Körösvidék, 1922 (3. évfolyam) április-június • 75-146. szám

1922-04-23 / 92. szám

2 Körösvidék Békéscsaba, 1922. április 16 . GONDOLATOK A „Szegedi Napló" 1922. évi április hő 14-iki számában „Nagy­péntek" cim alatt az Ur Jézus Krisz­tust „ösztövér testű és csapzott hajú fiatal zsidónak" mondja, aki­nek neve, hite, rokonsága, vagyona, barátja, szülőhelye és foglalkozása ismeretlen, ténfergő és szakadt szan­dálu koldus, a világ szemétje és a világ üldözöttje, akihez hasonló száz meg száz ténfergett a kikö­tőkben és a halásztanyákon stb. Talán mondani is felesleges, hogy zsidó irta, de Szegeden irta és 120,000 keresztyén magyar embert csapott arcul vele csak ott Szege­den. Hogy mi ez, arról se irok, hi­szen azt az érzést, azt az indula­tot, amit ez a szivén ütő gyalázat kivált az emberből, nem lehet pa­pírra vetni. És mit gondolsz nyájas olvasó, gyalázta valaha keresztény újság még a legvadabb ellenforradalmi időkben is a zsidók „Adonáját", vagy „Mózesét", bántotta-e a leg­vadabb antiszemita is a zsidók val­lásos tiszteletének tárgyát? Amit gyűlöl az öntudatos magyar ember a zsidóság söpredékében, az a nemzetromboló forradalmi szerep, az érdekeikért minden tisztességen keresztül gázoló kapzsiság, a saj­tónak és irodalomnak nemzetkö­zivé, szabadkőmivessé és pornog­ráffá aljasitása — üzleti érdekből, de hitének tárgyait soha nem bán­totta. * Nekünk ökölbe szorul a kezünk. De hát vajon nekik, akik magukat tisztessé­ges zsidóknak tartják ? Elhiszem, hogy a jobb érzésű nem helyesli. De hát elég az ? Ha a zsidóság elitje csak fejcsóválással tér napirendre az ilyen felett, elvárhatja-e, hogy kivételt tegyenek vele s ne azonosít­sák a söpredékkel, holott hallgatásával ő maga azonosítja magát vele. Kivetette ma­gából a zsidóság a kommünben tébolyuk­ban őrjöngőket, a népbiztosokat és a ter­ror fattyukat, vagy a bécsi emigránsokat ? Felhördül-e most, hogy aki azt irta, ki kell pusztítani Mózes törvénye értelmében hetediziglen. Dehogy ! írja az Est: „Fel­ébred a leányzó", ismét divatba jött a be­tiltás, a kolportázs megvonása. És azt azért irja, mert a szegedi polgármester a „Nagypéntek" cikk miatt megvonta a kol­portázs jogot a Szegedi Naplótól. Ennyi az egész; felháborodik rajta, hogy ezért megvonta. Érted, látod jó magyarom, hova jutottunk ? Volt keresztyénlap, amelyik el nem itélte a felháborodás utálatával, mi­kor bombával megöltek hat nyugodtan va­csorázó zsidót? Ilyen szédítő a mélység közöttünk ? Találkozhatunk mi ? Sikertelen a bombamerénylet ügyében lefolytatott nyomozás Budapest, ápr. 22. Horváth rendőr­főtanácsos az erzsébetvárosi bom­bamerénylet ügyéről az alábbiakat jelentette ki: A nyomozás sikerte­lensége három okra vezethető visz­sza. Egyik az, hogy nincsen bizto­síték a bűnösök személyére vonat­kozóan. Az a meggyőződésem, hogy azok az emberek, akik ezt a bünt elkövették, gyakorlottak voltak az ilyesmi terén. Másodszor a bűncse­lekményről nagyon kevés ember tu­dott. Végül a nyomozás sikertelen­ségének az is oka, hogy nincsenek logikai kapcsolatok a talált bűnjelek és a tettesek között. Francia gyűjtés Zita királynénak Pdris, április 22. (MTI.) A fran­cia hazafiak ligála gyűjtést rendez Zita királyné születendő gyermeké­nek javára. Csicserini fel akarták robbantani Génuában Orosz titkosrendörök kutatták fel a merénylet előké­szítőit Génua, április 22. (MTI magánjelentése) A génuai rendőrség nagyszabású merénylet előkészítésének jött nyomára., amely az orosz dele­gáció és különösen Csicserin személye ellen irányult. A nyo­mozásban az olasz rendörségnek nagy segítségére voltak az orosz titkos rendőrök is, akik Csicserinnel jöttek Génuába. Az összeesküvők Párisból érkeztek Génuába. Vezérük Stavinkotv közismert orosz monarchista. A mai nap már 25 letartózta­tás történt. A letartóztatottak között 21 férfi és 4 nő van. Az útleveleket állitólag a berlini rendőrség állította ki számukra. 