Komáromi Lapok, 1939 (60. évfolyam, 1-52. szám)

1939-03-18 / 11. szám

4. oldal. KOMÁROMI LAPOK 1939 .március 18. Kedden farija alakuló közgyűlését a város képviselőtestülete Még1 élénken emlékezünk azokra a szárnyaló szép szavakra, amelyekkel 1936. őszén az ág. ev. templomban bú­csúzott szeretett híveitől és Komárom város magyarságától. Lelkűnkben csen­genek a jóságos szívből fakadt, meleg érzéssel elmondott szavak: Szeressétek (egymást! Ez volt a drága búcsúszó, a felejthetetlen kedves ajándék azok felé, akik J á n o s s y Lajost, a komáromi ág. ev. egyház közbecsülésben álló, törhe­tetlen magyar lelkű főesperes-lelkipász­­torát 41 éves komáromi működésének ideje alatt igaz szeretettel körülvették s ükkor, azon az októberi őszi vasárna­pon utólszor hallgatták a kiváló szó­nokot, a nagyszerű tanítómestert. Értékes lelkipásztori munka után ak­kor vonult nyugalomba s a megérde­melt pihenés éveit Sopronban töltötte, übban a történelmi patinájú kulturvá­­rosban, ahol legszebb ifjúéveit töltötte. Azóta csak a komáromi rokonokhoz és ismerősökhöz írott levelek nyomán hal­lottunk hírt felőle és örvendtünk, ha megtudtuk, hogy szerettei körében a megnyugvás és boldogság napjait ajándékozta hűséges fiának az Űr. Leg­utóbb a felszabadulás idejében kereste föl az ősi városban lakó rokonságot kedves soraival s boldog volt, hogy az a város, melyben élt, melyben az utolsó 18 év alatt annyi keserves megpróbál­tatást szenvedett, ismét szabad Lett. S most váratlanul fájdalmas halál­híre érkezett Komáromba, amit az első hallásra nem is akartunk elhinni, de amiről annál nagyobb megrendüléssel kellett meggyőződnünk, amikor az ág. ev. templomban koporsója mellett ál­lottunk. Könnyes szemmel állott ko­porsójánál nemcsak volt gyülekezete, de Komárom társadalmának minden számottevő, vezető tagja, aki őszinte részvéttel rótta le kegyeletét annak a férfiúnak emléke előtt, aki élete ered­ményes, áldásos munkájával minden­korra kiérdemelte az emberek tiszte­letét és háláját. Id. Jánossy Lajos nemcsak mint lel­kész volt elsőrangú, kiváló személyi­ség. Gyülekezetének áldozatrakész, hí­veinek minden terhét együtthordozó, gondviselő édesatyja volt, aki az egy­ház tagjaihoz, személyválogatás nélkül egyformán meleg szívvel közeledett s őszinte szeretettel állott hívei mellett az élet legnehezebb körülményei között is, cselekedeteivel mindenkor Krisztus tanítását példázva s híven követve. Lelkipásztor volt a szó evangéliumi ér­telmében, hűséges szolgája Urának, Istenének, akinek akarata szerint élt és munkálkodott földi vándorlása alatt. Nemzetének hűséges fia volt. Ott küzdött a legelső sorokban, a legideá­lisabb eszmék hevítették lelkét s ő tel­jes szívvel szolgálta azt a zászlót, amely­re nemzeti szabadságunk és független­ségünk szent igéi voltak felírva. Önzet­len, odaadó, mindenre áldozatosan kész férfiú volt, aki rendületlen hittel hir­dette a magyar igét s akit még a ne­héz, rabláncos évek sem tántorítottak el. Mikor választania kellett, habozás nélkül lelkiismeretének szavát követte s inkább a szerény helyzetet Ígérő függetlenséget választotta, mint a meg­alkuvást. Talpig férfiú volt és ezért tisztelték és becsülték id. Jánossy La­jost, aki úgy lelkészi, mint közéleti működésével minden síkon követendő példát mutatott. Igaz magyar, puritán