik, hogy a szerbek Ghefhelytől délre katonasá­got vontak össze. Mert meg akarják szállni Délmacedóniát. Hazaérkezett a magyar gyermekek egy része Hollandiából Budapest, december 18. Ma dél­után az Országos Gyermekvédő Liga vonata a Hollandiában levő 6Ö0 gyermek közül 203-at hozott haza, kik 40 millió értékű ajándék­kal és mintegy 5 milliónyi kész­pénzzel érkeztek meg. Nagy adomány a nyomorgó iskolás gyermekeknek Budapest, december 18 A TÉBE a főváros nyomorgó elemi iskolás gyermekek részére karácsonyi aján­dékkép 20 milliót szavazott meg. A iB&m&&tgy,üíés hétfői üíés& Budapest, dec. 18. < A nemzetgyűlés hélfői ülésén, i amelyet Szczitovszky Béla elnök nyitott meg, az indemnitás általa ­: nos vitáját folytatták. Első felszólaló Láng János volt, ; aki súlyos hibául rójja fel, hogy I nálunk még mindig ezren és ezren fannak, akik nem magyar állam­polgárok. Ezekre nekünk nincs szük­ségünk. Rakjuk őket egy kocsiba és toloncoljuk ki. De előbb* vizs-* gáljuk meg, mit visznek ki maguk­kal, mert nagyon jói tud,uk, hogy nem véres verejtékkel gyűjtötték össze vagyonukat. Ha pedig önként mennek, vagyonuknak legalább két­í harmad részét el kell venni, őrök szégyene marad e nemzetnek, ha még itt e padokban is ülnek olya­nok, akii; az ellenséggel cimborál­nak. Nem tűrhetjük, hogy francia­cipős, borolváltképü gigerlik, akik a rozstól a búzát nem tudják meg­különböztetni, kereskedők lehesse­nek és lizszeres áron adják e! a magyar emberek véres verejtékkel termelt terményeit, ugyancsak sze­gény magyar embereknek. Lehetet­len, hogy parkettáncosok fél, vagy egy év alatt mii iomos börziánerek lehessenek. Foglalkozik Felleghi Já­nosnak a napokban megjelet „Zsi­dóság és kereszténység" cimü köny­vével. A könyv a vallási türelmes­ség elve alatt gálád támadást intéz a kereszténység lényege, a Krisztus ellen. Meskó Zoltán: Mikor jelent meg a könyv ? Láng: Kéri a kormányt, hasson oda, hogy a legnagyobb mérvben kapják meg büntetésüket azok, akik ilyen támadásokat intéznek a ke­resztény magyar nép ellen. Ruppert: A tisztviselőkérdésről be­szél, melyet ugy old meg, hogy aki­nek magánvagyona van,- elbocsá­tandó, míg a többi tisztviselőket jól kell fizetni. Ezután az elnök 4 óráig az ülést felfüggezzti. Huszár Károly 4 órakor nyitja meg az ülést. Ruppert folytatja be­szédét. (Lapunk zártakor az ülés m ég folyik.) „Megkezdjük a toborzást és csinálunk égő Szmirnát latesttől Londonig" Gyula táras polgársága lűiíefeli az erdélyi népszavazást Gyula, dec. 18. Folyó hó 17-én, d. e. 11 órakor a Göndöcs-népkerti pavillon nagy­termében több mint 4000 hazafi emelte fel tiltakozó szavát a trianoni békeszerződés okozta séreiinek miatt.. A tiltakozó népgyűlést Benkő Já­nos építési vállalkozó nyitotta meg, majd Róth Árpád polgári fiúiskolái tanár beszélt. Hangoztatja, hogy a jelenlegi hely­zet annak a felismerésére vezet, hogy többé szép szóval, alázatosan, kérőn, kunyoráló hangon ne beszéljünk, hanem mondjuk meg magyarul egye­nesen a véleményünket. Kérni kell a kormányt, hogy a lehető legsür­gősebben igyekezzék a helyzeten változtatni, minden erejével