24 óra, 2016. március (27. évfolyam, 51-75. szám)

2016-03-31 / 75. szám

A tatabányai Herman Otto Általános Iskola előtt csaknem őtven "ff?" pedagógussal és szülővel találkoztunk tegnap reggel |fk _ Fényesebb jövőt kértek a Szabadság térre is Szivattyúk az alagútban DOROG Az önkormányzati kép­viselők legutóbbi ülésére ké­szített polgármesteri tájékoz­tatóban több, közterületeket érintő munkálat is szerepelt. A közmunka program kere­tében folyamatos a kézi köztisz­tasági feladatok ellátása. Veszé­lyes fákat vágtak ki a Zrínyi és a Mária utcában, a temetőben és a Zsigmondy lakótelepen. Jó ütem­ben halad a fák és bokrok ifjító metszése. A hulladékgyűjtőket és a közlekedési táblákat javít­ják, pótolják. Az utakon felmér­ték a kátyúkat, elkezdődött a sí- kosság-mentesítő anyag össze­gyűjtése, elszállítása. Az alagút­ban - a gimnázium felöli részen - kitisztították a zsompot, újabb szivattyúkat telepítettek. A Bá­nyász köröndön zajlik a padka murvával történő feltöltése. Az önkormányzati intézmé­nyek közül a világítást, illetve a Villamos hálózatot javították a gondozási központban, illet­ve a Zrínyi és a Petőfi általános iskolában. Felmérték a homo­kozók alapanyagá­nak mennyiségét A fűtési rendszeren dolgoz­tak a Hétszínvirág óvodában és a Zrínyi-iskolában, több intézményben elvégezték a szennyvízvezeték karbantar­tási munkáit. A játszótereken felmérték a ki­javítandó hibákat, illetve a homo­kozók alapanyagának pótlására is adottak már az adatok. Az ellenőrzések tapasztala­tai; illetve a bejelentések alap­ján az önkormányzat jelezte a szolgáltatónak a közvilágítási gondokat. Az érintett területek között volt az Attila utca, a Pa­taksor egy része, az Otthon-, il­letve a Szabadság tér. A tájékoztatóban szerepelt az is, hogy folyamatban van a kegyeleti közszolgáltatás köz- beszerzési eljárás. A részvétel­re jelentkezők listáját már átte­kintették. Következik az aján­lati szakasz, amely során tár­gyalásokat tartanak. F. K. Dicsérő oklevelet kaptak a Magyar Vöröskereszttől Egyre kevesebb véradó SÁRISÁP Az önkormányzati képviselők legutóbbi ülésének napirendjén szerepelt a Ma­gyar Vöröskereszt helyi szer­vezetének elmúlt évi tényke­déséről szóló összegzés is. Sza- tyina Józsefné alapszervezeti titkár érdekes adatokat adott közre a véradásról (is). A községi véradók száma 2012-től folyamatosan csökken, az akkori mintegy kétszáz egy­negyeddel lett kevesebb a ma­gunk mögött hagyott eszten­dőben. Volt egy rendkívüli vér­adás is a településen rendezett megyei polgárőr napon, ekkor huszonhárom donor segített em­bertársainkon. A korábbi vér­adók közül többen külföldön dolgoznak, mások baleset, mű­téti beavatkozás, betegség miatt nem tudnak átmenetileg segíte­ni, illetve elérték azt az életkort, amely után már nem lehetnek donorok. Sárisápon jelenleg Sári Istvánná az aktív véradó rekor; der, már hetvenötször nyújtotta segítőként a karját. Szoros együttmű­ködésben tényked­nek a Karitásszal A községi alapszervezet tag­létszáma az elmúlt évben 224 volt. A csoport munkáját a Ma­gyar Vöröskereszt országos ve­zetősége dicsérő oklevéllel