24 óra, 2015. november (26. évfolyam, 256-280. szám)

2015-11-02 / 256. szám

2 MEGYEI KÖRKÉP 2015. NOVEMBER 2., HÉTFŐ HÍREK Kóstoló a bölcsődei menüből TATABÁNYA Ma fél négytől vár­ják a szülőket a Tatabányai Egyesített Bölcsődék Szék­helyintézményébe (módszer­tani bölcsőde), ahol az egész­séges hónap jegyében bölcső­dei ételeket kóstolhatnak, il­letve Barnáné Susa Évától tá­jékozódhatnak az egészséges kisgyermekkori táplálkozás je­lentőségéről. Megújulhat a főposta is TATA Az önkormányzat tájékoz­tatása szerint a Magyar Pos­ta Zrt. ígéretet tett arra, hogy 2016-ban felújítja a Kossuth téri posta épületét, méghozzá kívül-belül. A fejlesztés segít­ségével modern, esztétikus hi­vatal várja majd az ügyfeleket. A katolikus egyház pedig, az eddigi hírek szerint a megye harmadik legnagyobb temp­lomát, a Szent Kereszt temp­lomot és környékét újítja fel a következő esztendőkben re­ményeik szerint. Megértetik a Jelenések könyvét Mennyire titokzatos könyv a Jelenések könyve, megért­hetjük-e? „Jézus Krisztus üze­nete hét keresztény korszak­nak" címmel bibliakör indul a tatai Magyary Zoltán Művelő­dési Központban. A Hetednapi Adventista Egyház által szer­vezett program első alkalma szerdán 18 órától lesz, témá­ja Jelenések könyve 1. fejeze­tének 1-8. versei. A részvétel ingyenes. Mesesarok a könyvtárban A József Attila Me­gyei és Városi Könyvtár pénte­ken 16 óra 30-ra várja az ér­deklődőket Mesesarok ren­dezvényére, ahol Turainé John Katalin, alpolgármester mesél a gyermekeknek. A bíróság meghosszabbított kezei a jogvégzett végrehajtók Érvényt a határozatoknak TATABÁNYA Dr. Schadl György, a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar elnöke, főiskolai docens, bírósági végrehajtó online in­terjút adott á kemma.hu olva­sóinak. A Kar működéséről és a végrehajtók feladatairól, jo­gairól is kérdezték, de konkrét ügyekben is kérték a tanácsát, véleményét. kemma.hu kemma@kemma.hu- Milyen ügyekben járhat el egy végrehajtó? És hogy kapja meg a munkát?- Amennyiben a bíróság vagy más hatóság kötelezésének va­laki önként nem tesz eleget, és a jogosult kéri a végrehajtási el­járás megindítását, úgy területi ügyelosztás alapján alapvetően az adós lakcíme vagy székhelye szerinti végrehajtó jár el.- Van különbség a bírósági vég­rehajtó és mondjuk a között, akit egy hitelintézet küld le lefoglalni egy autót?- Igen, nagyon fontos kü­lönbség van közöttük. A bírósá­gi végrehajtó hivatalos személy, aki hatósági jogosítványokkal rendelkezik. Eljárása a bírósá­géval azonos. Független, mind az adóstól, mind a végrehajtást kérőtől, mondjuk egy hitelin­tézettől. Ezzel szemben a hitel- intézet emberét nevezzük be­hajtónak, aki azon kívül, hogy megkéri az adóst, hogy adja át a gépkocsit, semmi mást nem te­het. így tehát a végrehajtó eljá­rása hivatalos eljárás, míg a be­hajtóé nem az.- Mihez van joga egy végrehajtó­nak és mihez nincs? Például be­mehet egy zárt lakásba?- A bírósági végrehajtó széles körű jogosítványokkal rendel­kezik, annak érdekében, hogy a bíróság vagy más hatóság kö­telezésének mindenki eleget te­gyen.- Ez a Kar ugyanaz, mint a Ka­mara volt? Ha igen, miért volt szükség a névváltoztatásra? Mi változott? Ha nem, akkor mi­ért volt szükség még egy szer­vezetre?