Körösvidék, 1921 (2. évfolyam) január-március • 1-68. szám

1921-03-27 / 66. szám

6 Kőrősvidék Békéscsaba, 1921. március 27. Válik a feleségem. (Humoros színjáték. Idő: ma. Történik: ahol az olvasó akarja. Szereplők: Férj rendes, csendes ember, 40 éves, feleség rendes, csinos, hangos asszony, 30 éves. Különböző bútordarabok, egy német ne­velőnő, gyermekhangok stb.) Férj: (Hazajön, köszön). Feleség: (Ablaknál áll, hallgat.) Férj: Szervusz drágám ! Feleség : Ahoz ért. Szervusz drágámozni, hízelegni, képmutatóskodni, elherdálni a világ minden pénzét, de a családjának csak egy parányi kényelmet is biztosítani, azt nem. Maga egy intelligens ember? Maga tartja magát urnák ... ? Férj: (Nemet int). Feleség: Maga, maga közönséges csirke­fogó, aki vegye tudomásul, hogy elválok magától. Éppen elég volt! Még elég fiatal vagyok, hogy tisztességes férjet fogjak magamnak. Maga aztán élhet a barátainak, a hivatalának . .. Ugy is tudom, hogy el fog zülleni... Férj: Ühüm ! Feleség : Mit ühüm ? Nehogy azt higyje, hogy olyan egyszerűen el lehet ezt intézni. Legokosabb, ha urnák tartja magát, szép simán elvá ni. A gyerekeket mindenesetre magammal viszem. Magamnak nem kérek semmit, csak a gyermekek nevelésére havi hatezer koronát. A bútorokat is elviszem, mert maga úgyis elmegy innen lakni.. . Férj: Jó, jó . . . Feléség: Tehát beleegyezik? Férj: Természetesen ! (Örül, hogy szó­hoz juthat). Csak tudja drága csimbikém, egy súlyos baj van. Az egész fizetésem hatezernégyszáz korona. Én elismerem, hogy a Maga gyerekeinek jó nevelésre van szükségük, de hát mégis, talán megosz­tanánk valahogy; hogy nekem is jusson valami. Feleség: Azt tudtam, hogy maga smucig fráter, aki még ráadásul önző is. A gyer­mekeitől is sajnál mindent... , Férj: Dehogy sajnálok fiam. En semmit sem sajnálok senkitől sem ... Feleség : Ugy ? Hát kinek van húsvétra tavaszi kosztümje, betétes lakk cipővel, drapp harisnyával ? A Baráthegyinének van, pedig annak az ura egy niemand, egy senki maga mellett. De maga a családjától még a levegőt is sajnálja. Férj . (föleszmél): Ahá 1 Hát kedvesem téved ! Éppen most akartam mondani, hogy a kiadóm átvette egy kötetemet s ennek az árát, bérét fel akartam áldozni a csa­ládi tűzhely oltárán. (Pénzt mutat.) Feleség (rejtett mosollyal): Nekem már ugy sem lesz örömöm benrte. Nekem min­den rongyért harcolni kell; sohasem akkor van meg, amikor szeretném, mindég ké­sőbben. (Gyöngédebben.) De azért adja ide. Talán még találok valamit... Férj (átnyújtja a tárcáját, boldogan fel­lélekzik): És a válással mi lesz ? Feleség: Maga egészen biztosan elzül­lene s azt nem veszem a lelkemre. (Mo­solyogva.) Azért nehogy azt higyje, hogy szeretem magát. Csak én tisztességes fe­leség vagyok. Férj: 1 udom drágám és ezért én hálás is vagyok. (El.) Feleség: Hallatlan, hogy ez az ember mit képes csinálni. Órákig szekírozza a fe­leségét egy rongyos kosztüm miatt! Egy hang (a szomszéd szobából) : Frau­lein ! Anyuka már nem veszekedik apuká­val ? Feleség (beront a szomszéd szobába, óriási patália zaja. Freulein sir): Borzasztó ! Én vagyok a legszerencsétlenebb asszony. Az uram házsártos, veszekedő s még az alkalmazottakkal sincs szerencsém. Min­den kicsiségért felmondanak ... Gyerünk vásárolni! Képzelem, hogy pukkadnak hol­nap a barátnőim ... (El.) (Függöny.) — A húsvéti istentiszteletek sorrendje. Az ev. templomokban : Húsvét első napján d. e. 9 órakor a nagytemplomban tót nyélven be­szél Szeberényi Gusztáv, d. e. 10 ó. a kistemplomban Korén Pál lelkész. D. u. fél 2 órakor a nagytemplom­ban tót nyelvű istentiszteletet tart Komlovszky Ferenc segédlelkész. Húsvét második napján d. e. 9 ó. a nagytemplomban tót nyelvű isten­tiszteletet tart Komlovszky Ferenc segédlelkész. D. e. 10 órakor a kistemplomban magyar nyelven Urvarcsorát szolgál­tat dr. Szeberényi Gusztáv. A ref. templomban: Húsvétvasárnap d. e. 10 órakor ünnepi istentisztelet, urvacsoraosz­tással Húsvéthétfőn d. e. 10 órakor ün­nepi istentisztelet. A szentbeszédet, mindkét nap Koppányi Gyula lel­kész tartja. A róm. kath. templomban: Húsvétvasárnap fél 8, 8 és 9 óra­kor csendes misék. 