Körösvidék, 1922 (3. évfolyam) október-december • 224-298. szám

1922-10-29 / 248. szám

2 tZörórnvidéSt Békéscsoba. »^22 október 29. Fel akarták robbantani a német birodalmi kancellárié t Bécs, okt. 28. (MTI) Tegnap Ber­linben rendőri készültség zárta el több órahosszat a Wilhalm Strasset, a birodalmi kancellár palotáját, va­lamint a birodalmi elnök palotáját. A feltűnő intézkedések feljelentés következtében történtek, amelyek sze­rint a jobboldali radikális elemek rajta akartak ütni a birodalmi kan­cellárián és a két palota kertjében robbanó anyagokat ástak el, melye­ket fel akartak gyújtani. A vizsgálat igazolta a jelentéseket. Az elővigyá­zati rendszabályokat később vissza­vonták. Nagy mértékben esik a liszt és zsir ára Brdapest, okt. 28. Bud János köz­élelmezési miniszter kijelentette, hogy a liszt nagy olcsóbbodását a kül­földi buza beözönlése, a zsir árának rohamos esése pedig az amerikai zsir nagy arányú behozatalának a következménye. 9 rendőrség nyilatkozata F. hó 27-iki számunkban szóvá tettük a rendőrlegénység egyik-má­sik tagjának udvariatlan és állásához nem méltó magaviselését. Cikkünk érthető visszhangra talált. A magy. kir. államrendőrség békéscsabai ka­pitányságának vezetője ez ügyre vonatkozólag ma az alábbi sorok közlését kérte : A „Körősvidék" cimü lap folyó hő 27-iki 246-ik számában a „Gondo­latok" rovatában közölt „Az előzé­kenység és udvariasság" kezdetű cikkre vonatkozólag, amely a veze­tésem alatt álló m. kir. állami rend­őrkapitányság őszemélyzetéről álta­lánosságban azt állitja, hogy hiva­tásához nem méltó udvariatlan és durva magaviseletet tanusit a közön­séggel szemben, kijelentem, hogy minden egyes tudomásomra jutott ilyen esetben a legszigorúbb meg­torló eljárást mint eddig, ugy ezután is haladéktalanul folyamatba teszem s felhívom a közönséget, hogy eset­leges sérelme esetén a rendőrkö­zegek elleni panaszával forduljon hozzám. Békéscsaba, 1922. év okt. 22. A kapitányság vezetője dr. Musko Sándor rendőrtanácsos. * Készséggel közöltük a fenti nyi­latkozatot, mely azt igazolja, hogy a vezető kapitány ur teljes mértékben szivén viseli a közönség érdekét, így egészen bizonyos, hogy a nyi­latkozat folytán felbátorodva — tel­jes bizalommal fordul majd min­denki a legilletékesebb fórumhoz s rövid idő alatt nem lesz oka sen­kinek a legcsekélyebb panaszra sem. Segitsunh Kitoloncolt erdélyi testvéreinken! Bizottság alakult az éhező hitoloncoltah támogatására Békéscsaba, okt. 28. A „Körösvidék" napról-napra rész­letesen számolt be a gyulafehérvári koronázást megelőzőleg kitoloncolt és ideiglenesen Békéscsabán elhe­lyezett erdélyiek ügyével. Ma felke­restük a minden ok nélkül — csak­nem percek alatt elhurcolt éhező, nyomorgó embereket, akiket a rend­őrség ideiglenesen az erzsébethelyi laktanyában helyezett el. Jelenleg még harminchatan van­nak együtt. Nők és férfiak, ifjak és aggok — vegyesen. Legfőbb bajuk, hogy nem tudják, mi vár reájuk. Visszatérni Erdélybe — ha csak rö­vid időre is — okvetlenül szeretné­nek, mert hozzátartozóik azt sem tudják róluk, hogy hova tűntek él. Az oláh