- Nem, a Kamara megszűnt a törvény erejénél fogva, a Ma­gyar Bírósági Végrehajtói Kar 2015. szeptember 1. napjával jött létre. A jogalkotó célja az erőteljesebb felügyelet megte­remtése volt a bírósági végre­A Magyar Bírósági Végrehajtói Kar elnöke, dr. Schadl György hajtők munkája felett. A Kar elnökségének pedig az, hogy a végrehajtói szakmát a törvé­nyesség, szakszerűség és átlát­hatóság fémjelezze a jövőben.- Miért van szükségük Karra? Mit csinál ez a Kar? Hányán van­nak tagok?- A Kar Hivatala felügyeli a végrehajtók munkáját, elbírálja a végrehajtókkal szembeni pa­naszokat, működteti a végrehaj­tók informatikai rendszerét, to­vábbá közhiteles nyilvántartást vezet az adósokról. A Kar fel­adata továbbá tagjainak érdek- képviselete is. A Kar tagjai a végrehajtók és a végrehajtó-he­lyettesek. A bírósági végrehaj­tói irodákban országosan körül­belül 2500 ember dolgozik, be­leértve az adminisztratív alkal­mazottakat is.- Milyen végzettség kell ahhoz, hogy valaki végrehajtó legyen? ön docens is, ha jól látom.- Bírósági végrehajtóvá tör­ténő kinevezéshez, magyar ál­lampolgárság, 24. életév betöl­tése, büntetlen előélet, egyete­mi jogi végzettség, jogi vagy végrehajtói szakvizsga és szak­mai gyakorlat szükséges. A bí­rósági végrehajtókat az igaz­ságügyi miniszter nevezi ki 7 évre.- Volt már rázós ügye? Nem félti a családját? Hiszen akitől elvisz­nek valamit, az ennek nem örül...- Sajnos szinte minden ügy nehéz a végrehajtónak, hiszen az emberi sorsokba kell be­avatkoznia a vagyoni helyzet visszaalakítása útján. Ami az adósnak fájdalmat okoz, hogy fizetnie kell, az a végrehajtást kérő családjának örömöt, mivel visszakapják a pénzüket. Hi­szen nemcsak bankok és multi­nacionális cégek indítanak vég­rehajtást, hanem anyák várják az elmaradt gyermektartásdí­jat, munkavállalók a ki nem fi­zetett munkabéreiket. „Termé­szetes” mindenki félti a csa­ládját, ám az embereknek fon­tos tudniuk, hogy nem a végre­hajtónak tartoznak, ő csak a bí­róság „meghosszabbított keze”. A végrehajtó csak a munkáját végzi, a bíróság határozatainak szerez érvényt.- Mi volt az eddigi legszomorúbb ügye?- Egy 91 éves idős nénit kel­lett kilakoltatnom abból a ház­ból, ahol évtizedekig élt előt­te, mert a saját fia hitelt vett fel ahhoz, hogy házához wellness­részleget építhessen és a hitel­hez saját édesanyja kezességét kérte. Mivel a fia nem fizette ki a tartozást, a hitelintézet elad­ta saját hatáskörben a néni in­gatlanát. Az ingatlan kiürítése­kor a fiú nem engedte meg, hogy beteg, idős édesanyja odaköltöz­hessen hozzá, ezért a város jegy­zőjével közösen kerestünk in­gatlant neki.- A bankszámláim a végrehajtó letiltotta (inkasszóval). Ha meg­egyeztem a társasággal hogy rendszeresen fizetem a megál­lapodásban leírt összeget akkor feloldja a számláim? Minden be­vételem oda érkezik, és ha nem oldja fel akkor nem tudok fizetni.- Fontos elkülöníteni egymás­tól a fizetés letiltását és a ható­sági átutalási megbízást (inkasz- szó). Ha jól értelmezem, az Ön esetében hatósági átutalási meg­bízást nyújtott be az Ön számlá­jára a bírósági végrehajtó. Ha a bírósági végrehajtónál vagy a végrehajtást kérőnél részletfize­tési megállapodást köt, és azt be­tartja, a számlájának inkasszá- lása iránt újból nem intézkedik a végrehajtó, hiszen a végrehajtá­si eljárás részletfizetéssel szüne­tel. Fontos azonban, hogy ameny- nyiben a részletfizetési megálla­podást a végrehajtást kérőnél köti, arról a bírósági végrehajtót haladéktalanul értesítse.