Körösvidék, 1922 (3. évfolyam) október-december • 224-298. szám

1922-12-06 / 279. szám

ítűrűsvitS&k r^cftescsűDci, '^22 december 6. Béftéscsaba legtöbb adót fizető polgárainak névsora Lapunk tegnapi számában megkezdtük a városi képviselőtestület 1923. évi virilis névjegyzékének közlését, amit helyszűke miatt megszakítottunk. A névjegyzék folytatását az alábbiakban tesszük közzé: Csicsely György hft., Szemere-utca 10. 178,646 Hankó F. Mihály hft., Zsilinszky-utca 13. 175,619 *Dr. Kiiment Z. Pál hft., Baross-ulca 18. 175,496 Csicsely K. Pál hft., Horthy-utca 52. 172,269 *Dr. Nóvák Ferenc ft., Budapest 169,561 Ifj Bakos Mátyás hft., Munkácsy Mihály-u. 12. 169,521 Botyánszki János hft., Wlassics-utca 8. 166,966 Birkás György hft., T. 1089. 166,746 *Réthy Béla hft., gyógysz., Szt.-István-tér 6. 166,092 M. kir. gazdasági szakiskola ft., Tompa-utca 1. 164,826 Petrovszki S. Mihály hft., Sopronyi-u 9. 163,961 Özv. ifj. Kitka Jánosné hft., Garay-utca 3. 160,525 Kraszkó Mihály hft., Beliczey-utca 14. 157,229 Maczák András hft., Zsilinszky-utca 15. 157,185 Botyánszki György hft., T. 1339. 156,426 Maczák János hft, Gábor Áron-utca 3. 156,113 Jánovszki Ádám hft., Erkel-utca 4. 154,437 Özv. Áchim Jánosné hft., Zsilinszky-utca 7. 153,969 Kaczkó Mátyás hft., Jókay-utca 7. 152,745 Sukk, Wagner és Tsai gőztéglagyár, Orosházi-u. 151,538 Özv. Csicsely Györgyné hft., Batthyányi-u. 9. 149,792 Slyuch Pál hft., Rákóczi-utca 19. 140,955 Kazár Pál hft., Horthy-ulca 33. 140,502 Gálik András hft., Damjanich utca 4. 139,693 Veress András hft., Földváry-utca 4. 139,166 Ö2v. Áchim Jánosné hft., Munkácsy-utca 14. 138,648 Szák Mihály hft., Jókay-utca 6. 137,294 Patay András hft., Jókay-utca 52. 136,124 Patay György hft., T. 782. 134,578 Brhlik Pál hft., Hajnal-utca 13. 134,016 Kiiment Z. Erzsébet hft., Kistabán-utca 24. 133,035 Zahoran Pál hft., Teleki-utca 13. 130,815 Kucsera János hft., Rákóczi-utca 18. 130,663 Csicsely Mihály hft., Gábor Aron-utca 11. 130,284 Laurinyecz György hft., Szarvasi-ut 30. 129,616 Máté György hft., Kistabán utca 7. 128,740 Id. Uhrin János hft., Irányi-utca 6. 128,721 Hursan János hft., Arany-ufca 4. 127,776 Özv. Kiiment Györgyné hft., Kistabán-utca 24. 127,603 Szalóki József hft., T. 1340/39. 126,270 Maczák György hft., Zsilinszky-utca 9. 125,719 Medovarszki András hft., Kisfaludi-utca 3. 125,669 Lipták V. János hft., Zsilinszky-utca 17. 125,117 Huszár Pál hft., Ujkigyósi-utca 21. 125,060 Botyánszki György hft., Batthyányi-utca 8. 123,984 Özv. Miklya Györgyné hft., Kistabán-utca 28. 123,375 Id. özv. Kitka Jánosné hft., Garay-utca 3. 122,607 Póttagok: Kovács Z. János hft., Jókay-utca 5. 12 ,925 Botyánszki András hft., Batthyányi-utca 10. 121,846 Cservenák János hft., Thessedik-utca 8. 121,751 Belanka János hft., Lázár-utca 28. 120,790 Kiiment Z. Pál hft., Zsilinszky-utca 26. 120,560 Viczjan András hft., Bethlen-utca 4. 120,269 Pataj János hft., Lepény-utca 1. 119,654 Bohus M. János hft., Jókay-utca 68. 117,322 Lipták P. György hft., Wesselényi-utca 17. 117,194 Jantyik Lajos hfí., Andrássy-ut 51. 116,917 Petrovszki István hft., Prónay-utca 62. 116,202 Kovács Sz. György hft., Kistabán-utca 29. 