Körösvidék, 1922 (3. évfolyam) július-szeptember • 147-223. szám

1922-08-19 / 188 szám

Békéscsaba, 1922. augusztus 19. ftórősvis/ék 3 is megállapítja, hogy a tatai szén­termelés nem kielégítő. Miután ke­vés magyar bányamunkás van, bá­nyamunkás nemzedéket kell nevelni. Bányamunkás jóléti intézményeket, iskolákat, lakásokat kell létesíteni. Ennek keresztülvitele ma igazán nehéz, de lassankint mégis meg kell birkóznunk ezzel a feladattal. A villamosüzemre való áttérés ter­mészetesen szükséges, azonban ez ma nem aktuális. Valkó Lajos kereskedelmi minisz­ter kijelentette, hogy a jelenlegi sztrájknak kétségtelenül árdrágító hatása van, különösen ma, amikor nehéz tél előtt állunk. Arra a belá­tásra kellene bírni a munkásságot, hogy a sztrájkot előidéző pótmü­szakra okvetlenül szükség van, mert a jelenlegi sztrájk által okozott im­már 10.000 waggon szénhiányt másként nem lehet pótolni. Bár az eddigi tárgyalások nem vezettek eredményre, remény van arra, hogy az összes körülmények feltárása és mérlegelése után sikerülni fog ezt az egész országra nézve nagyfon­tosságú kérdést eredményes meg­oldásra juttatni. A7. elnök ezután este- 8 órakor az idö előrehaladottságára való te­kintettel az ülést megszakította és folytatását péntek délelőtt 11 órára tűzte ki. 1922. aug. 19., szombat R. k.: Tuluzi Lajos. Prot.: Huba. Nap kél 5 óra 00 perckor, nyugszik 19 óra 05 perckor (7-05). Hold kél 24 óra 57 perckor (éjjel), nyugszik 16 óra 33 perckor (délután). Este 7 és 9 órakor: Mozielőadás a Városi Mozgóban. Paplrbacsomagolt csecsemő­hullát találtak az Őr-utca sarkán Pénteken délelőtt a vasút közelében levő Őr- utca sarkán az ott szol­gálatot teljesítő rendőr az uton egy kis csomagot talált. Közelebb menve, hogy meggyőződjék a csomag tartalmáról, felvette és a kibontáskor bor­zalmas látvány tárult szeme elé. Egy alig ökölnyi nagyságú méhmagzat volt többszörösen becsomagolva különböző papirosokba. A helyszíni szemle után a csomagot bevitték a rendőrségre, ahol dr. VŰSS Vilmos rendőrvos megállapította, hogy a magzat mindössze 4 hónapos lehet és 2—3 napja 1 csomagolhatták be. A lelketlen, elvetemült anya kézrekeritésére a rendőrség széleskörű nyomozást vezetett be. Eloszfoftób a BBhéscsobáro kivetett vámkontingenst a malmok között Csütörtökön délután tartották a malmosok és a GOK megbízottai tárgyalásukat a városháza nagyter­mében abból a célból, hogy a Bé­késcsabára kivetett .33 vagon ga­bonát a malmok között elosszák. A tárgyalások során az elosztást a következőképen eszközölték: Áchim és Ondroviczky 225 mm Sertéshizlaló R.-T. 225 „ Botyánszky Pál 275 „ Braun Hermán 320 „ Dén József 300 „ Flamm Miksa 400 „ Gécs László 325 „ Kovács Mihály 920 „ Laurinyecz Mátyás 180 „ Dörflinger Béla 130 „ Az itt fel nem sorolt malmok az úgynevezett ellenőrzött malmok közzé tartoznak. •aaaaaaBBBBaMBaaaaaaaaaaa • „Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában, Hiszek egy isteni örök igazságban, Hiszek Magyarország feltámadásában! Ámen." HÍREK — Milyen idő várható? Hazánk­ban jobbára derült, száraz volt az idő. A hőmérséklet normális körül van. Maximum 26 fok Pécsett és Budapesten. Minimum 9 fok Deb­recenben. Prognózis: Nyugati sze­lek, változékony idő kevés esővel és később hőmérsékleti sülyedéssel. — Jeszenszky mezőberényi lel­kész