24 óra, 2015. június (26. évfolyam, 126-151. szám)

2015-06-01 / 126. szám

2 MEGYEI KÖRKÉP 2015. JÚNIUS 1., HÉTFŐ Dr. Márkus Mihály 40 éve kezdte tatai szolgálatát Az egyház megújítója Huszár Pál, a Magyarországi Református Egyház zsinatának világi elnöke nem csak Márkus Mihály, de felesége több évtizedes munkáját is méltatta HÍREK Megint értünk „morgatnak” MEGYEI információ Ma tartják a monitoring- és lakosságriasz­tó rendszer újabb próbáját. A Nyergesújfalun, Dorogon, Esz- tergom-kertvárosban, Dunaal- máson és Almásfüzitőn meg­szólaló szirénákat csökkentett üzemű, „morgató próba’’ kere­tében tesztelik. A lakosságnak nincs tennivalója. Muzsikáltak, daloltak, szavaltak SZÁKSZEND Gyermekfesztivált tartottak a faluházban, az isko­la legjobbjai léptek színpadra. A hangszeres előadások mellett versek, dalok, szóló és csopor­tos számok követték egymást. A szülői közösség a közelgő peda­gógusnap alkalmából köszöntöt­te az iskola pedagógusait. így ír Grecsó Krisztián OROSZLÁNYA művelődési köz­pontban a könyvtári így írnak Ők.... című sorozat következő vendége Grecsó Krisztián Jó­zsef Attila díjas író, költő lesz. A kedden 18 órakor kezdődő programra a belépés díjtalan. Kezdődik a lomtalanítás TATABÁNYA Ma kezdődik, és hol­napig tart a lomtalanítás a kert­városi családi házas övezetben, illetve a kertvárosi lakótelep, va­lamint a Panoráma lakópark környékén. A munkát a Vértes Vidéke Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. végzi. A szolgálta­tó cég azt kéri, hogy a lomokat mindenki tegye ki reggel hatig. Könyvtáros tett esküt SZÁKSZEND Eskütétellel vette kez­detét a képviselő-testület leg­utóbbi ülése. Az önkormány­zat helyi értéktár bizottságának megalakulása alkalmából a szo­ciális-, kulturális- és sport bizott­ság külső tagjává választották Takács Gyöngyi könyvtárost. Akit szeret az isten, azt szere­tik az emberek is. Az ilyen sze­rencsések egyike dr. Márkus Mihály református püspök-lel­kész, akit vasárnap ünnepi is­tentisztelet keretében köszön­töttek Tatán abból az alkalom­ból, hogy 40 éve kezdte meg itt a szolgálatát. Palásti Péter peter.palasti@mediaworks.hu MEGHATÓ, de még inkább lélek­emelő szertartás helyszíne volt a Kocsi utcai református temp­lom, melynek padsorait zsúfolá­sig megtöltötték az egyházköz­ség tagjai és meghívott vendé­geik. Valamennyiüket dr. Szabó Előd jelenlegi lelkész köszöntöt­te, majd Steinbach József, a Du­nántúli Református Egyhákerü- let püspöke, és ünnepelt előde elindult az Úr asztala felé. Ek­kor igazi meglepetésként gitár- és dobkísérette! vonult középre három irányból dr. Márkus Mi­hály hat gyermeke, házastársa­ik és 16 unokája, akik a szempá­rokat könnycseppekkel is meg- telítően adták elő az „Áldjon meg tégedet az Úr” kezdetű ke­resztyén éneket. Ezt követően Köntös Lász­ló, az egyházkerület főjegyző­je az Istennek való hálaadásról szólt, majd a püspök úr mon­dott beszédet a szószékről. Ste­inbach József először arra utalt, hogy nem a csüggedés, hanem a jóság, az erő és a szeretet lel­két adta nekünk a Mindenható, amiről a Szentháromság vasár­napján különösen nem szabad megfeledkezni. Isten ugyan­is arra méltat bennünket, hívő­ket, hogy az ő követői legyünk. Ahogy dr. Márkus Mihály is az volt mindig. Nem csak 40 éve kezdődött tatai szolgálata alatt, hanem