24 óra, 2016. március (27. évfolyam, 51-75. szám)

2016-03-29 / 73. szám

2016. MÁRCIUS 29., KEDD OLVASÓSZOLGÁLAT g Elektromos autóval ismét megmérettetik magukat A Kandó Electric újra útra kel Egyetlen középiskolai csa­patként ismét a kandósok képviselik Magyarországot a Shell Eco-Marathon ver­senyén, melyet idén nyáron Londonban rendeznek meg. A Kandó Electric csapat régi és új tagokkal vág neki a megméretésnek. Sebestyén Hajnalka hajnalka.sebestyen@mediaworks.hu KECSKEMÉT Nagy hagyomá­nya van a Shell Eco-Marathon- nak, melyen már sokadszor in­dulnak - az iskola profiljának megfelelően - elektromos au­tóval a kandósok. Az üzem­anyag-hatékonysági versenyen 28 ország 229 csapata vág ne­ki a távnak, köztük a hazánkat képviselő öt egyetem, a debre­ceni, a budapesti műszaki két csapattal, a szegedi és a győ­ri, valamint egy középiskola, a kecskeméti Kandó Kálmán kö­zépiskola. A rangos verseny 30 éve inspirálja a fiatalokat szer­te a világban, hogy energiaha­tékony járműveket tervezze­nek és építsenek. Mészáros Károly műszaki tanártól, a kandós csapat veze­tőjétől megtudtuk: idén, júni­us 27. és július 4. között Lon­donban Queen Elizabeth Olym­pic Park ad helyet a meghívá­sos versenynek, ahová nem­csak Európából, hanem Ame­rikából és Ázsiából is érkeznek KALMAN KANDÓ SECONDARY TECHNICAL ARD VOCATtOXAl SCHOOL KtClktAM HUNGARY Mercedes-llem Rekord Az első, 1985-ben rendezett európai versenyen a győztes 680 kilométert tett meg egy liter benzinnel. Ma a verseny­majd csapatok. A műszaki át­vétel június 28-án, a pályabejá­rás 29-én lesz, maga a verseny pedig június 30. és július 3. kö­zött zajlik. A feladat 43 perc alatt nyolc kört megtenni. Fontos majd, mennyi felhasznált - kandósok esetében elektromos - energiá­val sikerül mindezt teljesíteni. Előzetesen annyit lehet tudni a pályáról, hogy nagyon nehéz lesz, tele tűkanyarokkal, emel­kedővel, híddal. A kecskemé­ti csapat június 24-én vág ne­ki az útnak. A csapatnak van­nak régi tagjai, de csatlakoz­tak újak is. így a 2016-os csa­patot alkotja: Varsányi Gábor, Fricska Zsuzsanna (pilóta), Be­regi Alexandra (tartalékpilóta), Ádám Patrik, Szendrei István, Szilvási Ábel. A diákokat kísé­rő tanárok: Mészáros Károly, Gubán Gábor és Wágner Van­da. A műszaki előkészületek­ben segítik a csapatot: Fazekas István, Csorba János tanár. A kandósok tavaly nagyon szép eredménnyel tértek ha­za Rotterdamból. A Prototípus kategóriában mintegy 170 au­tó indult, a Kandó Electric a 16. helyen végzett. Számos olyan neves egyetem, főiskola csa­patát utasították maguk mö­gé, akik lényegesen nagyobb anyagi támogatottsággal mű­ködnek. Két éve még külön­díjat is nyertek, autójuk kap­ta a Design díjat. A pilóta sze­mélyén idén nem változtattak, Fricska Zsuzsanna „ül”, azaz fekszik majd volán mögé. zők már más eszközöket is alkalmaznak, kezdve a 3D-s nyomtatástól egészen az al­ternatív energiák üzemanyag­ként való felhasználásáig. A rekord jelenleg 3771 kilo­méter egyetlen liter benzin­nel, ami a London-Róma tá­volság megtételét jelentené oda-vissza. Érdekeset látott, hallott? 