24 óra, 2016. február (27. évfolyam, 26-50. szám)

2016-02-06 / 31. szám

2 MEGYEI KÖRKÉP 2016. FEBRUAR 6., SZOMBAT FELÜTÉS Hulladék Az MSZP szerint a főváros ed­dig a hulladékszállítás nyere­ségéből finanszírozta a taka­rítást, így a feladat állami át­vétele után Budapesten is a néhány éve Nápolyban kiala­kult köztisztasági állapotok alakulhatnak ki. Szaniszló Sándor, a szocialisták főváro­si képviselője pénteki sajtótá­jékoztatóján elfogadhatatlan­nak nevezte, hogy az állam a vidéki hulladékgazdálkodás veszteségeit a fővárosi nyere­ségből próbálja ellensúlyoz­ni. (MTI) VIDÉKI lakóhelyem szelektív szi­getéről elszállították az eddig papírt, illetve PET-palackot vá­ró konténereket. Hűlt helyükön papír és PET-palack. F. K. Magyarország, szeretlek! VÉRTESSZÖLŐS A Magyar Televí­zió stúdiójában jártak az isko­la 7. és 8. osztályos diákjai a Magyarország, szeretlek! pro­dukció forgatásán. Tatár Csilla (képünkön) csapatában szur­koltak, február 14-én láthatjuk majd őket. Zs. K. Megerősítették frigyüket OROSZLÁNY 65 évvel ezelőtt mondta ki a boldogító igent Varga Géza és Major Lídia. Csütörtökön a városházán erősítették meg frigyüket Ró­zsa Szilvia anyakönyvvezető előtt. A család mellett Lazók Zoltán polgármester is gratu­lált nekik. W. Zs. Mindenkor mozgásban t)OROG A nyugdíjasoknak meg­hirdetett, MindenKor moz­gásban elnevezésű ingyenes program keretében mintegy százan próbálták ki a szeni­or tornát, illetve a vízi tornát. A szépkorúakat újabb meglepe­tések is várják. F. K. Ebben a hazban a gyermekáldás nem jelent gondot A mindennapokban is történ­hetnek csodák. Hol kiseb­bek, hol nagyobbak. Sőt, ta­lán a csoda megjelölés túl­zó is az esetünkben. Marad­junk ezért mi a nem szenzá- cióhajhász, különleges vagy érdekes kifejezésnél. Tehát egy érdekes, különleges do­lognak jártunk utána. Egy háznak... Amely nem az óce­án partján fekszik, csupán a Szent Borbála út mellett. Az épületben csaknem száz la­kással. Petrik József jozsef.petrik@mediaworks.hu TATABÁNYA Hol is kezdjem? Az egyik nagy, megyeszékhelyen székelő üzletlánc boltjában - sorban állva - lettem figyelmes két asszonyság suttogós diskur­zusára. Köztudomású, ha vala­kik halkabban beszélnek, álta­lában jobban odavonzza a figyel­met. Velem is ez történt. Az „áru­ház" fölötti, néhány éve épült társasházról keringő legendák fültanúja lehettem. „Gondolj be­le, Piroska! A gyereknek egyik hétről a másikra megszűnt a köhögése...” - hallottam. Sőt, a sztori folytatódott, váratlan gyermekáldással, szűnő ízületi fájdalmakkal... Csendben somo­lyogtam. Ám, amint kiléptem az üzletből, óhatatlanul feltekintet­tem az említett, emelkedőn álló épületre. Teltek, múltak a hetek. Már el is felejtettem a vásárláskor történteket, amikor a rádióban - az egyik királyiban - szóba került egy olyan épület, amely­ben váratlan, megmagyarázha­tatlan „gyógyulások” fordultak elő. Csóváltam a fejemet, már a „közrádió” is elment bulvá- rosba. Ellenben a legközelebbi bevásárlásnál, mert csak fur­dalt a kíváncsiság, körbejár­tam a tömböt. Az akkut köhö­gés megszűnésére megtalál­tam a választ. Az egyik kapu­aljban elegáns rendelő, amely tüdőgyógyászatra és allergiás panaszok megszüntetésre spe­cializálódott. A köhögés kezelé­se megoldva, kipipálva. Na, eny- nyit a csodákról. Néhány nappal később csör­gött a telefonom. Iskolai cim­borám - ismerve a szakmámat - felhívott, és teljesen váratla­nul mesélni kezdett a Szent Bor­bála úti házról. Elképzelhetik, meddig futott a szemöldököm. A homlokomig. Ám váltig állí tóttá, hogy él ott legalább egy if­jú hölgy, aki nagyon vágyako­zott a gyermekáldásra, de csak azóta vannak csemetéi, amióta odaköltöztek... A földszinti lakás ajtaját Sár­köziné, Vivien mosolyogva nyi­totta ki.