24 óra, 2015. október (26. évfolyam, 230-255. szám)

2015-10-22 / 248. szám

2015. OKTÓBER 22., CSÜTÖRTÖK A balesetmentes közlekedés alapja a figyelem Kilométerek milliói A szabadság ígérete... Petrik József jozsef.petrik@mediaworks.hu MEGYEI KÖRKÉP g Virág Pál akkora távolságot tett meg autóbuszával bal­eset nélkül, hogy ötvenszer megkerülhette volna a föld­golyót. Tegnap a Középnyu- gat-magyarországi Közleke­dési Központ Zrt. tatai ünnep­ségén a kiváló sofőr meg is kapta ezért a jutalmát, több tucatnyi kollégájával egye­temben. Petrik József jozsef.petrik@mediaworks.hu TATA A Volán vállalatnál tegnap a jók közül is a legjobbakat ju­talmazták. Tegnap Németh Ta­más vezérigazgató köszöntötte az eseményen megjelenteket. Kiemelte, hogy 2015. mozgal­mas éve volt a cég 1600 dolgo­zójának, de az elkövetkező en­nél is izgalmasabb lehet. A tár­saság állami és önkormányza­ti szerződései lejárnak. A pia­ci versenyhelyzetben pedig pá­lyáznia kell a KNYKK-nak is.- Képesek vagyunk arra, hogy működtessük, üzemeltes­sük a közösségi közlekedést a térségünkben - mondta a zrt. első embere. - Erő, akarat és szaktudás áll a mi oldalunkon. A kihívásokra is válasz a mai nap. Hiszen „csak" a legkivá­lóbbakkal is zsúfolásig megtelt a terem. Azaz van ebben a tár­saságban annyi potenciál, hogy az évről évre növekvő igények­nek és a forgalom emelkedésé­ből adódó újabb és újabb kihí­vásoknak megfeleljen. Németh Tamás szólt arról is, hogy a munka értékének elis­merése a jutalmazások lényege. Emellett azt is kiemelte, hogy a cég migrációs válság idősza­kában is helytállt, mégpedig a helyszínen... A jutalmazottak sorából is ki­emelkedett a 2 millió kilomé­tert baleset nélkül vezető Virág Pál, aki ezen elismerésen túl egy aranygyűrűt is átvehetett a ve­zérigazgatótól.- Való igaz, talán négy-öt elődöm lehet a cégnél, akinek ennyi futott kilométere volt - hangsúlyozta a hatvanadik életévét betöltött gépjárműve­zető. - Pedig nehéz úgy a ve­szélyes helyzeteket elkerülni, hogy a figyelmet mindig meg kell osztani, hiszen adott eset­ben öt-hetven ember van „mö­götted”. Úgy gondolom, aki be­csülettel dolgozott egész életé­ben, az nem is tudja ripsz-ropsz abbahagyni a munkát. Azaz ugyan nyugdíjba mentem, de már vissza is jöttem a céghez. Magam is a helyi, illetve a hely­közi közlekedésben kezdtem, ám egy ideje úgynevezett kü­lönjáratokat vezetek. Itt köny- nyebben jönnek a kilométerek. Szerintem, a helyi közlekedés­ben - annyit gyorsult a közle­kedés - megtett egymillió kilo­méter felér az én kettőmmel... A milliomos sofőrök krém­je: 1 millió km-t vezettek bal­esetmentesen: Deák István (Ta­tabánya), Horváth János (Orosz­lány); 1 millió 250 ezret: Csiffá- ri Ferenc (Esztergom) és Mrázik Géza (Tatabánya) Másfél millio­mosok: Ádámszki Sándor (Do­rog), Kovács Zoltán (Oroszlány), Ligeti Gyula és Tímár János (Ta­tabánya). A Szt. Kristóf emlék­érem bronz fokozatát Balázs Já­nos (Esztergom), arany fokozatát Kretlerné Borka Mária (Orosz­lány) kapták. Ezen túl átadták Az év szerelője, buszvezetője, ügyviteli dolgozója címeket is. A kitüntetett dolgozók egy csoportja a tegnapi tatai ünnepségen. Kilométermilliomosok vannak köztük E gy jó gondolatot, például egy Márai verssort, monda­tot vagy jegyzetfoszlányt kerestem ötvenhatból, ötven­hatról. Egy amolyan fogódzót, amelybe kapaszkodni le­het, amely gondolatban visz-visz messzire, mint az októbe­ri szél a megsárgult leveleket. Olyat, amelyik átfúj a köze­pén lyukas nemzetiszín zászlókon, a bronz Sztálin letört, lefű­részelt csizmáján. Még jó, hogy nem acélból készült az a bizo­nyos szobor, ahogy a nagyvezér magát egyébként szerényen be­cézte. Olvasmányaim közt kutattam. A filmes élményeket igye­keztem visszaidézni. Bevallom, inkább kevesebb, mint több sikerrel. Aztán eszembe jutott jó apám és nagyapám szava. Amikor arról meséltek, hogy egy borgőzös rokonunk egy októ­beri végi éjjelen majd’ rájuk törte az ajtót, úgy dörömbölt, pedig