Körösvidék, 1921 (2. évfolyam) április-június • 69-141. szám

1921-05-07 / 98. szám

Békéscsaba, 1921. május 7. r^wAiraaísw^Tscra: HÜM Szombat waxKaaBKBBsmxxwnm II. évfoLvam. 98. s zám. Szerkesztőség es kiuüóhivatai: Békéscsabán, Szent István-tér 18. szuro A szerkesztőség telefon tzáma: 60 Előfizetési árak: Egy hóra 35 K, negyedévre 100 K, félévre 200 K, — E yes szám ára 2 korona a^telhetetien győzők, egy-két gonosz ember örökre nem irányithatja a A magyar közéietet aiig érdekel­heti valami jobban, mint azok a ma­gyar szinpátiát lehelő beszédek, ame­lyek az angol alsóházban hangzottak el a béke ratifikációja alkalmából. Komoly, nagylátókörüek, széles történelmi ismeretről tanúskodó, min­den szenvedélytől ment, higgadt és tárgyilagos szavak voltak azok, ame­lyek feltárták a világ egyik legtekin­télyesebb páriamentjében azokat az égbekiáltó igazságtalanságokat, ame­lyet a magyar nemzettel elkövettek a trianoni békében. Mi jól tudjuk, minden magyar ember mélységesen érzi, milyen meg­dönthetetlen igazság az, hogy mi ártatlan áldozatai vagyunk egy ször­nyű katasztrófának. Mi tudjuk, hogy csak a gyűlölet, a kapzsiság, telhe­tetlenség és a leggaládabb gonosz­ság vezette azokat az embereket, akik megcsinálták azt a szerencsét­len irást, az a gonoszság, amely nem akart semmi mást csak pusztítani, rabolni, még a levegőt is elvenni a viszonyok szerencsétlen fordulata folytán vesztesei lettek a háborúnak. Mi mindezt tudjuk, de a külföld a francia s a kisantant sajtó réven más véleményt terjeszt el a magyar békéről. A mi hangunk ezzel szem­ben csak kétségbeesett jajveszékelés, amely szánalmat ébreszthet, de meg­győződést aligha változtat. Most azonban az angol alsóház­ban, an^ol ember szájából zug a világba a mi igazságunk. Volt ellen­ségeink józanabb elemei már látják azt a szörnyű igazságtalanságot, amelyet Európa keleti védőjével szemben elkövettek. És ez a lényeg. Ma még nem igen várhatunk közvetlen nagy ered­ményeket ezektől a szónoklatoktól. Bizonyos, hogy egy vagy két jó szó nem változtatja meg azokat az elvakult embereket, akik még ma is békefeltételek szigorításán törik a fejüket. De bizonyos, hogy a tiszta ésszel, tárgyilagossággal gondosko­dóknak lesznek közlői s ha a nagy világ antant ajakról hallja a mi igazságunkat* elgondolkozik felette. S ha egyszer gyűlölködés helyett gondolkodni kezd a nagyvilág, ha­marosan be fogja látni, hogy a trianoni béke abszurdum. Mihelyt pedig ez átmegy a tömeg tudatába, abban a pillanatban nyert ügyünk van. Mert akárhogyan is gondolják világot. Végre is megtörnek s a világ igazságává vált magyar igaz­ság összemorzsolja e békének csú­folt Ítélkezést alkotóikkal egyetem­ben. Az angol parlament bátor szóno­kait ezért kell teljes lelkesedésünk­kel üdvözölnünk. Ók az első emberek ellenségeink között, akiket már nem hevít a gyűlölet. Ók az elsők, akik hirdetik az igét, mert ma még ki­csiny, mint egy maroknyi kovász, de be fog hatolni az emberek lel­kébe s megkeleszti az egész világot, megérleli az igazság megértésére s annak egységes követelésére. Nem vagyunk túlzottan remény­kedők. Nem nyert csata hirét kö­szöntjük a londoni szavakban, de örülünk a felismert igazság első megnyilvánulásának s bizalommal várjuk a ragyogó folytatást. apponyi beszéde a nemzetgyűlésen Folytatták a llíszyvstgs vitáját Budapest, május 6. A nemzetgyűlés mai ülésének ér­dekessége Apponyi iAlbert gróf fel­szólalása volt. Előtte Qieswein Sán­dor beszélt, a pénzügyminiszter pe­dig egy törvényjavaslatot terjesztett be. Részletes tudósításunk a követ­kező : Bottlik József alelnök fél 11-kor nyitja meg az ülést. Hegedűs Lóránt pénzügyminisz­ter beterjeszti a zárolt szeszmennyi­ség felhasználásáról szóló javasla­tát. Kéri sürgős tárgyalását. Ezután a költségvetés tárgyalá­sára tértek át. Gieswin Sándor köszönetet mond Andrássy Gyula grófnak legutóbbi beszédéért, amelyben az angol köz­véleménynek Magyarország iránti hangulatváltozását ismertette. Ezt egy Angiiában alakult nemzetközi egyesületnek tudja oe s ebből arra a j következtetésre jut, hogy ami nemzetközi, az még nem nemzet­ellenes. A zsidókérdésről szólva, azt mondja, hogy a kereszténység az oka annak, hogy a zsidóság ki­szorította a vezetésből. Apponyi Albert gróf beszédét