24 óra, 2015. október (26. évfolyam, 230-255. szám)

2015-10-22 / 248. szám

2 MEGYEI KÖRKÉP 2015. OKTÓBER 22., CSÜTÖRTÖK HÍREK Bállá András Színe s fonákja ESZTERGOM Duna Múzeumban csütörtökön 17 órakor P. Sza­bó Ernő művészettörténész, az Új Művészet vezető szer­kesztője nyitja meg Bállá And­rás fotóművész (képünkön) Színe s fonákja című kiállítá­sát, amely november 22-ig te­kinthető meg. Miénk itt a tér Tatán TATA A város megújuló közte­rei kapcsán a művészeteket ünnepük a tataiak a hama­rosan elkészülő Kossuth-tér közelében. A Kastélytéren felépített rendezvénysátor­ban Múzsám Tata elnevezé­sű festészeti és grafika kiál­lítás lesz, de rengeteg érde­kes és interaktív programmal várják még a fiatalokat is a Szín-tér-forma művészeti ka- valkádra. Szombaton fotós verseny, vasárnap pedig sel- fie versennyel dobják fel az Öreg-tó partjára látogató kö­zönséget. Szálak, csomók és szilánkok ESZTERGOM Barna Ernőné Szá­lak, szilánkok, csomók című kiállítását Tóth Tamás, az in­tézmény igazgatója nyitja meg csütörtökön 17 órakor a kert­városi Féja Géza Közösségi Házban. Múzeumok őszi fesztiválja TATA Ismeretterjesztő sétát szervez a Kuny Domokos Mú­zeum Vaszary János nyomá­ban címmel. A túravezető Kö- vesdi Mónika lesz, aki szom­bat délután 3 órakor az angol­kerti nyárilak előtt várja a vá­rosiakat sétára amelynek út­vonala: Angolkert, Villa Vasza­ry, Almási úti temető. Emléktúra is indult az 1956-os szabadságharc tiszteletére Koszorúzások megyeszerte A Magyar Tartalékosok Szövetségének Hagyományőrző Tagozata idén is szervezett katonai bemutatót Az 1956-os szabadságharc tiszteletére megszervezett ‘56- os emléktúra Héregről már teg­nap elindult. A megyénkben ezen túlmenően számos meg­emlékezés zajlik már több he­lyen csütörtökön, de a legtöb­ben október 23-ára szerveztek programot, amelyekről részle­tes összeállítást közlünk. 24Óra összeállítás szerk.kom@mediaworks.hu MEGYEI INFORMÁCIÓ Tegnap reg­gel Héregről indult el az 1956-os szabadságharc tiszteletére szer­vezett emléktúra.- Tudjátok, mit ünnepelünk ma? - kérdezte Kákonyi Gel- lért, a nyergesújfalui AdyMŰV- HÁZ vezetője a gyerekeket. A hé- regi iskolások közül valaki kiál­totta, hogy a szabadságharcot. A férfi nem folytatta a kérdezőskö- dést, csak elmondta, hogy ezen a napon egy kis ország azt mond­ta egy nagy nemzetnek, hogy „elég”. Október 23-án ezt ünne­peljük, majd halkan teszi hozzá, hogy november 4-én meg emlé­kezünk. A nyergesújfalul AdyMŰV- HÁZ és a Magyar Tartalékosok Szövetségének Hagyományőrző Tagozata idén is több állomás­ra szervezett katonai bemutatót az 1956-os szabadságharc tisz­teletére. Reggel a héregiek néz­hettek meg egy rövid tűzharcot, majd megszólalt a páncéltörő is az iskola udvarán. Az emléktúra következő állomásai Sárisáp és Nyergesújfalu voltak, ma pedig Bajót, Bajna, Lábatlan és Gyer- mely községekbe gurul a legen­dás Csepel teherautó a páncéltö­rő löveggel és a tartalékosokkal. Programok a megyében TATABÁNYA A Vértes Agorá- ja nagytermében ma 15 órakor Szász Attila A berni követ című filmjét vetítik a város diákságá­nak, az érdeklődőknek, majd ló óra 40-kor zászlókkal A Vértes Agorájától a Béke Parkba vonul­nak a résztvevők, ahol 17 órá­tól kezdődik az ünnepi megem­lékezés. TATA Az ünnep előestéjén 22- én 18 órakor az Öreg-tó part­ján a kopjafánál, valamint ok­tóber 23-án reggel kilenc órá­tól a körforgalomnál álló em­lékműnél megemlékezéssel és koszorúzással, illetve késő délután a Szent Kereszt Plébá­niatemplomban szentmisével és hangversennyel emlékez­nek 1956-ra. A megemlékezé­sek sora október 26-án folyta­tódik a Kossuth