Körösvidék, 1922 (3. évfolyam) január-március • 1-74. szám

1922-02-15 / 37. szám

2 Körös vidék ÖcKcscsubű 1922. február 15 Praznovszky beszéde Millerond előtt Paris, február 14. Praznovszky Iván rendkivüli követ és meghatal­mazott miniszter ma nyújtotta át megbízólevelet Millerand elnöknek. Praznovszky ez alkalommal a kö­vetkező beszédet mondotta : — Elnök Ur! Van szerencsém át­nyújtani a megbízó levelet, melyben Magyarország kormányzója, Őfőmél­tósága megbíz azzal, hogy Magyar­országot a Francia köztársaság mel­lett rendkivüli követi és meghatal­mazott miniszteri minőségben kép­viseljem. A háború, de még sokkalta inkább a békeszerződés, melynél ke­gyetlenebbet nem ismer a történe­lem, Magyarországot az emberileg elképzelhető legsúlyosabb megpró­báltass elé állította, de a sok ne­hézség dacára, amelyek eléje tor­nyosulnak, a kormány szilárdan el van tökélve arra, hogy minden ere­jét a kedélyek megnyugtatására és az ország alapjaiban megrendült gaz­dasági életének helyreállítására szen­telje. Mindig kormányomnak a béke és munka érdekében kifejtett politi­kájának megerősítésén dolgoztam és a jövőben is azon fogok dolgozni. Igen boldog leszek, ha annak idején misszióm végeztével azzal a nagy elégtétellel távozom, hogy bármily szerényen is, én is közremüködhe­tem annak a fenkölt feladatnak ér­dekében, hogy országainkat kibékít­sük és újjáépítsük mindazt, amit a háború elpusztított. Ámde nem álta­tom magamat. A remélt eredmények nem valósíthatók meg csak akkor, ha Franciaország nem vonja meg hatalmas segítségét és támogatá­sát. (M. T. I.) KÜLFÖLD Cipészek sztrájkja Oroszországban {Berlin, február 14.) Golosz Rosszij és a moszkvai Pravda közlik, hogy Moszkva egyik nagy cipőüzemében a munkások sztrájkba léptek, mert havi egy-két millió rubel fizetésük­ből nem tudnak megélni. A sztráj­kolók száz százalékos béremelést követeltek s minthogy a tulajdonos ebbe az emelésbe nem volt hajlandó belemenni, három és félnapig sztráj­koltak. A vörös katonák a tulajdo­nos pártján voltak, önként jelent­keztek a sztrájk letörésére. A szak­szervezet kötelezte végül a tulajdo­nost a 100 százalékos béremelésre és a sztrájk tartama alatti bér meg­fizetésére, mire a munkások abba­hagyták a sztrájkot. A tulajdonost pártoló vörös katonákat forradalmi törvényszék elé állították. (MTI) A kisantant miniszter­elnökei Belgrádban (Paris, február 14.) A kisantant miniszterelnökei február 22-én Bel­grádban találkoznak, hogy a génuai konferenciáról tanácskozzanak. (MTI) Megindult a forgalom Olaszország és Orosz­ország között ([Pdris, február 14.) Oroszország és Olaszország közt a gazdasági egyezmény megkötése következtében helyreált a postai forgalom. A távirat­forgalmat e hét szerdáján nyitják meg. (MTI) Megszűnt a budapesti oláh követség (Bukarest, febr. 14.) A budapesti, párisi, prágai és lembergi román konzulátusokat takarékosság szem­pontjából megszüntették. Mesterséges árviz az illetékes hatóságok gondatlansága következtében Békéscsaba, febr. 14. Épen harmadszor tesszük szóvá, hogy a városból naponta hangya­szorgalommal hordják ki a havat kocsikon és szánkókkal a város­felőli Köröspartnak a Gyulai-uttól a békési zsilipig terjedő részére. Két izben a rendőrséget figyelmeztettük a nagy gondatlanság veszedelmes következményeire és kértük, hogy /rendeljen ki a tenger sok rendőr közül a Köröspartra is olyanokat, akik erélyesen ellenőrizzék, hogy a fuvarosok a havat ne a partra, ha­nem a mederbe hányják, mert más­különben a partalatti épületeket, lakásokat és kerteket elönti a hólé, mihelyt az olvadás megindul. A rendőrség szó és intézkedés nélkül hagyta az ügyet. Neki nem fontos, hogy egy pár holdnyi konyha­kert víz alá kerül, egy néhány lakó­ház megtelik gombával, repedéssel, esetleg bedől, vagy legalább is lakhatatlanná