Körösvidék, 1920 (1. évfolyam) szeptember-december • 126-226. szám

1920-09-26 / 147. szám

2 Körösvidék Békéscsaba, 1920. szeptember 26. csinálok, ha csak nem nevezik párt­politikának azt a felfogásomat, hogy az ország egyedüli jövője a kis­gazdatársadalom, mert ez odaviszi az országot, ahova az előbbi osz­tályok vinni gyengéknek bizonyul­tak. Őseimnek bölcsője Írországban ringott és a corki polgármester vér­tanusága szolgáltasson példát a ma­gyaroknak, hogy még igy is lehet menteni hazát. Csak a kisgazdatár­sadalom az a bástya, mely megvéd a vörös veszély ellen. A nagyuraknak persze nem tetszik ez a hang. Mikor ideutaztam, a szomszédfülkében utazott egy gróf, aki a kisgazdákat bandának nevezte. Ez ellen erélyesen állást foglaltam és nem engedem eltaposni azokat, kik ma a haza oszlopai. Keresztény és nemzeti erős Ma­gyarországot akarok. Nevem, mely­nek bizonyos antiszemita hire van, nem függ össze a zsidóságról való véleményemnek alapvető gondola­tával. A törvényesség alapján állok. A becsületes zsidó haladjon velünk, a gazemberre pedig sújtson le minden súlyával a törvény. A demokratikus­ság mellé állok teljes erőmmel és ebből nem engedek. Első munkám a vármegyei ügyek reformálása lesz. Alattam érvényesülni fognak azok az alkalmazottak is, kiket eddig el­nyomtak. Ki kell nyitni az ódon vármegye kapuit, hadd tóduljon be a friss alföldi levegő, de a piszok, az a kapun kivül marad! Kolozsi Endre beszél A főispán nagyhatású beszéde után Kolozsi Endre mezőberényi kép­viselő igen tartalmasan üdvözölte Egánt és ugyancsak figyelmeztette arra, hogy itt egy erős keresztény dem okratikus Magyarország épitő­tffiRkájába kell belekapcsolódnia. Az üdvözlés után a főispán folytatta beszédéi és egy kihagyott tárgyról, az idö rövidsége miatt félbemaradt zsidó­kérdésről polemizál tovább. Meg­győződésem — úgymond — hogy azt a sok keservet, melyet a zsidók a nemzetre zúdítottak, azzal kell levezekelniök, hogy félreállnak és átengedik a teret nekünk. Igy járják le a zsidók Canossájukat. Miután a főispán a hitelesítő köz­gyűlést szeptember 26-ának délelőtt 10 órájára tűzte ki, bezárta az ülést és a szomszéd teremben fogadta a küldöttségeket. A küldöttségek A küldöttségek fogadása a kora délutáni órákig tartott. R vendég­képviselők nevében Balla Aladár, a r. kath. esp. kerület nevében Ba­rabás György, a gyulai ref. egyház nevében Pálmann Péter, az ág. ev. egyház nevében dr. Sailer Vilmos, gör. kel. egyház nevében Körös­ladányi Jenő, Aradvármegye nevé­ben dr. Csiky Sándor vm. tb. fő­jegyző, Gyula város tisztviselői kara nevében dr. Csete József, a pénz­ügyigazgatóság nevében Daróczy pénzügyigazgató, az ügyészség nevében a kir. főügyész, a tanfel­ügyelőség nevében Mikler Sándor, az áll. építészeti hivatal nevében Bálint Ferencz üdvözölte a főispánt és mutatta be neki a küldöttség tagjait. A küldöttségek tisztelgése után a Polgári-Kör helyiségeiben díszebéd volt. A banketten ugyancsak több fel­szólalás, felköseöntő hangzott el. A főispán Horthy kormányzót, dr. Sailer Vilmos a főispánt köszön­tötte fel. Az alispánt is felköszön­tötték. A beszéd után az alispánt meglepetésszerű frenetikus tapsvihar üdvözölte. Az „emigránsok" keze Letartóztattak 40 osztrák pénzen vett kommunistát — Röpiratokat és pénzt csempésztek Magyarországra Budapest, szept. 