rend­őrök ugy szedték össze őket hivatalukban, munka­helyükön, lakásukon, sőt az utcán is. Általában láthatólag jól esik nekik, hogy érdeklődünk sorsuk iránt. Több kérdésünkre óvatosan felel­nek, mert attól félnek, hogy a bru­tális oláh hatóságok visz­szatérésük után emberte­lenül megkínozzák, össze­verik őket. Az érdekesebb adatok, amelyeket szomorú sorsukról mégis megtud­hattunk, a következők: Kitoloncolásukat semmivel sem tartották szűkségesnek megindo­kolni az oláh hatóságok. A leg­könyörtelenebbül távolítottak el lakhelyükről aggastyánokat és nőket egyaránt. Hangsúlyozzuk, hogy a kitoloncoltak valameny­nyien román állampolgárok. A kik erre hivatkozva, szót mertek emelni ártatlanul való meghur­coltatásuk ellen, azoknak .iga­zolványait lefoglalták és meg­semmisítették a szigurancán. Van egy asszony közöttük, akit azért hurcoltak el gyermekei mellől, mert férjét, — akit ki akartak tolon­colni, — nem találták otthon. Ott van a kitoloncoltak között a 62 éves őszfejü Csat Lajos, akit Medgyesről hurcoltak el, az 57 éves Gyurka András, aki 37 éve lakik Bukarestben családjával együtt, Ko­vács Lajos kereskedelmi alkalmazott, aki nyolc tagu család kenyerét ke­reste otthon s most hozzátartozói azt sem tudják, mi lett vele; Po­zsonyi János volt MÁV főmozdony­vezető, aki majd 40 éve temesvári lakos; Trielsch Péter polgári fiúis­kolái tanár, aki Temesváron szüle­tett, ott nőtt fel s onnan űzték el most, csupán azért, mert tanári ok­levelét Budapesten szerezte. Jóleső megnyugvással állapítjuk meg, hogy a „Krösvidék" nemes­Ielkü olvasóinak hatalmas tábora megszívlelte kérő szavunkat és már eddig is igyekezett könyörületes ado­mányokkal felkeresni szomorú sorsra jutott erdélyi tesztvéreinket. Ezúttal megismételjük kérésünket. Napokig, esetleg még hetekig lesz­nek Békéscsabán a legrettenetesebb bizonytalanságban, amig a magyar külügyminisztérium ügyüket elintéz­heti a gőgös, kegyetlen oláh kor­mányhatóságokkal. Addig, még a város társadalmának kőnyörületessé­gére lesznek utalva és hálás szivvel köszönnek meg minden adományt. Természetesen elsősorban élelemre (liszt, szalonna, kenyér főzelékfélék stb.) volna szükségük. Igen szívesen elmennének azonban munkába is. Legnagyobbrészük szakmunkás, akik le is telepednének, ha szakmájukba vágó, állandó megélhetést biztosító elhelyezkedést találhatnának. Adományokat és megkereséseket készséggel továbbit a „Körösvi­üék." Egyébként ügyük felkarolására ] lelkes bízottság alakult, amelyben Lőrinczy Lászlóné, Korossy Anna, dr. Remenár Elekné és Szalay Gyula, a menekültügyi hivatal kép­viseletében pedig Gyarmath B. Já­nos ma délelőtt felkeresték dr. Berthóty polgármestert, akitől a ki­toloncoltaknak a Horthy-akcióból való segítését kérték. A polgármes­ter készségesen ígérte meg, hogy közbenjár illetékes helyen a kére­lem kedvező elintézése érdekében. Hasonló szivélyességgel fogadta a bizottság tagjait dr. Muskó rendőr­főtanácsos, a kapitányság vezetője is. A bizottság lelkes tagjai most azon szorgoskodnak, hogy a kito­loncoltakat — legalább ideiglene­sen — munkához juttassák. Mun­kájuk