válik, hiszen a város­házát csak nem önti el a Körős­parti hólé. Máig csodálkoztunk a rendőrség magatartásán. Ma végre magától a rendőrségtől tudtuk meg, hogy nem a rendőrség illetékes a mesterséges árvizet megaka­dályozni, hanem a város ve­zetősége. A rendőrség nagyon sajnálja a fenyegetett köröspartiakat, tudomása is van arról, hogy bajban vannak, de csak nem írhat át a város veze­tőségének, hogy jelöltessen ki a hó kihordására más, alkalmasabb helyet! Már pedig a város vezetősége ma­gától szintén nem intézkedhetik a körösparti adófizető polgárok érde­keinek megvédésére. Igy tehát még ma is nőnek napról-napra a Zsiros­utca torkolatától kezdve a tüdőbeteg­gondozó irányában felfelé a parti hóhegyek s maholnap — remélhető­leg elérnek az Urszinyi-házig is. Franciaország elismerte a szovjetkormányt Berlin, február 14. A szovjetkormány és a francia kormány delegátusai között meg­kezdett tárgyalások befejeződtek. A tanácskozások eredményeként a francia kormány elismeri a szovjetkormányt, minek fejében Oroszország kötelezi magát háborús adósságai meg­fizetésére. HÍREK — Ellátatlanok ellenőrzése. A közélelmezési miniszter 4980/1922— IV—B. szám alatt miheztartás vé­gett közli a vármegyével, hogy a GOK kirendeltségnek ugy az ellá­tatlanoknak a 33500021. Kém. sz. rendelet alapján történt összeírását mint általában a lisztellátást ellen­őrizni nemcsak joga, de kötelessége is, ami azonban természetesen nem jelenti azt, hogy a hatóságokkal szemben a hatáskörük tekintetében a kirendeltségeket, azonnali közvet­len intézkedési jog illetné meg. — Munkások szerződtetése. A kereskedelmi miniszter rendeletet adott ki, melyben a több oldalról érkezett panaszokat orvosolja. Ugyanis némely vidékeken egyes toborzó gazdák csak azokat a munkásokat szerződtetik, akik a toborzó gazdák­nak bizonyos összegű dijat fizetnek és szakszervezeti tagságot igazolnak. Felhívja a rendelet a hatóságokat, hogy a toborzó gazdák működését éber figyelemmel kisérjék és szerez­zenek meggyőződést, van-e a to­borzó gazdáknak az 55555/918. sz. rendeletben előirt engedélyük és en­nek a rendeletnek rendelkezéseit be­tartják-e, mert azoktól, akik akár a rendelet rendelkezéseit nem tartják be, akár előirt engedélyük nincs, az engedélyt be kell vonni, akik pedig szabályszerű engedély nélkül tobo­roznak illetve szerződtetnek munká­sokat, vagy bármely rendelkezését a rendeletnek megszegik, azok ellen a rendeletnek megfelelően kell eljárni. — Jegyzői árvaház nyomdai felszerelési osztálya. A Jegyzői Árvaház községi, közigazgatási, nyom­dai és irodafelszerelési osztályt állí­tott fel, hogy különösen a jegyzői irodák és községházák részére meg­felelő irodafelszerelési cikkeket és nyomtatványokat állítson elő, köz­vetítsen és szállítson. — A Közszolgálati Alkalmazot­tak Nemzeti Szövetsége (KANSz) békéscsabai szervezetének előké­szítő bizottsága nevében felkérem az egyes hivatalok, hatóságok, in­tézetek, megválasztott összes szak­köri képviselőit, hogy az alakulás további lépéseinek megbeszélése céljából e hó 17-én pénteken dél­után 5 (öt) órakor a leánygimná­ziumban (Appontfí-u. 1. sz.) feltét­lenül megjelenni szíveskedjenek. Akinek megbízó levele még nem küldetett be, szíveskedjék magával hozni. Azok a hivatalok (1. sz. postahiv. dohánybeváltó, kir. járás­bíróság, máv. osztálymérnökség, utbiztosság, központi áll. el. isk., selyemfonoda), melyek a kiküldött törzslapokat még nem szolgáltatták be, szíveskedjenek a jelzett idő­pontig ezeket kitöltetni, beküldeni, a szakköri képviselőket megválasz­tani, ugy, hogy a gyűlés teljes legyen, mivel a helyi választmány vezetőségét a szakköri képviselők választják. A belépett tagok köz­gyűlését a jövő hét folyamán fogja összehívni a megválasztandó elnök­ség. Az előkészítő bizottság nevé­ben Gajda Béla