- Most már a hetedik éve lesz, hogy ideköltöztünk - kezdte a fiatalasszony. - Párommal ez az első igazi lakásunk. Gyakorlati­lag itt kezdődött a közös életünk. Amint berendezkedtünk, szin­te azonnal valódi otthonuknak éreztük. És való igaz, Kristóf fi­am és Lili lányom is itt született. Közben a két apróság, mit sem törődve a „vendégekkel”, önfe­ledten játszadozott.- A jó érzéshez a jó közösség is hozzájárul - folytatta Vivien.- Amióta itt vagyunk a házban legalább tizenöt-húsz gyermek született már. Akik utódot sze­retnének, azoknak bátran aján­lom ezt a helyet. Szinte árad a esi- jegyezte meg derűsen. - A esi, a hagyományos kínai világnézet szerint magát a világegyetemet betöltő, alkotó alapanyag, ener­gia vagy természeti erő... Édes­apám már felajánlotta, hogy ne­künk adja a szépen felújított csa­ládi házát, de mi ragaszkodunk ehhez a lakáshoz. Igazából nem tudom, hogy mennyire külön­leges ez az épület, de az biztos, hogy a szomszédjaink elköltöz­nek. Éppen a gyerekek miatt egy nagyobb lakásba. Elköltöznek, ám mégis maradnak, hiszen a „hurcolkodás” a másodikról a negyedikre történik... A történet folytatását a fantá­ziájukra bízom. Földrengésbiztos épület Felkutattuk a 2008-ban elké­szült társasház főépítészét, a ki­vitelezés vezetőjét, Szabó Zol­tán. aki szívesen beszélt erről a munkájáról.- 2009-ben kapta meg a ház a használatbavételi engedélyt - mondta. - Építészeti szempont­ból azért különleges, mert cölö­pökre épült, hiszen itt ötven év­vel ezelőtt még ingovány volt. Szerkezet vasbetonvázas. Fö­démszerkezete monolit. Föld­rengésbiztos, ami példátlan Ta­tabányán. Egyébként két építő­ipari cégtársfinanszírozásában valósult mega beruházás. Min­denhol. minden munkafolyamat­nál a legjobb minőségű anyago­kat használtuk. Az elmúlt nyolc évben semmilyen reklamáció nem történt a lakók részéről. De szerintem még ennél is jobb „minőségi tanúsítvány", hogy az építtető és a kivitelező egyaránt vásárolt itt magának is lakást. Ez általában ritka, mint a fehér holló... Esztergom is pályázna, 2018-ban Európa kulturális fővárosa lenne a Duna-parti település Közkinccsé tett szellemi és tárgyi örökség ESZTERGOM Dr. Prokopp Mária művészettörténész vetített ké­pes prezentációjával folytatódott a két éve életre hívott helytörté­neti, ismeretterjesztő előadásso­rozat - Esztergom és környéke kincsei címmel - a Szent Adal­bert Központban. A téma ezút­tal kétszáz évet repítette visz- sza az időben a több mint más­félszáz érdeklődőt: a helyi kötő­désű szakember Hild József épí­tész Esztergomhoz kötődő mun­káit mutatta be. A gondolatébresztő előadás sokoldalúan világította meg a német származású Hild József magyarországi tevékenységét. Az ő nevéhez kötődik többek kö­zött a reformkori Pest klasszicis­ta stílusban épült Duna-parti pa­lotasorának megépítése, jelen­tős középületei valósultak meg a tervei alapján több nagyváro­sában, például Szatmárnémeti­ben, Egerben, Cegléden. Eszter­gomba a török idők és a felsza­badító harcok után az újjászer­veződő egyház városfejlesztő tö­rekvései révén került: a romos városban sok feladat kínálko­zott a fiatal építésznek. A legna­gyobb megbízása a Bazilika, a „magyar Vatikán” megtervezé­se és megépítése lett volna, kü­lönös tekintettel az egyedi kupo­laszerkezet kialakítására: a