Körösvidék, 1922 (3. évfolyam) október-december • 224-298. szám

1922-12-07 / 280. szám

Békéscsaba, 1922. december 7. Csütörtök HL évfolyam 280 szám SZERRESZTŐSÉG ÉS KSAÜÓHiVATALs Békéscsabán, Szent Sstwán-tér 18. sz, A szerkesztőség telefon száma s 60. Fiiggetlen kerssstúny p&lstikai napilap ELŐFIZETÉSI ÁRAKt Egy hóra 180 K, negyedévra BOO ff, félévre IOOO K. Egyes szám ára 8 ff. TÁVIRATOK Uj törvényjavaslatok a Ház előtt A kormány üdvözlete Horthy Miklós kormány­zónak Budapest, dec. 6. MTI jelenti : Horthy Miklós kormányzót neve­napja alkalmából ma délelőtt gróf Bethlen István miniszterelnök az összkormány nevében üdvözölte. Korányi Frigy&s báró visszautazott Párisba Budapest, dec. 6. Korányi Frigyes báró a mai nap folyamán utazik el Budapestről, hogy Párisban a jóvá­tételi bizottság mellett tevékenysé­gét folytassa Mint értesülünk, előbb Londonba utazik, ahol fontos meg­beszélésen vesz részt. Londonban csak egy-két napig időzik és már a jövő hét elején ismét Párisban lesz. Menekülnek Konstantiná­polyból a keresztény benszülöttek Konstantinápoly, dec. 6. (Havas) Géppuskákkal felfegyverkezett an­gol csapatok száliták meg a vám­irodákat, hogy lehetővé tegyék a benszülött keresztény menekültek hajóraszállását, akiktől a török rend­őrség török útlevelet követelt. Rifat basa és a szövetséges főmegbizot­tak között ideiglenes egyezmény jött létre, amelynek értelmében a menekülteknek kedden estig meg­engedték a hajóraszállást. A volt Magyar—Osztrák monarchia adósságai Páris, dec. 6. Havas. (MTI.) Az a szakbizottság, amelyet a jóvátételi bizottság megbízott, hogy készítsen tervet a volt Osztrák—Magyar mo­narchia adósságainak az utódálla­mok közt való felosztásáról, már elkészült munkálataival. A bizottság valószínűleg pénteken határoz az lőterjesztett tervezetről. A bulgárok is halállal fe­nyegetik a háborús kor­mány tagjait Páris, dec. 6. Szófia valószínűleg ugyanolyan véres dráma színhelye lesz, mint Athén volt. Megindult a hazaárulási pör az 1915. évi Ra­doszlavov-kormány egykori tagjai ellen. A vád az, hogy miatluk sod­ródott Bulgária a háborúba Német­ország oldalán. A főbb vádlottakra; Radoszlavov volt miniszterelnökre, Tonesev és Dincsev egykori minisz­terekre bizonyosan halálos ítélet vár. A nemzetgyűlés Budapest, december 6. ] i ' 1 A mai ülést fé! 11 óra után ; nyitotta meg Szcitovszky Béla elnök. ' Neubauer Ferenc, a drágasági bizottság előadója beterjeszti a bi­zottság jelentését a lisztellálás tár­gyában. Ezután az indítvány- és interpellációskönyvet olvassák fel. Húsznál több interpellációt jegyez­tek be. Valkó Lajos kereskedelemügyi miniszter benyújtja a Budapesti Egyesült Városi Villarnosvasutak jogviszonyának rendezéséről szóló j törvényjavaslatot. — Ugyancsak be­terjeszti a háború esetére szóló ki­vételes hatalom alapján kibocsájtott rendeleteknek hatslyvesztése követ­keztében az ipar és a kereskedelem kőiében szükségessé váíí rendel­kezésekről szóló törvényjavaslatot. A tisztességtelen versenyről szóló törvényjavaslatot harmadszzori ol­vasásban is elfogadja a Ház. szerdai ülése Rakovszky Iván belügyminiszter benyújtja a közrend fokozottabb biz­tosításáról szóló törvényjavaslatot. A közadók .kezeléséről szóló tör­vényjavaslat általános tárgyalására térnek ét. Eörffy Imre a bizottság előadója ismerteti a javaslatot. A törvényja­vaslat egyesíti az összes közszolgál­tatásokat és az adók kivetését a köz­ségek hatásköréba utaija. Legfonto­sabb rendelkezése a törvényjavaslat­nak az, hogy a filléres tételek egy koronára való kikeretisét mondja ki. Kéri a javaslat általánosságban és részleteiben való elfogadását, mint­hogy előnyös, ugy az adminisztrá­ciónak, valamint a hatóságok részé-ie és szem előtt tartja az adózó kö­zönség szempontjait is, amikor meg­kíméli őket a felesleges zakla­tástól. Tóbb lényegtelen felszólalás után az elnök szünetet rendel el, amely után áttérnek az inlerpellációkra. Msgsziiniíi