Körösvidék, 1922 (3. évfolyam) április-június • 75-146. szám

1922-05-06 / 102. szám

2 Kőrősvitíék Békéscsaba, *922 május 6 Magyar mérnököket és gazdászokat hívnak meg Anatóíiába Budapest, máj. 5. Rz anatóliai kormány törvényjavaslatot tett a nemzetgyűlés elé, amelyben kép­zett magyaroknak fínatoiiába való meghívását ajánlja. R javaslat kü­lönösen képzett magyar gazdák és műszaki mérnökök meghívását óhajtja. R kormány a javaslatot az­zal indokolja, hogy a magyar, mint turáni nép a töröknek rokona és a két testvérnemzet rég óta jó vi­szonyban él egymással. Rz „Ikdem" e hirrel kapcsolatban annak a fel­fogásnak ad kifejezést, hogy a ma­gyar szellemnek részvétele Török­országnak nagy szellemi és anyagi haszonnal járna. Egy emigrált cseh alezredes vitézekké avatja a cseh katonákat Bécs, május 5. A washingtoni cseh sajtóiroda jelenti a csehországi sajtóirodának: Nider alezredes, aki a világháborúban az amerikai légiók parancsnoka volt, kijelentette, hogy a csehek a világ legjobb katonái. Mégismerte őket a francia fronton, dicséri megbízhatóságukat, önfelál­dozásukat, elszántságukat és azt a bdmulotos képességüket, amellyel a nehéz helyzetből ki tudnak mene­külni (!) A csehországi német lapok humoros megjegyzésekkel kisérik Nider alezredes kijelentéseit és nagy­részük ama gyanújának ad kifeje­zést, hogy Nider alighanem cseh ember. Az egyik vidéki lap csípősen jegyzi meg, hogy az alezredes hosz­szabb időt töltött szanatóriumban. Csehszlovákia kormánya nagyszabású közmunká­kat tervez a Felvidéken Budapest, május 5. Pozsonyból írják a Magyar Kurírnak: Jamsák István pozsonyi közmunkaügyi cseh kormánytanácsos jelentette, hogy a cseh kormánynak nagyszabású tervei vannak a felvidéki viziutak hálóza­tának kiépítésére. A cseh kormány a közeljövőben nagyméretű kikötő­ket épit Dévényben, Pozsonyban, Komáromban és Párkányban, hogy a Felvidék északi és középső részét a vizi közlekedés számára hozzá­férhetővé tegye. Szőregtől csatornát fognak építeni Szerencsen át Po­zsonyba. Az uj csatornának célja az, hogy a magyar terület lehető megkerülésével összekösse a Vágót a Dunával. Ennek az uj csatornának igen nagy jelentősége lesz, mert a dunai cseh kikötők előreláthatóan az Európán keresztül vezető világfor­galom országutjának főállomásai lesznek. Szereden ezenkívül nagy­szabású villamosmüveket létesítenek, amelyek 40—50000 H. P. erejűek lesznek és villanyvilágítással fogják ellátni az egész nyugati felvidéket. Ujabb kommunista-transzport készül Oroszországba Budapest, május 5. A főkapitány­ság ma délelőtt a gyűjtőfogházba több elitélt kommunistát szállíttatott be, akikből ujabb Oroszországba készülő transzportot alakítanak. Köz­tük van Kéri Pál is. A rendőrség ujjlenyomatot vesz fel róluk és rövi­desen útnak indítja őket. Vita a németek fizetés­képtelenségéről Génua, május 5. (MTI) A lapok Lloyd Georgénak Wirthel és Rathe­nauval tegnap folytatott megbeszélé­séről jelentik, hogy megvitatták a jóvátételi kérdést és a német fizetés­képtelenség ügyét is. Kit uj tanú a Ferencz József lalitanyai merénylet ügyében! KÜLF ÖLD Ujabban a főkapitányságon a bűnügyi osztály vezetője előtt két tanú jelent meg, akik a Ferencz József laktanyai merénylet ügyében tel­jesen egybevágó vallomást tettek. Délután fél 6 órakor a merénylet estélyén a nyári uton láttak egy nőt, aki érdeklődött, hogy hol van a Ferencz József laktanya tiszti pa­villonja. R tanuk a nőnek megmagyarázták a laktanya fekvését. R nőt egy másik nő várta és együtt körüljárták a laktanya épületét. Rz egyik nő személyleirása a következő : 22—24 éves, közepes termetű, sovány, gömbölyű arcú, rózsaszínű kalapot visel, egyik lábára sántit. R másikról személyleírás nincsen. Évi lOO arany a bécsi tőzsde látogatási dija Bécs, máj. 5. Rz osztrák pénz­ügyminiszter ama ismeretes rende­lete, mely a bécsi tőzsdének