ter­vek azonban nem az eredeti mó­don és hosszabb idő alatt való­sultak meg. Közben a klasszikát felváltotta a romantika az építé­szetben is: erre is bőven láttunk példát, köztük stílszerűen a leg­jellemzőbbet, az előadásnak is otthon adó Szeminárium épüle­tét, a Nagyszombatról visszaköl­töző egyházi könyvtárnak he­lyet adó új épület a Pázmány Pé­ter utca elején, vagy éppen a sok hányattatást megélt Takarékpa­lota épülete. Dr. Prokopp Mária az előadá­sába többször is beleszőtte azt a gondolatot, hogy az építészek és az egyházi méltóságok mi­lyen fontos és központi szerepet szántak Esztergomnak: ez a sze­rep azóta ugyan sokszor csor­bult a történelmi változásokban, ám Esztergom - „a városok vá­rosa” - jelentősége, fontossá­ga nem változott. Ennek tuda­tában indulna a királyváros az Európa kulturális fővárosa cím­re 2018-ban. Hangsúlyozta: Esz­tergomban számos olyan építé­szeti, művészeti emlék, kulturá­lis érték, a magyar történelem és egyház gazdag szellemi és tár­gyi öröksége található, amelyek okán minden esztergomi méltán lehet büszke a városára. A Laskai Osvát Antikvárium helytörténeti sorozatának kö­vetkező előadásán, február 17- én a Magyar Nemzeti Múzeum Balassa Bálin Múzeuma képző- művészeti gyűjteményét mutat­ja be Szakálos Éva művészettör­ténész. V. T. Ma este Horányi Juli is fellép A Dalban ESZTERGOM A Duna-parti város­hoz kötődő Horányi Juli is indult az Eurovíziós Dalfesztivál ma­gyarországi válogató versenyén. A Dal szombat esténként élő show keretében látható a Duna és a Duna World csatornán, ahol hat héten keresztül méretik meg magukat az indulók. A nyertes képviseli majd Magyarországot a májusi stockholmi nemzetkö­zi megmérettetésen.- Ez a dal hirtelen pattant ki a fejemből - mondta a szám tör­ténetéről Horányi Juli. Épp a ba­rátommal beszélgettem, amikor egyszer csak elindult ez a meló­dia a fejemben. Mondtam is ne­ki, hogy most hagyjon - mesélte viccelődve. - Kirohantam az er­kélyre és annyira készen kijött a fejemből a szerkezet, a verzék, a refrén, szinte egyben az egész dal, hogy gyorsan felénekeltem a telefonomra és elküldtem Har- math Szabolcs zeneszerző bará­tomnak. Neki is megtetszett és szinte egyből meghangszerelte. Elég hamar elkészültünk vele és egyszerűen beleszerettünk. Eb­ben tényleg sikerült megfogal­mazni azt, amit gondolunk a vi­lágról. Ezt a számot éreztük any- nyira erősnek, hogy induljunk vele A Dalban. Juli nem csak énekel, hanem dalokat is ír. Úgy gondolta, hogy A Dal tökéletes fórum lehet arra, hogy ezt meg is mutassa. Biza­kodó a versennyel kapcsolatban, reméli, hogy az az üzenet, amit megfogalmazott a szövegben, az eljut az emberek szívéhez. Szombaton lesz a műsor har­madik elődöntője, ahol Juli is színpadra lép a Come Along cí­mű számával, amelyre folyama­tosan szavazhatnak A Dal során a nézők. Nemes Zsuzsanna Horányi Juli Iskolából lopott a 15 éves fiú TATABÁNYA Egy középiskola torna­terméből lopott el telefonokat és készpénzt a gyanú szerint az a 15 éves helybéli fiú, akit elfog­tak a tatabányai nyomozók. A fi­atal gyanúsítotti kihallgatásán elismerte a bűncselekmény el­követését. Elmondta a nyomo­zóknak, hogy a lopott telefono­kat eladta, a pénzt pedig még az­nap elköltötte. A gyanúsított bevallotta azt is, hogy januárban három tatabá­nyai társasház tárolójába is be­tört, ahonnan szerszámokat és kerékpárt tulajdonított el. A fi­atalkorú fiú helyszíni kihallga­tása során megmutatta a rend­őröknek, hogyan követte el a bűncselekményeket. K. L.

Next

/
Oldalképek
Tartalom