oda­hatni, hogy az összes megszállt te­rületen, elsősorban Erdélyben mielőbb népszavazás ren­deltessék el éspedig nem oláh szuronyok aszisz­tálása mellett, hanem teljesen indi­ferens, megbízható felügyelet alatt. Ha kormányunk ez elől a kötelesség elől kitér, akkor majd mi, elsősor­ban menekültek és a velünk minden becsüle'esen érző magyar ember, megkezdjük a toborzást és csinálunk égő Szmirnát Bu­karesttől Londonig olyan világégést, amibe nemcsak Európa, hanem az egész világ fog beiebődülni. — Beszéde befejeztével előterjesztésére a lelkes hallgatóság a Rövetkező határozati javaslatot fo­gadta el: „Csonkamagyarország ke­leti demarkációs vonala mellett fekvő Gyula város polgársága nem hall­gathatja tovább az oláh uralom alatt élő testvéreinknek a határon állan­áöan áthallatszó jajszavát. Miután most már a világ összes népei meg­győződhettek arról, hogy a minden erkölcsi és jogi alap nélküli oláh uralom alatt levő terület kulturális és gazdasági viszonyait az oláh ura­lom teljesen lezülesztette és annak e területen semmi alapja nincs, el­érkezettnek látjuk az időt arra, hogy testvéreink további oktalan szenve­déseinek vége vétessék. Ezért kér­jük a kormányt, sürgősen köve­telje az oláh uralom alatt levő ma­gyar területek visszacsatolását, ha kell, népszavazás elrendelését, annak nyomatékos hangsúlyozásával, hogy ha az emberi belátás az esztelen helyzet felett hamarosan úrrá nem lesz, akkor az emberi elkeseredés fegy­verrel fog jogainak érvényt szerezni." A szűnni nem akaró éljenzés és lelkesedés közepette szólalt fel Barát István asztalosmester az iparosság nevében, aki az ország ipari életé­nek tarthatatlanságát fejtette ki. A gyűlés a Himnusz hangjai mel­lett véget ért. CserkészkiáHitás Csabán. Vjdovszhy Kálmán cserhészparancsnoh ünneplése Bátran állithatjuk, hogy hazánk újjáépítésének hatalmas munkájából elsősorban veszik ki részüket azok, akik a szebb jövő kiküzdésére hi­vatott ifjúság lelki nevelését végzik. Amint felserdül a testben-lélekben megacélozott ifjú nemzedék, Ma­gyarország feltámadásának ideje e.következett. S ha ennek a tettre­kész, bátor, erejében bizakodó ma­gyar ifjúságnak harcbaszállását leg­hőbb vágyaink megvalósulása tény­leg nyomon követi, abban eléggé nem méltatható érdeme van a cser­készetnek. A cserkészet az ifjú lélek legértékesebb iskolája, amely katonás, fegyelmezett, őszinte köte­lességtudó, bátor, férfias nemzedé­ket nevel. Békéscsabán a cserkészet megalapítója és leghivatottabb irá­nyitója Vidovszky Kálmán, akit meg­érdemelt, lelkes ünneplésben része­sített vasárnap délután a -cserkész­kiáilitás megnyitásán megjelent kö­zönség. Az ünneplés indokoltságát mi sem bizonyítja szebben, mint maga az a kincsekben gazdag s szűkös méretei mellett is hatalmas értéket jelentő kiállítás, amelynek minden legparányibb kiállított da­rabja is hangos szóval hirdeti, hogy ifjuságunk erőkben gazdag, egész­ségtői duzzadó, alkotni vágyó és ha erőivel megértő, gondos kezek kertészkednek, akkor betölti hi­vatását. — A békéscsabai főgimnázium épületében szerényen húzódik meg

Next

/
Oldalképek
Tartalom