Körösvidék, 1922 (3. évfolyam) július-szeptember • 147-223. szám

1922-07-09 / 154. szám

2 Kőrös vidék Békéscsaba . 1922. julius 14 KÜLFÖLD Elítélték Miljukov merénylőit Bécs, julius 8. (MTI magánjelen­tése) Neues Wiener Tageblattnak jelentik Berlinből: Tegnap késő éj­jel hirdették ki Miljukov merénylő­jének bünpörében az ilételet. Taho­reczkyt, aki Nabukov szerkesztőt megölte, 14 évi fegyházra, Savols­kyt pedig gyilkosság kísérlete miatt 12 évi fogházra Ítélték. _ • A berlini nyomdászok sztrájkja Berlin, julius 8. (Wolff) R nyom­dászok sztrájkja következtében a bankjegyek előállítását is megszün­tetik. R Birodalmi Bank intézetei­nek kifizetési eszközökkel való el­látásban beállott zavarokat a leg­közelebbi napokban 100 márkás kisegítő bankjegyek kibocsátásával szüntetik meg. Nagy lopás a csabai pályaudvaron Állandóan dézsmálták a waggonokat fl rendőrség elfogta a tetteseket Hónapok óta izgalomban tartotta a kereskedővilágot az, hogy az ide érkező, vagy a továbbított áruval megrakott vaggonok mindig hiá­nyosan érkeztek meg rendeltetési helyükre. Dicséret illeti a csabai rendőrség agilis detektív testületét, nagy fá­radságot nem kiméivé hónapokon keresztül kinyomozta a rejtélyes vasúti lopások tetteseit. R nyomozás során a rendőrség megállapította, hogy idősb. Szabó Károly a Máv. 63-as sz. őrházának pályaőre feleségével, született Pus­kás Veronával és Pál, István, Károly és József nevü gyermekeivel hóna­pok óta rendszeresen végezték a vasúti kocsik fosztogatását. Házkutatást tartottak Szabó Ká­rolynál, akinél rengeteg lopott hol­mit találtak meg. •A tettesek a lopást beismerték és bevallották, hogy lopásaikat ugy hajtották végre, hogy egyikük felmászott az induló tehervonatra a pályaudvaron és a szabad pályán mozgás közben dobálta le társainak a waggonból a különféle értékes élelmiszereket és ruhanemüeket. A lopásokozta károkat eddig még hoz­závetőleg sem sikerült megállapítani, A waggonfosztogatókat a rendőr­ség letartóztatta és átkísérte a gyu­lai ügyészség fogházába. SPORT Országos katonai sportverseny Budapesten Folyó év szeptember havának má­sodik felében lesz a m. kir. hon­védség első országos sportversenye Budapesten. Ezen országos mérkő­zés, melyen az ország egész terüle­téről az összes csapatok részt fog­nak venni, bizonyságot fog tenni ar­ról az óriási munkáról, melyet a honvédség a sport müvelése terén kifejt. Mint vendégek, a versenyen részt fognak venni a csendőrség, rendőrség, folyamőrség, vámőrség alakulatai és a polgári egyesületek is, mely igy, ugy a versenyzők óriási száma, mint a programm változatos­sága folytán az utóbbi évek legki­magaslóbb sporteseménye lesz. Mint versenyszámok, az atlétika minden ága, az összes vizisportok, football és lovassport, kiegészítve speciális harcszerű, versenyszámokkal, fognak a több napra terjedő programmon szerepelni. A verseny előmunkálatai már meg­kezdődtek. Folyó hó 4-én a Hon­védelmi Minisztériumban tartott elő­készítő gyűlésen, melyen az összes vegyesdandárok és fegyvernemek képviselve voltak, megalakultak a központi versenyelőkészitő, díj- és sajtó bizottságok, melyek állandó munkájukkal biztosítják, hogy a honvédség, mely nagy anyagi és erkölcsi erőforrásokkal rendelkezik, e téren is a