jelleme életének legértékesebb kincse volt, s ez emelte fel őt embertársai fölé, ez biztosított számára még az el­lenfélnél is igaz tiszteletet. Március 12-én hunyt el 71 éves ko­rában Sopronban, ahonnan Komárom­ba szállították porhüvelyét és az itteni ág. ev. temetőben helyezték március 15-én, a szabadság ünnepén, óriási részvét mellett örök nyugalomra. Vég­­tisztességtételén az ev. templomban megjelentek a vármegye, a város, az állami hivatalok, a testvéregyházak képviselői s nagyszámú résztvevő kö­zönség. Koporsóját elborították a sze­retet virágai. A gyászbeszédet D. Ko­vács Sándor ev. püspök mondotta, a szószéken pedig T u r ó c z y Zoltán győri lelkész, a kiváló egyházi szónok búcsúzott magasröptű beszédben a megboldogulttól. A temetőben Bal­tazár János helybeli ev. lelkész mon­dott imát. Mint jeleztük, a város polgármestere kinevezte Komárom szab. kir. megyei várt» képviselőtestületének tagjait és egyben a pénzügyi bizottságot is ösz­­szeállitotta. A képviselőtestület az Egyesült Magyar Pártnak a múlt év­ben megtartott községi választásra be­nyújtott jelöltjei sorából kinevezett 42 tagból áÜ, ezek képezik a város ön­kormányzó testületét. Minthogy a város autonóm szervé­nek törvényesen meg kell alakulnia, a képviselőtestület közgyűlést tart, me­lyen; a különböző bizottságokat fogják megválasztani és több általános termé­szetű és pénzügyi kérdésben fognak határozatot hozni. A közgyűlést Fülöp Zsigmond polgármester március 21-re, délután 3 órára tűzte ki, amelyre a képviselőtestület tagjait meghívta. Ez lesz az első közgyűlése Komá­rom szab. kin megyei városnak és annak első részét ünnepélyes formák között fogják megtartani. A kitűzött tárgysorozat e része a következő pon­tokból áll: 1. Hiszekegy. 2. Elnöki terjesztés nagybányai vitéz Horthy Miklós Kormányzó Űr öfőméltóságá­­nak hódoló távirattal való üdvözlése, valamint gróf Teleky Pál m. kir. mi­niszterelnök úr távirati üdvözlése. 4. 4. Dr. Kállay Endre képv. test. tag in­dítványa gróf Teleky Pál m. kir. mi­niszterelnök, vitéz Imrédy Béla hy. miniszterelnök, Kánya Kálmán ny. m. kir. külügyminiszter és Jaross Andor tárcanélküli m. kir. miniszter dísz­polgárrá való megválasztása tárgyá­ban. 5. Polgármester előterjesztése vi­téz Imrédy Béláné a »Magyar a ma­gyarért «-mozgalom elnöknője részére jegyzőkönyvi köszönet megszavazása tárgyában. 6. Himnusz. Majd szünet után rátér a közgyűlés az általános természetű' s a pénzügyi bizottság ál­tal előkészített ügyek tárgyalására, me­lyeket dr. Csukás István városi fő­jegyző, dr. Igó Aladár tanácsnok és Herczegh István számvevőségi főszám­tanácsos ismertetnek. A képviselőtes­tület első közgyűlésének tárgysoroza­tán 29 pont szerepel. megnyitó beszéd. 3. Polgármesteri elő-VASÚTI MENETREND Vonat szám 20 19 27 5620 3539K 2827 4322 30 47 37m 3527K 32 2820 4327 17 5617 807 22 3532K 2 2817 5637 4332 4337 2812 5 3535K 15 4325 3 12 2853 4324 13 4323 4 4334 3534K 2824 14 2821 3536K 6 11 3531K 2816 31 4321 16 1 2811 4328 3528K 808 5618 ^4331 48 2858 Indul ó. p. 23.35 2.07 5.09 5.53 5.50 5.30 7.13 7.33 6.03 7.56 6.10 8.01 8.30 Honnét Budapest Hegyeshalom Felsőgalla Győr Bicske Székesfehérvár Érsekújvár Győr Somorja Győr Budapest Esztergom Budapest 6.31 Somorja 9.37 8.50 9.43 10.36 11.21 11.20 10.16 Érsekújvár Székesfehérvár