Körösvidék, 1922 (3. évfolyam) április-június • 75-146. szám

1922-06-11 / 132. szám

KÉrőBvstíék B&réscsghd . \922 junius 11 9 „Merhur" szövőgyár | ünnepélyes bemutatása Hatalmas gyártelep a selyemf onoda helyén! Alig tudják néhányan Békéscsa- I bán, hogy a régi selyemfonodában, ! amelynek pompás gépeit elrabolták | az oláhok, szorgalmas, komoly • munka folyik egy esztendő óta. A selyemfonodát részben már a í háború elején leszerelték, amikor j olasz kezelői hazamentek. Akkor a j gépeket elrekvirálták s katonai kór- j ház lett hosszú időre a Körösparti gyártelep, ftz oláhok bevonulása } elpusztította e virágzó gyárat. A gépeket elcipelték, még a hatalmas kazánt is s ártatlan magyarok bör­tönévé lett a munkának e hatalmas csarnoka. Az épületet is megron­gálták ugy, hogy valóságos rom volt a régi büszke selyemfonógyár a magyarok bevonulásakor. Egy szerencsés gondolat ekkor arra birta a Magyar Selyemfonodák Haszonbérleti részv.-társaságát, hogy a pusztuló épületet bérbe vegyék az államtól, egy szövőgyár céljaira. Az állam természetesen örömmel állott szóba a részvénytársasággal, mely a Magyar-Olasz Bank és a Földmivelésügyi Minisztérium ér­dekeltsége s hamarosan meg is egyeztek. A részvénytársaság ezután egy fiatal gépészmérnökét Puskás Lajost küldte le Békéscsabára. Puskás nem azon kezdte, mint más ilyen elő­kelő állást betöltő ernber tette volna. Nem csinált magánuk reklámot, nem vizitelt, nem jelentkezett a sajtónál, még csak nagy ismeretségre sem törekedett. Szerényen, zajtalanul, de annál intenzivebben, annál lelke­sebben dolgozott. S mialatt Csabán alig tudta né­hány ember, hogy ki az a szerény, szimpatikus fiatalember, aki nagy ritkán jó barátjával egy csabai mér­nökkel elüldögélt a kávéházban, azalatt a villanyteleppel szemben e nagyon szerény megjelenésű ifjú vasszorgalmu munkája csodákat müveit. Ma láttuk csak a maga teljes egészében azt, hogy Puskás Lajos mit teremtett Csabán a magyar gyár­ipar dicsőségére. Mert ma volt az ö vezetése alatt álló „Merkúr" szö­vőgyár ünnepélyes bemutatása. Ez alkalommal lejöttek Békéscsa­bára a földmivelésügyi, a kereske­delemügyi, a pénzügyi minisztérium, a Magyar-Olasz Bank, a Magyar Selyemfonódák Haszonbérleti R.-T. képviselői, eljött a textilipar európai hirü szakembere, Rejtő Sándor mű­egyetemi tanár, Puskás Lajos tanár, itt volt a vármegye képviseletében Daimel Sándor alispán, a város képviselete Berthóty István dr. pol­gármester vezetésével, az AEGV. képviseletében Hady vezérigazgató, a rokoniparvállalatok és a csabai sajtó képviselői. A vendégek az ünnpélyes bemu­tásra külön motorral mentek ki. A telepen Puskás Lajos gépészmérnök, az üzem vezetője üdvözölte egyszerű, magyar érzéstől áthatott beszédben a vendégeket, kik az ő vezetése mellett megtekintették a nagyszerű telepet. Az első emeleti hatalmas gépter­met mutatták be legelőbb. Száznégy szövőgép kattog itt. Büszkén jár nagyszerű gépei közt Csorba József üzemvezető, kinek szintén nagy ér­deme van abban, hogy a „Merkúr" gyár ennyire fejlett. A mostani be­rendezéssel naponként 2080 méter finom vásznat s kisebb mennyiségű szines és erősebb vásznat szőnek. De most van szerelés alatt 40 szines szövésre berendezett gép s még lehe­tőleg az év folyamán 60 szövő­széket állítanak fel, ugy, hogy 200 gépen fog dolgozni a gyár, készítvén nemcsak sifont, hanem a legfino­mabb szines zefireket is. A gyár egyik legérdekesebb terme az, ahol az úgynevezett csévélő és felvető gépek vannak elhelyezve. Ezek a gépek készítik elő a fonalat a szövéshez, mely az irizelő gépben megfelelően preparálódik, hogy a legjobb vászon fonására alkalmas legyen. Gyönyörű és hatalmas a