jubileuma. Jelentettük már, hogy Jeszenszky Károly mezőberényi evangelikus lelkész f. hó 20-án va­sárnap tölti be lelkészi működésé­nek 50-ik évfordulóját. Ez alkalom­ból a köztiszteletben megőszült lelki­pásztort hivei nagy ünneplésben akar­ták részesíteni. Amint nekünk Mező­berényből jelentik, az ünnepséget bi­zonytalan időre elhalasztották abból a sajnálatos körülményből kifolyólag, | hogy az ünneplendő lelkész jelenleg gyengélkedik és igy nem vehetne részt személyesen az ünnepélyen. — Az uj szintársulat eddigi tagjai. Kiss Árpád, az újonnan meg­hívott színigazgató most szervez­kedik. Szeptember 8-án Szentesen kezdi meg előadásainak sorozatát és csak december első felében jön Békéscsabára. Eddig a következő neves színészek szerződtek le tár­sulatánál : Szalma Sándor barito­nista, Erdélyi Mihály táncoskomi­kus, Halász Ica koloraturénekesnő, Hampel Ilona subrett és Zilahy János hősszerelmes. — Megjelent az uj Ipartörvény könyvalakban. Az uj Ipartörvény­ről a régi törvénnyel kapcsolatban dr. Tar Béla pécsi ügyvéd szer­kesztésében részletes ismertetés je­lent meg könyv alakjában. Erre a minién iparos részére múlhatatlanul szükséges könyvre felhívjuk az ipa­rosság figyelmét. Igyekezzék ezt a könyvet, amely olcsón (120 koronás árban) kapható a helybeli Ipartes­tületnél a hivatalos órák alatt ifj. Horváth Mihály ipartestületi jegy­zőnél, lehetőleg minden iparos be­szerezni. — Ipartestületi hirek. Az Ipar­testület agyagipari szakosztálya va­sárnap délelőtt 10 órakor értekezle­tet tart a testület tanácstermében. — Az órás szakosztály pedig délután 3 órakor tart értekezletet ugyancsak a tanácsteremben. — A 101-es Bajtársi Szövet­ség választmányi ülése. Szomba­ton, f. hó 19-én, délután 5 órakor tartja a volt cs. és kir. 101. gy. e. Bajtársi Szövetsége első választmá­nyi ülését Békéscsabán, a városháza kis tanácstermében, melyre a tárgy fontosságára való tekintettel a tagok teljes számú megjelenését kéri az elnökség. — Gazdasági tudósítók. A föld­mivelésügyi miniszter Békésvárme­gyébe a következő gazdasági tudó­sítókat nevezte ki : Kovács László, Lédig András, Benedikti Kálmán, Bleier Ferenc, Vackó András, Vörös Imre, Brunner Imre, Mihályi József és Wenczel Barna. — Viziünnepély. Alulírott ren­dezőség ma, 19-én, szombaton délután fél 4 órakor az erzsébet­helyi strandfürdőben viziünnepélyt rendez, melyre a t. közönséget ez­úttal hívja meg. Programm: 1. Az uszóíanitványok vizsgája. 2. Mű­ugrások : fejes, zerge, tigris, kéz­állásból fejes síb. a) Nők versenye, b) Férfiak versenye. 3. Küzdelem a tutajért. 4. 50 méteres női úszó­verseny. 5. 150 méteres vegyes úszóverseny. 6. Versenyitatás. 7. Di­jak kiosztása. 8. Bátyus vacsora táborozással. 9. 8 órakor tűzijáték. 10. Éjjeli fürdés 10 órakor nappali világosság mellett, cigányzene. Az éjjeli fürdésben csak is jó úszók vehetnek részt. Fürdőlepedőt min­denki hozzon magával, hogy részint a vacsoránál azon táborozhasson, másrészt az éjjelifürdés után le­dörzsölhesse magát. Versenyvezetők: Bonis Pál, Fialkovszky László, dr. Linder Károly, Kovács Károly, Pet­rovics József, Reisz Hermann, dr. Rell Lajos, Sass István, dr. Szamek Oszkár, dr. Tardos Dezső, Kilczer Gyula. Birok: Áchim Károly, Dorn István, dr. Dzurik József, Gécs László, Kilcer László, Marék Endre, Ormay János, Péterfy Sándor, Pus­kás Lajos. Főrendezők: Koppányi Gyula, Suk Kálmán, Vandlik, László. Rendezők: Úszómester és tanítvá­nyai. — A Békéscsabai Faiskola és Kertgazdaság R.