25. A budapesti államrendőrség négy heti fáradságos munka után nagy­szabású kommunista agitációt lep­lezett le és tett ártalmatlanná. Aug. végén a ferencvárosi pályaudvaron elfogtak két csibészgyereket lopásért, akiknél kommunista röpirato­kat találtak. A csibészek azt mondták, hogy a pályaudvar egyik illemhelyén talál­ták a nyomtatványokat, ahol még sok van belőlük. A detektívek a megjelölt helyen tényleg több röp­iratot találtak még. Nem sokkal azután dohánycsempészés gyanúja miatt letartóztattak egy Glatter Jó­zsef nevü felfüggesztett mozdony­vezetőt, akinél gyanús jegyzeteket találtak. Vallatása során kiderült, hogy összeköttetésben állt a Bécsbe menekült volt népbiztosokkal. a röpiratokat pedig Köböls Elek megszö­kött terrorista küldte Bécsújhelyről Hottinger Ma­riska segítségével Tillmann János dunai hajós utján, aki a szállít­mányokat Görög István MÁ V üve­ges lakásán rejtett el. A vallomásokból az is kiderült, hogy a népbiztosoknak állandó futárjuk volt egy Jankovios Róza nevü nö, aki sok pénzt is hozott le Bécsből nem csak propaganda célokra, hanem az „emigrált" népbiztosok családjai részére is. Letartózlatták Szita Lajos főpin­cért is, akinek az a szerep volt kiosztva, hogy szervezze meg a budapesti pincéreket arra, hogy politikusok ételébe mér­get csempésszenek. Szita vallomásai súlyos adatokat tártak fel a bécsi hazaárulók akna­munkájáról és teljesen nyomrave­zették a rendőrséget minden irány­ban. A regényes vállalkozás sze­replői — összesen negyvenen — kézben vannák már. Szita, a fővádlóit, szom­baton reggel a főkapi­tányság 2-ik emeleti ablakából az l-es szá­mú udvarba vetette le magát, ahol azonnal szörnyethalt. öngyilkossága által a főtárgyalás elől akart megmenekülni. Eddigi vallomásai is épen elegendőnek bi­zonyultak a nyomozások befejezé­séhez. A Teridetvédő Liga tagjának lenni hazafias kötelesség ! Felébredt magyarok pártja Humoros előkészítés után ma megalakult felébredt magyarok politikai pártja, mely a Friedrich-csoport tagjait, az Ébredő képviselőket és általában az intranzigens politikusokat fog­lalja magában. Kisgazdák is csatla­koztak az uj pártalakuláshoz. HÍREK Meghívó­A Körösvidék R. T. Igazga­tósága f. hó 28-án kedden délután fél 4 órakor gyűlést tart, melyre az igazgató urakat tisztelettel meghívja az Elnökség. — A főispán Csabán. Dr. Egan Imre békésmegye főispánja ma vasárnap d. e. mutatkozik be hiva­talosan Békéscsabán. Ez alkalomból a városi képviselőtestület díszköz­gyűlésre jön össze a városháza nagytermében. — A közgyűlés után délben 1 órakor díszebéd fesz a Fiume szálloda éttermében a főis­pán tiszteletére, — Békésvármegye az ország régi határaiért. Békésgyuláról je­entik: Békésvárrnegyének törvény­hatósági bizottsága abból kiindulva, hogy Csonka-Magyarország ősi határainak visszaszerzése és az arra irányuló mozgalmak áldozatkész támogatása minden hazafiasan érző magyarnak szent kötelessége, Ma­gyarország Területvédö Ligája ja­vára 10.000, a MOVE javára 5000 koronát ezévi pótadó- költségveté­sének terhére megszavazott. Egyben felszólította a vármegye összes köz­ségeit, hogy a jelzett egyesületek támogatása érdekében hasonló ado­mányt szavazzanak meg. — Eljegyzés. Zsiros Jucikát Bé­késcsabáról eljegyezte Bay László dobozi kereskedő. — Tanácsülés. A pénteki tanács­ülésen 13-an kaptak iparigazolványt, 11 eziránti kérelmet utasítottak el. Egy telekdarabolási és egy építési engedélyt adott a tanács. — A Máv. köréből. A Máv. a tanuló-havibérletjegyek érvényességi határát okt. 1-töl kezdve, a heti munkásbérletjegyek érvényességi ha­tárát pedig okt. 4-től kezdve ösz­szes vonalain 60 kilométerről 80 kilométerre terjeszti ki. Az előbbi bérletek ára II. osztályban 40, Hi­bán 28 korona, az utóbbiaké pedig 61—70 km.-re 17, 71—80 km.