az­zal kezdi, hogy a kormányt nagy munkájában támogatja, mert hala­dást tapasztalja konszolidáció felé. A költségvetéssel pénzügyi, külpo­litikai és belpolitikai szempontból kell foglalkozni. A pénzügyi kérdé­sek taglalását mellőzi, mert teljes bizalommal van a pénzügyminiszter munkája iránt. A külpolitikai kér­désről legutóbb Andrássy nyilatko­zott s örömmel állapitható meg, hogy az angoloknál a régi szimpá­tia feléledt. A béketárgyalásoknak iegerősebb ellenfelünk, lord Curson volt, aki a feleiősség kérdését feszegette. Ez eilen felesleges küzdeni, mert min­dég a győzőnek van igaza. H' all is az a tétel, hogy a központi ha­talmak bűnösek a háború felidézé­sében, akkor is a Magyarországra kényszeritelt béke igazságtalan. Az angol közvélemény és hivatalos kö­rök véleménye lassanként változik javunkra. Már a békeszerződést ki­sérő levél bizonyos engedménye­ket tett, most pedig kormánynyilat­kozatban mentegetőznek az ango­lok a béke igazsagtalanságai miatt. A külügyi államtitkár azt mondotta, hogy elszórtan lakik 1 millió 800.000 magyar a környező nemzetiségek között, ezzel szemben tény az, hogy ez a magyarság határolt területen, az anyaországgal összefüggően, egy tömegben lakik. A szászságnak csak kis töredéke kivánta a Romániához való csatlakozást. Az is tény, hogy 400.000 délszláv között él 1 méliió 400.000 nem délszláv nemzetiség. Azt elismerték, hogy Romániának nincs elég intelligenciája, tehát elismerték a magyarság kulturfölé­nyét is. Megállapítja, hogy a kísérő­levélben ígéretek vannak és ezeket megszegni nem lehet. (Nagy taps.) Ez áll a ruthén autonómia kérdésére is. A belpolitikai alapvető kérdései­ben egyetért a miniszterelnökkel. A zsidókérdésben az az álláspontja, hogy a kereszténység foglalja el az őt megillető pozíciókat. Egyes mun­kások bűneiért nem lehet felelőssé tenni az egész munkásságot. A miniszterelnök programmjának gaz­dasági része nagy perspektívákat mutat. Budapestet a keleti kereske­delem központjává kell fejleszteni. A választójog olyan megszorítását, amely kizárja a már bennlevő réte­geket, elképzelni nem tudja. Minden pártnak tömörülnie kell. Elnök ezután szünetet rendel el. Szünet után a legközelebbi ülés napirendjét állapítják meg. Az ülés vége 2 órakor. A Beniczky-ügy (Budapest, május 6.) A mentelmi bizottság a legközelebbi ülésén a Beniczky-ügyröl Teleki Pál grófot, báró Lehár Antal ezredest és Sigray Antal grófot hallgatják ki. A csehek betörtek Felső­sziléziába (Berlin, május 6.) A csehek ki­sebb csapatokkal betörtek Felső­sziléziába, amelynek több községét elfoglalták. DöRiötöi' László komornyik ia Budapest, május 6. A Tisza-per mai tárgyalásán Dö­mötör László komornyikot hallgat­ták ki.Elmondta, hogy október31-én egy esőköpenyes ur kereste Tiszát, akit több katona kisért el a villába. Amig Tiszával tárgyalt, kísérői kinn áldogáltak az esőben. Majd szürke katonai autó állott meg a villa előtt, amelyen hat egyenruhás alak ér­kezett. Leirta a gyilkosságnak azokat a részleteit, amelyeknek tanuja volt. Az elnök által elébe tett fény­képeken és a jelenvolt vádlottak között Gertnert, Dobót. Kérit és Csernyákot ismerte fel a gyilkosság szereplői közül. Határozottan kijelentette, hogy Pogány nern volt az október 31-iki látogatók között. A tárgyalást holnap folytatják. Románia csatlakozott a kisantanthoz (Páris, május 6.) Románia bejelen­tette a kisantanthoz való csatlako­zását. Háromszázmilliós sikkasztás (Bécs, május 6.) A bécsi dohány­gyárakban óriási sikkasztásokat fe­deztek fel. Csak egy alkalmazott 300.000,000 koronát sikkasztott. A vizsgálat miatt az összes üzemek­ben szünetel a munka. Az osztrákok uj szerződést akarnak Magyarországgal (Budapest, május 6.) Az osztrák birodalmi kormány abbeli kívánsá­gának adott hivatalos formában ki­fejezést, hogy a magyar kormány yagy ujitsa meg azt a magyar-oszt­sák kompenzációs gazdasági egyez­ményt, amely április végével már lejárt, vagy adjon alkalmat ujabb egyezmény megkötésére. Mi van ma ? 1921. május 6., szombat R. kath.: Szaniszló pk. Prot.: Napoleon A nap kel reggel 4 óra 35 perckor, nyugszik délután 7 óra 19 perckor, A hold kél éjjel 4 óra 18 perckor, nyugszik délután 6 óra 57 perckor. Este 8 órakor: Színházi előadás.

Next

/
Oldalképek
Tartalom