-T. igazgatósága felhívja a részvényeseket, hogy a részvények névértékének még be nem fizetett részét, darabonként 700 koronát még augusztus hó folyamán a Békéscsabai Kisgazda Banknál vagy a Békésmegyei Általános Takarék­pénztárnál az alapszabályokban fog­lalt jogkövetkezmények terhe alatt okvetlenül befizetni szíveskedjenek. — Névváltoztatások. A m. kir. belügyminiszter vitéz Curry Béla m. kir. honvédezredes és kiskorú gyer­mekei családi nevének „Udvarnoky"­ra, vitéz Petrán Sándor m. kir. hon­védörnagy családi nevének „ Petra­nyi"-ra és vitéz Marik András torna­tanár családi nevének „Marék"-ra való megváltoztatását engedélyezte. — Liszt kiutalás. A vármegye alispánja táviratilag értesítette a vá­ros polgármesterét, hogy az ellá­tatlanok részére augusztus második felére 112 mmázsa lisztet utalt ki, mely az újonnan összeállított név­jegyzék alapján kerül kiosztásra. Az uj névjegyzék alapján három va­gonnal kevesebb liszt kiutalására van szükség. Ugyancsak az alispán a csendőrség alkalmazottai részére 150 kg. lisztet utalt ki. — A biztositó intézetek támo­gatása a tűzoltóknak. Szombat­hely város polgármestere átiratot in­tézett városunknak abban az irány­ban, hogy üdvös volna, ha megva­lósítanák azt a tervet, mely szerint a biztositó intézetek a tüzbiztositási dijak egy bizonyos részét a tűzoltó­ság felszerelésére fordítaná, már csak azért is, mert nekik köszönhetik, ha munkájuk által nagyobb tüzeket megakadályoznak, ami a biztositó intézeteknek nagy nyereséget jelent. — Gazdatisztek mulatsága. A békés- és csongrádmegyei gazda­tiszti kör, a gazdatiszti gyermekek részére létesítendő Bujanovits inter­nátus alapja és a Magyar Gazda- és Erdőtisztek Országos Egyesülete ja­vára e hó 26-án Gyopárosfürdőn zárkörü nyári táncmulatságot rendez, melyre a meghívókat ezután bocsát­ják ki. — Nemesitett búzát vessünk. A debreceni kerületi mezőgazdasági kamara egész kerületében agitációt indított, hogy nemesitett búzát ves­sen minden gazda, akinek belátása van annak megértésére, hogy saját érdekében cselekszik, ha megbíz­ható helyről, oly nemesitett buza vetőmagot szerez, amely mennyi­ségileg feltétlen, minőségileg jobbat terem, azonkívül, amely fajta ugy van kiválasztva, hogy a közönséges búzánál ellenállóbb a rozsda ellen. E nemesitett buza vetőmagot a je­lentkezők részére a kamara ködö­sen szerzi be. Jelentkezzen minden gazda, aki nemesitett búzát kíván rendeltetni a reá illetékes megyei, illetve városi gazdasági egyesület­nél, ahol a jelentkezéseket felve­szik és az érdeklődőket tájékoztat­ják. A gazdasági egyesületnek ösz­szeállitott jelentkezéseiket augusztus 25-én feltétlenül be kell küldeniök a mezőgazdasági kamarához, fel­hívja tehát a kamara a gazda kö­zönség figyelmét, hogy előjegyzé­seikkel feltétlen, azt megelőzőleg jelentkezzenek a gazdasági egyle­teknél, mert a késve érkező beje­lentések nem lesznek már teljesít­hetők. AKAR ÓN SZÉP LENNI? Használjon Maklura-opómot szappant ós p u d o n 11 Szeplő, májfolt és mitteszer ellen a legjobb szer. Kapható: GALLY és WÉMICH drogériájában Békéscsaba, Szent­István-tér 16. sz. 10

Next

/
Oldalképek
Tartalom