10 kor magyar szentbeszéd, tartja Bartoss Ferencz koadjutor. A szentbeszéd végeztével ünnepies nagymise. Fél 12-kor csen­des mise. Húsvéthétfőn vasárnapi istentisz­teleti rend. Tótul prédikál Mecséri György káplán. — Kinevezés. A m. kir. vallás­és közoktatásügyi miniszter Bo­tyánszky János és Mokos József bé­késcsabai állami polgári iskolai meg­bízott tanárokat a minisztertanács­nak 1921. évi március hó 3-án kelt hozzájárulása alapján a X. fi­zetési osztályba állami polgári is­kolai rendes tanárokká nevezte ki. — Az Ébredő Magyarok Egye­sülete f. évi március 28-án, dél­után 3 órakor a városháza nagy­termében taggyűlést tart, melyre ugy a helyi, mint a vasutas cso­port tagjait tisztelettel meghívja az elnökség. — Eljegyzések. Csepreghi Ju­cikát eljegyezte Liptdk D. János. (Minden külön értesítés helyett.) Timkó Bözsikét, Timkó György helybeli iparos.leányát holnap jegyzi el Alth Béla, a kismartoni főreál­iskola tiszthelyettese. Kiiment Z. György leányát, Ilonát eljegyezte dr. Kiiment Z. Pál. (Min­den külön értesítés helyett.) — Követendő példa. A „Pró­féta" vendéglőse befogadta az „ol­csóbbodást" boltjába s jó példával jár elől, amikor kecskeméti borait már nem 50, hanem 44 koronáért méri házakhoz. Reméljük, hogy példája követésre fog találni. — Az Evang. Leányegyesület felkéri tagjait, hogy folyó hó 29 éri, a megszállás alóli felszabadulásá­nak emlékünnepén a programm sze* rinl d. e. 9 órakor az ev. istentisz­teleten minél nagyobb számban megjelenni szíveskedjenek. Az is­tentisztelet után tömörülve vonulunk a városháza elé. Kedvező idő 'ese­tén kérjük magyar ruhában jöj­jenek. — MOVE-hirek. Felkérjük azon tagjainkat, kik az ezévi tagsági di­jat még nem fizették be, hogy azt pénztárunknál (ev. Főgimnázium) mielőbb befizetni szíveskedjenek. Értesítés. A MOVE elnöksége ez uton is kéri női és férfi tagjait, hogy f. hó' 29- én a nemzeti hadsereg be­vonulásának évfordulóján rendezendő hazafias ünnepen minél többen meg­jelenni szíveskedjenek. Gyülekezés kedden d. e. fél 9 órakor a főgim­názium földszinti folyosóján. — Ünnepi mérkőzések. Vasár­nap délután 3 órakor az Előre a Mezöberényi Törekvéssel, hétfőn d. u. 3-kor a BIME első csapata az Előre első csapatával mérkőzik. — Értesítés. A Békésvármegyei Házi Szövőipari Szövetkezet mint a Move alapitás'a igazgatósága kéri az üzletrész jegyzőket, hogy a közgyű­lés határozata értelmében a jegyzett részvénytőke második 50 százalékát április 5-rg a Move pénztáránál (ev. főgimnázium) befizetni szíveskedje­nek. Egyúttal közli az Igazgatóság, hogy a további részjegyzés folya­matban van, mely körülményre az érdeklődők, különösen a kender- és lentermelők figyelmét külön is fel­hívja. — A Békésvármegyei Gazda­sági Egyesület 1921 évi április hó 1-én, pénteken délelőtt 11 órakor tartja Békéscsabán 1920. évi őszi rendes és 1921. évi rendes — ezúttal tisztújító — közgyűlését. — Az áll. polg. fiu isk. igaz­gatósága felhívja az intézet tanu­lóit, hogy kedden, március 29-én, reggel 9 órakor, az ünnepélyen való részvétel céljából az iskola udvarán gyülekezzenek. — Reviczky-délután. Hétfőn dél­után 5 órakor, amint már jeleztük, dr. Gyöngyösi János az Auróra első idei felolvasódélutánja keretében Re­viczky egyéniségét és költészetét ismerteti. Az ismertetés során elő­adásra kerülnek : Reviczky—Mak­ray: „Szivemből tépem ezt a dalt..." „Égess el!" Énekli Kohut Irma éne­kesnő, a Városi Szinház tagja. — Reviczky : Dalok az Emma ciklus­ból, „Változatok," „A halál előtt." Versek. Felolvassa Gyulai Marienne, a Városi Szinház tagja — Reviczky : „Pán halála". Szavalja Bihari Lász[ó, a Városi Szinház tagja. Helyárak : ülőhaly 10, állóhely 5 K. Jegyek előre válthatók a Corvina könyv­kereskedésben. A kör zongoraalap­jára adomsnyokat szívesen fogad a pénztár. — A Békéscsabai Keresztény Daloskör hétfőn délután 3 órakor tartja a Polgári körben levő helyi­ségében rendes évi közgyűlését, melyre ugy a pártoló, mint a ren­dés, működő tagokat tisztelettel meghívja az Elnökség. — Táncmulatsággal egybekötött nagy műkedvelő-előadást rendez hosszú műsorral húsvét hétfőn este 8 órai kezdettel a Mária Kongregá­ció Leány- és Népszövetségi Otthon férfi fiatalsága az Otthon termében (Szarvasi-ut 15). Jegyek ugyanott kaphatók. I. hely 100 K, II. hely 40, állóhely 20 K. D. u. 3 órakor gyermekeknek főpróba 10 K dij mellett. A jövedelem 20 százaléka a Szociális Misszió Társulat Nap­közi Otthonáé. — Szenzációs fényképfelvéte­lek. A szabadkőművesek szertartás­terme Budapesten, — A magyar nők zászlója, amit a kormányzónak adományoztak — egy kanadai ma­gyar egyesület kiküldöttje a buda­pesti vaggonlakóknál. — A buda­pesti orvostanhallgatók nyomora — Papucspatkolás az egri piacon és a hét nevezetességeiről készült más szenzációs fényképfelvételek állan­dóan láthatók a „Körösvidék" fő­üzletének kirakatában. (Szent István tér, A motormegállóval szemben.) — Kisgazdabál. A Békéscsabai Kisgazdák egylete a Kisgazdaifjak Művelődési Egyesületével együtte­sen április hó 9-én, szombaton este a Vigadó összes termeiben zártkörű táncvigalmat rendez. A rendezőség kéri az Egyesületeknek azokat a tagjait, akik a városon kivül lak­nak, hogy a meghívók átvétele cél­jából szíveskedjenek megjelenni az egyesület helyiségében. — Anyakönyvi hirek. Születtek március 19. óta összesen 9-en. Le­ány 6, fiu 3. Róm. kath. 1, ág. ev. 5, halvaszülettek 3-an. — Rendőri hirek. Virág Jánosné Orosházi-u. 77. sz. italméréséből italnemüeket, Kristól Jánosné Ujki­gyósi-u. 12. sz. alatti lakásáról egy félmázsa szalonnát loptak el isme­retlen tettesek. Záchorszky Andrásnét és leányát megmarta Szkaliczky István békés­csabai lakos kutyája, amelyet pa­naszosok kiirtottak. B-A'R Dénes Muíaíó Andrássy-ut 48. szám. Megnyílik április 3.1 Elsőrangú parkett táncok F Bar-dalok. Kitűnő előadási Belépődíj nincs ! 7-10 Gazdasszony ha takarékos, nem dobja el rongyos ha­risnyáit, mert azokat tartós, háború előtti minőségű anyaggal fejeli igen olcsó áron Rácz Antaíné, II. kerület, Őr-utca 2. sz. a. (dohánybeváltó hivatal mellett.) Figyelmébe ajánlom megrendelésre ké­szülő áruimat. Városi és állami alkal­mazottaknak 10 százalékos árengedmény. Női Kalap alakításokat legújabb divat szerint olcsó ár mellett elfogad: Pitsehmann Rózsi féle női kalap divat-szalon Békéscsaba, Kinizsi-u. 12. Ugyanott eladó : egy furnéros ágy mat­raccal, sodronnyal és teritővel együtt, egy konyhai nagy asztal, 2 kis disz­asztalka, részkarnis-drapériával, kis sző­nyegek, kis függönyök, falvédők, vala­mennyi konyhai edény és többféle ház­tartási cikkek és kézimunkák. PolHhríc ! N e kerülje ki senkinek rulilIVUil ! a figyelmét az, hogy a vagyonváltság alól a Békéscsa­bai Kisgazdák Hitelszövetkezete teljesen fel van mentve, miért is jegyezzen mindenki minél több üzletrészt még idejekorán az intézet Luther-u. 6. sz. alatti helyi­ségében. —:— Közvetlen a város alatt 22 hold föld igen szép tanyával, szőllö­vel és gyümölcsössel'eset­leg holdanként is eladó. Felvilágosítást ad Dr. Uhrin László ügyvéd, l-l. BísrgondS répa­nSaSfj kilogrammja 60 koro­náért kapható Botyánszky Pálnál, I. Batthyány u. 10 szám alatt. 1—1. « Nádor" Mozgó 26-án, 27-én (szombat, vasárnap) Udvari levegő Dráma 4 felvonásban. Fényes kisérő műsor ! Hétfőn és kedden „Naníus" olasz dráma 4 felvonásban. Flórián, mint tűzoltó. , vígjáték 3 felvonásban. Helyárak: Erkélypáholy 16, fenn­tartott hely 14, zsöllye 12, Tám­lásszék 10, zártszék 8, körszék 5 K Előadások kezdete fél 7 és fé! 9-kor

Next

/
Oldalképek
Tartalom