Hegyeshalom Hegyeshalom Érsekújvár Hegyeshalom Budapest KOMA Érkezik ó. p. 1.25 4.12 6.30 6.40 7.26 7.35 8.09 8.15 8.20 8122 8.48 9.50 10.02 10.09 1092 10.46 10.50 12.31 13.43 13.15 1396 13.45 13.20 1546 16.10 16.00 1643 18.28 18.33 17.10 18.28 18.27 18.37 2140 21'40 Hegyeshalom Érsekújvár Budapest Esztergom Székesfehérvár Budapest Esztergolm Budapest Hegyeshalom Székesfehérvár Győr Érsekújvár Budapest Hegyeshalom Esztergom Budapest Érsekújvár Székesfehérvár 12.19 12.15 12.24 12.37 14.27 14.37 14.45 15.15 15.31 15.41 1724 17.35 17.45 18.40 19.10 19.26 19.37 19.37 20.00 20.18 2293 048 ROM Indul ó. p. 1.27 4.16 4.30 5.05 5.08 5.45 5.56 6.40 643 6.54 Hova Hegyeshalom Budapest Budapest Somorja Esztergom Székesfehérvár Érsekújvár Győr Tata-Tóváros Esztergom 8.30 Budapest 8.25 9.02 1093 10.05 Budapest Győr Hegyeshalom Székesfehérvár 10.32 Érsekújvár ÚJ-KOMÁROM 10.52 12.06 12.39 1225 12.42 12.45 12.47 14.50 1446 14.57 15.47 15.50 1726 17.49 18.12 Budapest Esztergom Budapest Budapest Hegyeshalom Székesfehérvár Érsekújvár Budapest Hegyeshalom Érsekújvár Hegyeshalom Székesefhérvár Hegyeshalom Budapest Esztergom 19.20 Felsőgalla 20.02 19.39 19.47 19.50 2023 20.25 Győr Budapest Székesfehérvár Érsekújvár Győr Somorja 23.04 Hegyeshalom Érkezik ó. p. 3.17 6.20 7.12 8.44 7.16 7.36 7.00 7.34 Ln Csak iskola 828 napok°" 10.45 10.05 gvorsv. 9.44 11.10 gyorsv. 12.00 11.05 1220 gyorsv. 13.45 15.01 13.52 gyorsv. 14.43 15.27 13.38 17.18 15.53 gyorsv. 15.51 17.45 18.10 18.43 gyorsv. 20.15 19.54 2L07 2044 21.10 gyorsv. 21.23 2043 20.50 gyorsv. 22.38 Í.00 Vonat szám Indul ó. p. Honnét Érkezik ó. p. Indul ó. p. Hova Érkezik ó. p. 8027 6.25 Gúta 7.28 —.— — —.— 5627 4.26 Somorja 7.39 —.— — —.— 8022 —.— — —.— 1 8.01 Gúta 9.01 8037 9.08 Glíta 10.08 —.— — —.— 5632 —.— — ___1 10.25 Somorja 13.26 8032 —.— —--.-- ! 10.35 Gúta 11.38 5634 —--. --13.33 Somorja 16.27 8025 13.05 Gúta 14.08 —.— —.— 5625 11.03 Somorja 14.19 —.— — —.— 8024 1—.— — —.— 14.35 Gúta 15.38 5626 —.— — —.— 15.11 Somorja 18.26 8023 16.57 Gúta 18.00 —.— —-----5628 — —.— 18.10 Somorja 21.27 5621 15.50 Somorja 19.02 —.— — —.— 8028 — — —.— 20.10 Gúta 21.13 5631 20.10 Dunaszerdahely 21.50 ’ — Id. Jánossy Lajost szerető családján kívül nagy és előkelő rokonság gyá­szolja. Lesújtott hitvesén, szül. Trugly Ilona úrnőn kívül fia, dr. Jánossy Lajos teol. tanár, leánya, dr. Frank-Kiss Je­­nőné siratják elhunytát s fájó szívvel gyászolják testvérei: Jánossy Gábor v. orszgv. képviselő, Jánossy Mária özv. Szloboda Jánosné, Jánossy Károly p. ü. igazgató, Jánossy Juliska, dr. Jánossy István a kiterjedt rokonsággal együtt. De gyászolja az elhunytat a komáromi ág. ev. egyház, a tisztelők és ismerősök serege is. Az igaz embernek emléke Legyen áldott! Köszvényes fájdalmaknál, rheuma­­tikus bántalmaknál, idegfájdalmak­­nál, fejfájásnál, izületi- és tagfájdal­maknál, valamint meghűléses betegsé­geknél, gyorsan és biztosan hat a TOGAL. Orvosok ezrei ajánlják a TOGAL-t, tehát Ön is bizalommal vá­sárolhatja. Tegyen még ma egy kísér­letet. Kérje kifejezetten a kiváló ha­tású TOGAL-t. Teljesen ártalmatlan. Minden gyógyszertárba 1.60 Pengő. — Márciusi ünnepély a Bencés­gimnáziumban. A komáromi Szt. Be­­nedek-rendi Kát. Gimnázium a kö­vetkező programmal ünnepelte márc. 15-ét: Iskolai ünnepélyt tartott d. e. 9 órakor ezen műsorral: 1. Himnusz. Énekelte a gimn. vegyeskar. 