06-34/514-041 FOTÓJÁT, OLVASÓI LEVELÉT, INFORMÁCIÓJÁT VÁRJUK! Olvasószolgálatunk elérhetőségei Cím: 24 Óra Komárom-Esztergom megyei napilap, 2801 Tatabánya, Pf. 141. E-mail: szerk.kom@mediaworks.hu Telefon: 06-34/514-041, hétköznap 9.00-16.00-ig hívható. Mai hírügyeletes: Wágner Zsanett. Jól szerepeltek a fellneres diákok az országoson Angolul szótároztak Bozzay Beáta tanárnő, Gombás Roland, Nyolcas János és Balogh Roland Ellenőrökre támadt a tatabányai férfi TATABÁNYA A Tatabányai Já­rási és Nyomozó Ügyészség közfeladatot ellátó személy elleni erőszak bűntette és más bűncselekmény miatt vádat emelt a 22 éves férfivel szemben. A férfi 2015. július 18. napján magához vette öcs- cse utazási kedvezményre jo­gosító hatósági igazolványát, majd Tatabányán menetjegy vásárlása nélkül felszállt a helyi járatra. A jegyellenőrzést végző nő kérte az elkövető, jegyét, aki átadta az öccse igazolványát, valamint a saját személyi iga­zolványát. Mivel az adatok nem egyeztek, az ellenőr kö­zölte az utassal, üljön le, mert rendőri intézkedést kér. A fér­fi ennek nem tett eleget, kö­vetelte az igazolványa visz- szaadását, megragadta a nő csuklóját, és kitekerte kezé­ből az iratokat. Ekkor a nő se­gítségére sietett annak kol­léganője, aki a férfi elé állt, de őt az elkövető könyökkel mellkason ütötte. A férfi le akart szállni az autóbuszról, feszegette az aj­taját, majd a piros lámpá­nál megálló busz ablakán ki­mászva elfutott. Az elkövető bántalmazá­sa következtében az egyik nő a csuklójának rándulását, a kolléganője mellkas zúzódást szenvedett. A járási ügyészség a férfi­vel szemben börtönbüntetés kiszabását indítványozta. TATABÁNYA Az Akadémiai Ki­adó és az Angoltanárok Nem­zetközi Egyesülete által szerve­zett, angol nyelvű szótárverse­nyen vett részt a TSzC. Fellner Jakab Szakképző Iskola csapa­ta. A csapat tagjai: Balogh Ro­land, Gombás Roland, Nyolcas János 11/1. osztály tanulói. A versenyt a hazai szótárké­szítés kiemelkedő alakja, Or- szágh László emlékére ren­dezték. A kétfordulós verseny­re 1280 csapat nevezett. Az el­ső fordulóban a csapatok on-li- ne feladatokat, tesztet oldottak meg időre, szótár segítségével. A második fordulóba jutás meg­hívásos alapon történt: az 1. for­dulóban elért pontok alapján 25-25 általános iskolás, és 25- 25 középiskolás csapat verseny­zett. A Fellneres diákok jól vet­ték az akadályt és bejutottak a 2. fordulóba. Itt a szervezők ál­tal megadott kezdőszóból kiin­dulva, egy adott témakörrel dol­gozva angol nyelvű hangos szó­láncot kellett alkotni, amit film formájában prezentáltunk. A csapat a nyertesek közt végzett, és meghívást kapott az ünnepé­lyes záró rendezvényre, amely­nek helyszínéül Budapesten az A 38-as rendezvényhajó szol­gált. A részt vevők itt értesül­tek a végső sorrendről. Bozzay Beáta tanárnő és diákjai, II. he­lyezést értek el. A csapat tag­jai nagy örömmel és büszkeség­gel vették át az oklevelet és az ajándékokat. Wágner Zs. VÉRADÁS SÜTTŐ A Vöröskereszt megyei szervezete és az Országos Vérel­látó Szolgálat kedden 11.00 és 16.30 között a Közösség