24 óra, 2016. április (27. évfolyam, 76-101. szám)

2016-04-11 / 84. szám

12. SZOLGÁLTATÁS 2016. ÁPRILIS 11., HÉTFŐ segítünk® mediáworks.hu 06-80/922-016 hétfő-pontok: \í-12 óráig y MA HOLDKELTE 9.02 HOLDNYUGTA ­A KÖLTÉSZET NAPJA MAGYARORSZÁGON LEÓ, SZANISZLÓ napja LEÓ. Az eredetileg Leonnak becézett összes görög név­ből önállósult a rómaiaknál. Jelentése: oroszlán. Védő­szentje: Nagy Szent Leó pá­pa, egyháztanító. Női alakja a Leona. Az 1990-es években a Leó szórványos név volt, a 2000-es esztendőkben nem szerepel a 100 leggyakoribb férfi név között. szaniszló. A szláv Stanislav névből alakult, jelentése: ál­landó dicsőség. Az 1990-es években szórványos név, a 2000-es években nem sze­repel a 100 leggyakoribb fér­finév között. EGYÉB NÉVNAPOK: Ariel, Ariel- la, Gemma, Glória, Godiva, Laura, Leon, Leona, Teó. Egyházi ünnepek A katolikus naptárban Szent Szaniszló emléknapja, Gló­ria, Leó napja. A református naptárban Leó, Szaniszló napja. Az evangélikus nap­tárban Leó, Szaniszló, Glória napja. A zsidó naptárban ni­szán hónap 3. napja. napi igék. Katolikus: ApCsel 6,8-15. Zsolt 118. Jn 6,22-29. Református: Jel 6,9-17. 5Móz 10. Evangélikus: Jn 10,1-10. lPt 4,1-11. Ezen a napon történt 1842-BEN Darjeelingben meg­halt Körösi Csorna Sándor, magyar orientalista és világ­utazó. 1956-ban Budapesten megszü­letett Hernádi Judit színész­nő, énekesnő, komi ka. 1963-BAN John Lennon az aláb­biakat mondta egy koncer­ten: „megkérem az olcsóbb helyen ülőket, hogy tapsolja­nak, a többiek pedig zörögje­nek az ékszereikkel”. Forrás: ezenanapon.hu SUDOKU A LEGUTÓBBI SUDOKU MEGFEJTÉSE SKANDINÁV REJTVÉNY A munkaruha az adott esettől függően, | a munkavégzéshez szükséges tárgyi | feltételnek minősül veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeit, mely követelmények tisztelet­ben tartása adott esetben ma­gában foglalja a munkaruha juttatását is a munkáltató ré­széről. A munkáltató alkothat úgy­nevezett öltözködési szabály­zatot és az Mt. szabályaival összhangban meghatározhat­ja, hogy a munkaviszony tel­jesítése során milyen öltözet viselhető. Nemzetgazdasági Minisztérium Sajtó- és Kommunikációs Titkárság Ruhapénz A munkáltató köteles a mun­kavállalónak az Mt. 51. § (2) bekezdése alapján megtérí­teni azt a költségét, amely a munkaviszony teljesítésével indokoltan merült fel. így pél­dául, ha a munkavállaló sa­ját költségén megelőlegezi a munkaruhát, illetve az öltöz­ködési szabályzatban előírt - a munkaköre ellátásához szükséges - ruhát, a munkál­tató köteles megtéríteni az ezzel kapcsolatban felmerült indokolt költséget, ha a mun­karuha a munkaviszony telje­sítéséhez szükséges. A munkáltató előírhatja-e, hogy milyen ruhában dol­gozzanak az alkalmazot­tak? Ha igen, köteles-e ru­hapénzt adni a főnök? - kérdezte lapunknak küldött e-mailjében egy előfizetőnk. Az ő munkáltatója elvárja az elegáns öltözetet. A munkáltató a foglalkozta­tási kötelezettsége