24 óra, 2016. július (27. évfolyam, 153-178. szám)

2016-07-01 / 153. szám

2 MEGYEI KÖRKÉP 2016. JULIUS 1., PENTEK FELÜTÉS Nagy pénz A nagy port kavart és az in­terneten is önálló életre kelt Izland-Anglia meccs (igaz) történetéhez kapcsolódik a következő. A vereséget szen­vedett és így kiesett angol csapat szövetségi kapitánya évi 3,5 millió fontos (1,5 mil­liárd forint) fizetésért rakta össze ilyen kiválóan a gár­dát. Ezzel szemben az izlan­di társkapitány civilben fog­orvosként dolgozik és némi tiszteletdíj fejében látja el fel­adatait. Ismét bebizonyoso­dott, hogy nem csak a pénz számít, még a fociban sem. TANULSÁG? Például az, hogy az edzők és a játékosok fize­tése mindenhol nyilvános, ki­véve nálunk! Sz. I. HÍREK Tartalékosok koszorúztak BAJNA Kovács Imre, a Német Hadisírgondozó Népi Szövet­ség magyarországi megbí­zottja szervezésében a né­met-magyar katonatemető­ben német és magyar tar­talékos katonák helyeztek el koszorút a II. világháború­ban elesett honfitársaik sír­ján. F. K. Fejmikrofon és futópálya LÁBATLAN A Holcim a Ce­mentgyári Mikrotérség Fej­lesztéséért Alapítvány pályá­zatán fejmikrofon szettek vá­sárlásához 500 ezer, rekor- tán futópálya kialakításához 1,9 millió forint támogatást nyert el a Lábatlani Arany Já­nos Általános Iskola és Alap­fokú Művészeti Iskola Alkotó, Tehetséges Gyermekekért Alapítvány. F. K. Felfedezők hete moziban is NYERGESÚJFALU Az önkor­mányzat nyári napközis tá­borában a Felfedezők hete napjai zajlanak. A tanulók ki­rándultak a vöröskereszte­sek szervezésében, mozi­ban jártak, illetve játékos ve­télkedőkön vesznek részt a Kernstok Károly Általános Iskola Padányi téri épületé­ben. F. K. Követendő példaként áll előttük Semmelweis munkája Egészségügyiek elismerése A megyében több helyen is jutalmazták az egészség- ügyi dolgozókat a Semmel­weis Nap alkalmából. Doro­gon és Tatán szerdán, a me­gyeszékhelyen pedig teg­nap tartották meg az ünnep­séget. Zsíros Krisztina krisztina.zsiros@mediaworks.hu TATABÁNYA A Semmelweis Nap alkalmából a Vértes Agorájá- nak nagytermében köszön­tötték a Szent Borbála Kórház dolgozóit. Az ünnepi beszédek előtt Károlyfalvi Krisztina éne­kelt a megjelenteknek, majd dr. Lőke János főigazgató osztotta meg gondolatait a kórházban dolgozó kollégáival és a meghí­vott vendégekkel.- Annak, hogy a csapatunk jól dolgozik, van néhány na­gyon világos és mérhető jele. Az egyik az újonnan beveze­tett szemészeti műtét, amelyet a klinikákon kívül Tatabányán és talán még egy városban al­kalmaznak, a másik kiemelen­dő az endoszkópos műtét, ezt itt nagy számban végzik, a har­madik fontos tényező, hogy az összes mért kórházi fertőzést tekintve az országos átlag alatt van a Szent Borbála Kórház - mondta a főigazgató. A résztve­vők ezután dr. Szabó János ad­junktusról és dr. Pintér Attila Dr. Hegedűs Kinga a kardiológiai osztály segédorvosa veszi át az elismerést dr. Dombi Pétertől és dr. Lőke Jánostól főorvosról néma imával emlé­keztek meg. Dr. Kancz Csaba kormány- megbízott köszöntőjében ki­emelte, hogy amíg a közigaz­gatásban lehetőség van ki­javítani a hibákat, addig az orvosok nem hibázhatnak, ezért is fontos, hogy megbe­csüljék őket. Ezután Dr. Dom­bi Péter orvosigazgató mond­ta el gondolatait, majd Sem­melweis Ignácról dr. Kornya Eszter, a szemészeti osztály rezidense emlékezett meg. Az ünnepségen a szak­ma kilenc kiváló dolgozó­ját előléptették, és kimagas­ló munkájuk elismeréseként több dolgozó vehetett át ki­tüntetést. Emellett tizenket- ten kaptak miniszteri elisme­rő oklevelet, de állami elisme­résben részesült az Aneszte- ziológiai, illetve az Intenzív Osztály szakdolgozói kollek­tívája is. A Szent Borbála Kór­házban június 28-án