Körösvidék, 1921 (2. évfolyam) július-szeptember • 142-217. szám

1921-09-06 / 197. szám

Békéscsaba, 1921 szeptember 6. Körosvstíék 3 mindnyájünk jólétéről. A súlyos vi­szonyok azonban nagyon megnehe­zítik a gondoskodást. Igaz az is, hogy a kormány részéről történtek mulasztások. Mindenek előtt megér­tésre van szükség. Ha egymásért dolgozunk, ez az ország megint oly boldog és nagy lesz, mint amilyen volt. De ragaszkodnunk kell hozzá akkor is, ha szenvedünk benne, mert édesanyánk és az édesanyát szeret­nünk kötelesség! Én szocialista va­gyok, de elsősorban hazafi. Szere­tem minden idegen munkástestvére­met, de csak addig, amig magyar­ságomnak kára nincs belőle! Kijelentem a Magyaror­szági Munkáspárt nevé­ben, hogy akármi történ­jék, mi tiltakozunk az el­len, hogy Magyarország­ból egy lábnyomny it is el­vegyenek. Nem, akarjuk megijeszteni ellenségein­ket, de azt előre tudtukra adjuk, hogy Magyarország földjéről kiverünk minden elvtársat és nem elvtársat, aki ellenségünk! Körössy Endre a Magyar Nemzeti Szövetség nevében szól. Meggyőző érvekkel bizonyítja a felvidéki és a békéscsabai tót nyelvű lakosság ma­gyar hazafiságát. Ez a hazafiság gyűjtötte össze tiltakozásra ennek a gyűlésnek a résztvevőit. Békéscsaba népének tiltakozása napnál világo­sabban bizonyítja, hogy nekünk, magyaroknak rms, erősebb, szen­tebb minden törekvésünk, semhogy azt egy hitvány Románia, Ausztria, vagy akármi más megváltoztathatná! Mentől jobban elnyomnak bennün­ket, annál jobban lángol hazafisá­gunk. — Ha mindig összetartottunk volna, sohasem érhetett volna az a szomorú sors, amelyben ma sínylő­dünk. Szerencsétlenségünk forrasz­szon eggyé, hogy magyar a ma­gyarban csak testvért lásson. Nincs igaz barátunk, nincs jő szomszé­dunk ! Egyedül állunk, magunknak kell munkához látnunk. Ne csak tiltakozzunk, ha­nem készülődjünk, mert közel van már a nagy le­számolás. Rásonyi-Papp Gedeon nemzetgyű­lési képviselő, a Magyarországi Munkáspárt alelnöke a következő szónok. Emlékezteti Csaba népét azokra az őseire, akik Hontból és Nógrádból mint zsellérek telepedtek ide és nem gondolhatták, hogy két­száz év alatt ezen a helyen ilyen virágzó, népes város épül. A Haru­ckern báró latifundiumán meghúzó­dott magyar, tót és sváb zsellérek szorgalmas munkája tette gazdaggá és virágzóvá ezt a vidéket. Ma ön­ként kínálkozik az a gondolat, hogy lehet-e joga ehez a földhöz annak a jövevény, betolakodott oláffnép­nek, amely nem vett részt ebben a teremtett munkában. Nem! Átkozott legyen, aki ezt a dolgos népet há­borgatni merné maga építette fész­kében ! Békéscsaba példája nem egyedül álló. Ugy épült fel az egész ország. Ma mégis sok az elégedet­len benne. Pedig ha a 40—50 ezer holdakból juttatnának a nélkülöző parányoknak, mint ahogy Békés­csba határában a Haruckern birto­kot elosztották, mindenütt megin­dulna a felvirágzás és széltében tel­jes volna a megelégedettség, Akkor nem is lesz szükség tiltakozásra, ha itt mindenki boldog és megelége­dett lesz. A magyar faj gomba­módra fog elszaporodni és akinek lesz valan.ije, az magától fogja meg­védeni. Józan belátással a legnehe­zebb kérdéseket is meg lehet oldani. Ha mindenkinek jut bár egy talp­alatnyi föld ebből a hazából, nincs az az ellenség, amely elvehetne be­• lőle és boldog, megelégedett lesz a magyar nemzet. Z^jos ünneplés közepette az alábbi határozati javas­latot olvassa fel : Határozat A világháború összes szenvedései sem értek el a magyar nemzetnél olyan fokot, mint amekkora kin marcangolja lelkünket országunk fel­darabolása miatt. Irtózat nekünk Sopron, Temesvár, Kassa, Kolozs­vár és a magyar korona sok-sok ékkövének elrablására és elveszté­sére gondolunk. Mai nagygyűlésünk pedig a legerélyesebben tiltakozik Románia azon perfid beállítása ellen is, mintha Békéscsabán volnának olyan lakosok, kik e városnak át­csatolását óhajtották és az összes elrablott