Körösvidék, 1921 (2. évfolyam) július-szeptember • 142-217. szám

1921-07-22 / 160. szám

Békéscsaba, 1921 julius 22. Körösvidék 3 Borzalmas rabiögyiltaág Máramarosban Hz oláh állatiasság ujabb megnyilvánulása —fl rablók tévedésbal a ssjat gyermeküket is megölték Békéscsaba, julius 21. Egyik kolozsvári lap legújabb száma borzalmas rablógyilkosságról számol be. A. Máramarosszigetről keltezett jelentés szerint kedden egy borkúti földmives feleségével és tizenkét éves fiával ökröt hajtott fel a vásárra, a mit el is adott 450U koronáért. Vásár után hazafelé igyekeztek. Estefelé egy vasúti őrházba tértek be és ott Margineanu Juon őrtől éjjeli szállást i kértek. Beszélgetés közben a földmives elmondotta, hogy 4500 korona van nála. Éjfél felé aludni tértek. Margineau feleségével belopódzott a szobába és azt tanácsolta, hogy gyilkolják meg és rabolják ki a családot, mert ugy sem fogja megtudni senki sem. Mikor kimentek a szobából, a gazda gyermeke felköltötte a vasúti őrnek a konyhában alvó fiát s meg­kérte, hogy cseréljenek fekvőhelyet. A két fiu helyet cserélt. Nemsokára a gyilkosok baltával felszerelve tértek vissza és a sötétségben fejszecsapá­sokkal megölték az alvó gazdát, feleségét és a gazda fia helyén a saját gyermeküket. i Az élve maradt gyermek kétségbeesetten futott ki az őrházból és a határmenti járőrhöz ment. Elmondotta az esetet és magával vitte az őröket a gyilkosság színhelyére. F\z őrök éppen akkor értek oda, amikor az egyik áldozatot a Tiszába akarták dobni. A vasúti őr és felesége tö­redelmes vallomást" tettek, amikor a meggyilkolt gyermekben saját fiukat ismerték fel. És mi tudjuk azt, hogy a Hazának hü fiai vagytok, hogy égető szük­ségét érzitek e szellem ápolásának, mert csak ezzel tudjuk fiaink ke­zébe adni azt az erős fegyvert, mellyel ezer éves Hazánk határait megtartani a martalócokkal szem­ben mi gyengék voltunk. Rangkü­lömbség nélkül mindnyájunknak el kell mennie! Az ünnepély műsora : 1. Gyülekezés a gyalogsági laktanyában reggel fél 9 órakor. 2. Felvonulás katonás sorokban a m. kir. 10. gyalogezred zenéjének kíséretében a Szent lstyán térre. 3. Tábori mise. 4. Az ünnep méltatása a Városi Vigadó termében. 5. Díszebéd. Kérjük az ünnepen résztvevő baj­társakat, tényleges, tartalékos tisz­teket és legénységet egyformán, hogy érkezésüket, valamint á dísz­ebéden való részvételüket az el­szállásolás stb. zavartalan lebonyo­lítása végett levelezőlapon Bertly János századossal Békéscsaba, vagy bármely Békéscsabán tartózkodó tényleges, vagy tarlalékos 101-es bajtárssal, tekintettel az idő rövid­ségére mielőbb közölni szívesked­jenek. aaaaflBKaBBBaflaaaBBaeaaeaaa Hitte Samu ötezer koronás csalása Makón fogták el a rendőrök Makó, julius 21. Nagyszabású csalást követett el még a mult év folyamán Zentán egy makói kereskedelmi könyvelő. Zsirszállitások címén több mint 15 ezer márkát csalt ki egy nagycecs­kereki nőtől és a pénzzel, amikor érezte, hogy komoly következmé­nyei lesznek az ügynek, megszökött. A nem mindennapos esetről ma­kói tudósításunk a következőkben számol be részletesen : Haffner Sámuel makói lakos, aki foglalkozására nézve könyvelő, a mult évben Zentán tartózkodott. Itt' volt 'az üzletük Pavlovics Emil és társainak, alak terménybevásárlással foglalkoztak. Haffner Sámuel társult az üzletbe oly módon, hogy ő esz­közölte a bevásárlásokat, mig a cég többi tagjai az üzletkötésekhez szükséges pénzt adták. Ugyanehhez az üzlethez Mihelics Ilona nagybecskereki lakosnö is tár­sult.. Egy napon Haffner egy gráci cég nevében értesítést küldött a sa­ját cégének, hogy nagyobb mennyi­ségű zsirt szeretne vásárolni, és a vásárlással megbízza a zentai céget. Az értesítés alapján, hogy a szük­séges mennyiséget