24 óra, 2015. augusztus (26. évfolyam, 179-203. szám)

2015-08-01 / 179. szám

EGY PERCBEN A csokifüggő toxikológus SUDÁR Rendre Zacher Gábort faggat­ják az alkoholmérgezés, drogtúladago­lás, függőség témakörben. Pedig ő is függő: imádja a családját, munkamá­niás, pipázik, rabja a mogyorós csoko­ládénak (a híres osztrák cukrász, Franz Sacher leszármazottja), húsz éve meg­szállottan, télen-nyáron fut. ► 11 Idén már több lakás épül ITTHON Idén 39 százalékkal több lakás- építési engedélyt adtak ki az első fél évben, mint tavaly ugyanebben az idő­szakban - közölte a KSH legfrissebb beszámolójában. ► 7 Célkeresztben a vasút ITTHON A 2020-ig tartó uniós költség- vetési időszakban ezermilliárd forint jut a kötöttpályás közlekedés fejleszté­sére - mondta tegnap Fónagy lános, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium par­lamenti államtitkára a kormány hosz- szú távú terveiről szólva. ► 6 Karambolok a sztrádán Ml-ES Péntek délután hat jármű ütkö­zött össze az M 1-es autópályán Tatabá­nyánál a Budapest felé vezető oldalon, este pedig hét autó szaladt egymásba Bicske közelében, a 32. kilométerszel­vényben. A délutáni balesetben sen­kinek nem esett baja, az esti karam­bolnak könnyebb sérültjei voltak. A sérültek számáról lapzártánkig nem kaptunk tájékoztatást. Jó reggelt! K inek fordult már meg a fejé­ben, hogy csalnak a lottósorso­láskor? Vagy átfogalmazva, ki­nek nem jutott még eszébe? Fagyasz­tott, súlyozott vagy éppen elektromos töltéssel befújt csövek és golyók. A le­hetőségek tárháza korlátlan. A szerb televízióban nemrég óriási baki történt, ami továbbra sem hagy­ja nyugodni a szerencsejátékozók fan- ' táziáját. A sorsológép negyedikként a 27-est húzta, a képernyőn viszont 21- es jelent meg. Elnézhette a technikus, előfordul az ilyen. Miután az illetékes ráeszmélt a hibájára, gyorsan mel­léírta a 21-est is. A kínos eset azon­ban csak ezután következett, amikor is a néhány másodperccel később ki­húzott szám tényleg a 21-es volt. Egé­szen véletlenül... Zs. K. 9 771416 865064 15179 TATABÁNYA Csaknem 70 millió forintot fordít az önkormány- korszerűsítik a tetőszerkezetet, játszóteret alakítanak ki es nagyobb felújítás a Felsőgallai Széchenyi István Általános zat a városi intézmények felújítására, korszerűsítésére. Az átépítik néhány intézmény udvarát. A tanév kezdetére a Iskolában zajlik: itt csaknem 20 millió forintos beruházás­idén 14 iskolában és óvodában vizesblokkokat cserélnek, tervek szerint valamennyi beruházás befejeződik. A lég- bán teljesen megújul a tetőszerkezet. ► 2 Aki nem fizet, lépcsőzhet TATABÁNYA Egy társasház üze­meltetési, karbantartási, felújí­tási költségeit a lakástulajdono­soknak kell fizetniük, de min­den házban előfordul egy, vagy rosszabb esetben több lakó, aki óriási tartozást halmoz fel. Ez történt az egyik tatabányai tíz­emeletesben is, ahol a lakók het­ven százalékának gyűlt össze kisebb-nagyobb hátraléka a kö­zös költség nemfizetésének kö­vetkeztében. Az egyik lakónak például 1,3 millió forintos tarto­zása halmozódott fel, amikor az új közös képviselő idén január elsején átvette a társasház keze­lését a korábbi cégtől. Nem a kö­zös költség összesen 8,8 milliós tartozása volt azonban az egyet­len probléma: a házban borzasz­tó állapotok uralkodtak, min­denhol szemét és kosz, kitört ablakok fogadták az új képvise­lőt. Olyan is előfordult, hogy a liftben végezték el - valószínű­leg a hajléktalanok - az egész­ségügyi szükségleteiket. Lu­ca Jánosnét a lakók egyöntetű­en megszavazták, miután az ak­kori állapot tarthatatlan volt. El­ső és legfontosabb feladata a kö- zösköltség-fizetés hajlandóságá­nak rendbehozása, javítása volt, amire az új képviselőnek sike­rült egy nagyon észszerű megol­dást találnia: aki nem fizet, nem használhatja a liftet. ► 5 Luca Jánosné hatékony megoldást talált a tartozások rendezésére Visszaveszik a