Körösvidék, 1921 (2. évfolyam) április-június • 69-141. szám

1921-04-26 / 89. szám

Békéscsaba, 1921. április 26. Csütörtök 11. évfolyam 85. szám. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Békéscsaban, Szent István-tér 18. szain A szerkesztőség telefon száma: 60 Függetiers keresztény p@!itikai napiSap Előfizetési árak: Egy hóra 35 K, negyedévre 100 K, félévre 200 K. — Egyes szám ára 2 korona Békéscsaba o forradalmi sajtó ellen Megslahult az Égésűit Keresztény Nemzeti Liga — moll! Hároiy Békéscsabán May piispeii levele A békéscsabai Társadalmi Egye­sületek Szövetsége tegnap impo­záns keretek között nagygyűlést tartott, melyen határozati javaslatot fogadtak el, melyben követelik a forradalmat előkészítő sajtóorgánu­mok és személyek felelősségre vo­nását és megbüntetései. A nagy­gyűlésre Békéscsabára érkeztek dr. Wolff Károly, az udvarnagyi bíró­ság elnöke, az Egyesült Keresztény Nemzeti Liga ügyvezető elnöke, to­vábbá Biber Gyula dr. közig, biró, Tasnddy Szüts András, a Máv. .el­nökhelyettese, dr. Halász Lajos kir ügyész, Gyarmathy János tábori lel­kész és Bánó László mérnök, kiket a csabai TESZ. fogadott a vasút­állomásnál. A vendégek reggel tem­plomban voltak, majd résztveitek a Liga csabai osztályansk alakuló köz­gyűlésén, délután pedig a népgyű­lésen. Délután az Ébredő Magya­rok látták vendégül a budapesti ki­küldötteket, este a Fiúméban tár­sasvacsora volt, mely után a Szo­ciális Misszió társulat teaestélyére mentek fel. Ugy volt tervbevéve, hogy agyü­lésekre dr. Raffay Sándor ev. püs­pök, a Liga társelnöke is Csabára jön, közbejött akadályok miatt azon­ban csak egy meleghangn levelet küldött, melyet itt közlünk: Békásába Polgáraihoz! Szivből sajnálom, hogy másnémü hivatalos elfoglaltságom miatt . az Egyesült Ker. Nemzeti Liga alakuió gyűlésére, mint annak társelnöke el nem mehetek. Készséggel tettem volna az alakuló gyüiésnek ezúton köszöntött tiszteletreméltó közön­sége előtt vallomást nemcsak a Li­gához való ragaszkodásomról, ha­nem a Ligába vetett bizodalmam­ról is. Ragaszkodásom alapja az a meggyőződés, hogy a Liga nemzet­építő törekvései helyesek, mert a magyar és a keresztyén lélek örök­lött hagyományai és kipróbált er­kölcse alapján kivanja újra felépí­teni rombadült hazánkat. Bizodal­mamat pedig azokra a tapasztala­tokra épitem, melyeket a Liga ed­digi működéséből meríthettem. Az Egyesült Ker. Nemzeti Liga ugyanis teljes komolysággal és bensőséges őszinteséggel munkálja a keresz­tyén Magyarország együttérzését és testvéries összesimulását. Erre pe­dig a nemzet életének mai válsá­gos állapotában és a ránk váró nagy feladatok terheltetéseiben nél­külözhetetlen szükségünk van. Ezért is a Ligát a legmelegebb szeretet­tel és a legteljesebb bizalommal ajánlom a békéscsabai keresztyén társadalom felkaroló érdeklődésébe és hathatós támogatásába. Hazafias üdvözlettel Dr. Raffay Sándor, püspök, az EKNL. társelnöke Részletes tudósításunk a gyűlé­sekről a következő : Az alakuló gyűlés. Délelőtt 11 órára zsúfolásig meg­telt a városháza nagyterme. Az ala­kuló közgyűlést dr. Berthóty István polgármester nyitotta meg, ki me­leg szavakkal üdvözölte a vendé­geket és felkérte Wolf Károlyt, hogy a Liga céljait ismertesse. A közönség zajos tapssal üdvö­zölte a Liga elnökét, aki a követ­kező beszédet mondotta: — Keresztény testvéreim! Az Egyesült Keresztény Nemzeti Liga nevében köszöntelek benneteket. Mi nem ismerünk társadalmi különbsé­geket, nem ismerünk