összevásárolhas­sák, Mihelics Ilona 15 ezer márkát adott át Haffner Sámuelnek, aki ez­zel a pénzzel el is ment vásárolni Törökkanizsára, innen pedig a de­markációs vonalon átszökött a ma­gyar területekre. Mihelics Ilona hiába várta vissza Haffnert a pénzzel, az oda maradt. Miután nyilvánvalóvá vált, hogy a 15 ezer márkán Haff­ner nem is próbált semmit sem vá­sárolni, csalás cimén megtették el­lene a feljelentést. A napokban azután a sikkasztót sikerült a rendőrségnek elcsípni, bekísérték a szegedi ügyészségre és most ott várja, hogy megkapja büntetését. Sürgetik Felsöszilézia felosztását j (London, julius 21.) Angol vezető­í politikusok komolyan felszólították j Hardíngot, hogy tegyen kezdemé­\ nyező lépéseket Felsőszilézia azon­nali felosztása ügyében. A kérdés , halogatása az angolok véleménye szerint végzetes lehet. Szükségesnek tartják, hogy a felosztás megtör­ténte után a német területeket német, a lengyel területeket pedig lengyel reguláris csapatok szállják meg. Gorkij Maxim koldul Oroszországnak (Paris, julius 21.) A szovjetkor­mány elhatározta, hogy Gorkij Maxi­mot küldi ki külföldre élelmiszer­segítséget kieszközölni. Gorkij Maxim már megkapta erre vonatkozó iga­zoló írásait és rövidesen el is Indul szomorú körútjára. Déloroszország­ban jelenleg mintegy '25 millió em­ber szenved a legnagyobb éhín­ségben. HIREK — A gyulai pénzügyigazgató a pénzügyminiszternél. Szakdts La­jos gyulai helyettes pénzügyigazgató tegnap kihallgatáson járt Hegedűs Lóránt pénzügyminiszternél, akinek Békésmegye pénzügyi viszonyairól f és a pénzügyi szolgálat ellátásáról | számolt be. — Az ÉME választmánya 23-án, szombaton délután a szokott helyen üiést tart. — Váratlan változások Csonka­S Aradmegye közigazgatásában. Dr. [ Salacz Gyula, csongrádi főispán, | akit nem régen bíztak meg Csonka­! Aradmegye kormánybiztos-főispáni | teendőinek végzésével, gyulai jelen­tés szerint felfüggesztette állásától Hanlhó Jenő aradmegyei helyettes alispánt, Hajdú József eleki főszolga­bírót pedig rendelkezési állományba helyezte. — Az AEGVviteldijleszállitása. A motorosvasut e hó 20-ától, szer­dától kezdve a személyvonat I. osz­tályának díjtételét mérsékelte. Az erre vonatkozó hirdetmények a pénztárak­i nál vannak kifüggesztve. — Óriási gabonatermés Bács­kában. Szabadkáról jelentik: Bár az aratás még folyik a Délvidéken, sok helyen már kicsépelték a gabo­nát s igy megállapítható, hogy a Bácskában az idei terméshez ha­sonló már évek óta nem volt. Egy* szabadkai kisgazdának a város mel­lett levő kettő és fél katasztrális hold földjén 64 mázsa buza termett, ami rekordot jelent a gazdasági életben. A bő termés ellenére is azonban a spekuláció ugy felverte a gabona árát, hogy egy mázsa buza 900— 1000 koronába kerül. Éppen igy rendkívül bőnek ígérkezik a szőlő­termelés is. — Zárt tárgyalás Schwarc de­tektív ügyében. Az egyszer már halálra ítélt Székely (Schwarc) Jó- \ zsef bűnügyének tárgyalását kedden délelőtt kezdte meg a Szegedre ki­szállt budapesti badbiróság. A tár­gyalás vezetője a Tisza-perből is­meretes Mondada százados-hadbiró, aki.zárt tárgyalást rendelt el, mivel a per anyaga még a francia meg­szállás idejéből való s annak nyil­vánosságra jutása esetleg diplo­máciai beavatkozásra is okot adhat. — Az oroszországi túszok név­sora. A Hadifogoly Újság legújabb száma közii azoknak a magyar ha­difoglyoknak a teljes névsorát, aki- ; ket az oroszok tuszokul tartottak vissza. — Kertészeti kiállítás. Az Or­szágos Magyar Kertészeti Egyesület folyő évi október hó 8-tól 17-ig terjedő időre nagyszabású kiállítást rendez Budapesten a városligeti iparcsarnokb^n. A kiállításon külön osztály nyílik a konyhakertészeti, diszkertészeti, szőlészeti, gyógy­növény, stb., termékeknek. Akik