legkiválóbbat produ­kálja. Vasárnapi mérkőzés Szombati számunkban már meg­emlékeztünk arról a szenzációs és sokat ígérő footballmérkőzésről, mely ma délután fog lejátszásra ke­rülni a CsAK pályán az I. osztályú bajnokság egyik jeles helyezettjével, a Budapesti Torna Club és a CsAK között. Tekintettel arra, hogy a csabai közönségnek az idén még nem volt alkalma pesti csapatok játékában gyönyörködni, fokozott érdeklődés­sel várja a mai nap kimagasló ese­ményét. Szenzációssá teszi még a napot Filipinyi Il.-nek a szereplése, kit egy évi pihenése után ma látunk ; újra a CsAK szimpatikus játékosai 1 között. A jegyek nagy része máris, | elővételben elkeltek, ami a felcsigá- : zott érdeklődésnek is egyik tanú- ; bizonysága. A mérkőzés kezdete j délután fél 6 órakor. i A CsAK old-boy csapata Csor- | váson. A CsAK old-boy csapata j ma Csorvásra rándul egy barátsá- • gos mérkőzés lejátszására. Ez alka- | lommal szerepelni fog Veress és I Kockás, a csapat erősségei is. Bedő Pál itthon. Bedő Pál, Bé- j késcsaba város szülöttje, országos j hirü suly- és diszkoszdobó atléta, j nyári üdülésre városunkba érkezett és folytatja trainingjét. MOZI Városi Mozgó. „A Koldusgróf". Szkeccs 3 film és 3 szinpadi részben. „Csoda muri lesz!" ezt olvassuk a plakátokról, és valóban, még ilyen fényes műsor nem volt Csabán, Viktor Leon legsikerültebb darabjá­ban lesz alkalmunk gyönyörködni. Ezt a darabot a szinpadi szereplők kitűnő alakításban mutatják be, amely bájos, ötletes fordulataival a közön­ség teljes tetszését fogja kiérdemelni. Ebben a szkeccsben a jó ízlés fi­nomsága dominál. Természetesen gondoskodás történt arról is, hogy a közönség jól mulasson. Dallok, táncok, jazz-band, shimmy, trükkök, mókák és zene, melyek mind elő­mozdítják a darab sikeret, no meg a kitűnő színészgárda, névszerint: Szendrő Gyula a Debreceni Színház tagja, Horváth Böske és Barna Sári a Blaha Lujza színház tagjai, Kar­dos József a Royal Orfeum tagja és László Tivadar a Szegedi Színház bonvivantja. — Még ma a „Halál cowboy" c. amerikai szenzáció kerül bemutatásra fél 8 és 9 órai kezdet­tel, melyet „Zigoto a fegyházban" c. burleszk előz meg, hogy harsány kacajra késztesse a nézőt. Tőzsde Zürichben a magyar koronát 0-40-el jegyezték. Gabonaárak: Tiszavidéki buza 4675—4700 Egyéb buza 4650-4675 Rozs " 3600—3625 Takarmányárpa 3800—3900 Sörárpa 4000—4100 Zab 4900—5100 Tengeri 4050—4100 Köles Repce Korpa 2775-2800 Sertésárak s Zsirsertés nehéz Zsirsertés, könnyű 160—220 Ferencvárosi serlésvásár: Szabad­vásári maradvány : 930 sertés, — süldő. Érkezett 128 sertés és — süldő. Összesen: 1158 sertés — süldő. Eladva sertés 51, — süldő, maradvány 1107 sertés és —süldő. Főszerkesztő és a szerkesztésért felel: ViDOVSZKY KALMAN Kiadja és nyomatja: A Körösvidék Békésmegyei Keresztény Nyomda és Lapkiadó R.-T. Békéscsaba Szent István-tér 18. szám. Hirdetéseket naponta délután 5 óráig vesz fel a kiadóhivatal. VÁROSI MOZGÓ Julius 9-én, vasárnap Halál Cowboy amerikai Cowboy-dráma 5 felvonásban: Ezt megelőzi Zigoto a fegyházban Kacagtató burleszk 2 felvonásban. Julius 10-11., hétfő és kedd 9 holdusgrdf Filmszkeccs-ujdonság. Viktor Leon film­operettje 3 film és 3 szinpadi részben. Szinpadi szereplők: Szendrő Gyula, a Debreceni Szinház tagja, Horváth Böske és Barna Sári a Blaha Lujza Szinház tagjai, Kardos József, a Royal Orfeum tagja, László Tivadar, a Szegedi Szin­ház bonvivantja. Előadások mindkét nap 7 és 9 órakor. ELEGÁNS ^^mmm (Fűín/m/mí ELADÓ HAZ a Tisztviselőtelepen, Aulích-utca 16. szám I alatt. — Értekezni ugyanott. 