Udvar­házban várja a segíteni szándéko­zókat. W. Zs. SZÍNHÁZ TATABÁNYA, JÁSZAI MARI SZÍN­HÁZ: március 30.14.00 A padlás, 19.00 A mások feje KOMÁROM, JÓKAI SZÍNHÁZ: már­cius 30, szerda 19.00: Szókratész védőbeszéde - (előadja: Haumann Péter) W. Zs. PROGRAMOK TATABÁNYA Közérthetően a leg­újabb családpolitikai támogatá­sokról és családbarát munka­helyek előnyeiről március 29-én (kedd) 10 órától a KPVDSZ Mű­velődési Házban várják az ér­deklődő civil szervezetek kép­viselőit, valamint az intézkedé­sekben érdekelt családokat. Dél után kerekasztal beszélgetés lesz a fent említett témákban. A rendezvény díjmentes, de re­gisztrációhoz kötött. Jelentkezni a 34/787-242-es telefonszámon lehet. W. Zs. OROSZLÁNY „Idősek Akadémi­ája” című rendezvényre hívja az érdeklődőket az Oroszlány Ba­rátainak Köre március 29-én (kedd) a Bányászklubba. A pá­nik gomb használatáról - a táv- felügyeletről Szita Attila, az Al- hambra-Plusz Kft ügyvezetője beszél majd. Az előadás díjmen­tes. W. Zs. NYERGESÚJFALU A Benedek Elek Óvoda, a korábbi évek ha­gyományait folytatva, Kukucs­káló programja keretében is­mét lehetőséget kínál az óvodá­ba készülő gyerekeknek és szü­leiknek, hogy bepillanthassa­nak az intézmény életébe. Szer­dán 03.30.16 órától játszóház­ba várják az érdeklődőket. F. K. PILISMARÓT Huber Andrásné, a tokodi batikszakkör vezetője nyitja meg a csoport tagjainak alkotásaiból rendezett kiállítást szerdán 03.30. délután negyed ötkor a Bozóky Mihály Általá­nos Iskola aulájában. A megnyi­tót bemutató, illetve az érdeklő­dők bevonásával közös műhely­munka követi. F. K. NYERGESÚJFALU Az Ady Endre Művelődési Központ és Könyv­tár szervezésében Scháffer Er­zsébet Pulitzer-díjas újságíró, író, publicista várja író-olvasó találkozóra az érdeklődőket csü­törtökön 03.31.17 órakor a Tér­ségi Közösségi Házban működő 10's Moziban. F. K. TESTÜLETI ÜLÉS PILISCSÉV Az önkormányzati képviselő-testület tagjai legkö­zelebbi ülésüket ma délután fél öttől tartják a községházán. A tervek szerint többek közt dön­tenek a háztartási szennyvíz be­gyűjtésére és elszállítására vo­natkozó közszolgáltatási szer­ződés tervezetéről, illetve meg­vitatják az óvoda átszervezésére kidolgozott javaslatot. F. K. TOKODALTÁRÓ Önkormányzati tulajdonban lévő területek bér­beadásáról is dönthetnek, illet­ve óvodai körzethatárokat hatá­rozhatnak meg a tervezett na­pirend szerint az önkormányza­ti képviselő-testület tagjai azon az ülésükön, amely szerdán 03.30. 18 órakor kezdődik a polgármesteri hivatalban. F. K. NYERGESÚJFALU Az önkormány­zati képviselő-testület tagjai legközelebbi ülésüket csütörtö­kön 03.31. 17 órától tartják a polgármesteri hivatalban. Töb­bek közt megvitatják a város­ban távhőszolgáltatást végző Distherm Kft. elmúlt év tényke­déséről, illetve a település köz- biztonsági helyzetéről szóló be­számolót. F. K. Crnt»r - v Két éve még különdíjat § is nyertek, autójuk kapta a Design díjat. A pilóta személyén idén nem >■ :> változtattak. ÉgÉÉ Fricska Zsuzsanna ül, ! azaz fekszik majd Otteraar a volán mögé

Next

/
Oldalképek
Tartalom