már előtte Pápán, azt megelőzően pedig a Zala megyei Szentgyörgyvölgyön is. Olyan figyelemre méltó személyiség­ként, aki megkapta az erő lelkét is, és mindig tudta, hogy mikor kell cselekedni, s mikor kivár­ni a megfelelő pillanatot. Úgy fo­galmazott, hogy egész életében nagy áldozatot vállalt a feleségé­vel együtt, és további boldog éle­tet kívánt mindkettőjüknek. Hasonlóként cselekedett Máté László, az egyházmegye espere­se, aki arról is szólt, hogy meg­változott az egyház, és ebben dr. Márkus Mihálynak jelentős sze­repe volt, hiszen az ő nevéhez fűződik a református gimnázi­um létrehozása Tatán, a temp­lom külső-belső felújítása, és több közösség alapítása szintén. Aztán mosolyt csalva az arcok­ra, elhangzott ez a két mondata is: „Nagyjából egyidőben kezd­tünk. Te a lelkészi szolgálatot, én az óvodát.” Néhányan nevet­tek még, amikor a kórus tagjai megkezdték gyönyörű koncert­jüket, melynek betétszámaként Márkus püspök szintén lelkész- szé avatott Dániel fia szavalt el egy alkalomhoz illő verset, még­hozzá lebilincselően. A későbbiekben Huszár Pál, az egyház zsinatának világi el­nöke mondott először köszöntőt, aki nem csak a férj, de felesége több évtizedes munkáját is mél­tatta. A Kenderke Művészeti Is­kola tanárainak és diákjainak műsorát követően még sokan fe­jezték ki jókívánságaikat, majd az ünnepi istentisztelet a Him­nusz eléneklésével zárult. Koszorúztak Balassa Bálint szobránál ESZTERGOM Koszorúzással egy­bekötött ünnepséget tartottak szombaton Esztergomban, Ba­lassa Bálint szobránál. A költő halálának 385. évfordulójára - egyben a harminchat évvel ez­előtti, hagyományteremtő szán­dékkal életre hívott rendez­vényre - emlékezőket Meszes Balázs és Pécsi L. Dániel kö­szöntötte, majd dr. Prokopp Má­ria, a Balassa Bálint Társaság elnöke vette számba a magyar irodalom első klasszikusának életét, harcait, munkásságát. - A példája mindannyiunk, a vá­ros egésze számára követendő. Megmutatja, hogy mindig, min­denkorbüszkének kell lennünk arra, hogy magyarok, hogy esz­tergomiak vagyunk - hangzott a méltatás. A helyszínen kiderült: a tisz­teletadás a július 31-e és au­gusztus 2-a között jelentke­ző Esztergomi Históriás Napok előrendezvénye volt, amit saj­tótájékoztató és emlékhang­verseny követett. Ezek aktív ré­szesei voltak: Kobzos Kiss Ta­más és Kuncz László énekmon­dók, Szabó István lant- és Szabó András előadóművész. A július végi, augusztus eleji időszakban Balassa Bálint meg­sebesülésének helyszínén, a ví­zivárosi Mattyasovszky-kert- ben emlékeznek a hazai rene­szánsz egyik legjelentősebb képviselőjére. Ezt követően a Vármúzeum nagytermében elő­adások várják majd az érdeklő­dőket. Barlangi Balassa szobránál ünnepeltek Sok-sok ajándék után sok köszönet Az ajándékok átvételét követő­en dr. Márkus Mihály elsőként Istenének mondott köszöne­tét. hogy az ereje feletti felada­tokhoz is erőt adott neki, hűnek ítélte öt, és szolgálatára rendel­te. Köszönte áldott emlékű szü­leinek az otthont, a nevelést, a kemény körülmények között is élő, és éltető szeretetet, test­véreinek pedig a térbeli távol­ságok ellenére is hatékony lel­ki közösséget. Ezt követően szó szerint így fogalmazott: .Köszö­nöm. az időközben létszámban és életkorban is megnőtt csalá­dom minden segítségét. Köszö­nöm hitvesemnek a 