ju­talmazta, köszönte meg. A csapat, a korábbi évek ha­gyományait folytatva, szoros együttműködésben ténykedik a helyi Karitász csoporttal ruhák gyűjtésében, szétosztásában, a segélyezésben és ünnepek szer­vezésében, rendezésében. A hagyományos rendezvé­nyek megtartását sikerült foly­tatni. Karácsony előtt 90 em­berre főztek, gyümölcsöt, édes­séget, ruhákat, játékokat is tud­tak adni. A falukarácsonyon a Karitásszal közös sátorban ké­szítették, kínálták a forró teát, a süteményt, a mézeskalácsot, a szaloncukrot. A vöröskereszte­sek aktívan részt vettek az idő­sek napja és nemzetiségi nap megszervezésében is. F. K. 2016. MÁRCIUS 31., CSÜTÖRTÖK Megyeszerte szünetelt a tanítás tegnap reggel egy órán át Szerda reggel 8 és 9 óra kö­zött több megyei pedagógus tiltakozott az iskolák előtt. Az iskolai dolgozók mellé szülők és külsős támogatók is álltak, hogy elkezdődjön az érdemi kommunikáció az oktatási rendszer javulása érdekében. 24 Óra összeállítás szerk.kom@mediaworks.hu MEGYEI INFORMÁCIÓ A legtöb­ben a központosítás ellen lép­tek fel a tegnap reggeli tiltako­zó akció során, de akadt olyan is, aki több konkrétumot is so­rolt a ma kialakult oktatási rendszer hibáit illetően. Isme­retes: a közoktatást élesen kri­tizáló Civil Közoktatási Plat­form (CKP) és egyik vezér- egyénisége, Pukli István már­cius 15-én ultimátumot inté­zett a kormánynak. Márci­us 23-i határidővel azt kérték, hogy Orbán Viktor miniszter- elnök vagy Áder János köztár­sasági elnök bocsánatot kérjen az elmúlt hat évben megalá­zott tanároktól, válaszoljanak, hogy elfogadják-e a CKP 12 pontját és hajlandóak-e hala­déktalanul tárgyalóasztalhoz ülni a szakértői csoportjukkal. Válasz hiányában a pedagógu­sok addig folytatják a tiltako­zást, amíg érdemi kommuni­káció nem indul a kormány és a pedagógusok között. Tatabányán a Kpdály Zol­tán Általános Iskola és tagin­tézménye (Herman Ottó Álta­olyan arányban vettek részt a Tanítanék Mozgalom által meghirdetett egyórás tiltakozó demonstráción, hogy az órákat helyettesítésekkel sem lehetett megtartani. A pedagógusok döntő több­sége az iskola főbejárata előtt beszélgetett a szikrázó nap­sütésben. Egy idősebb hölgy mozgássérült mopedből figyel­te a történéseket. A demonst­ráció célját firtató kérdésünk­re egyértelmű választ kap­tunk: azonnali intézkedéseket várnak a kormánytól a közok­tatás akut problémáinak or­voslására. Az épület legfelső szintjéről készítettünk fotót. Két pedagó­gust láttunk az egyik folyosón. Gyereket egyet sem. Negyed órával kilenc előtt, egy anyuka autóval meghoz­ta a járgányból mosolyogva ki­szálló lánykáját a főbejárat elé. Öt perc múlva rendőrautó gu­rult el a bejárat előtt. Pár mé­terrel odébb megállt, aztán to­latva visszatért a kis utca elejé­re, majd eltűnt. Információink szerint me­gyénk több iskolájából is csat­lakoztak a tiltakozáshoz, mely­hez országszerte sok helyütt diákok is csatlakoztak, példá­ul Tatán, az Eötvös-gimnázi- umnál is. Itt a tanulók szinte teljesen megtöltötték a gimná­zium bejárata előtti kanyart. Ahogy az egyik pedagógus fo­galmazott: „mi itt állunk”. A