9 főispánhoz irt gyulai nyilt levél Hrandt Vilmos nyilatkozata a támadásra (Kiküldött Gyula, április 22. A „Gyula és Vidéke" című lap folyó hó 18-iki száma terjedelmes nyilt levelet közölt, melyet Brandt Vilmosnak, Békésvármegye főispán­jának címzett. A levél aláírása: „A gyulai ker. kisgazda földmives és polgári párt intézőbizottsága", tar­talma pedig támadás a főispán ellen azért, mert a pártot nem támogatja nyíltan, hanem az egységes párt gyulai jelöltjével szemben Lukács György v. b. t. t., szintén egységes­párti jelölt mellett nyilatkoztatja meg szimpátiáját. A levél kétségbevonja a főispán párthüségét s ha szelid szavakkal is, de meglehetősen erősen bírálgatja a többek közt azon tettét, hogy a katholikus körbe elment s ott a Lukács-párt értekezletén részt­vett. A nyilt levélnek semmi viszhangja nem volt. Éppen ezért munkatár­sunk felkereste a főispán urat, hogy megkérdezze, miért nem válaszolt a hozzá intézett nyilt levélre s általá­ban mit szól a támadásokhoz. Brandt Vilmos főispán ur munka­társunknak a következőket mondotta: „Nem reflektálok a „Gyula és ' Vidéke" támadására és pedig azért, mert nincs tudomásom sem hivatalosan, sem magánúton ar­ról, hogy Gyulán megalakult volna az Egységes Párt. A központ sem értesített a gyulai pártalakulásról ugy, hogy én ép most akarom azt megszervezni. Nem is tudnék ki­nek válaszolni, mert az egységes párt lételének ellent mond az a tény is, hogy velem semmiféle ilyen szervezet nem kereste az érintkezést. Azt ugyanis fel kell tételeznem, hogy ha van itt egy­séges párt, az kereste volna az egységes párt vármegyei exponen­sével, a főispánnal. Egyébként csak természetes, hogy nem engedem magam terro­rizálni semmiféle nyilt levéltől. tudósitónktól.) Ami az én látogatásaimat illeti, a tény az, hogy mindezideig mint főispán látogatásokat nem tettem, de ha tettem volna, akkor sem irányithatná ezen cselekedetemet semmiféle frakció. Az tény, hogy voltam a katho­likus körben, mert meghívtak oda. Ha bármely más testület hívott volna meg, oda is elmentem volna, mert ez kötelességem, de kortes­célokra sem a múltban nem en­gedtem magamat felhasználni, sem ezentúl nem fogom azt engedni. Schriffert Ferenc úrral kapcso­latban pedig csak azt jegyzem meg, hogy a vármegyei jelöltek közül egyedül Schriffert ur nem érdemesített arra, hogy engem, mint a párt exponensét felkeres­sen, bár éppen ő helyben van s jól tudja, hogy reggel 7 órától este 9 óráig mindenkor fogadok. Lehet, hogy Schriffertéket az tartja vissza a hozzám való köze­ledéstől, mert sejtiik, hogy tudomá­som van arról, mnt akarták kül­döttségek meneztgetésével meg­akadályozni főispáni kinevezése­met. Ami pedig az én párt és elvhü­ségemet illeti, arról igazán feles­leges beszélni is, hiszen Bethlen István gróf miniszterelnök ur, aki gyermekkorom óta ismer, bizo­nyára nem ajándékozott volna meg bizalmával, ha nincs tisztában az­zal, hogy ki vagyok és mennyire számithat reám." Ezeket mondotta a főispán ur. Mi a magunk részéről csak azt szegez­zük le, hogy nagyon kár politikai érzékenységből kikezdeni tekintélye­ket. Mert igaz ugyan, hogy Brandt Vilmosról minden támadás vissza­pattan, anélkül, hogy az ő személyét vagy méltóságát megsértené, de a sajtó mégsem tehet szolgálatot a köznek azzal, ha megtámad egy ve­zérférfiut csak azért, mert a kortes­kedés így kívánja. A városi közgyűlés előkészületei Illetékes helyről szerzett informá­ciónk szerint a képviselőtestület köz­gyűlésének időpontja ügyében még nem történt megállapodás. A polgár­mester távirati, esetleg levélbeli érte­sítést vár a Pénzügyi Szindikátustól arra vonatkozólag, hogy a kislaká­sok építéséhez megígért kölcsönt mikor és milyen feltételekkel folyó­sítják. Az összehívandó közgyűlés legfontosabb