Körösvidék, 1922 (3. évfolyam) április-június • 75-146. szám

1922-06-09 / 130. szám

fccfrcscsaba, 1922. junius 9. Kőrösvidék 3 Ausztriát csali a Németországhoz való csatlakozás mentheti meg Bécs, junius 8. MTI magánjelentése : A bécsi sajtó az osztrák korona zuhanása követ­keztében előállott katasztrófális hely­zettel foglalkozva kijelenti, hogy Ausztriát a végleges romlástól csak az mentheti meg, ha nyomban csat­lakozik Németországhoz. Még a Neue Freue Presse is ugy nyilatkozik, hogy a csatlakozás az egyetlen mentség Ausztria számára: Ausztria pénzügyi és politikai téren közeledik a kime­rüléshez és ez belátható időn belül be is fog következni. Bécs, junius 8. Az osztrák korona tegnapi várat­lan zuhanása által előidézett pánik­szerű félelem közgazdasági hatásá­ban katasztrófális megrendülést idé­zett elő. A kereskedelmi élet telje­sen megbénult, mert senkisem akart többé árut adni a lezüllött osztrák koronáért. Ha gyors segítség nem érkezik, az élelmiszerek forgalmában és a közellátásban igen súlyos ba­jok várhatók. Épen ezért a bank- és kormánykörökben a legnagyobb ener­giával láttak a közgazdasági helyzet gyors szanálásához. Felmerült azon terv, hogy egy tejhatalmu diktátort fognak kinevezni, aki korlátlan ha­talommal fog rendelkezni az állam pénzügyi szanálásában. Ausztria pénz­ügyi katasztrófája a legnagyobb mér­tékben megdöbbenti a szövetséges hatalmakat, mert amennyiben az an­tant részéről sürgős segítség nem érnezik, Ausztria nem kerülheti el a Németországhoz való csatlakozást. [serhészavatás Békésén Pünkösd elsőnapján páratlan szép­ségű és felemelő ünnepségben volt része a békési közönségnek. Csur­gay János főgimn. tornatanár fárad­hatatlan és lelkes munkája létrehozta a békési ref. főgimnáziumban is az első cserkészcsapatot, amely a köz­ponttól „175. sz. Bocskai-csapat" nevet nyert. Az első ujoncakat pün­kösd első napján délután avatták fel szép ünnepély keretében. — Fogadalomtételre a főgimn. udvarán 31 cserkész vonult fel énekszóval a közönség elé. A Szózat eléneklése után Körber Tivadar főgimn. igaz­gató gyönyörű beszédben fejtegette a cserkészet ideális eszméit és aján­lotta a kis csapatot a közönség párt­fogásába. Ezután Nagy Lajos cser­kész kérte Csurgay János cserkész­tiszttől, hogy a cserkészek fogadal­mukat letehessék. Erre a tiszt a cserkésztörvények és a fogadalom jelentőségének megmagyarázása után kivette tőlük az egy évre kötelező cserkészfogadalmat és egyenkint fel­avatta őket. Utána dr. Kerkay Jó­zsef piarista-tanár, a szegedi V. cser­készkerület elnöke mondott lelkese­déstől áthatott magas szárnyalású beszédet és üdvözölte Magyaror­szágnak ezidőszerint legifjabb cser­készcsapatát. Kedves jelenei követ­kezet ezután. Dobos Margit üdvözlő beszéde után az ő vezetésével 31 magyar ruhás leányka a 31 cser­késznek egy-egy élő liliomot tűzött fel, hogy e virág ha el is hervad, az eszményi liliom annál fényeseb­ben ragyogjon a cserkészek lelkében. A liliomot megköszönve Nagy Lajos cserkész igérte meg a többiek nevé­ben, hogy a jelvényhez hivek lesz­nek. A szebbnél-szebb cserkészjáté­kok, szabadgyakorlatok és gúlák be­mutatásánál a közönség elragadtatva szemlélte azt a katonás fegyelemmel párosult bámulatos sok ügyességet, amit Csurgay tanár az ő cserkészei­vel produkált. A Himnusz hangjai után a közönség azzal a boldog reménnyel távozott a gimnáziumból, hogy nincs még veszve, sőt feltá­mad nyomorából is ez az ország, amelynek ilyen lelkes az ifjúsága. HÍREK — Raffay püspök Orosházán. Orosházáról jelentik : Ma reggel oda­érkezett dr. Raffay Sándor evangé­likus püspök, kit nagy ünnepségek között fogadott az egyházközség. Békésvármegye közönségét a fogad­tatáson dr. Konkoly Tihamér vm. főjegyző képviselte. — Bizottsági ülések. Csütörtö­kön délután 3 órakor az árvaszék, 4 órakor pedig a közkórházi bizott­ság tartotta meg rendes heti ülését, amelyen folyó hivatalos ügyeket tár­gyaltak. — Legelőt kérnek a csabai kisgazdák. A Békéscsabai Kisgaz­dák Egyletének