2. Ünne­pi beszédet mondott Tóth László VIII. oszt. tanuló. 3. Kulinyi: »Szép vagy, gyönyörű vagy Magyarország.« Játszotta a gimn. zenekar. 4. Petőfi: »Nemzeti dal.« Szavalta Csukás L. VIII. oszt. tanuló. 5. Liszt Ferenc VI. magyar rapszódiáját zongorán előad­ta Somogyi István VIII. oszt. tanuló. 6. Szózat. Énekelte a gimn. vegyeskar. 7. Hubay: Horthy-induló. Játszotta a gimn. zenekar. Délután az egész if­júság — zászló alatt — résztvett a Jó­kai és Klapka szobornál lefolyt ün­nepségeken. — A délelőtt tartott hon­védségi ünnepélyek alkalmával Jan­­csó Erzsébet, VIII. oszt. tanuló Petőfi »Talpra magyar«-ját szavalta szép si­kerrel. — A magyar szabadság ünnepe a közs. polg. fiúiskolában. Lélekemelő ünnepélyt rendezett a komáromi közs. polg. fiúiskola március 15-én. Az ünnepély fényét emelte az a kö­rülmény, hogy váratlanul megérke­zett a székesfővárosi Kórház-utcai polg. iskola tanártestületének tizenöt főnyi csoportja. A nemzeti imádságok eléneklése után Vásárhelyi Károly, az intézet igazgatója mondott hálát a magyarok Istenének és meghatott szavakkal üdvözölte az elnyomás utá­ni első, szabad március 15-ét. Utána Bíró Gyula, az intézet volt igazgatója méltatta a nap jelentőségét és meg­emlékezett az elnyomás húsz szomo­rú esztendőjéről. Az ünnepi beszédet Kossányi József mondta. Lelkes be­szédben emlékezett meg a dicsősé­ges magyar szabadságharcról s an­nak halhatatlan szereplőit példaké­pül állítva az ifjúság elé, áldozatos hazaszeretetre buzdította őket. Tarr László énektanár vezetésével ének- és zertészámok peregtek le. Szelepcsényi Gyula és Kossányi József tanárok nö­vendékei pompás szavalataikkal ra­gadták magukkal a vendégeket. A fő­városi kollégák a fellelkesítő, szép ünnepély után Vásárhelyi Károly igazgató kalauzolásával megtekintet­ték a polgári iskola épületét, miközben Vásárhelyi Károly igazgató a cseh elnyomás éveinek viszontagsá­gairól beszélt az érdeklődő kollégák­nak, kik a komáromszentpéteren fel­állítandó országzászló avatására to­vább utaztak. — Március 15-iki ünnepség ógyal- Ián. ógyallán a felszabadulás utáni első március 15-iki ünnepségek ren­dezését az ógyallai SzMKE-csoport vállalta magára. A Kát. Ifjúsági Egye­sülettel karöltve d. e. a szabad ég alatt rendezett ünnepséget. Szónoka: dr. Kenessey Kálmán, a Meteor. Int. igazgatója volt. Este a Kultúrházban volt ünnepi előadás, ahol Nagy Sán­dor ref. lelkész, a Széchenyi Magyar Kultúr Egyesület helyi elnöke és Kmetyko József iskoía-igazgató mél­tatta a szabadság ünnepének jelentő­ségét. Manga Jánosné énekszámai, a Kát. Legényegylet hatásos szavaló kó­rusai, Dobrocsányi Miklós szavalata és a ógyallai lányok táncszámai emel­kedtek ki az ünnepi előadás program­jából. — Március 15-ikc Megycrcsen. Me­gyercs község egésznapi ünneppel szentelte meg marc. 15-ikét. Reggel 9 órakor a kát. iskola ünnepélye volt, 10 órakor a ref. istentisztelet, 11 óra­kor a hősök emlékművénél ünnepély, melyen a ref. és kát. énekkarok, sza­valatok és Hrotkó Sándor tanító, va­lamint Beszédes Lajos községi jegyző méltatták a napot. Délután 2 órakor a ref. iskola ünnepélye volt A falu leventéi bejárták nótaszóval a falut, s így hirdette az ifjúság, hogy újra »magyar lett a magyar.«

Next

/
Oldalképek
Tartalom