116,539 Vandlik Mátyás hft., Erkel-utca 11. 115,968 Kraszkó Mihály hft., Batthyányi-utca 14. 115,702 *Dr. Zahoran Mátyás hft., ügyvéd, Kiss Ernő-u. 5. 114,786 Hrabovszkí Mihály hft., Thessedik-utca 4. 114,313 Özv. Lepény Károlyné hft., Erkel-utca 6. 114,126 Tadanay K. György hft., Eötvös-utca 13. 112,633 Kelemen László hft., Andrássy-ut 34. 111,969 Kiiment Z. György hft., Zsiros-utca 12. 111,798 *-gal jelöltek adója kétszeresen van számítva. — A polgári fiúiskola hazafias ünnepélye. A polg. fiuisk. tanuló­ifjúsága dec. 9-én, szombaton d. u. 5 órakor az intézet tornacsarnoká­ban hazafias ünnepélyt rendez az alábbi műsorral : 1. Hiszekegy. Énekli az ifjúsági énekkar. 2. Megnyitó. Tartja Horváth Jenő tanár. 3. Végvári verset szaval : Csete Jószef II. o. t. 4. Irredenta dalok. Énekli az ifj. énnekkar. 5. Kozma Andor: „Jaj a győzte­seknek ! a cimü versét szavalja Balla Alajos VI. o. t. 6. Zongorán játszik Gavenda László V. o. t. 7. Irredenta dalok. Énekli Hoff­mann László VI. o. t. 8. A székelyek. Szathmárytól. Sza­valja : Gavenda László V. o. t. 9. A vándorok. Ifjúsági szinmü. Előadják : Kokavecz Ilonka k, a., Hoffmann László, Megyeri Károly, Oberschall Márton VI. o. t. és Ga­venda László, Hugyecz Mátyás, Za­horan Pál V. oszt. tanulók. 10. Szózat. Énekli az ifj. énekkar. Beléptidij nincs. Tetszésszerinti ado­mányok jótékony célra szívesen fo­gadtatnak. Az ünnepélyre ez uton is meghivja a szülőket és az érdeklő­dőket az intézet igazgatósága. — Uj irnokvégrehajtó Kétegy­házán. Kétegyházán november 27-én a képviselőtestület Süle István két­egyházai lakost irnokvégrehajtónak választotta meg. Az egyetemi ifjúság ünnepli a kormányzót Budapest, dec. 5. A budapesti egyetemek ifjúsága ma d. u. 4 órakor gyülekezik a központi egyetem előtt, honnan a bajtársi egyesületek fák­lyásmenetben vonulnak fel a Várba, hogy a kormányzó előtt névnapja alkalmából bemutassák hódolatukat. Az ÉME szervezetei a Sörház-utcá­ban csatlakoznak a menethez. i r • a a e a 9 i — Istentisztelet a Kormányzó Ur nevenapján. Ma d. e. 10 óra­kor Horthy Miklós Magyarország kormányzójának nevenapján az ev. kistemplomban istentisztelet lesz. Az istentiszteleten a hadsereg s a hatóságok is megjelennek. — Milyen idő várható ? Ha­zánkban az idő borús, ködös, egyéb­ként száraz. A hőmérséklet nappal mindenütt a fagypont felé emelke­dett, reggelre azonban ismét a fagy­pont alá sülyedt, erősebben Debre­cen vidékén. Prognózis : Sok helyütt csapadék, emelkedő hőmérséklettel, később megélénkülő szelekkel hő­sülyedés. — Felhivás. A Magyar Nem­zeti Szövetség elnöksége ezúton is felhívja tagtársai fjgyelmét a polgári iiuiskolának f hó 9 én, szombaton d. u. 5 órakor tartandó irredenta­ünnepére s kéri őket, hogy az ün­nepen megjelenni szíveskedjenek. — Dr. Krüger Aladárné a „Szó­zat" 8-iki (pénteki) nagyérdeklődés­sel várt kulturestélyén a következő két gyönyörű énekszámot adja elő: .........a............ _ Drág u, a bérkocsi. A hétfői Vasárnap d. u. 4 órakor az j közg yQiésen tárgyalták a bérkocsi­1. Annié Maillonttól „A remete csen­gettyűjéből" a nagy ária. Erős Bé- j gok rendelkezésére állanak. Iától „Mesélj nekem" (irredenta). 