24 óra, 2016. április (27. évfolyam, 76-101. szám)

2016-04-01 / 76. szám

2 MEGYEI KÖRKÉP 2016. ÁPRILIS 1., PENTEK FELÜTÉS Borosflakon A magyar borok a világ él­vonalában vannak, a ma­gyar borok népszerűsége, is­mertsége nő, amit az is mu­tat, hogy évente mintegy 700 ezer hektoliter bor kerül ex­portra, elsősorban Németor­szágba, az Egyesült Király­ságba, Csehországba, Szlová­kiába és Kínába, miközben a világon mintegy száz ország­ba jutnak el a magyar borok és pezsgők - mondta földmű­velésügyi miniszterünk egy tegnapi eseményen. (MTI) EGYIK „nagyboltunk” alsó polcán, a kétliteres műanyag flakonon szomorít a felirat: Olaszországból és Magyaror­szágról származó borok há- zasításával készült európai uniós borászati termék. F. K. HÍREK Jöhetnek a járdák is DOROG A Köztársaság út fel­újításának I. üteme kereté­ben befejezték a szegélyzési munkákat, a parkolók és jár­dák térkővel történő burko­lását, illetve minden készen áll a járdák aszfaltos burko­lására. F. K. Meseerdő bábosokkal OROSZLÁNY Programok so­rára hívták a fiatalabb kor­osztályt a művelődési köz­pontba. Nyitányként köny­ves bütyköldében tölthették hasznosan szabadidejüket az érdeklődők, majd követ­kezett a tavaszváró táncház. A kínálatban szerepelt még asztalitenisz, csocsó és több sportág is. A rendezvény zá­rásaként a Meseerdő Báb­színház szórakoztatta a láto­gatókat. W. Zs. Közösen gondolkodnak ESZTERGOM Befejeződött a településfejlesztési koncep­ció párbeszédének I. üteme, amelynek során az önkor­mányzat városszerte hat fó­rumot tartott. A beszélge­tés-sorozatot a Civil-fórum zárta. A következő hetekben tematikus találkozókkal foly­tatódik a közös gondolko­dás. F. K. A vetélkedő legjobbjai a megyei döntőbe jutottak Közlekedés és biztonság Mintegy harminc diák mérte össze tudását a középisko­lások közlekedésbiztonsági kupáján Esztergomban. Nemes Zsuzsanna zsuzsanna.nemes8@gmail.com ESZTERGOM A vetélkedővel a 15 és 18 év közötti korosztályt cé­lozták meg a rendőrkapitány­ságok. A tegnapi esztergomi megmérettetésen három ver­senyszámban indulhattak a fi­atalok: kerékpározásban, mo­tor-kerékpározásban és gép­járművezetésben. Mindhárom számban egy elméleti és egy gyakorlati próbát kellett tel­jesíteniük a diákoknak. Nem volt elég, ha hibátlanul teljesí­tik az ügyességi feladatokat, a KRESZ szabályait is pontosan kellett ismerniük. A verseny felmenő rendszerű, az eszter­gomi most egy városi elődön­tő volt. Akik itt jól teljesítettek, minden kategóriából az első helyezett a megyei versenyre jutott tovább, ahonnan jó sze­replés esetén egyenes az út az országos bajnokságra. A rendőrség arra szeret­né ezzel a versennyel felhív­ni a fiatalok figyelmét, hogy a fokozott szabálykövetés az a saját és mások testi épsé­gére nézve is rendkívül fon­tos - mondta el Néveri Péter Edvárdné főhadnagy, az Esz­tergomi Rendőrkapitányság munkatársa. Kifejtette, hogy emellett itt a játékos feladatok alatt'gyakorlati tudást szerez­hettek, hiszen a pályán veze­téstechnikai oktató állította össze a gyakorlatokat, illetve vezényelte le azt. így képzelik a tervezők a régi Bányakórház és környékének felújítását Díjazták a legjobb terveket TATABÁNYA A Bányakórház fel­újítási terveit bemutató kiállí­tás nyílt tegnap a Vértes Agorá- jában. A zsűrit Vikár András, Dankó Kristóf, Damokos Lász­ló építészek és Schmidt Csaba polgármester alkották, a szak­mai döntésük alapján a legtöbb támogatást, 900 ezer forintot a B3 Építész Stúdió Kft. (Bozsó Csongor, Bozsó Barna és Baka- ity Beáta) kapta. Vikár András elmondta, a bí­rálat során a legfontosabb szem­pont az volt, hogy a terv a hely adottságaihoz mennyire igazo­dik, valamint, hogy a tervező miként kezelte azt, hogy a te­rület egy kissé lejt a strand fe­lé, a konstrukció mennyire mai, A beérkezett tíz pályamunkából négyet díjazott a szakmai zsűri és mennyire illeszkedik a kör­nyezethez. A legtöbb támoga­tást kapott pályamű különleges megoldása, hogy a helyet külön­böző beépítési karakterre osz­totta. A Semmelweis utcai és a Bányakórház környéki terület­re más-más beépítést javasolt. Schmidt Csaba kiemelte: ter­mészetesen azokkal a tervezők­kel szeretnének tovább gondol­kodni, akiket a zsűri díjazott. Emellett szeretnék megkérdez­ni a tatabányaiak véleményét is. Az első feladat, hogy a