6+49 esz­tendőt. Köszönöm lányaimnak és fiaimnak, hogy becsülettel vi­selték a lelkészgyerekek sorsá­ból fakadó hátratételeiket. s a püspökgyerekeknek kijáró foko­zott terhelést is összeroppanás nélkül tudták hordozni. És kö­szönöm unokáimnak amit már, és még tőlük tanulhattam, ta­nulhatok.” Megköszönte a tatai eklézsiának, hogy befogadták, s együtt épülhettek egymás hite által. A város lakóinak azt, hogy szép példáját mutathatták a fe- lekezetközi együttműködésnek. Beszédét azzal zárta, hogy egy tisztségből el lehet menni nyug­díjba, de Isten szolgálatból soha. Legvégül Pál apostolt kívánsá­gát idézte: .Erősödjetek meg az Úrban és az az Ő hatalmas ere­jében!" Túrával őrizték a „kisvasutas” hagyományt Emléktáblát avattak Visszakövetelik 700 milliójukat a Duna-partiak Ünnepeltek Füzitőn SZÁRLIGET Május végén, 115 évvel ezelőtt kapta meg az engedélyt két vármegye és három község - Felsőgalla, Szár és Bicske - elöljárója lóvontatású kisvasút építésére. A Vértes és a Gerecse több te­lepülését, pusztáját is érintő kis­vasút ezen szakasza 1947-ig mű­ködhetett: jelentőségét mutatja, hogy a korabeli térképeken is kiemelten szerepelt. Az évfordulón emléktáblát avatott a szárligeti vasútállomá­son a kezdeményező, dr. Csáky Csaba, a Szárligeti Civil Társa­ság elnöke és Gulyásné Tölcsér Mária önkormányzati képviselő, verset mondott Luterán Fanni. A Nagyegyházi Baráti Kör kis csa­Dr. Csáky Csaba a táblánál pattal képviselte magát: az otta­ni iskolai emléktábla megkoszo­rúzása után Nagy László lelkész és Kiss Béláné tanárnő vezeté­sével átgyalogoltak Szárligetre, majd a helyi erőkkel, budapesti, erdélyi és kárpátaljai barátokkal kibővülve Tornyópusztara men­tek a kisvasút egykori nyomvo­nala mentén. A célnál a Zeke Zol­tán vezette Bicskei Huszárzene­kar műsorára szórakoztak a tú­rázók és a gyereknapi vidámság­ra érkezők. A rendezvény védnö­ke, Marx Ernő tarjáni polgármes­ter elmondta: a kis település be­járatánál emléktáblát helyeznek majd el, hogy ne feledjük: vala­ha itt volt az erdei kisvasút egyik végállomása. V. T. ALMÁSFÜZITŐ Bekéné Magyar Me­linda, a művelődési ház igaz­gatója és dr. Szeidl Bernadett jegyző vehette át a polgármes­teri dicséretről szóló oklevelet szombaton a XXIII. Füzitői Na­pok megnyitóján azt követően, hogy a község vezetője szere­tettel köszöntötte a megjelente­ket, köztük a Domin István pol­gármester vezette izsai delegá­ció tagjait. Bár szórakozni jöttek össze, Karánsebesy Lukács őszintén elmondta, hogy milyen nehézsé­geik támadtak a Budapest Bró­kerház “bedőlése” után, és azt is, hogy mit tettek eddig meg­takarított 700 milliójuk vissza­szerzése érdekében. A polgár­Az óvodások tánca mester kijelentette: hisz abban, hogy ha a felelőtlenül gazdálko­dó önkormányzatok adósságai­nak átvállalására 1370 milliárd forintot fordított a kormány, ak­kor a jelentős megtakarításokat felhalmozókat, így őket is segí­teni fogja. A Füzitői Napokon sokan jól érezték magukat, mert változa­tos programokat állítottak ösz- sze a szervezők. Az óvodások és az iskolások műsorai után nagy sikert aratott Szűcs József, aki most musical slágereket adott elő, míg a Zsebsün együttes gyerekdalokat, az izsaiak pedig egy táncos lakodalmast, több zenekar pedig a talpalávalót húzta. P. P.

Next

/
Oldalképek
Tartalom