kazán­ház is, ahol hatalmas gőzgép szol­gáltatja az energiát, melyre a telep­nek szüksége van. Négy szövőmester és 130 munkás dolgozik most a Merkúr gyárban, de hamarosan emelkedni fog a munkások száma is. Amilyen ragyogó* tiszta e gyár, olyan az udvar is s látszik, hogy gondos vezetés, szorgalmas munka folyik az egész telepen. Nem is mulaszthatja el Rejtő professzor, hogy meleg szavakban kifejezést ne adjon megelégedésé­nek s örömének. Büszke tanítvá­nyára, Puskás Lajosra, aki beiga­zolta, hogy nemcsak elméleti tudós, hanem kiváló gyakorlati ember is. Különösen boldog, hogy ebben a tökéletes gyárban magyar munkások dolgoznak fejlődő iparunk dicsősé­gére. Rejtő szavait lelkes éljenzés ki­sérte. Mindenki gratulált Puskásnak. Még lefotografálják az ünnepi dísz­ben uszó gyárat, a munkásokat s a vendégeket, aztán motorra ült az egész társaság, hogy folytassa láto­gató körútját. Az ünnepély befejeztével a buda­pesti vendégek motorra ültek és megtekintették a „Rokka" és „Hu­bertus" szövőgyárakat, hol a látot­tak felett a legnagyobb megelége­désüket fejezték ki. Délután népünnepély volt a gyár munkásnői részére a Széchenyi­ligetben, este pedig bankett a ven­dégek tiszteletére a Széchenyi-liget­ben, amelyen sok meghívott helybeli vendég is részt vett. Horthy Mik/ós kormányzó jön Tanácsülés Pénteken délután tartotta Békés­csaba r. t. város dr. Berthóty István polgármester elnöklete alatt rendes heti tanácsülését, melyen letárgya­lásra kerültek a következő ügyek : Iparengedélyt kaptak: Gajdács Mihályné sütő, Lipták György szövő és kötő, Mauskopf Mór óra és ék­szer nagykereskedés, Kiss Jenő sza­tócs. Nagy Lajos rőfös- és rövid­áru, Gyulai Mihályné készruha áru­sítására. A bérkocsisok viteldíj felemelési kérelmének a tanács helyt adott és a viteldijakat az alapár tizenötszö­rösére emelte fel. A Széchenyi-ligetben levő tennisz. pályát a tanács a helybeli gyalog­ezred tisztikarának engedte át. Hivatalos órákra vonatkozó tör­vényhatósági bizottsági elhatározás tudomásul szolgált. Mivel ebben az ügyben a tanácsülés nem határozhat, elhatározták, hogy a legközelebbi közgyűlésig az ügy letárgyalását elhalasztják és addig a régi hivata­los órák maradnak érvényben. Szegényházba felvétetett: Milyó Mihály. Építési engedélyt kaptak: A MAV a Vasúti-szálloda előtti térségen hat altiszti lakás felépítésére és Varga K. György ház felépítésére. Házja­vitási engedélyt kapott Mauskopf Izráel. Dancla Lajos rokkant katona tra­fik árusításra bódé felállítási enge­délyt kapott a Horthy Miklós-utca és a Zsilinszky-utca sarkáu. GONDOLATOK * * * Bállá Aladár kimaradt a par­lamentből, A nagy Ígérőnek, a ko­moly miniszterjelöltnek, az ellenzék egyik legkellemetlenebb tagjának meg kell elégednie azzal, hogy a pártklubban kritizálja a kormány ténykedését. Mi már régen leszámoltunk Balla Aladárral. Mégis jól esik hallanunk, hogy a turai választók nem ültek fel a vőlegény és menyasszony is­mert és agyoncsépelt meséjének, hanem átlátva a „kegyelmes ur" szi­táján „vizbe hagyták" ót. Jól tették. Nemcsak a maguk érdeket védték meg. (Mert leráztak a nyakukról egy abszolúte használhatatlan kép­viselő akarnokot) hanem nagy szol­gálatot tettek az országnak is. Ha a többi véresszájú úrral is igy tettek volna a választók, mennyivel nyugodtabb lélekkel tekinthetnénk ma a nemzetgyűlés munkája ele. Mert lehet akármilyen párt az el­lenzéki padokban, nem árthat egyik sem annyit az országnak, mint a mindig csak akadályt gördítő, gán­csoló ballaaladárok. Tisztán katonai jellege lesz látogatásának Békéscsaba, junius 10. Illetékes helyről nyert információ alapján közöljük, hogy Őfőméltósága Horthy Miklós Magyarország