tudta, párhónapos csecsemőt nevelnek... Ez voltam én. Közben meg „csak” annyit üvöltött, ha megtudja, hogy valamelyikünk is kommunista, az lámpava­son végzi. Le már csak akkor csendesült, amikor bejöttek az oroszok. Immáron nem először abban az évszázadba, és most sem örültünk nekik. Csend, már-már síri csend borult a fővárosra és a vidék népére egyaránt. Talán ezért is volt oly’ bántóan zajos a lánctalpak szava. Amely pillanatok alatt söpört el mindent... Egy jó gondolatot kerestem ötvenhatról, ötvenhatból. Aztán az jutott eszembe megvan ez, de annyira magyaros. Október hu- szonharmadikán diákok és melósok boldogan, elszántan, ám a jövőben bízva - egy lobogó alatt - vonultak az utcára. Az archív fotók híven tükrözik az eufórikus hangulatot. Az önkényuralom elsöprésének ígérete feletti közös örömet. A majd’ hatvan évvel történtekre emlékezések azonban va­lahogy mindig november negyedikébe torkollanak, amikor ránk tört a szovjet terror. Amikor demokrácia helyett a csönd és gyász időszaka jött... Ugye milyen ismerős? Nálunk a márci­us tizenötödikéi kokárdás, mosolygós ünnepségek szónokai is - valahogy - a beszédjük csattanójaként Világosig, majd az ara­di bitókig jutnak... Nekünk valahogy sohasem sikerül azt megünnepelni, amiért ilyenkor összejövünk. Hogy mi is az? A szabadság ígérete. Egy jó gondolatot kerestem ’56-ról ötvenhatból Tizennyolc munkáltató több mint száz munkalehetőséggel várta az érdeklődőket a Vértes Agorájában TATABÁNYA Rehabilitációs állás­börzével zárult a „Megváltozott munkaképességű emberek re­habilitációjának és foglalkozta­tásának elősegítése” projekt teg­nap a Vértes Agorájában. Tizennyolc munkáltató több mint száz munkalehetőséggel várta kifejezetten a megválto­zott munkaképességű álláske­resők jelentkezését. Az országos Rehabilitációs Állásbörze-soro­zat célja az volt, hogy elősegít­sék a projekt keretében mun­katapasztalatot szerzett, moti­vált megváltozott munkaképes­ségű munkavállalók és a mun­káltatók gyors egymásra talá­lását. Az álláskeresőknek lehe­tőségük volt több munkaadó­nál és szervezetnél leadni a je­lentkezésüket különböző mun­kakörökre, amely nagymérték­ben növelheti elhelyezkedési esélyüket. Az állásbörzén körülbelül 140 ügyfél több mint 400 helyre tud­ta leadni önéletrajzát. A gyors visszajelzések alapján a tervek szerint csak nem 120 munka- vállalónak kívánnak állásaján­latot tenni a közeljövőben. Horváth Zoltánt megváltozott munkaképességűként foglal­koztatták a projekt keretében. Miután a bérköltség támogatá­sa lejárt, a munkáltatója nem tudta tovább alkalmazni. Teg­nap ő is több helyre jelentkezett, ám ahogy mondta, végzettségé­nek és szakmai tapasztalatának megfelelő pozíciót nem talált.- A legtöbb munkáltató gyár­ba keresett operátort, vagy köny- nyű fizikai munkát ajánlottak. Szinte mindenhova jelentkez­tem, mert régóta állást keresek, és már nem tudok tovább vár­ni a szakmai tapasztalatomnak megfelelő pozícióra - mondta a 47 éves férfi, akit epilepsziája miatt százalékoltak le. A könnyű gyári fizikai munka mellett konyhai kisegítőt, intéz­ményi takarítót, vagy részmun­kaidős adminisztrátort kerestek a legtöbb standnál, illetve mun­kaközvetítő cégek is jelen vol­tak, hogy felmérjék az álláske­resők igényeit. Zsíros K. HIRDETÉS Nogyszülöként fontos lesz az anyagi biztonság nyújtotta nyugalom. Ezért szeretnénk felhívni a figyelmet az előtakarékosság jelentőségére, hogy időben tudjon gondoskodni a jövőről. Ebben segít a Motiva nyugdíjbiztosítás, mely egy hosszú távú megtakarítás nyugdíj- előtakarékossági célra, most évi 130 000 forintos adójóváírási lehetőséggel, a törvényi feltételek szerint. Három különböző formában is elérhető - így Ön igényei szerint választhat. Hogy a nyugdíjas éveiben is azzal tudjon foglalkozni, ami igazán számít: az unokáival. 'tjáÉÉtföS Ön számít Megváltozott munkaképességű álláskeresők Projektzáró állásbörze NN Motivo nyugdljbiztosítós

Next

/
Oldalképek
Tartalom