urat vagy pa­rasztot, nem ismerünk sima vagy kérges kezet, mi csak becsületes vagy becstelen lelkeket ismerünk. Én a becsületes lelkekhez akarok szólni. — Vájjon hogyan fogunk kilá­bolni ebből a nagy országvilágégés­ből? Ha felsir a hadiözvegy, hogy miért van egyedül,, ha az árva imádkozik atyjáért, aki elesett, ha ezek az Istenhez fordulnak, rámu­tatva Csonkamagyarország térké­pére : miért volt mindez ? Amíg a lélek igy tépelődik, ott settenkednek a bujtogatok, akik azt suttogják, hogy mindennek a keresztény nem­zeti irányzat az oka; jöjjetek ve­lem, a megváltás keletről jön í Bi­zonyára itt is vannak, akiket igy megkörnyékeztek. De igaz-e, amit Ígérnek? Az emberi életben mindig volt szenvedés. A szegénység min­dég nagyobb volt, mint a gazdag­ság. De lehetséges volt régen, a háború előtt, hogy szorgalmas mun­kával szerezzen valamit, kis házat, ahol megpihenhet a munkás élet alkonyán. Ezt a szellemet kikezd­ték-^ azt hirdették, a vallás magán­ügy, Isten nincs, a templomokat le kell rombolni . . . Csak az az igaz­ság, amit meg lehet fogni. Ez anya*­giasság volt és most az anyagias­ság csődjében vagyunk. Az ember nemcsak testből, de lélekből is áll. Hiába gyűjtünk pénzt, zsákszámra, azt nem vihetjük magunkkal a túl­világra és a szenvedés könnyei meg­keserítik az élvezetet. S most néz­zük, honnan jött ez a szellem? A mig mi küzdöttünk, titkos éjjeli ta­nácskozások voltak a szabadkőmi­ves páholyokban. Sajátságos mun­kát végeztek itt. Most, hogy kinyíl­tak a páholyok ajtói, megláttuk mit csináltak. írásos bizonyítékokat ta­láltunk, hogy kimondották: nincs Isten, le kell rombolni a templomo­kat, le kell dönteni a trónokat! Vi­lágköztársaságót kell csinálni! So­kan felültek ennek a szellemnek, de a résztvevőkből száz közül kilenc­ven izraelita volt. A szabadkőműves munkát még jobban megvilágítja egy Oroszor­szágban megjelent könyv, mely le­írja'az 1897-ben Baselben tartott cionista világkongresszus határoza­tait. Ugyanakkor a szabadkőmives páholyok is gyűléseztek és pedig azok, amelyeknek csak zsidók le­hettek a tagjai. Határozatot hoztak itt, de ezeket nem • mindenki is­merte. Az orosz kormány megtudta a dolgot s amikor a kiküldöttek Frankfurtba utaztak, ügynökeivel megvásarolta s lemásoltatta a ha­tározatokat. Ezeket 1901-ben könyv­alakban közreadták. Természetesen nagy megrökönyödést keltett a le­leplezés és a zsidók megvásárol­ták az első kiadást. A másodikat a félrevezetett munkások máglyába rakva elégették. Összesen két pél­dány van ebből a könyvből. Egy Németországban és egy Londonban. Most uj kiadást rendeztek, amely­nek egy példánya a Liga birtoká­ban van. Most láttuk, mit hatá­roztak. — Nekünk hivatásunk van! Izrael népe uralkodni fog a földön s szol­gálni fogják az összes népek. Hogy céljukat elérhessék, beoltják az elé­gedetlenséget a munkásokba, a sze­gény emberekbe. Kívánságukat azon­ban sohasem fogják teljesíteni, hogy az elkeseredés barrikádra hajtsa a munkásságot. Ha minden arany a kezükben lesz, megindítják a világ­háborút, ledöntik a trónokat, drága­ságot csinálnak, elégedetlenséget tá­masztanak a munkásság és a közép­osztály között s azután átveszik a hatalmat s Dávid házának jogara alatt egyesitik az egész világot. S ez nem mese, ezt ők maguk irták! 