kormányzója junius 29-én reggel 8 órakor Békéscsabára érkezik. Mivel látogatásának ( egyedüli célja csak a helyőrség csapatainak megszemlélése, igy még 29-én délután 3 órakor visszautazik. A budapesti famunkások sztrájkja Budapest, junius 10. A vas- és fém­munkások munkabeszüntetése csak a közelmúltban fejeződött be, most a faiparban állanak be hasonló vál­ságok. Ma reggel minden faipari üzemben hirdetést tettek közé, mely szerint holnaphoz két hétre az ösz­szes munkásnak felmondanak. Ezzel közel 6000, munkást tesznek munka­nélkülivé. Érdeklődtünk a famunká­sok szervezeténél és kijelentették, hogy a munkásokat teljesen megle­petésszerűen érte a dolog. A mun­kások csak a jövő héten tartanak ülést, amelyen állást foglalnak a fel­mondással szemben. Hangoztatják, hogy ez a felmondás épp oly siker­telenül fog végződni, mint a meg­előző. Sweohla osztrák minisz­elnökfelölt nyilatkozata Ausztria Németországhoz való csatlakozása ügyében Bécs, junius 10. Schwechla mi­í niszterelnökjelölt egy lapban tegnap í nagy feltűnést keltő vezércikkben | foglalkozott az osztrák ügyekkel, j A lap arra az eredményre jutott, hogy I Ausztriának egyetlen mentsége az, j ha Németországhoz csatlakozik. — Csehországra nézve ez a csatlako­zás csak előnyös lesz, ha ehez Csehország hozzájárul. A csatlako­zás folytán a cseh ügy is európai ügy lenne. Csehországnak vezetö­férfiai szintén teljes erővel szálnak sikra az egyesülés érdekében. — Franciaország politikai intéző körei is propagálják a csatlakozást. Tévedés ? Akiknek jó az emlékező te­hetségük, azok tudják, hogy a gonosz em­lékű kommunizmus idején mindent szoci­álizáltak, kommunizáltak. A gyógyszertára­kat is. Sőt sokan arra is emlékeznek, hogy itt Békéscsabán a gyógyszertárak kommu­nizálásának intéző munkáját egy csabai „kollega" R. M. vezette közmegbotránko­zásra. Nem is magán a kommunizáláson botránkoztak sokan (hiszen akkor leszok­tunk a botránkozásról) hanem azon, hogy egy csabai gyógyszerész segit elvenni kol­légái kenyerét. Elmultak a gonosz idők. A gyógyszeré­szek nem voltak bosszúállók. Nem is akar­ták tönkretenni a volt „szociálizáló biztos elvtársat." Különben is szerényen viselke­dett R. M. A kommunizmus lezajlása után ő volt a legjobb fiuk egyike. Mi setn piszkáltuk volna ezt az ügyet, ha véletlenül meg nem tudjuk, hogy egy R. M. nevü csabai gyógyszerész mostaná­ban patikajogért folyamodott és pedig Csabára. Sokan azt mondják, hogy a fo­lyamodó azonos a szociálizáló R. M.-vel. Mi alig hisszük. Mert csak nem folyamo­dik egy meggyőződéses volt kommunista zsidó létére ilyen kurzus kormányhoz jo­gért ? Aztán csak nem akar épen ott nyitni patikát, ahol kollegáit tönkre akarta tenni ? Ez egy kicsit tán mégis sok volna? Vagy megtért R. M. és most már jó fi U sőt a keresztény és nemzeti iránynak, a szélsőséges nacionálizmusnak lett hü kato­nája? Ha igy van, akkor örülni kellene rajta, mert meg vagyon irva, hogy az Ur is jobban örül egy megtérő bűnösnek, mint 99 igaznak. De mi valahogy nem tudunk hinni ez­úttal megtérésben, örülni sem tudunk, in­kább csak csodálkozunk. Sőt 1... Tekintve a tekintendőket, nem is csodálkozunk. * Százhetven magyar diák in­dul külföldi tanulmányútra a nyáron. Százhetven magyar ifjú szívja majd magába a tudományt, az ismerete­ket, hogy lélekben meggazdagodva jöjjenek haza. Sok bajunk, töméntelelen nyomo­rúságunk mellett oly jól esik hallani egy-egy ilyen hírt. Mert ennek hal­latára megerősödik a hitünk a ma­gyar jövőben. Hiszen nincs semmi, ami biztosabban vezet a feltámadás­hoz, mint a magyar ifjúság meg­Vizsgái jutalombönyveb nagy választékban kaphatok a „KőPösvidBh"-nél

Next

/
Oldalképek
Tartalom