alapján előírhatja, hogy a mun­kahelyen munkaruha kötelező-e, illetve mi­lyen ruhában dol­gozzanak a mun­kavállalók. A munka törvény­könyvről szóló 2012. évi I. tör­vény (Mt.) Mt. 51. § (1) bek. alapján a „munkáltató kö­teles a munkavállalót a munkaszerződés és a munkaviszonyra vonatkozó szabályok szerint foglalkoztat­ni, továbbá - a felek eltérő meg­állapodása hiányában - a mun­kavégzéshez szükséges feltéte­leket biztosítani.” A munkaru­ha az adott eset konkrét körül­ményeitől függően a munka­végzéshez szükséges tárgyi feltételnek minősül. Ezen túlmenően a munkálta­tó biztosítja az egészséget nem Mire kell a legjobban figyelniük az őstermelőknek? Őstermelőként mire kell te­kintettel lennem az árusí­tóhelyen, hogy az ellenőrök ne büntessenek meg? - fu­tott be a kérdés szerkesztősé­günkhöz. Az őstermelői igazolványok ki­adása előtt az igazolványt ké­rő személy adatnyilvántartó la­pot tölt ki a Nemzeti Agrárgaz­dasági Kamaránál, melyben büntetőjogi felelőssége tudatá­ban nyilatkozatot tesz az ab­ban található adatok valódisá­gáról, valamint kijelenti többek között, hogy saját gazdasággal rendelkezik, és rendelkezési jo­gosultsága van a termelési esz­közök, a termelés szervezése és a termelés eredményének fel- használása felett. Ha az árusítóhelyen, az ellen­őrzés során megállapítást nyer, hogy a mezőgazdasági ősterme­lő által értékesíteni kívánt vagy értékesített termék mennyisége 10 százalékkal vagy azt meg­haladó mértékben több, mint amennyit az adatnyilvántartó lapján bejelentett, valamint a mezőgazdasági őstermelő saját gazdasága adatai alapján lehe­tősége van termelni, akkor az igazolványát visszavonják, és 2 hónaptól 2 évig terjedően nem válthat ki új őstermelői igazol­ványt. A jogszerűtlen haszná­latot minden esetben jelzik az adóhatóság (NAV) felé is. Nemzeti Élelmiszerlánc­biztonsági Hivatal 5 9 8 3 4 8 5 3 6 « 1 7 4 1 2 6 5 9 6 7 1 4 8 5 2 2 6 4 9 8 3 2 7 5 4 1 2 KERGETES MAGYAR FÉRFINÉV (RÓ i AZ ÓN JELE SZÓ­ÁRADAT SZEREN­CSEJÁTÉK JÁTÉK­KÉSZLET MADRIDI NAPILAP l ▼ ▼ TÁR ► ▼ ▼ NÉMET NŐI NÉV TUDO­MÁNYÁG ► V ROMÁN AUTÓ ► KENHETŐ ÉLELEM KÍNAI FOLYÓ l ▼ KERESZ­TÜL ► ÁLLATI FOG ZSÓKA, ZSÓFI KA ALKALMI TANÁR ► ▼ ÖT... TEA l ▼ LENGŐ ESZKÖZ ► SZEMBE­RÁNC ARANY, OLASZUL HELTAI JENŐ MŰFORDÍ­TÁSA ► ▼ KIPLING KÍGYÓJA ? r GÓLYA ► Y KfVÁN ►­.EL-. TÁVOLÍT LOTTÓ - 14. HÉT fü 5,22,25,67,87 @ 4,12,13,23,32,40 Jokerszám: 628537 0000.0 000000 nem volt 65 382 640 forint 0000 00000 1048 870 forint 220145 forint OÖO 000O 15 080forint 5220 forint Ofi 000 1185 forint 1195 forint Következő hétre Következő hétre átvitt: 777 átvitt: 60 millió forint millió forint Joker: nem volt Következő hétre átvitt: 80 millió forint Akciós termék Akcióval hirdetett termékek esetén is a ténylegesen fize­tendő árat kell feltüntetni, vagy elég a termék ára mí­nusz az engedmény száza­lékos mértékének feltünte­tése az árcímkén? - érdeklő­dött lapunktól egy olvasónk, aki a boltban fizetéskor vitá­ba keveredett. Nem. Mindenkor a ténylege­sen fizetendő eladási árat kell feltüntetni, kormanyablak.hu 9 4 8 5 6 1 7 2 3 7 5 1 3 2 9 4 8 6 2 6 3 8 4 7 9 1 5 5 2 4 1 7 8 6 3 9 8 1 6 9 3 4 5 7 2 3 9 7 6 5 2 1 4 8 1 3 2 4 9 6 8 5 7 4 7 9 2 8 5 3 6 1 6 8 5 7 1 3 2 9 4 HOROSZKÓP ® KOS(03. 