láto­gatását havi 100 arany lefizetése ellenében engedélyezi, a bécsi tőzs­delátogatók körében nagy felhábo­rodást és elkeseredést váltott ki. R tőzsdelátogatók testületileg tiltakoz­tak, sztrájkoltak és rengeteg kér­vényt adtak be a rendelet felfüg­gesztéséért a pénzügyminisztériumba melyek ott fekszenek már hónapok óta elintézetlenül. R pénzügymi­niszter erősnek mutatkozik. Ezzel kapcsolatban és a deviza forga­lomra kivetett adóval kapcsolatban várják a budapesti és prágai tőzs­dének megerősödését. A repülési tilalom megszűnését várják Budapest, május 5. A magyar repülési tilalmat, amelynek január­ban kellett volna megszűnni, annak idején a Budapesten székelő ellen­őrzőbizottság meghosszabbította. Azt mondták, hogy a meghosszabbítás körülbelül május 5-ig szól. Ma délig a kereskedelmi minisztérium légi­forgalmi osztálya semmi hivatalos közlést nem kapott. Mivel azonban május 5-ike csak hozzávetőleges dátum volt, illetékes helyen a késés ellenére is remélik, hogy néhány napon belül a magyar repülőközle­kedés is megkezdődhetik. Az oláh hadügyminisz­térium szigorúan ellen­őrizteti a kivándorlókat Kolozsvár, május 5. A Kolozsvári „Ellenzék" írja: A külföldre való utazásoknál és kivándorlásnál a ro­mán hatóságok több megszigorító rendelkezést léptettek életbe. A had­ügyminisztériumnak a prefekturához intézett rendelete értelmében 46 éves korig csak azok a férfiak kaphatnak külföldre útlevelet, akik katonai ál­lapotukat is igazolják. Az igazolást eddig is megkövetelték, de a had­ügyminisztérium rendelete most az igazolást bizonyos tekintetben meg­szigorítja. Mindazoknak, akik kiván­dorlás céljából kérnek útlevelet, nem­zetiségüket is igazolniok kell. Ame­rikába jelenleg egyáltalában nem lehet kivándorolni. Majláth püspököt római gróffá nevezte ki a pápa Bukarest, május 5. (MTI) Majláth gróf püspököt tegnap ünnepelték hívei lelkipásztori működése ne­gyedszázados évfordulója alkalmá­val. R pápa ez alkalommal a püs­pököt római gróffá nevezte ki. Mi van ma ? 1922. május 6., szombat R. kath.: Olajba f. János Prot.: Frida Napkelte 4 óra 38 perckor nyugta 19 óra 16 perckor. (7-16) Holdkelte 13 óra 33 perckor, (délben) nyugta 2 óra 04 perckor (éjjel) Este 8 órakor színházi előadás. Ausztria nem akarja leszállítani az ezerszeres borvámot Budapest, május 5. Knobloch osztrák követ azóta, hogy a magyar kormány elrendelte az állatkiviteli tilalmat, többször próbálkozott ennek a tilalomnak enyhítésére engedmé­nyeket kicsikarni, de mindig siker­telenül. A miniszteri tárca körüli bizottság, amely az osztrákoknak a kivitel enyhítésére irányuló kérelmé­vel foglalkozott, arra az álláspontra helyezkedett, hogy bizonyos állat­kontingensnek Ausztriába irányuló exportjáról lehet tárgyalni, ha az osztrákok viszont leszállítják az ezer­szeres borvámot és lehetővé teszik a magyar bornak ausztriai exportját. „HöiTOBdelnii Párt" közleményei Urmánczy ma Bélléscsabára jön. Az országos központ távirati értesítése szerint pártunk képviselő­jelöltje ma délután 3 óra 10 perc­kor a fővárosból hosszabb tartózko­dásra Csabára érkezik. Felkérjük tagjainkat, szíveskedjenek a fogad­tatásánál a pályaudvaron minél na­gyobb számban megjelenni. Szervezkedés. Urmánczy Nán­dor programját vasárnap (7-én) d. u. 4 órakor Sopronyban fogja kifejteni, 14-én délután a hölgy választók ré­szére lesz egy nagy gyűlés a „Szé­chenyi-ligetben. Erra az alkalomra részvételüket Papp Váry Elemérné írónő, Eötövényi Olivér drné, a Mausz elnöknője, dr. Eötövényi Olivér ny. főispán, ki a magyar békedelégáció­nak volt előadója, dr. Cselényi Pál és Ördögh Lajos elnöki tanácsi ta­gok jelentették be. 21-re a választ­mány a Csirk piaezon határozott el egy monstre gyűlést, amelyen Ur­mánczyn kívül dr. Persay Ferenc alispán, a megszállott törvényható­ságok követgyülésének elnöke Ilosvay Gusztáv államtitkár, dr. Cselényi Pál és Ördögh Lajos fognak a válasz­tókhoz beszélni. 