áll. leánygimn. igazgató. — A Békéscsabai Kisgazda­ifjak Művelődési Egyesülete folyó hó 19-én délután 2 órakor tartja ez évi rendes közgyűlését, melyre tagjait ezúton is megnivja az Elnökség. — A Körösvidék Rt. nyomor enyhitő akciójára a következő ado­mányok érkeztek : Ádám Gusztávné 1 szál kolbász, 4 kg. borsó, 1 kg. liszt, Gally Jánosné 20 kg. liszt, 1 kg. szalonna és 50 korona készpénz. — Értesítés. Teljesen száraz, dorogmentes, válogatott elsőrendű bükkhasábfa beszerezhető a MOVE főosztályánál Békéscsaba. Erkölcsi testületeknek, jótékony in­tézményeknek árengedmény. Viszont­elárusitók kedvezményben részesül­nek. Próbarendelés mindenkit meg­győz. — Sertés kivitel. A földmivelés­ügyi miniszter 51122III—922. szám alatt arról értesiti a vármegyét, hogy kiviteli és élő sertés számát kontin­gentálta és megengedte, hogy a nagy­tétényi m. kir. állategészségügyi hiva­tal állandó felügyelete alatt álló nagy­tétényi telepen a mult év augusztus hó 22-én kelt 6700 ME. számú ren­delettel létesített nyílt- és exportvá­sárról további intézkedésig hetenként összesen legfeljebb 2000 darab hi­zott, illetve félhizott sertés a fenti kormányrendelet értelmében kiviteli engedély nélkül darabonként 500 korona kiviteli illeték ellenében kül­földre kivitelre kerülhessen. — Terjed az influenzajárvány. A szokatlanul kemény tél követ­keztében ijesztő erővel lépett fel az influenzajárvány, amely — mint a hideg — még most is egyre fo­kozódik. Nem régen megírtuk, hogy az illetékes hatóságok a nagy jár­vány miatt elrendelték az összes elemiiskolák és a felsőleányiskola bezárását. Ma a községi polgári leányiskola bezárását rendelte el az alispán. — Kedvezményes telefoneló­fizetés. A belügyminiszter értesí­tette a vármegyét, hogy a kereske­delemügyi miniszterrel történt meg­állapodás folytán a telefontarifáknak 1922. év január 1-től történt fele­melése alkalmával a tényleges szol­gálatban levő állami és törvényható­sági tisztviselő magánlakásán beren­dezett telefon mellékállomás, vagy rendes — mellékállomásnélküli — főállomás előfizetési diját a közszol­gálati alkalmazottak nehéz megélhe­tésére tekintettel, vidéken 100-nál több előfizetővel bíró hálózatban évi 1300 koronában állapította meg. — Vasabroncs használata gép­jármüveken. Kereskedelemügyi mi­niszter a géperejű jármüveknél vas­abroncsok használatának korlátozá­sáról szóló rendelet hatályának a gépkocsik által vontatott pótkocsikra való kiterjesztése tárgyában rende­letet adott ki, melyben az 1922. év május 1-től a pótkocsikra is rendeli, hogy azokon csak rugalmas tömör­gummit vagy pneumatikokat szabad használni. — Gyűjtések engedélyezése. A m. kir. belügyminiszter 5170—922. szám alatt a MOVE-nek engedélyt adott arra, hogy országos szerveze­tek bevonásával a fővárosi lakosság nyomorának enyhítésére indított moz­galom céljára az ország területén 1922. év február hó 5-étől számított 3 hónapon át gyüjtőivekkel pénzbeli és természetbeni adományokat gyűjt­hessen. A gyüjtőiveknek a belügy­miniszteri engedély számával, to­vábbá sorszámmal, a MOVE orszá­gos elnökségének és a székzsfőváros polgármesterének aláírásával és pe­csétjével kell ellátva lenni. Ugyan­csak gyűjtést engedélyezett a belügy­miniszter 118,986—VII. 1921. számú rendeletével a Vakokat Gyámolító Országos Egyesület mégpedig per­sellyel gyüjtőivekkel és gyüjtőköny­vekkel. A gyüjtőivek ugyancsak az engedélyező miniszteri rendelet szá­mával és a székesfőváros polgár­mesterének aláírásával és pecsét­jével kell ellátva lenni. A gyűjtő­könyveknek az illető szeméiyleirásá­val kell ellátva lenni. — Zita királyné és Vilmos csá­szárról — a legújabb tőzsdei hí­rekről a Magyar Távirati Iroda rész­letesen beszámol. Csabai fíókteleforr szán.a: 161, 168, 169,170. Tegyen próbaelófizetést.

Next

/
Oldalképek
Tartalom