térről a baji volt laktanyáig tartó felvonu­lással, november 4-én pedig megemlékező ünnepi szentmi­sével tisztelegnek az 1956-os forradalom és szabadságharc hősei előtt. ESZTERGOM A Himnusz el­hangzása után a Temesvári Pel- bárt Ferences Gimnázium tanu­lói mutatnak be műsort, majd a Szózat elhangzása előtt megko­szorúzzák a városháza falán el­helyezett 1956-os emléktáblát. Az esemény csütörtökön 9 óra­kor kezdődik. KOMÁROM Ma 15.00 órától Pe­tőfi Sándor Művelődési Házban lesz megemlékezés, amelyen ünnepi beszédet mond Pothácz- ky Mária, a Bozsik József Álta­lános Iskola igazgatója. Péntek 16.30 órakor kezdődik a meg­emlékezés a Lengyár udvarán, a kommunizmus áldozatainak és az 1956 hőseinek emlékhelyé­nél, ahol ünnepi beszédet mond: Oláh Kálmán, a Kultsár István Szakközépiskola tanára. BÁBOLNA A város Önkor­mányzata három helyszínen tartja az ‘56-os megemléke­zést. Délután három órakor a Szabadidőközpontban lesz ün­nepi műsor, ahol beszédet mond PopoviCS György, a me­gyei közgyűlés elnöke, közre­működnek a Magyar Állami Operaház művészei. Ezt kö­vetően koszorúzás lesz 16 óra­kor a Régi temetőben a kopjafá­nál, majd azt követően az ’56- os emlékparkban. DOROG A városi megemléke­zés csütörtökön 15 órakor kez­dődik a Hősök téri ‘56-os em­lékkőnél. Az In memóriám 1956 című ünnepi műsort a Gór Nagy Mária Színitanoda növendékei mutatják be. KISBÉR Pénteken 16 órától a Pilbauer közben koszorúznak, majd 30 perccel később gyertyá­kat gyújtanak a kopjafánál. 17 órakor ünnepi műsor kezdődik a művelődési központ színház- termében, ahol dr. Kancz Csa­ba kormánymegbízott mond be­szédet, majd a Táncsics Mihály Gimnázium tanulóinak műsora következik. NYERGESÚJFALU Az új köz­temetőben pénteken 15 órakor kezdődő, koszorúzással egybe­kötött városi ünnepségen Mi- helik Magdolna polgármes­ter mond beszédet, közreműkö­dik Horváth Dániel és a Szabol­csi Bence Zeneiskola fúvószene­kara. Az ünnepséget követően megnyitják a Térségi Közösségi Házban kialakított 10’S mozit, Bacsó Péter A tanú című filmjét vetítik. OROSZLÁNY Az 1956-os forra­dalom és szabadságharc évfor­dulójának alkalmából pénteken 16.30 órakor kezdődik a váro­si megemlékezés az ‘56-osok te­rén. Beszédet mond Lazók Zol­tán polgármester. Szaval Feny­vesi Róbert, a Tatabányai Ár­pád Gimnázium diákja. Később, 18.00 órától a Magyarock Dal­színház ünnepi előadása várha­tó - Jenei Szilveszter: 1956 cím­mel. Az előadás látogatása díj­mentes. Helyszín az Oroszlányi Közösségi Színtér és Könyvtár színházterme. ÁCS Pénteken 10.00 órakor kezdődik a megemlékezés az Ácsi Emlékparkban, ahol Ro- honczi József önkormányzati képviselő mond ünnepi beszé­det, közreműködnek a Gárdonyi Géza Általános Iskola diákjai. _ CSOLNOK A művelődési ház­ban csütörtökön 10.30-tól együtt mutat be emlékműsort általá­nos iskolások és a Politikai El­ítéltek Körének csoportja. Kiál­lítás tekinthető meg az egykori csolnoki rabtábor emléktárgyai­ból, koszorúznak a Szent János parkban, 17 órakor mutatják be Ernst Ervin Rabtábor a meddő­hányón című könyvét. LÁBATLAN A Magyar Tarta­lékosok Szövetségének hagyo­mányőrző honvédjei is közremű­ködnek az 1956-os emlékműnél csütörtökön 15 órakor kezdődő városi ünnepségen. Műsort mu­tat be a helyi Arany János Álta­lános Iskola és Alapfokú Művé­szeti Iskola diákjainak csoportja PILISMARÓT Az önkormány­zat csütörtökön délután fél ötre hívja emlékezni a település lakó­it a Bozóky Mihály Általános Is­kola aulájába. Pergel István pol­gármester mond ünnepi beszé­det, az iskola nyolcadikosai mu­tatnak be irodalmi műsort, ko­szorúznak a Nemzeti Emlékosz­lopnál. NAGYIGMÁND