területek visszaszerzéséért nem a legmesszebbmenő áldozatokra volnának képesek. Ezen tiltakozó határozatokat azonban nem csupán muló lelkesedéssel hozzuk, hanem hogy ezzel az egész magyar társa­dalmat cselekvésre serkentsük. És mert meggyőződésünk, hogy orszá­gunk régi határait csupán a magyar faj természetes és szükségszerű sza­porodásával fogjuk elérni, ennek első és legfontosabb alapkelléke gyanánt a lelkek kiengesztelődését kívánjuk. Ez pedig csak a föld igaz­ságos megosztásával érhető el. Föl­det kérünk a magyar munkásmilliók számára a mesterséges és ideiglenes határokon belől és azokon íul egy­aránt, mert a magyar föld igazságos megosztása lesz az a nagy alkotás, mely a magyar faj szaporodását hatványozza és amelyet megcson­kított országunkban joggal várha­S tunk és amelyért régi határaink tel­j jes visszaszerzéséig mindenütt és mindig elszántan Küzdünk és har­colunk. A javaslatot szakaszonkint is, tel­jes terjedelmében is elfogadja a tömeg, amely hangos, kitörő éljen­zéssel bizonyítja, hogy minden sza­vát átérzi és szívvel-lélekkel kívánja megvalósítani. Nigrinyi János zárószavai után felhangzott a Himnusz, amelyet ünnepélyes áhítattal énekelt végig a hatalmas tömeg. SEasaBiKB4aiaaK*c«a3d^BHBBBa Euúopesti terménytőzsde A terménytőzsdén a búzának csak névleges ára van. Ez az ár 1430 K A rozs 1070, takarmányárpa 1300, sörárpa 1500, zab 1300 K. A fe­hér babot 2000, óbabot 1700, tar­kababot 1250 koronával jegyezték teljes üzletteienség mellett. A külföldi piacokon a P. Ll. je­lentése szerint az irányzat igen szilárd. Tengerparti kikötőben ame­rikai búzáért 2000 magyar koro­nának megfelelő árakat fizetnek. A malmok és az állam a vásárlástól tartózkodnak s igy igen kevés az eladás. Buza Rozs 1485­1115­-1490 -1120 Ó-tengeriben nem volt üzlet. Uj csöves tengeri 910 K ab ál­lomás vevők nélkül. Zab 1330—1350 K ab állomás. Az árpa helyzete változatlan. H ÍE S H B 3B BBHXISIBBHOBIIBaiSflB Befejezték a Tisza-perben a védöbeszédeket {Budapest, szept. 5.) A mai nap­pal befejezték a védőbeszédeket a Tisza-perben. Kedden Szilassy ügyész válaszol a védőknek, majd a vádlot­tak beszélnek. Budapesti állatvásár Budapest, szept. 5. A mai marhavásáron igen élénk irányzat mellett az árak 4—5 koro­nával emelkedtek. A felhajtás 816 darab volt, mely mind elkelt. Bika 30—36 K Silányabb 20—30 K Magyar hízott ökör 30—42 K Közepes 30—34 K Silányabb 25—30 K Tarka hizott ökör 37—48 K Közepes 25—35 K Silányabb 30—32 K Magyar tehén 37—38 K Tarka tehén 27—42 K Kivételesen 50 K Bika 19—22 K Növendék marha 14—22 K Kicsontozni való 14—18 K iaBBBiiaiiiiiiaiBiaBaa>:ii9D Magyarország és a Népszövetség {Budapest, szept. 5.) A Genfből visszaérkezett gróf Apponyi Albert egy budapesti újságíró előtt kijelen­tette, hogy a Népszövetség az uj államok felvételére csak 2—3 hét múlva tér rá. Ezt a hosszú időt feleslegesnek találta ott tölteni s akkor utazik vissza, amikor Magyar- j ország felvételének ügye szőnyegre : kerül. Nagyatádi Szabó István Kalocsán (Kalocsa, szept. 5.) Szabóky Jenő nemzetgyűlési képviselő beszámoló­jára nagyatádi Szabó István föld­művelésügyi miniszter is Kalocsára érkezett és fel is szólalt a népgyű­lésen. Beszédében kijelentette, hogy a Kisgazdap irt nem akar paraszt­diktatúrát és éppen a drágaság le­törését és a középosztály megmen­tését akarják. Földet kell adni a kisgazdáknak, mert ahol a kisgaz­dák vannak, ott kommunizmus nem lehet. Este a miniszter a kalocsai érsek vendége volt. Waggonlakók gyűlése (Budapest, szept. 