elnöke, Maczdk György a békéscsabai gazdatársa­dalom nevében kérvényt nyújtott be a város vezetőségéhez a gróf Wenckheim József tulajdonát képező ujkigyósi uradalom területéből 2000 hold területnek legelő céljaira való kisajátítása iránt. A kérelmet az Országos Földbirtokrendező Biróság elé továbbítják. — A Békésmegyei Egyetemi Ifjak Köre most választotta meg szünidei választmányát. Elnök lett: Szabó Sándor (Orosháza), jegyző: Vidovszky László (Békéscsaba), pénztáros: Pálka Lajos (Orosháza). I — A kormányzó fia jelesen érett. Budapestről jelentik: (MTI jelenti): Horthy Miklós kormányzó idősebb fia, István, aki főreáliskolai i tanulmányait a II. ker. Toldy Ferenc I utcai főreáliskolában végezte, most tette le az érettségi vizsgálatot, me­lyen dr. Pintér Jenő tankerületi fő­igazgató elnökölt és megjelent Horthy Miklós kormányzó családjával továbbá jelen volt a főreáliskola egész tanári kara is. Horthy István középiskolai tanulmányait mindig jelesen végezte s az érettségi vizsgálatot is jeles eredménnyel tette le. Főiskolai tanul­mányait a műegyetemen fogja foly­tatni. — Iparlemondások. Az elmúlt hét óta az alábbi békéscsabai lako­sok mondtak le iparukról: Schwarcz Hermán füszerkereskecíő és rövid­árus, Kovács Ferenc kötélverő, Lup­tovics Jenőné hentes, Gurzó Péter rövidárus, Portörő Istvánné baromfi­kereskedő, Karácsonyi József ven­déglős, Tyirják Mátyás kőmives, Araczki András kőmives, Krenedicz Jenő szén- és terménykereskedő. — A Békés-Csanádi Helyi­érdekű Vasutak igazgatósági gyűlése. A Békés-Csanádi (Szarvas­Orosháza-Mezőtur) Helyiérdekű Vasút igazgatósága szerdán délelőtt tartotta meg Budapesten évzáró gyűlését. A gyűlésen való részvétel céljából szerdán reggelre Budapestre érkezett dr. Berthóty István polgármester is, aki ezt az útját is felhasználta fon­tos városi ügyek kisürgetésére. Egye­bek között felkereste a kislakás­épitési miniszteri biztosságot is, amelynél a békéscsabai kislakások ügyében járt el, majd még a szerdai nap folyamán visszatért Békéscsabára. — Nem kap uj gyógyszertárat Szarvas. A népjóléti és munkaügyi miniszter az ötödik szarvasi gyógy­szertár felállítását nem engedélyezte. — Kereskedők árubeszerzése. A vármegye alispáni hivatalához a m, kir. kereskedelemügyi miniszté­riumtól elvi jelentőségű határozat érkezett, mely szerint iparigazolvány­nyal biró kereskedők és iparosok ezután csak az iparhatóság terüle­tén árusíthatnak, viszont ugy a ke­reskedőknek, mint az iparosoknak meg van engedve, hogy árucikkeiket az egész ország területén beszerez­hessék. — Erzsébethelyi strandfürdő már megnyílott, kényelmes kabinok, kitűnő jégbehütött italok kaphatók. Kabinjegy ára 20 kor. Közalkalma­zottak részére kedvezményt nyújt a fürdőigazgatóság. — A vendéglősök stb. ipartár­sulatának alapszabályai. Jelen­tettük, hogy a Békésmegyei Ven­déglősök, Szállodások, Italmérók stb. Ipartársulatának alapszabályait pót­lás céljából visszaküldte a belügy­miniszter. A beterjesztett alapsza­bálytervezet s a viszautasitásról szóló megindokolt értesítés a mai pos­tával érkezett meg a városhoz. — Felrobbant levélnehezék. Székesfehérvárról jelentik: Pünkösd hétfőjén nagy szerencsétlenséget okozott egy, a világháborúból meg­maradt srapnell kupakja, amelyből Jung János levélnehezéket akart készíteni. A kupakot feleségével kifényesíttette és azután a ház­beliekkel nézegették az ajtó előtt, miközben Jung leejtette a srapnell­i kupakot, amely fölrobbant és a kö­rülállók közül öten többé-kevésbbé megsebesültek. Jung János sebesü­lései életveszélyesek. R vizsgálat megállapította, hogy a szerencsét­lenségért senkit sém terhel a fele­lősség. — A Magyar Bank végzi a só­elosztást. Az Angol Magyar Bank a város sószükségletét a kereskedők számára helybeli fiókja, a Békés­csabai Magyar Bank utján utalja ki a jövőben. A sóosztásból tehát ez­által a város kikapcsolódik. — Aranyóra 2 koronáért. Még a mult év augusztus havában tör­tént, hogy Domoki Sándor vasúti őr solymosmajori lakos női