Küktől az iskolákat ESZTERGOM Szeptember elsejétől négy évig az önkormányzat mű­ködteti a város közoktatási in­tézményeit, vállalva az átvétellel járó többletköltségeket - döntött csütörtöki, zárt ülésén az eszter­gomi képviselő-testület. Roma- nek Etelka polgármester közöl­te: ha a város lemondott volna a feladatról az állam javára, ak­kor évente 174 millió forint hoz­zájárulást kellett volna fizetnie, az önkormányzati működtetés­sel pedig a költségek elérhetik a 350 millió forintot. A polgármes­ter hangsúlyozta, a szülők és a pedagógusok részéről is megfo­galmazódott az igény, hogy az oktatási intézmények közvet­lenül az önkormányzathoz tar­tozzanak. A működtetés átvéte­le négy általános iskolára, egy óvodára, a zeneiskolára, a kollé­giumra és egy általános iskolá­tól gimnáziumig tartó oktatási intézményre terjed ki. Esztergom közoktatási intéz­ményeit a város ellen indított adósságrendezés miatt 2012- től az állam vette át, 2013 ápri­lisától a Klebelsberg Intézmény­fenntartó Központhoz (Klik) ke­rültek. Idén január 15-én kerül­tek vissza önkormányzati tulaj­donba, de továbbra is a Klik mű­ködtette őket. Szemtanúkat keres a rendőrség TATA Egy hároméves kisfiú ful­ladt bele a tatai Öreg-tóba júli­us 23-án este háromnegyed 8 körül. A rendőrség az eset kö­rülményeinek tisztázása ér­dekében szemtanúk jelentke­zését várja. A Komárom-Esz- tergom Megyei Rendőr-fő­kapitányság kéri, hogy aki a fenti időpontban a helyszí­nen tartózkodott, látta az ese­tet vagy azzal kapcsolatban érdemi információval rendel­kezik, haladéktalanul hívja a 107-es vagy a 112-es segélyhí­vó telefonszámot vagy tegyen bejelentést a 34/517-777-es telefonszámon. Harminchárom év után folytatódhat a história Újra szól a régizene ESZTERGOM Harminchárom év­nyi szünet után, tegnap újjászü­letett a korábban Balassa Bá­lint Emléknapok, majd Eszter­gomi Históriások elnevezéssel szervezett régizenei fesztivál. Az Esztergomi Históriás Napo­kat Balassa Bálint költő Kis-Du­na partján látható emléktáblá­jánál Bánhidy László alpolgár­mester nyitotta meg. A koszo­rúzást követőéi) a vármúzeum nagytermében a Balassa Bálint emlékezete énekelt verseivel cí­mű műsor szellemiségét idéz­ték fel az előadók. Az eseménysorozat fővédnö­ke a Magyar Régizenei Társa­ság, védnöke dr. Fodor Pál tur- kológus, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, művészeti vezetője Kobzos Kis Tamás Kos­suth- és Liszt-díjas művészeti vezető, főszervezője Pécsi L. Dá­niel jelképművész. Az Esztergomi Históriás Na­pok ma délelőtti folytatásában vásári muzsikusok, zeneisko­lások és óvódások hangverse­nyére várják az érdeklődőket a Szent Erzsébet Középiskola, Óvo­da és Általános Iskola teraszán. Délután az Özicseli Hadzsi Ibra- him-dzsámiban Esztergom a tö­rök háborúk idején címmel dr. Horváth István címzetes múze­umigazgató tart előadást. A vár­múzeumban és a várkápolná­ban történelmi sétát lehet tenni dr. Prokopp Mária művészettör­ténész és Koditek Pál idegenfor­galmi referens kalauzolásával. SZERKESZTŐSÉG; E-mail: szerk.kom@mediaworks.hu OLVASÓSZOLGÁLAT 9-16 óráig - a vonal végén: Wagner Zsanett 34/514-041 TERJESZTÉS 8-16 óráig - kézbesítéssel kapcsolatos problémák esetén 40/510-510 HIRDETÉS hétfőtől csütörtökig 8-16 óráig, pénteken 8-15 óráig- ha hirdetni kíván lapunkban, ezt a számot hívja 34/514-020 ma holnap Boldog névnapot 28 29 jul „“'íff “mmu Boglárka A hűvös reggelt követően sok napsütésre, csapa- l|j' gS Nimród dékmentes időre van kilátás. Legfeljebb kevés fá- g nevű 0|vasóinknak! tyolfelho jelenhet meg az egen. ► 12- KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI jjJ 2015. AUGUSZTUS 1., SZOMBAT. XXVI. ÉVFOLYAM, 179. SZÁM. MAI LAPSZÁMUNKBAN ára^ft. előfízetve: 126 ft II O J 11 Ü* L_TALÁL! J BBjL VaWíAi mmrnm-------------------- ----------------- ■ ww w.kemma.hu pggi % ffirrcTBriiijiw^ci

Next

/
Oldalképek
Tartalom