emlé­keztek meg az „anyák meg- meútőjéről”. ' Hamary-díjat kapott dr.Békefi Dezső Dr. Békefi Dezső gyermekgyógyász főorvos (balra) a Hamary-díjjal TATA A Semmelweis-nap al kaiméból kötetlen beszélge­tésre. ünnepségre invitálták a gyógyítókat. Dr. Kancz Csa­ba kormánymegbízott és Mich! József polgármester egyaránt méltatta azt a szolgálatot, amelyet az egészségügyi dol­gozók tesznek nap mint nap. A tatai szakkórház és rende­lőintézet dolgozói közül töb­ben részesültek igazgatói di­cséretben, „25 éve az egész­ségügyben dolgozó" címet ka­pott Barsi Márta, Horváthné Nagy Mónika, és Dr. Peti Ildi­kó, 30 éves jubiluema alkal­mából Benke Csaba. Fábián­ná Bélik Ilona. Gángó Mária, Orcsik Péterné és Polcsikné Pázmándi Szilvia, 40 év után pedig Dávid Lászlóné, Kun Ti- borné, és Horváth Nándorné vehetett át elismerést. A Megyei Orvosi Kamara nevé­ben az elnök. dr. Fehér Béla az ünnepségen adta át a Hama- ry Dániel-díjat dr. Békefi Dezső gyermekgyógyász főorvosnak. A Magyar Egészségügyi Szak­dolgozói Kamara szakmai díját Dudás Csabáné fönővér, a cso­portos szakmai díjat az Alapel­látó Intézmény védőnői vehet­ték át. A címzetes főorvosi cím használatát tanúsító díszokle­veleket és pénzbeli elismerése­ket is itt adták át. Külön elisme­résben részesült dr. Cseh Ta­más, az Egészségügyi Alapellá­tó vezetője, kiemelkedő szak­mai tevékenységéért. Sz.A. Dr. Révay Gábor Az év egészségügyi dolgozója Dorogon DOROG A Semmelweis Nap al­kalmából a József Attila Mű­velődési Házban rendezett ün­nepségen dr. Tittmann János polgármester köszöntötte a vá­ros egészségügyében dolgozó­kat. Az eseményen az önkor­mányzati képviselő-testület ál­tal alapított és adományozott Az év egészségügyi dolgozó­ja díjat dr. Révay Gábor szak­gyógyszerész vehette át. A ki­tüntetett a Semmelweis Orvos- tudományi Egyetem Gyógysze­rész Karán szerezte diplomáját. Gyógyszerész pályáját ötven éve kezdte Dorogon. 1991-től a Hősök terén magánpatikát üze­meltet. Mint elhangzott, szak­gyógyszerészi tevékenységé­nek legfőbb értéke a betegek­kel való személyes kapcsolat és a szakmai precizitás. F K. Dr. Révay Gábornak dr. Tittmann János (jobbra) adta át a díjat 2008-ban, szoigáiatteljesítés közben halt hősi halált Borbély Zoltánra emlékeztek ESZTERGOM Idén kilencedik alkalommal szervezte meg a Borbély Zoltán Emléktornát a Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság. A csü­törtöki rendezvénynek idén Esztergom adott otthont, ahol szép számmal jelentek meg idén is a kapitányságok mun­katársai. A rendőrség a ver­sennyel a 2008-ban, szolgá­latteljesítés közben hősi halált halt posztumusz hadnagynak állít emléket. Debreczeni István rendőr al­ezredes, az Esztergomi Rendőr- kapitányság vezetője elmond­ta, hogy a rendőrség munka­társai minden évben leróják tiszteletüket kollégájuk sír­Focitornával emlékeztek hős bajtársukra a rendőrök Esztergomban jánál, de szerettek volna vi­dámabb hangulatban is meg­emlékezni róla. Ezért indítot­ták útjára kilenc évvel ezelőtt a futballtornát. Ekkor még az Esztergomi Rendőrkapitánysá­gon kívül hét csapat szerepelt a focikupán, a létszám az idei évre a társszervekkel együtt ti­zenkét csoportra bővült. A kör­nyék rendőrein kívül érkez­tek résztvevők felvidékről és Győrből is. A rendezvényen je­len voltak Borbély Zoltán hoz­zátartozói is, akik sportszerű küzdésre buzdították a részt­vevőket. A tornát ebben az év­ben a Győr-Moson- Sopron Me­gyei Rendőr-főkapitányság csapata nyerte. Nemes Zs. Eltört a fővezeték TATABÁNYA Tegnap délelőtt a Mártírok úton csőtörés történt, emiatt 16 óráig vízhiány volt. Az Északdunántúli Vízmű Zrt. az érintett te­rületen lajtos kocsijával biztosította az ivóvizet.

Next

/
Oldalképek
Tartalom