25-én a külső ta­nyákat fogja meglátogatni jelöltünk és kísérete a délelőtt folyamán, dél­után pedig Nagygerendásra száll ki. Hölgybizottságunk ma dél­után 6 órakor a leánygimnázium tornatermében értekezletet tart. Az értekezleten Urmánczy Nánaor is megjelenik. Társasösszejövetel. A „Hon­védelmi Párt" az intézőbizottság ha­tározata szerint ma esti rendes ösz­szejövetelét a Prónai-utcai „Magyar Király" vendéglő kerthelyiségében tartja meg. Szíveskedjenek tagjaink az összejövetelen minél tekintélyesebb számban megjelenni annál is inkább, mert azon jelöltünk is részt vesz. Május 8-ától kezdődőleg ál­landó irodai szolgálatot tartunk párt­helyiségünkben (Fiume, emelet) és pedig délelőtt 8 órától délután 7 óráig. Felvilágosítással pártügyben a legnagyobb készséggel állunk ren­delkezésére a választópolgároknak. A „Honvédelmi Párt" békéscsabai kerületének elnöksége. Benes lemond a cseh miniszterelnökségről Prága, május 5. Prágai politikai körök­ben bizonyosnak tartják, hogy Benes visz­szalép a miniszterelnökségtől. A cseh par­lamenti szövetség kormánypártjának vég­rehajtó bizottsága nem volt megelégedve Benes génuai működésével. A bizottság azt hangoztatta, hogy sok kérdésben nem tudta képviselni Csehország illetőleg a kis­antant álláspontját. A végrehajtó bizottság ezért a kormánypárt nevében Rosin dr.-t és Bechyme-t Qénuába küldte, hogy ellen­őrizzék Benes tevékenykedését. Ez a do­log igen elkedvetlenítette Benest. Benes lemondásával a cseh kormány helyzete tel­jesen felborulna. A Cseszkó Szlovó, Benes szócsöve ma még megcáfolja azt, hogy a miniszter lemondási tervvel foglalkozik és azt mondja a lap, hogy Benes meglepetést tartogat a májusban összeülő parlament első ülésére. Budapest, május 5. Bécsből jelen­tik, hogy diplomáciái körök Benes közeli visszaérkezését várják Genuá­ból. Benes visszaérkezte után kor­mányváltozás várható, amennyiben Benes állítólag a külügyminiszteri széket nem fogja megtartani, hanem minden valószínűség szerint párisi követ lesz. Benes távozásával kap­csolatban beszélik hogy utóda Udml lesz, mig a külügyi tárcát valószínű Navel képviselő kapja. Franciaország megszün­teti az érintkezést az oroszokkal Berlin, május 5. (MTI) Francia­ország és Belgium hirszerint be akarja szüntetni az érintkezést Orosz­országgal. Lloyd George ebben az esetben e két érdekelt állam nélkül kötné meg a szerződést. R kisán­tánt az angol álláspont melleit kar­doskodik. Brandting kijelentette, hogy a francia követelések méltá­nyosak és a magántulajdon vissza­adására vonatkozó kívánságok tel­jesen érthetőek, mig a szovjetkép­viselők magatartása egyenesen tűr­hetetlen. Pasics halálosbeteg Belgrád, május 5. MTI. Pasics állapota annyira rosszabodott, hogy kételkedni kezdenek felépülésében. A jóvátételi bizottság ülése Pdris, május 5. MTI. A jóvátételi bizottság ma ülést tartott, amelyen a rapallói szerződéssel foglalkozott. Argentiniában nincs halálbüntetés Buenesz Aires, május 5. MTI. Az argentiniai köztársaság eltörölte a halálbüntetést. HÍREK — Öt képviselőjelöltje van Gyu­lának. Polgár József kir. kúriai bí­rót Keresztény Nemzeti Egyesülés (Haller) párti programmal képvise­lőnek jelölték a gyulai legitimisták. Programmbeszédjét folyó hó 7-én, a Göndöcs-népkertben fogja meg­tartani. Ezek szerint öt képviselő­jelölt van Gyulán és pedig: ár.Lu­kács György, Schriffert József és dr. Denhoff Antal egységespárti, Polgár József Keresztény Nemzeti Egyesüléspárti és Liptófalvy István demokratapárti. — Dr. Kató pártonkívüli prog­rammal lép fel. Dr. Kató József megcáfolja azt a hirt, mintha a Herczeg-ié\a kisgazda ellenzék je­löltjeként szerepelne a gyomai ke­rületben. Közvetlenül tőle szerzett információnk szerint pártonkívüli programmal lép fel.

Next

/
Oldalképek
Tartalom