5) A budapesti j waggonlakók vasárnap délután látó- : gatott gyűlést tartottak, melyen meg- j elégedéssel tárgyalták dr. Bernolák i Nándor népjóléti miniszter lakás- I akcióját. A gyűlés elhatározta, hogy j küldöttséggel keresi fel a minisztert ! és további jóindulatát kéri a hajlék- , talanok részére. .. a. .... . .......... a ...... . Előfizetési felhívás! \ Szeptember 1-ével a „Körösvidék"- j re uj előfizetést nyitunk. Felhívjuk j olvasóink nagy táborából azokat, j kik a „Körösvidék"-et számonként l vették és eddig még nem fizettek « elő, hogy saját érdekükben teszik, \ ha lapunkra előfizetnek. Mert a ' „Körösvidék"-et előfizetve olcsóbban kapják és Békéscsabán házhoz hordva már a kora reggeli órákban min­denki kézhez kapja. A „Körösvidék" tántoríthatatlan harcosa a keresztény nemzeti esz­méknek, küzd a keresztény Magyar­országért és a keresztény magyar nép boldogulásáért. Minden öntu­datos keresztény embernek előfize­tőink táborában a helye. ELŐFIZETÉSI ÁRAK: Egész évre 400 K Fél évre 200 K Negyed évre 100 K Egy hóra 35 K Egyben kérjük azon t. előfize­tőinket, kiknek előfizetése szeptem­ber 1-ével lejárt, hogy a lap aka­dálytalan továbbítása végett azt idejében megújítani szíveskedjenek. hírek — Békésvármegye jegyzői Egy­lete 1921. évi szeptember 10-én, délután 5 órakor közgyűlést tart, este fél 9 órai kezdettel pedig Oros­háza község fürdőtelepén, „Gyopá­roson" a községi vendéglő nagy­termében, az „Országos Jegyzői Árvaház" javára zártkörű táncmulat­ságot rendez. — Lovich gyulai polgármester fegyelmije. Dr. Lovich Ödön Gyula város polgármesterének fegyelmi ügyében első fokon döntött a vár­megye alispánja. A város képviselő­testülete a polgármester ellen több izben fegyelmi vizsgálatot rendelt el s a vizsgálat most befejezést nyert és ennek alapjain a megye alispánja első fokon meghozta véghatározatát, mely szerint a Lovich Ödön ellen emelt 21 rendbeli vád teljesen alap­talan és igy őt felmenti a vád és és következményei alól. Az alispáni határozattal még nem nyert elinté­zést az ügy, mert Lovich ellenfelei ujabb vádakkal léptek fel. — Házasság. Medvegy Elemér oki. építészmérnök és Áchim L. Mária Budapesten házasságot kö­töttek. Az egyházi szertartást a fa­sori ág. ev. templomban Koczián János esperes végezte. — A Békés-Csabai Takarék­pénztár Egyesület közgyűlése. A Békés-Csabai Takarékpénztár Egye­sület f. hó 4-én rendkívüli közgyű­lést tartott Varságh Béla elnöklésé­vel. A közgyűlés elhatározta, hogy a vagyonváltságot részvényekben fogja leróni s e célból 8400 drb 200 K névértékű részvényt bocsá­tott ki. Ez intézkedésnek megfele­lően módosították az alapszabályokat. — Hirdetmény. A Békésmegyei Általános Takarékpénztár Részvény­társaság értesiti t. ügyfeleit, hogy az annakidején nosztrifikálás céljá­ból átadott hadikölcsönkötvények a felek birtokában levő elismervények ellenében az intézet pénztáránál át­vehetők. — Értesítés. A szociális misszió nővédelmi osztálya a nyári szünet után működését újból megkezdi s kéretnek azon hölgyek, akik inspek­ciókat szívesek voltak vállalni, a megállapított időben a Herkélyi­iskolában lévő irodában szíveskedje­nek megjelenni. Hivatalos órák min­den csütörtökön délután 2—4 óráig. A szociális misszió elnöksége. — Lóverseny Gyulán. Az Alföldi Lovas Egylet Gyulán szeptember 8-án, Kisasszony napján a Galbács­kerti gyakorlótéren délután 2 órai kezdettel tartja őszi lóversenyét, mely iránt messze vidéken nagy ér­deklődés nyilvánul meg. Alár eddig is sok benevezés, bejelentés történt és több érdekes futtatásra, nagyobb fogadásokra van kilátás. A lóver­seny belépti dijai a múltkori kocsi­versenyéhez hasonlóak. A verseny tartama alatt a szegedi katonazene­kar fog játszani és falatozót is be­rendeznek. — Egy rendőr öngyilkossági kísérlete Gyulán. Kiss II. István gyulai II. oszt. államrendőr szomba­ton szolgálati revolverével mellbe lőtte magát. A golyó célt tévesztett és a rendőr balvállán ejtett súlyos sebet. Beszállították a gyulai köz­kórházba, hol kezelés alá vették sérülését, mely súlyos, de nem élet­veszélyes. A rendőr afeletti elkese­redésében emelt fegyvertélele ellen, hogy elkövetett szolgálati rnulasz­"tá'sa miatt osztályparancsnoka szi­gorúan megfedte.

Next

/
Oldalképek
Tartalom