az áruforgalmi Motozás a Kisvasút vonalain Újítások az utazóközönség kényelme Békés—aratlvármegyel vitézek tisztelgése Horthy kormányzónál A kormányzó szívélyesen fogadta a küldöttségét vitézek Békésésaba, december 6. Legilletékesebb helyről szerzett értesülésünk szerint ünnepélyes for­mában fejezték ki jókívánságaikat a békés—aradvármegyei vitézek Horthy Miklós kormányzónak neve­napja alkalmából. A vitézek a vármegyei vitézi j szék kebeléből vitéz Forrás András \ vésztői és vitéz Köves György do­bozi telkesvitézeket jelölték ki, akik kedden délben 12 órakor szemé­lyesen tisztelegtek Horthy Miklós kormányzóná", a vitézek országos főkapitányánál és közölték vele ki­küldőik jókívánságait. Egyidejűleg átnyújtották művészi kiállítású név­napi ajándékukat is: két nagy, díszes faragású ébenfa keretbe fog­lalt szép csoportképet, amelyek a békés—aradvármegyei vitézek disz­egyenruhás fastői csoportját ábrá­zolják. Horthy Miklós kormánzó szívé­lyesen fogadta a nála tisztelgő vité­zeket s általuk legmagasabb üdvöz­letét küldte bajtársaiknak is. Nem enyhült a lausannei konferencia válsága Lausanne, dec. 6. A keleti konferencia még mindig ; nincs tul a válságon. Párisban és Londonban is még mindig számol­nak azzal, hogy az értekezletet eset­leg meg ke 1 szakítani anélkül, hogy eredményt értek volna el. Az egész helyzetet jellemzi a francia külügy­minisztériumnak következő közle­ménye, amelyet tegnap adtak ki Pá­risban : A keleti konferencián feltűnt ellentétek és a még ezután felme­rülhető véleményeltérések kapcsán megállapítható az a tény, hogy Fran­ciaország és Anglia teljesen ellenté­tes álláspontot vallanak ugy az oro­szokkal, mint a törökökkel szemben. Az oroszok arra törekednek, hogy az egyetértést lazítsák és ezért nagy figyelemmel kisérik a londoni kon­ferencia előkészületeit is, sőt meg­akarják várni a miniszterelnök talál­kozását, hogy éket verhessenek a francia és angol kormány közé. A tengerszorosok kérdése ma kerül ismét napirendre. A tanácskozás valószínűleg ismét Izmed basa és Curzon Lord párbaja lesz. Békéscsaba, december 6. Hivatalos forrásból szerzett érte­sülésünk szerint az Alföldi Első Gazdasági Vasút forgalmifónöksége teljesen megszünteti az áruforgalom korlátozását. Folyó hó 9-től kezdve már ismét korlátozás nélkül vesz fel és továbbit a Kisvasút minden­nemű darabárut és kocsirakományt. A korlátozás megszüntetése a köz­vetlen környék áruforgalmának le­bonyolítását nagy lendülettel segíti elő. Örömmel állapítjuk meg egyéb­ként, hogy a Kisvasút forgalmi­főnöksége a legutóbbi időkben több értékes ujitást léptetett életbe a közönség kényelmére. Ezek között első helyen emeljük ki az összes személykocsiknak villanyvilágításra való berendezését, ami az esti és éjszakai utazóközönséget igen sok kellemetlenségtől szabadította meg. Nem mulaszthatjuk el a forgalmi­főnökség ilyen irányú' tevékenysé­gének elismeréssel való megemlí­tését, amidőn látjuk, hogy a leg­nagyobb anyagi áldozatoktól sem riad vissza ott, ahol a közönség érdekeinek szolgálatáról van szó. Természetes, hogy ilyen uj beren­dezkedések és felszerelések a mai pénzügyi viszonyok közepette sú­lyos terhet rónak a Kisvasutra, amely ennek ellenére sem igyek­szik lépést tartani menetdijainak kiszabásánál az általános drágu­lással. Ha ilyen ütemben vezeti be újítá­sait a Kisvasút, akkor hisszük, hogy hamarosan ismét felöleli békebeli jellegét és valószínű, hogy nem sok időn beiül megint a párnázott ko­csikat is visszaadja a forgalomnak. Ehez a nagy újjáépítő munkához természetesen elsősorban a közön­ség megértő támogatása szükséges, hiszen senki sem kívánhatja a Kis­vasúitól, hogy értékes felszerelése­ket vessen forgalomba, amig azokat a közönség nem tudja megbecsülni és nem akarja megóvni á forradal­mak idején divatbajött erőszakos rongálásoktól. Csonka Magyarország — nem ország, Bgósz Magyarország — mennyországi

Next

/
Oldalképek
Tartalom