2094 í Jókarban levő használt Íróasztal kerestetik megvételre. Eladni szán­dékozók jelentsék be árajánlataikat a kondorosi ipartestület elnökéhez. 1—3 2097 Apróhirdetések Egyszeri hirdetés 10 Szóig 30 korona, azonfelül minden szó külön 2 korona­Az összeget levélbélyegben is lehet beküldeni a kiadóhivatal címére. Min­den előfizető havonta egyszer adhat fel díjmentesen egy apróhirdetést a hétköznapokon megjelenő számokban. Allástkeresők hirdetményei díjtalanok. Eladó egy, jókarban levő rézpor­metozö. Értekezni lehet a kiadóhiva­talban. 1994 Eladó Gyulán a Motor-féle vasúti vendéglő-szálloda mészáros és hentes­üzlettel, nagy kerttel együtt más vállalat miatt. Érdeklődni Cziffra Miklós, tulajdo­nosnál Gyulán.' 1—2 Eladó kordély és uj kocsik. Fran­ciszky kovácsnál Jókai-ut 30. Eladó ház. Hrabovszki András örö­kösei áruba bocsátják Orosházi-utca 47. számú házukat- Jelentkezni III. ker., Vas­vári-utca 12. sz. 2—4—2062 Alkalmazást keres nős, gyermek­telen kertész urasághoz, esetleg gyárba, konvencióba, vagy fizetéssel kertészeten kivül is elmegy. Cim a kiadóban. 2071 Tanuló fizetéssel felvétetik szíjgyártó szakmában Moldoványi István szíjgyártónál Békéscsabán, Berényi-ut 1. 2077 Egy marokrakó aratógép 5 mázsa uj búzáért azonnal eladó Kokavecz György­nél Medgyesegyháza. 2078 Nyárfa-utca 3. szám alatti ház eladó. Azonnal beköltözhető. 2085 Eladó egy sezlon Jókay-utca 30, sz. alatt. 2110 Eladó hasznait folyosó tégla Szent­Istvár-tér 8. sz. alatt 2109 Ötszáz holdnak gőzekével való felszán­tásához szeptember hóban két géprend­szerü gőzekével vállalkozót keresünk. Ajánlatokat Galgóczy Géza cimre Békés­csabára kérek. 1-1—2101 Eladó Szabolcs-u. 3. számú ház. — Érdeklődni ugyanott. 1—1—2100 Eladó egy szabadonfutó kontrafékes kerékpár, esetleg gahonáért elcserél­hető Szerdahelyi-u. 9. 1-1-2098 Pótvizsgára felelőséggel előkészí­tek gimnáziumi alsó osztályosokat. Cim a kiadóban. 1-1—2102 Eladó félház Virág-utca 3. szám alatt. Értekezni lehet Kisgazda Egyletben Hege­dűs Gyulánál. 1-2—2103 Eladó 1. ker., Szemere-u. 17. szám alatti ház. Érdeklődni ugyanott. 1-1—2105 Eladó Árpád-sor 44. sz. ház. Szep­temberben beköltözhető. 1—1—2111 A legforgalmasabb helyen, V. ker., Oros­házi-ut 33. sz. alatt levő sarokház egy üzlethelyiséggel kiadó. — Bővebbet ugyanott. 1-1-2092 ümeribai rendszerű uriszaboság Andrássy-ut 26. szám alatt. Korona-kávéház mellett. Mindig frissen vasalt ruhákban járhat, ha öltönyei vasalására, tisztítására és ki­sebb javítására havi 350 koronát előfizet. Ugyanott a legdivatosabb uj öltö­nyök, fordítások, átalakítások a leg­olcsóbb és legszebb kivitelben ké­szülnek. Tisztelettel Csíkos Lajos és Társa . Telefonszám 78. Telefonhívásra házhoz megyek. — Ugyanott két jóerkölcsü fiu szabó­tanulóul felvétetik. 2099 Megvételre keresek egy TIZEDES MÉRLEGET (mázsát), melyen legalább 5 métermázsát lehet mérni. Cim Békési István vendéglős Doboz. 2095

Next

/
Oldalképek
Tartalom