kor­mánnyal közösen meghatároz­zák a régi Bányakórház épüle­tének funkcióját, ezt követően tudnak majd esetlegesen vál­toztatni a terveken. Zs. K. Vádat emelhetnek a gyilkossal szemben TATABÁNYA A megyei rendőr-fő­kapitányság emberölés és rab­lás bűntett elkövetésének meg­alapozott gyanúja miatt foly­tatott büntetőeljárást egy 21 éves román állampolgár ellen - kaptuk a tájékoztatást a főka­pitányságtól. A nyomozás adatai alapján a gyanúsított még 2014. március 26-án 10 óra és 10 óra 15 perc között egy Tatabányán, a Ko­máromi úton lévő tömbház lép­csőházában találkozott az ott­honába tartó 85 éves asszony­nyal, akit egy bicskával a kezé­ben fenyegetve pénz átadásá­ra szólított fel. A sértett a fel­szólításnak eleget tett és egy ezer forintos bankjegyet nyúj­tott, amit a tettes zsebre tett. Ezt követően a bicskával a ke­zében az idős nőt tovább fenye­gette, és táskáját megragadva, megpróbálta eltulajdonítani. A nő segítségért kiáltott, ekkor a támadó több alkalommal hát­ba szúrta. A sértett a szúrások következtében a helyszínen el­hunyt, a férfi a táskát hátra­hagyva elmenekült. A nyomozók az eljárásban több száz tanút hallgattak ki, majd tavaly október 9-én a ma­gyar-román határon, Battonyá- nál elfogták a bűncselekmény elkövetőjét. F. F. Sorin részle­tes beismerő vallomást tett és anyagi haszonszerzéssel indo­kolta tettét. A megyei Rendőr-főkapi­tányság beosztottjai az eljárást befejezték, 5000 oldalnyi iratot készítettek. Az ügyet vádeme­lési javaslattal továbbították a megyei főügyészségnek. K. L. 5000 oldalnyi iratot készítettek Itt véges a szikkasztóárkok hatása, ott nagy mennyiségű talajvíz szivárog be az öreg betoncsövekbe Próbálnak alkalmazkodni az éghajlatváltozáshoz TÁT/TOKOD Alkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz címmel jelent meg pályázati felhívás az Európai Gazdasági Térség Pénzügyi Mechanizmus 2009- 2014 elnevezésű program ke­retében. Közös elképzeléseik megvalósításához a táti és a to- kodi önkormányzat - együtt - 776 ezer eurót nyert el norvégi- ai, liechtensteini és izlandi for­rásokból. A Tát-Tokod települések csa­padékvíz gazdálkodási koncep­ciója és klímaadaptációs lépé­sei elnevezésű projekt záróese­ményéről, a megvalósult beru­házásokról már tájékoztattuk olvasóinkat. Néhányan jelez­ték, kíváncsiak lennének arra is, hogy mi a fő gond a két te­lepülésen a csapadékvizekkel. Táton a település nagy részén a csapadékvizeket szikkasz­tó-árkokkal kezelik, nagyon kis­mértékű az a megoldás, hogy a vizeket zárt rendszerben ve­zetik el. A szikkasztó-árkok át­lagos időjárás esetén megfele­lő megoldást jelentenek, de ma­gas dunai vízállásnál, folyama­tos esőzés közben már nem mű­ködnek a megnövekedett talaj­vízszint miatt. Erre kellemetlen bizonyíték volt a 2010. évi rend­kívüli időjárás (is), amikor, főleg az újtelepi településrész keleti részén, kritikus helyzet alakult ki. A problémát fokozta, hogy a Tokod felől Tátra érkező szenny­Tokod üveggyári településrészén a kultúrház környékén is dolgoztak víz-csatornába sok csapadék ke­rült, a szennyezett víz aknafe­deleket nyomott fel, és közterü­letekre folyt ki. A táti lakóingat­lanok terepszint alatt kialakított helyiségeiben a megfelelő szige­telés hiánya miatt 2010-től fo­kozott gondot jelent a talajvíz. Ha településen teljes egészében megvalósul a zárt rendszerű csapadékvíz-elvezetés, a helyzet javulni fog. Tokodon a település központ­jában jellemzően a csapadékvi­zek, és a bányavizek szivattyú­zásának megszűnésével megje­lenő források, vízfakadások je­lentek problémát. A hegyolda­lakból a vízfolyások sok csapa­dékvizet vezetnek le a települé­sen keresztül az Únyi-patakba. A nagyközség területének nagy része domboldali fekvésű, a csa­padékvizeket elvezető árkok, il­letve a szegélyköves utak szin­tén az Únyi-patakba vezetik a vi­zeket. Az üveggyári településré­szen az 1950-es években alakí­tották ki a monolit U-szelvényű csapadékvíz-csatornát, amely je­lentős karbantartásra szorult. A Duna közelsége miatt állandó­sult magás talajvízszint komoly gondokat jelent a szennyvízcsa­torna és a szennyvíztisztító üze­meltetésében. Nagy mennyisé­gű talajvíz szivárog be az öreg, tokos betoncsövekbe, ez jelentő­sen megnöveli a szennyvízkeze­lés költségeit. F. K.

Next

/
Oldalképek
Tartalom