2. j elnökség. állami polg. leányiskola disztermé ben Tantó József népnevelési titkár érdekes előadást tart a magyar nép­rajzról. A tartalmas, értékes elő­adásra felhívjuk ez uton is a kö­zönség figyelmét. — A Békéscsabai Casinó Egy­let ezúton értesiti tagjait, hogy a f. évi december 6-án, szerdán s ez­után minden hét szerdáján a Casinó helyiségei este 8 óra után is a ía- i - Az ! Nosena Károlytól „Szivem" és a „Pitypalaty" ének. A gazdag mü­soru estélyre jegyek még válthatók a Körösvidék könyvboltjában — Megdicsérték a csabai gya­logezred parancsnokát. A honvé­delmi miniszter vitéz Udvarnoky Béla ezredest, gyalogezredünk pa­rancsnokát kiváló és eredményteljes szolgálataiért okiratilag megdicsérte. — A községi óvodák államo­sítása. A városi Iskolaszék a köz­ségi óvodák államosításának ügyé­ben átiratot intézett a városhoz. — A hatósági liszt ára. A vár­megye alispánja az ellátatlanok ré­szére kiutalt hatósági liszt árát a következőképen állapította meg : Fi­nom tésztaliszt klg.-ként 86, főző­liszt 66, kenyérliszt 34 korona. — Adventi délután Gyulán. Folyó hó 2-án délután 5 órakor Gyulán a városháza nagytermében a református egyház adventi dél­utánt tartott, amelyen több értékes szavalat és irredenta énekszám is előadásra került. Ünnepélyes hangú beszédeket mondtak: Palmann Péter I soknak a viteldíj alapárak negyven­szeresére való felemelése iránti ké­relmét. A közgyűlés a kérelemnek helyet adott és azt jóváhagyás vé­gett felterfesztette a miniszterhez. — Az Aurora vasárnap, folyó hó 10-én este fél 9 órakor tartja hangversenyét a Vigadó nagyter­• mében. R műsoron szerepelnek ' egyebek között Bartók magyar tánca és Dohnányi I. Rapsodiája, amelyek a zseniális magyar szerzők legszebb alkotásai közé tartoznak. E müveket Engel Iván adja elő. Patay Matild opera-énekesnő mű­sorából különösen a régi magyar dalokat emeljük ki. Jegyek előre válthatók 300—100 K-ás árban. — Gyilkosság Gyulán. Nadabdn j lile 18 éves mészárossegédet egy , ,, , . .. i németvárosi legény többször meq­és Harsányt Pál esperes. Harsányi ; szurt h g kófházb a J. beszédében különösen szeretetre buz- ' ditotta az embereket, mert csak ösz­szetartással és szeretettel lehet vissza­szerezni elvesztett területeket. — Halász Ica, a színtársulat koloratur énekesnője kéri a közön­séget, hogy juttasanak számára egy bútorozott szobát, mert még mindig lakás nélkül van és ha tudnak ilyent, jelentsék ezt be a színházi irodában. beszállítása közben meghalt. R gyilkost már kézrekeritették és jelen­leg az államrendőrségen hallgatják ki. Nadabán több barátjával mula­tott egyik józsefvárosi korcsmában s valószínűleg összeszólalkozott a józsefvárosiakkal, akik közül egyik megleste és hazafelé menet, a Magda-féle mázsalónál megtámadta s rajta több szúrást ejtett. Minden előfizetőnk, aki negyedévre előfizet, 25 koronáért kapja az 1923. évre szóló képes naptárunkat. Féléves előfizetés mellett jövő évi naptárunkat ingyen adjuk! Azonkívül, kivétel nélkül minden előfizető és lapunk minden olvasója, január 1-én ingyen kap egy falinaptárt, mely minden egyes lappéldányhoz mellékelve lesz.

Next

/
Oldalképek
Tartalom