21. - 04.20.). A Nap együtt áll az Urá- nusszal a Kos jegyében. Ez balesetveszélyt jelez, legyen körültekintő. A munkahe­lyén jól halad a feladataival, arra azonban vigyázzon, hogy ne sértsen meg máso­kat őszinteségével. ® BIKA (04. 21.-05. 20.). A Nap együtt áll az Uránusszal. Most nehezen viseli a kötöttségeket, a rutinfeladatok fárasztják, nincs semmi kedve bemenni a munkahelyére. Ha teheti, vegyen ki szabadságot! © IKREK (05. 21.-06. 21.). Ma nagyon felpörögnek az események, az élete több területén is fontos forduló­ponthoz érkezett. A legfonto­sabb, hogy ne pánikoljon be, ha sikerül megőriznie a hig­gadtságát, akkor rövidesen jó irányt vesznek a dolgok. © RÁK (06.22.-07.22.). A Hold az Ikrek jegyé­ben jár, a Nap együtt áll az Uránusszal. Ez önt is igen ingerlékennyé teszi, most hajlamos lesz arra, hogy az apró bosszúságokat is a szí­vére vegye. © OROSZLÁN (07. 23. - 08. 22.). Ha életmódváltást tervez, akkor most kezdjen bele, mert ma könnyebben megy a dolog, mint a hét többi napján. Délután egy fontos információ birtokába juthat, aminek nagy hasznát látja majd a későbbiekben. © SZŰZ (08.23.-09.22.). A Hold az Ikrek jegyében jár, a Nap együtt áll az Urá­nusszal. Most sok élmény­ben lehet része, ha nem ragaszkodik olyan görcsö­sen a megszokott dolgokhoz. Keresse a változást, az újat! © MÉRLEG (09.23.- 10. 22.). Három bolygó is szemben áll az ön jegyével. Az események kemény pró­batétel elé állíthatják, hogy kiderüljön, vajon kitart-e a maga választotta úton, vagy tud-e alkalmazkodni a válto­zásokhoz. © SKORPIÓ (10. 23. - 11. 22.). Váratlan események teszik próbára, hogy meny­nyire képes hű maradni ön­magához és az elveihez. Ha eddig is jó úton járt, akkor sikeresen túllép az akadá­lyokon. © NYILAS (11. 23.-12.21.). A Mars és a Szatur­nusz is az ön jegyében áll. Most zárkózott lehet, magá­ban őrlődik a problémákon, ahelyett, hogy segítséget és támogatást kérne. Avasson valakit a bizalmába! © BAK (12. 22.-01. 20.). Bár nem szükségszerű, de sor kerülhet szakításra ez alatt a tranzit alatt. Ha ezt el szeretné kerülni, akkor beszéljen nyíltan, és ne sö­pörje szőnyeg alá a problé­mákat! © VÍZÖNTŐ (01. 21. - 02.18.). A Hold az Ikrek je­gyében jár, a Nap együtt áll az Uránusszal. Érzelmileg felfokozott állapotban lehet, viszont képes a dolgokat új nézőpontból látni, ez pedig nagy hasznára lesz a közel­jövőben! © HALAK (02.19. - 03. 20.). Érzékeny hangulatban lehet, felfújja a dolgokat, és feleslegesen idegeskedik. Az aggodalmaskodással nem old meg semmit, próbáljon meg inkább egy kicsit ki­kapcsolódni!

Next

/
Oldalképek
Tartalom