- Lehet-e a végrehajtóval olyan megállapodást kötni, hogy ne kelljen minden egyes ügynél el­játszani az személygépkocsi ki­vonásának felfüggesztését ak­kor, ha eddig minden ügy lezá­rásra került teljes kifizetéssel?- A végrehajtási eljárás so­rán a végrehajtónak a hatályos jogszabályok alapján törvényi kötelezettsége, hogy adós min­den fellelhető ingó- és ingat­lanvagyontárgyát már az eljá­rás elején lefoglalja. Ezért az Ön gépjárművét sajnálatos mó­don minden egyes Ön ellen in­dult végrehajtási eljárás során le kell foglalnia és ki kell vonat­nia a forgalomból. Ezért fontos, hogy minden egyes megindult végrehajtási eljárás során ne bujkáljunk, hanem haladékta­lanul vegyük fel a kapcsolatot a végrehajtóval, kössünk részlet- fizetési megállapodást, hiszen akkor már kérhetjük, hogy a végrehajtást kérő járuljon hoz­zá a gépjármű forgalomba törté­nő visszahelyezéséhez. A szeretet fényével és angyali segítőkkel igyekeztek szívet nyitni Tengertánctól a virágterápiáig KISBÉR Ép testben ép lélek cím­mel nagyszabású egészségna­pot szerveztek szombat a Wass Albert Művelődési Házban. A változatos programon sok ér­deklődő vett részt. A jelenlé­vőket Bakos Ildikó, a Vöröske­reszt helyi vezetője köszöntötte, majd elsőként Keresztes Ibolyá- ék gyógyító hatású tengertáncát láthatták a vendégek. Mielőtt Ősz Titanilla bemu­tatta volna a LEMangURIA Élettáncot, előtte kiselőadást is tartott annak tudományos hát­teréről. Hasonlóként cseleke­dett Bagyari Katalin, aki a Szí­ved megnyitása a szeretet fé­nyével, angyali segítőkkel el­nevezésű meditációt vezette. Őt Kazi Kari követte, és „hangtá­las hangfürdőjével” elvarázsol­ta a nagyérdeműt. A főbb műsorszámok közben volt spirituális tanácsadás és párterápia Nagy Judit közremű­ködésével, lélekgyógyítás, sors­elemzés Lengyel-Mór Gézának köszönhetően, de még energia­közvetítés és csakratisztítás is, amit Pém Katalin illetve Pém József végzett. Hermann Ilona a talpmasszázs elméletét és gya­korlatát is bemutatta míg Ár­vainé Riklik Erzsébet stressz-, Pölt Jánosné pedig Bach-virág- terápiát alkalmazott, végül Fe­jes Adrienn a kineziológiai ta­passzal kapcsolatos tapasztala­tairól beszélt. P. P. 1 Az előadások között több táncbemutatón is részt vehettek a jelenlévők Hétfőn morgatják a szirénákat DUNA MENTE Hétfőn 11 órakor csökkentett üzemű morgató pró­báját tartják a Monitoring és La­kosságriasztó rendszernek (Mo- LaRi). A lakossági tájékoztató és riasztó rendszer működőképes­ségének ellenőrzése Nyergesúj­falu, Dorog, Esztergom-kertvá- ros, Dunaalmás és Almásfüzi­tő településeket érinti. A jelzés hallatán a lakóknak nincs te­endőjük. A MoLARi egy polgá­ri védelmi, ezen belül vegyvé­delmi megfigyelő-, riasztó- és tájékoztató-rendszer, amelyet a hazánkban található veszélyes üzemek, telephelyek környeze­tében telepített és üzemeltet az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

Next

/
Oldalképek
Tartalom