pi- lismaróti Bozoky-iskola előtt is felsorakoztak jó néhányan. A Kemstok udvarán a diákok kisebb csoportokban beszélgettek A szimbólummá váló kockás inget a tatabányai Kodály-iskola bejárata előtt is kiterítették lános Iskola), valamit a Peda­gógiai Szakszolgálat néhány gyógypedagógusa is csatlako­zott a tiltakozáshoz. Utóbbi in­tézmény dolgozói elmondták, a létszámcsökkentés miatt janu­ár óta sok gyermek foglalkoz­tatására nincs kapacitásuk, te­hát egyértelműen rossz irány­ba tart a szakszolgálat műkö­dése. „Az intézményvezetők a rendszer részei” A Herman-is- kola előtt reggel csaknem 50-. en álltak (köztük szülők is), a tanárok nem beszélhettek a tiltakozásról, mindössze any- nyit mondtak el, hogy a diákok felügyeletét biztosítják 8 és 9 óra között. Az első óra vége és a második óra elején kiesett oktatást pedig be fogják pó­tolni. A Kodály-iskola elé nem álltak ki a tanárok, viszont az épület főbejáratánál kockás in­geket függesztettek ki. A Bán- ki-középiskola bejáratára ki­függesztett plakáton „Alterna­tív polgári elégedetlenség” fel­irat hirdette a programot, alat­ta apropóként egy kockás eser­nyő, valamint színes lapokon a CKP 12 pontja üzent. Nyergesújfalun a Kernstok Károly Általános Iskola udvara is hangos volt a Padányi téren reggel. A mintegy ötszáz diák közül a lányok kisebb csopor­tokba verődve csiviteltek, a fi­úknál egy príma focilabda is előkerült. Néhány pedagógus figyelt a vidám seregre. Mint hallottuk, a tanítók, tanárok 2 MEGYEI KÖRKÉP FELÜTÉS Elszállnak Megszűnik az V. kerüle­ti női átmeneti hajléktalan- szálló. A fővárosi közgyűlés úgy döntött, hogy felmondja az Oltalom Karitatív Egyesü­lettel kötött ingatlanhaszná­lati szerződést. A szálló la­kóinak elhelyezéséről a szo­ciális szakma úgy foglalt ál­lást, hogy a IX. kerületben, egy munkásszálló emele­tén kialakítható egy átmene­ti szállás. A napirendi pon­tot előterjesztő főpolgármes­ter-helyettes közölte: számos panasz érkezett a szálló je­lenlegi elhelyezkedése mi­att. (MTI) MÁR látom, hogy az új helyszín közelében élők sapkájukat, mobiltelefonjukat az ég felé do­bálva örülnek a hírnek F. K. HÍREK A bányászat története DOROG Dolgoznak azon a pá­lyázaton, amellyel az önkor­mányzat a Reimann Bányá­szattörténeti Miniverzum ki­alakításának költségeihez kér majd támogatást a tár­sadalmi és környezeti szem­pontból fenntartható turiz­musfejlesztés tárgyú prog­ram keretében. F. K. A fejedelemre emlékeztek OROSZLÁNY Dr. Várkonyi Gá­bor történész tartott nagyon izgalmas történelmi elem­zést a közösségi színtér és könyvtárban Majk és Gros- bois címmel II. Rákóczi Fe­renc fejedelem életéről, munkásságáról. w. Zs. Biztató atyai szavak PÉLIFÖLDSZENTKERESZT A szalézi szerzetesi közös­ség a lelkigyakorlatos köz­pontban húsz nagycsalád­dal találkozott. A rokonok­kal, barátokkal kiegészült, több mint száz tagú csoport nagyobb gyermekeit a szalé­zi ifjúság-pasztorációs meg­bízott, Misquitta Claudius atya arra bíztatta, hogy ak­tívan vegyenek részt a szer­tartásokban, ministráljanak, ■ énekeljenek. F. K. Iskolák a sztrájkhatáron

Next

/
Oldalképek
Tartalom