aranyóráját és egy darab acélóráját 8 éves fia magához vette és egyik gyulavárii lakosnak eladta 2 koronáért. Most a csendőrség nyomra jött és meg­találta az órákat, egyiket (acél órát) egy uradalmi béresnél, aki azt 24 koronáért vette egy gyulavárii lakos­tól. Rz aranyórát pedig a tettesnél találta meg a csendőrség. Rz órák értéke kb. 5350 korona. — Menekültek ügye. A m. kir. belügyminiszter előterjesztésére a mi­nisztertanács még folyó év február 3-án tartott ülésében hozott határo­zatával a menekülésből kifolyólag az 1920. év május 1-ét megelőző idő­ben keletkezett segély- és ellátási-, illetőleg szállítási ügyeket is az egy­öntetű eljárás biztosítása érdekében az Országos Menekültügyi Hivatal­hoz utalta át, ugy hogy a menekül­tek mindennemű ügye most már kizárólag az emiitett hivatal ha­táskörébe tartozik. — MÁV nyugdijasok, nyugbére­sek, kegydijasok és azok árvái anyagi érdekeik megbeszélése végett junius ll-én, d. u. 4 órakor a Baross­vendéglőben értekezletet tartanak. — A Köröscsatorna vize aka­dályozza a fürdőépitést. R Körös­csatorna jelenleg vízmennyisége akadályozza az épülő árpádligeti strandfürdőnek a föld szintje alatti építési munkálatait a víz állandó szivárgása által. R fürdőrészvény­társaság igazgatósága ezért kére­lemmel fordult az Armentesitó Tár­sulathoz a Köröscsatorna csabai szakaszának ideiglenes vizmentesi­tése érdekében. — Facsemeték erdősítésre. MTI. jelenti: A földmivelésügyi miniszter az állami facsemete kertekből a fo­lyó évre is nagyobb mennyiségű erdei facsemetét oszt ki. — Az ide­vonatkozó hirdetmény a Budapesti Közlönyben az Erdészeti Lapban és a Földmivelési Értesítőben jelent meg. — Az érdeklődő birtokosok­nak az illetékes kir. erdőfelügyelő adja meg a szükséges felvilágosítá­sokat. * Egy francia mérnök világra­szóló találmánya. A fémtisztitószer egyike azoknak a háztartási cikkek­nek, amelyek minden körülmények között nélkülözhetetlenek s amelyek­ből igen nagy választék kínálkozik, de annál nehezebb közülök a leg­jobbat, a legpraktikusabbat és a legolcsóbbakat kiválasztani. A fém­tisztító szerre szüksége van a házi­asszonynak lépten-nyomon, tehát nem közömbös, hogy milyen fajtát vásárol belőle, hogy se a tisztítandó fémtárgy ne rongálódjék meg tőle, tisztaságát és eredeti fényét, ragyo­gását visszakapja, sőt — ami szin­tén igen fontos — ne is kerüljön sokba a tisztítási eljárás. Mindezeknek a szempontoknak kizárólag a dr Vee nagynevű francia mérnök szen­zációs találmánya felel meg legjob­ban. A találmány neve „Zeus" fém­tisztító és galvanizáló különleges­ség. Valósággal csodás hatású ez a szer, amely a legközönségesebb, legegyszerűbb módon bármilyen fé­met hidegen galvanizál! Minden olyan fémtárgy (rézkilincs, mozsár, nikkel-, vagy más fémtárgy), amely fényét, sőt egész szinét is elvesz­tette, a „Zeus" egyszeri használata után vadonatúj, ragyogó külsőt nyer ismét. Az a fémtárgy, amelyet egy­szer „Zeus" tisztitóval fényezünk, többé sohasem rozsdásodik, illetőleg nem oxidálódik, tehát minden to­vábbi tisztogatása feleslegessé válik. Egyetlen csomag „Zeus" tisztítószer 40 üveg bármilyen rnás, drága tisz­títószernek felel meg hatására nézve. „Zeus"-szal minden vörös- és sár­garéz tárgyat egy pillanat alatt nik­kelezni is lehet. A találmány készí­tője dr. Vee. I. Rue D'Enghein, Páris. Egyedüli főelárusitók: Durst József vas-, fűszer- és festék kereskedése Elek, ifj. Cservinszky István fűszer­es csemege kereskedése Békés, Klein Vilmos fűszer- és rövidáru kereskedése (kis Klein) Gyoma. — Baromfilopás. Újkígyós köz­ségben Csatlós Istvánné és Judik Lajosné ujkigyósi lakosoktól folyó hó 3-án 350 korona értékű baromfit loptak el. A tetteseket a csendőrség kinyomozta és a békéscsabai kir. járásbíróságnak feljelentette. AKAR ÖN SZÉP LENNI? Használjon Maklura-orómot szappant ós p u d o nt I Szeplő, májfolt és mitteszer ellen a legjobb szer. Kapható: GALLY ÉS WÉMICH drogériájában Békéscsaba, Szent­István-tér 16. sz. 10

Next

/
Oldalképek
Tartalom