Kétnapos ren­dezvénnyel emlékeznek a te­lepülésen az 1956-os forrada­lom és szabadságharc évfordu­lójára. Az ünnep előestéjén, 17 órakor ökomenikus istentiszte­let lesz a Szent Mihály katoli­kus templomban. Pénteken 10 órától az Ötvenhatosok tere ad helyt a megemlékezésnek, ame­lyen az ünnepi beszéd elhangzá­sa az ’56-os Kopjafa megkoszo­rúzása követ. KÖRNYE 17 órától Nagy Pé­ter református tiszteletes és Be- dy Sándor plébános tart ökume­nikus istentiszteletet a reformá­tus templomban. Ezt követően kezdődik a hősök előtt tisztelgő program a Művelődési Házban, ahol Beke László polgármester mond ünnepi beszédet. A meg­emlékezés koszorúzással zárul a Kegyeleti Parkban. GYERMELY Csütörtökön 18 órakor az Összetartozás terén ünnepi műsorral készülnek az általános iskola diákjai és a Gyermelyi Dalárda Hagyomány- őrző katonák. TARDOS Október 22-én tartja hagyományos, ünnepi megem­lékezését a település. A Közössé­gi Ház nagytermében ll:30-kor kezdődik a program. Cseh Lászlóné arany-, Gyurenka Károlyné pedig gyémánt diplomás pedagógus lett Elismerték az oroszlányi tanárok munkáját OROSZLÁNY Bensőséges ünnepség keretében köszöntötték a Bak­fark Bálint iskolában Oroszlány 60 és 50 évvel ezelőtt diplomá­zott pedagógusait, illetve azokat, akik az idei nevelési és oktatási évben kezdték meg pedagógus munkájukat friss diplomásként. Lazók Zoltán polgármester ünnepi beszédében kiemelte: a nemzet napszámosának ne­héz sors rendeltetett, hiszen egy gyermek számára az élet leg­meghatározóbb közössége a csa­lád, de rögtön a második otthona az iskola és az óvoda.- A város önkormányzata le­hetőségeihez mérten igyekszik támogatni az intézményeket és a pedagógusokat. Költségveté­sünkben az idei évre több mint 40 millió forintot különítettünk el a pedagógus cafetéria újbóli bevezetésére, felújítottuk a ma­lomsori óvodát, folyamatban van a volt Eötvös iskola a tetőfelújí­tása, és a gimnázium 144 milli­ós modernizálása - fogalmazott. Biró Mónika tankerületi igaz­gató az elődök munkáját mél­tatva hangsúlyozta az a tartást, munkabírást, emberséget és cél- tudatosságot, ami évtizedeken keresztül jellemezte az immár nyugdíjas ünnepeiteket. Aranydiplomás pedagógus lett Cseh Lászlóné, aki közgaz­dasági végzettséggel az Orosz­lányi Szénbányák dolgozójaként kezdte pályafutását. 1961-től ta­Oroszlányban a város elismerte a pedagógusok munkáját nított a József Attila iskolában, ezzel gyermekkori álma vált va­lóra. 1965-ben kémia-technika szakos diplomát szerzett. Tanul­mányi felügyelőként, majd igaz­gató-helyettesként dolgozott az iskolában. Magas színvonalú pedagógiai munkájának elisme­réseként megkapta a Kiváló Pe­dagógus kitüntetést. A városért végzett áldozatos munkájáért Pro Űrbe Oroszlány kitüntetés­ben részesült. Harminchat évi pedagógiai munka után igazga­tó-helyettesként vonult nyugál­lományba. Gyémántdiplomás pedagógus lett Gyurenka Károlyné, aki hat­van évvel ezelőtt végzett a Szé­kesfehérvári Középfokú Tanító­képzőben. Később férjével együtt Oroszlányra került és a József At­tila Általános Iskolában kezdett dolgozni. 1958-ban átkerült az új­onnan megnyíló Arany János Ál­talános Iskolába, ahol nyugdíja­zásáig a tantestület kiemelkedő, nagyra becsült tagja lett. Gyémántdiplomás óvodape­dagógusok: Weisz Béláné, Ju- hacsek Józsefné, Szabó Ilona és Márkus Józsefné. Pályakezdő pedagógusok: Ba­logh Barbara, Bánfalvi Attila, Hornyák Dániel (Hunyadi isko­la), Kakucsi Mónika (Benedek is­kola), Schön Martin (József A. is­kola), Tóth Anita (Bakfark AMI), Kórosné Kis Andrea, Vasiné Hroncz Árnál (Óvoda). W. Zs.

Next

/
Oldalképek
Tartalom