megkönnyítése céljából az alábbiakban közöljük szerencsétlen testvéreink névsorát foglalkozásuk megjelölésével együtt, Aki valame­lyikük elhelyezéséről gondoskodni tudna, jelentse ezt a rendőrkapi­tányságon dr. Pethes fogalmazónál, vagy a közkórházban Gyarmath gondnoknál. Jánosi Lajos géplakatos, Köszl Béla géplakatos, Medveczky Elemér géplakatos, Szűcs Imre motorve­zetó, Nieman János gázszerelő, Moldován Albert vasöntő, Turinszky György vasöntó, Baliczky Alexan­der mechanikus (Wrangel hadse­regbeli orosz tiszt), Oláh Sándor molnár, Mészáros István malom­szerelő, Korpái Mihály kertész, Bálint István faszobrász, Botár Mó­zes kőfaragó, Bass József keresk. tisztviselő, Trielsch Péter tanár, Kovács Lajos kereskedő (üzletve­zető), Gottesman Ignác füszerkeres­kedó segéd, Sável Ferenc bőrke­reskedő segéd, Csat Lajos tégla­mester, Gyurka András kovács, Holczer Márton erdész, Szabó Al­bert földmives, Brarta János föld­mives, Csukás Gyula ács, Németi Sándor ács, Pozsonyi János főmoz­donyvezető, Pura Viktor lakatos, Uthák Antal ács, Székely Erzsébet gyermek-kertésznő, Daczó Vilma színésznő, Holczer Mártonné ház­tartás, Engi Júlia ápolónő, Buglya Mihályné háztartás, Fábián Eszter háztartási alkalmazott, Botár Mó­zesné háztartás, Balázs Erzsébet szakácsnő. Bizton reméljük, hogy a magyar kormány megta­lálja a módját annak, hogy a minden ok nél­kül kitoloncolt, megkín­zott erdélyi magyarok biz­tonságban kerüljenek visz­sza hozzátartozóik körébe. A magyar közvélemény pedig ismételten felhábo­rodva tiltakozik az oláh önkényuralomnak ez el­len az ujabb embertelen­sége ellen — sajnos — ma még csak keserű szavak­kal, amig a leszámolás ideje el nem érkezik ! Mi van ma ? 1922. okt. 29., vasárnap R.k.: Narcissz. Prot.: Zenó. Napkelte 6 óra 40 perckor, nyugta 16 óra 47 perckor. (4-47) Holdkelte 14 óra 16 perckor (d. u.), nyugta 00 óra 07 perckor (éjjel.) Délután fél 3 órakor a CsAK-Előre bajnoki football-mérkőzés a CsAK­pályán. Délután fél 3 ór akor a Békéscsabai -MTOgZ3|yisr76t«TkiíTifnr0ZgyüRse az Irányi-utca áll. iskolában. Este fél 6, 7 és 9 órakor mozielőadás a Városi Mozgóban. 1922. október 30., hétfő R.k.: R.Alfonz hv. Prot.: Kolos. Nap kél 6 óra 41 perckor, nyugszik 16 óra 46 perckor (446). Hold kél 14 óra 42 perckor (d. e.), nyugszik 1 óra 8 perckor (d. u.) Este fél 7 és fél 9 órakor : Mozielőadás Városi Mozgóban. A fascisták Róma ellen vonulnak Róma, okt. 28. A fascisták fegy­veres puccsot kezdtek. A nagyobb | vidéki városokat megszállták a fas­cista csapatok, amelyeknek egy ré­sze most Róma ellen vonul. A ha­lottak száma eddig összesen 4. t t * * i * \ t A Békési Központi Szeszfőző Szövetke­zetnél kitűnő, fajtiszta, sza­vatolt 50 százalékos szilvapálinka 4 10 literen aluli mennyiség­ben literenkint forgalmiadó mentesen 670 koronáért, 10 literen feliili mennyiségben forgalmiadó mentesen lite­renkint 650 kor.-t kapható. Rum helyett kitűnő za­matosságánál fogva te­Jához Is használható. 3464 t A Kisgazda Ifjak táncmulatsága 1922. évi november hó 18-án lesz a Vigadó összes termeibún.

Next

/
Oldalképek
Tartalom