a kiállításon részt akarnak'venni, bő­! vebb utbaigazitásért forduljanak az Orsz. Magy. Kertészeti Egyesülethez (Budapest, VII. ker., Dohány-utca 20. sz.) — Csanádvármegye alapítvá­nya. A vallás- és közoktatásügyi miniszter jóváhagyta a Csanádme­gye törvényhatosága által tett D. M. K. E internátusi Arany János-ala­pítvány alapító levelét és köszöne­tét fejezi ki a törvényhatóságnak a kuliura iránt tanúsított érdeklődé­séért. Az alapítvány összege 20 ezer korona. — Megcsúfolják a szabadkai városházát. A modern magyaros építkezésnek egyik büszkesége volt a szabadkai városháza. A szerb vá­rosi tanács legutóbbi ülésén elha­tározták, hogy a magyar külsejü vá­rosháza épületét átszerbesitik. A pécsi Zsolnay-gyárban uj díszítő mo­tívumokat rendeltek. Szerb címere­ket és szerb nemzeti színű lapocs­kákat raknak az épület falára. — A gyulai gyermekmenhely 15 milliót kapott. Bernoldk Nán­dor népjóléti miniszter a gyulai gyermekmenhely épitkezéseinek be­fejezésére 15 millió korona segélyt utalt ki, — Anyakönyvi hirek. (Csütör­tök, julius 21.) Házasságot kötöttek: Lipták János Spárka Annával, Engroszh János Sebestyén Eszterrel, Cservenák József Mátyás Michna Karolina Teréziával. Elhaltak: Gyer­gaj Mihály ág. h. ev. 3 hónapos, Duna Ádámné ág. h. ev. 62 éves. — Korán indít a motoros. (Pa­naszos levél) Mélyen tisztelt Szer­kesztő Ur! E hó 18-án este 6 és V*7 közötti órákban. A vasút irányá­ban haladó helyi motorosra akartam felszállani kicsiny fiacskámmal, ami­kor a szolgálatot teljesítő (erről a publikum által oly jól ismert) jól táplált kalauznó — rendes szokása szerint ki sem nézve a kocsiból — annak dacára, hogy a kocsit többen vártuk s bent alig volt utas, a meg­állás után momentán indított. Első­nek lépvén fel a lépcsőre, a várat-­lan indításra kicsiny fiam majd nem áldozata lett a lelkiismeretlen ka­lauznönek, mit az én minden két­ségbeesés dacára is megőrzött lélek­jelenlétem s egy szintén felszállani akaró utas segiísége akadályozott meg. Mélyen tisztelt Szerkesztő Ur! Nagyon kérem e sorok publikálá­sára, annál is inkább, mert ez már nem első eset! Szűnjön meg már végre ez a végtelen hanyagság, embertelenség. Ha rólunk, felnőt­tekről nem is szólunk, gyermekeink­ről van szó, kiket ilyen esetben végzetes baleset érhet. A már' oly igaztalan olcsóssággal eltékozolt, veszendő Magyarság jövő generá­ciójának piciny,. drága életét ilyén esetben vájjon kitől kérjük számon? A kalauznótől?! Köszönetteljes tisz­telettel egy „Erdélyi anya" Békés­csaba, 1921. juli 19. ­Ehhez a panaszhoz csak annyi a hozzátenni valónk, hogy annak iga­záról már magunk is meggyőződ­tünk s éppen azért kérjük az ille­tékesek megfelelő intézkedését, amig ! végzetes szerencsétlenség nem tör­ténik. — A szépségápolás művészete. Az Uj .dők szépségápolási rovatá­nak országszerte ismert nevü veze­tője dr. Bród MiKsa orvos formás és tartalmas könyvben foglalta ösz­szc a szépségápolás müvészéftének módszerét. Megszámlálhatatlan jó tanácsot, receptet, gyógymód leírá­sát tartalmazza ez a kis könyv, melyet már régóta várva vár az olvasók tizezerfőnyi tábora. Nincs a szépségápolás művészetének egyet­len olyan kérdése sem, amelyre ne adná meg a választ Bród doktornak : A szépségápolás művészete cimü könyve megrendelhető az Uj Idők kiadóhivatalában, Budapest VI. ker. Andrássy-ut 16., vagya Körösvidék könyvkereskedésében, Békéscsaba, Szent István-tér 18. Az ára 55 K. Posía és sjánlási dij fejében 350 korona küldendő. Este 7 órától sétahangverseny a BIME és katonazenekarok közreműködésével, ísíe 9 órakor sportbál a pavillonban. I9ZI. évi julius hó Z¥-én, vasárnap este fél 9 órakor a Széchenyi-liget­ben lesz a BIME nagyszabású

Next

/
Oldalképek
Tartalom