tárgypontját ennek a kölcsönnek az ügye képezi. Addig tehát nem lehet összehívni a köz­gyűlést, ameddig a Pénzügyi Szin­dikátus meg nem küldi a tárgyalá­sok alapjául szolgáló értesítését. Máskülönben értesülésünk szerint a tanács foglalkozott már egyes dolgokkal, amelyek szintén a köz­gyűlés elé fognak kerülni. Itt emlékeztetjük a képviselőtes­tület tagjait arra a régebb hozott határozatra, amely szerint a mostani közgyűlésnek a városházi hivatalos órák megosztásával is foglalkozni kell. Tudjuk, hogy egy régebbi köz­gyűlés indítványt fogadott el arra vonatkozólag, hogy május 1-től a városházán délelőtt is délután is hivatalos órát tartsanak. Az annak idején elhangzott alapos kifogásokon kivül, továbbá még a következő­ket ajánljuk az illetékesek figyel­mébe : — A városi tisztviselők legna­gyobb része szűkös anyagi viszo­nyai között a jelenlegi osztatlan (8 órától 2 óráig terjedő) munkaidő­nek megfelelően rendezték be egész életrendjét. A családos tisztviselők megélhetésük biztosítása céljából a jelenleg még félig-meddig szabad délutánjaikon mellékfoglalkozást űz­nek. Egyik eljár könyvelni, a másik kertet gondoz, stb. Szóval úgyszól­ván valamennyien tehetségük és tudásuk szerint használják fel üres idejüket arra, hogy beesületes mun­kával szerezzenek pótlást szűkös fizetésükhöz. Ha már most meg­osztaná a képviselőtestület a hiva­talos munkaidőt, akkor a tisztviselők megélhetésüknek egyik fontos bizto­sitékát veszítenék el. Azt pedig bizonyára mindenki tudja, hogy a város szervezési sza­bályrendeletének 194-ik paragrafu­sában maga ez a képviselőtestület napi 6 órában állapította . meg a tisztviselők munkaidejét, tehát munka­mennyiség szempontjából a tisztvi­selőkre nézve is, a városra nézve is mindegy, hogy a tisztviselők ezt a hat órát egyfolytában, vagy két rész­letben dolgozzák le. Bezzeg nem mindegy, ha a város közönségének érdekeit tartjuk szem előtt. Az ügyes-bajos embereknek egyenesen súlyos káruk szár­mazhatnék abból, ha a képvi­selőtestület délelőtt csak 12 óráig szabja meg a munkáidét, mert köztudomásu, hogy minden ál­lami hivatalban délután 2 óráig tartanak hivatalos órát. Ha tehát valakinek az állami adóhivatal­lal, vagy a járásbírósággal, vagy más hivatallal van dolga s an­nak elintézéséhez valimelyes városi bizonyítványra van szük­sége, kénytelen egész ügyének elintézését egy nappal odább halasztani, mert 12 óra után a Városházán már senki sem lesz, holott egyébként délután 2 óráig elintézhetné akármilyen dolgát. Tehát a város közönsége érdeké­ben feltétlenül szükséges, hogy a városi hivatalok is összemüködhes­senek az állami hivatalokkal. Ha valami rendkívüli munka akad, a tanács úgyis elrendeli, hogy a tisztviselők túlórázzanak. Mi van ma ? 1922. április 23., vasárnap R. kath: Quasim Prot.: Béla. Nap kél 4 óra 59 perckor, nyugszik 18 óra 58 perckor (658). Hold kél 3 óra 24 perekor (éjjel), nyugszik 15 óra 20 perckor (délután). Délelőtt 10 órakor: Földmunkások Or­szágos Szövetségének helyi alakuló közgyűlése a Vadász-vendéglőben. Délelőtt 11 órakor: Gazdasági Egyesü­let közgyűlése saját helyiségében. Délután 2 órakor: Cséplőgéptulajdono­sok gyűlése a Fehér Bárányban. Délután 2 órakor: Méhészegylet isme­retterjesztő előadása az Irányi-utcai iskolában. Délután fél 4 órakor: CsAK-EIőre baj­noki footballmérkőzés a CsAK Réthy­utcai sporttelepén. Délután 4 órakor: Kovács párt gyűlése Erzsébethelyen a Gécs-malom udvarán Délután 4 órakor: Színházi előadás. Délután 6 órakor: Kovács párt gyűlése Erzsébethelyen a szövetkezetnél. Este 8 órakor: Színházi előadás. 1922. április 24., hétfő R. kath.: György vt.Prot.: György. Napkelte 4 óra 58 perckor nyugta 19 óra 00 perckor. (7 00) Holdkelte 3 óra 48 perckor, (éjjel), nyugta 16 óra 22 perckor (délután) Este 8 órakor színházi előadás.

Next

/
Oldalképek
Tartalom