1897-ben határozták el és ime, min­den beteljesedett. Kérdezem a bénákat, az özvegye­ket, az árvákat, akarták-e a világ­háborút? A magyar királyok, a ma­gyar kormányok sem akarták. Mi csak ezeréves országunkat akartuk megtartani. Miért lett mégis világ­háború, elviselhetetlen drágaság ? Mert 1897-ben Baselben elhatároz­ták, hogy megindítják! És hol van az arany? Papírpénz van a föld­míveseknél is, de aranya nincs, nincs a munkásnak, nincs a közép osztálynak. S mi van az orosz vize­ken ? Minden hatalmi polcon zsidók vannak. 757 népbiztos közül hétszáz zsidó. Megvalósították a munka terrorját. Oroszországban ötven millió ember halt meg ezekben a kísérle­tezésekben. Nem a munkások uralma ez, hanem Troczkij uralma. Melyik utat kövessük mi ? Az ur Jézus azt tanította: szeresd felebarátodat, mint tenmagadat. Ezt a császárnak, a szolgának egyaránt követni kell. S most megtagadják Troczkij, Kunbéla zsidók kedvéért. Pedig a megváltás a Jézuson keresz­tül jön. Nem kell uj tanokat keresni; Jézust kell követni. Követeljük, hogy a keresztény erkölcs legyen az ural­kodó az egész világon. Szeretjük felebarátainkat, de nem türhetjük, hogy közöttünk egy idegen faj uszít­son keresztényt a keresztények el­len. Mindnyájan összefogunk. Nem ismerünk protestánst, vagy katho­likust, csak Krisztust hivő Magyart! Az nem lehet, hogy eltiporják a Krisztust ezen a világon. Nem az a bukott, aki szegény, mert aki Krisztusi életet él, az igazán bol­dog s a Krisztusi élet az, mely megváltja az emberiséget. Akkor tudjuk megmenteni az or­szágot, ha a kereszthez ragaszko­dunk. Ezekért szükségesek az ilyen védelmi szervezetek. Azt nem en­gedhetjük, hogy akik Jézust felfe­szitték, azok uralkodjanak felet­tünk ! Vigyázzunk, nehogy gyerme­keinknek rabszolgasorsa legyen. Követeljük a keresztény és nemzeti irány érvényesülését s ne engedjük sárba tiporni Krisztus zászlaját. De a Keresztény Nemzeti Liga mást is akar. Országunkat feldara­bolták. Ezt a széttépett hazát vissza kell szerezni. Azt mondták: nincs haza! Azt mondták: mindegy a faj! De ők előtérbe helyezik fajtá­jukat. Ne csak ők segítsék egy­mást, mi is egymást támogassuk a magyar haza felépítésének munká­jában. A feltámadás a faji gondo­lat, a nemzeti eszme ápolásával le­hetséges. Azt akarom, hogy a lelkekkel foglalkozzanak. Krisztust és a ha­zát nem adjuk. Szervezkedni kell, -ha azt akarjuk, hogy a krisztusi szeretet a tróntól a legkisebb em­berig uralkodó irányzat legyen. Oda kiálltom, hadd hallják meg a csinált demarkációs vonalon tul szenvedő testvéreink és bízzanak, mert vannak, akik meghalni is tud­nak a magyar hazáért! Házról­házra járva kell a felvilágosítás munkáját végezni. Krisztus nevében Hungáriáért — előre keresztény magyarok! Az előadást óriási tapssal kö­szönte meg a közönség. Ezután a gyűlés megalakította az Egyesült Keresztény Nemzeti Liga békéscsabai osztályát. Vidovszky Kálmán előterjesztette a tisztikar névsorát, mit a gyűlés egyhan­gúlag elfogadott. E szerint a Liga tisztikara a következő: El­nök : Gajda Béla felsőleányiskolai igazgató, társelnök : dr. Gally Ká­roly ügyvéd, alelnökök : Bartoss Fe­rencz rkath. plébános és Koppányi Gyula ref. lelkész, főtitkár: Csorba Béla, szerkesztő, titkár: Szeberényi Gusztáv ev. lelkész, pénztáros: Budai János, jegyzők : Király László főgymn. tanár és Mokos József pol­gári iskolai tanár. A választmány tagjai lettek : Dr. Sailer Vilmos, dr. Rell Lajos, ifj. Kocziszky Mátyás, dr. Láng Frigyes, Horváth István, dr. Molnár György, Lehoczky Igor, Bohus László, dr. Medovarszky Má­tyás, Szalay Gyula, Wandlik László, Sólyomi Lipót, Tantó József, Uh-

Next

/
Oldalképek
Tartalom