-re pedig 20 korona. — MOVE békési csoportja csütörtökön délután választotta meg végleges tisztikarát. Elnöklett Dobos István alezredes és Moidovány Já­nosné, alelnök Dr. Szegedy Kálmán és Benedicty Kálmánné, Bally Béla nyug. főhadnagy, gazdasági főnök Tyechlár Endre, pénztáros Wallinger Kázmér, ügyész Dr. Borbély János Az egyes szakosztályok élére a következőket választották meg: Szervezés: Bally János százados. K. Kovács Sándor, Dr. Morvay Jánosné, K. Kovács Sándorné, Samu Istvánné, gazdasági és jólét: Tyech­lár Endre, Dr, Emperl Gyula, özv. Varga Lajosné özv. Mucsi Jánosné tudomány és sajtó; Berentés Lajos és Újházi Béla propaganda: Walin­ger Kázmérné, ifj Morvay Mihályné testedzés; Bally János százados, özv. Asztalos Károlyné. A választ­mány okt. 7-én ül össze először, hogy működését megkezdje: — Orvosi hir. Dr. Lázár Imre bőrgyógyász-urologus, a szegedi magyar katona-kórház volt bőrgyó­gyász-urologus főorvosa rendel An­drássy-ut 9.1. d. u. 3—5-ig. Kozme­tikai-rendelés d.e. fél 12-tőlfél l-ig. — Általános munkakötelezett­ség Magyarországon. Kirchner Hermann altábornagy javaslata az általános magyar munkakötelezett­ségről most került tárgyalásra. A javaslat szerint minden épkézláb ember állami munkássá lesz és ál­lami beosztások szerint működik. — A kukorica árának maximá­lása. A mai hivatalos lap (215. sz.) szerint a közélelmezési miniszter az egyes vidékek termelőképességének figyelembevételével megállapítja azt a tengerimennyiséget, melyet a ter­melők az ország ellátatlan lakossá­gának élelmezésére szükséges buza és rozsmennyiségben mutatkozó hiány pótlásául idei tengeri terme­lésükből beszolgáltatni kötelesek. A közfogyasztás céljaira igénybe­vett tengeriért métermázsánkint a közönséges tengerinél csövesért 146—254 korona, morzsoltért 240­300 korona, fajtengeriért pedig ezek­nél 15 koronával magasabb térí­tés jár. — Uj vonat a Duna és az Adria közön. Belgrádban egy uj vasúti vágány építését kezdték meg. A vasút Belgrád—Obrenovác—Sa­bác — Visegrád — Cattarot érintve, egész az adriai tengerig húzódik. — Meghivó. Az Előre MTE október hó 17-én d. e. 10 órakor rendkívüli közgyűlést tart a Széché­nyi-ligeti pavillonban. Tárgy: pálya­ügy. Kötelessége minden tagnak, hogy e fontos tárgyú gyűlésen meg­jelenjen. A vezetőség. — Képviselőtestületi ülés. Ok­tóber hó 4-ikén tartja rendes köz­gyűlésit Békéscsaba r. t. város kép­viselötestüle az alábbi tárgysoro­zattal: 1. Polgármesteri jelentés. 2. A városi adóhivatal újjászervezése folytán egyes alkalmazottak beosz­tása. 3. Szülészeti állások betöltése. 4. A község kötelékébe való felvé­telért fizetendő dijakról szóló sza­bályrendelet. 5. Jelentés a városi alkalmazottak gabona és beszerzési segélye ügyében. 6 Belügym. ren­delet az árdrágító visszaélésekről. 7. Közmunka mérvének 1921. évre való megállapítása. 8. Közs. köz­munkapénztári előirányzat 1921. évre. 9. Békéscsaba telekkvi betéteinek a közforgalomba való átadásáról hirdetmény. 10. Községi adók pót­előirása. 11. A Békéscsabai Ált. Nép­egylet kérelme a nagysziktéri terü­let kiadása iránt. 12. A községi szesz­főző használatidijának megállapí­tása. 13. Jelentés a városi függő­kölcsön eredményéről és felhasz­nálásáról. 14. A gyámpénztár 1918. évi számadása. 15. A városi pénz­tárak és alapok 1919. évi száma­dása. 16. 0zv. Fehér Béláné nyug­dijairánti kérelme. 17. Ozv. Gally Mihályné kérelme nyugdijfelemelés iránt. 18. Gyöngyösi G. kérelme a V. Zenede megállapítása iránt. 19. NémethM. végrehajtó kérelme gyógy­kezelési és temetési segély iránt. 20. Szabadságkérelmek. 21. Klein Izidor kérelme a város kötelékébe való felvétel iránt. 22. Póttárgyso­rozatba felveendő ügyek. — Zár alá vétel. Békésvárme­gye alispánja 13.130/1920. sz. ren­deletével közhírré teszi, hogy ugy az árpa, mint a régi termésű ku­korica adásvétele, valamint bármi­nemű szállítása (vasúton tengelyen) tilos. A rendelet ugylátszik nem vo­natkozik az uj termésű kukoricára.

Next

/
Oldalképek
Tartalom