24 óra, 2015. március (26. évfolyam, 51-76. szám)

2015-03-13 / 61. szám

4 MEGYEI TÜKÖR '' mímmmmrni ■ ■ 2015. MÁRCIUS 13., PÉNTEK Szákszenden újfent hódoltak a borkultúra hagyománya előtt A pasztellfestő alkotásai kiállítás Elekné Pócs Edit képei díszítik a Népház úti könyvtár falait szákszend A régebbi időkben komoly hagyománya volt a köz­ségben az évenkénti borverse­nyeknek, majd megszakadt a sorozat. Tizenöt évvel ezelőtt elevenítette fel a szokást Hart- mann Imre alpolgármester és azóta minden év elején össze­gyűlnek a szőlősgazdák. Komoly mennyiségű, azaz negyvenhárom bor, köztük 28 fehér szállt ringbe az elismeré­sekért pénteken koraeste a tele­pülés faluházában. Hartmann Imre köszöntötte elsőként a megjelenteket, köz­tük László Kálmán polgármes­tert, majd üdvözölte a zsűriben helyet foglaló Katona Ferencet, a Balatonboglári szőlészet borá­szát, a falu szülöttét, Boros Zol­tánt a Hilltop borászát, Vörös Sándor borászt és a zsűri elnö­két, Kiss Bertalant, aki tájékoz­tatójában elmondta: a szín és a tisztaság 2-2, az illat 4, az íz és a zamat maximum 12 pontot ért, de a szokásokhoz híven, sú­lyozottan vették figyelembe a helyi szőlőből készült borokat. ■ Negyvenhárom bor, köztük huszonnyolc fehér szállt ringbe az elismerésekért A rövid bevezetőt követően elkezdődött az italok minősí­tése, melyeket a zsűri mellett a közel félszáz jelenlévő is ér­tékelt. Katona Ferenc a záróérté­kelés során kiemelte: az eltelt másfél évtized során folyamato­san emelkedett a verseny szín­vonala, folyamatosan javul a kezelési technika és a minő­ség. Az eredményhirdetésen Takács György (2), László Kál­mán, Akóts István, Nagy Gyu­la (2), Lantai Gergely, Sípos Mi­hály és Schaffhauzer József arany minősítést, míg hatan ezüst, tizenöten bronz oklevelet vehettek át. Ezzel azonban még nem volt vége a rendezvénynek, hiszen az ízletes vacsora, az adomázás és a közös dalolás még jó ideig a faluházban tartotta a résztve­vőket. ■ KÉM MA Hírek percről percre www.kemma.hu Az intézmény falait - egy hónapig - pasztellképek díszítik, itt nyílt ugyanis Elekné Pócs Edit alkotásaiból kiállítás A kötetek mellett a kultúra kedvelői töltötték meg a megyei és városi bibliotéka Népház úti fiókkönyvtárát. Az intézmény falait - egy hónapig - pasztell­képek díszítik, itt nyílt ugyan­is Elekné Pócs Edit alkotásai­ból kiállítása. A rendezvény­re pedig, Gerencsér Patrik és Czitrovszky Fanni gitár, illetve tangóharmonika játékának kö­szönhetően a muzsika is „belo­pakodott”. A két fiatal, a Tata­bányai Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola növendéke. Velük, az ő zenei aláfestésük­kel lett teljes a kép... A megnyitón dr. Voit Pál, a megyei és városi könyvtár ve­zetője azt emelte ki, hogy min­den kulturális intézménynek feladata, sőt kötelessége teret adni az ilyen rendezvények­nek, bemutatóknak. A kiállítá­son több ismert alkotó is meg­jelent, köztük Papp Albert és Rochlitz György festőművé­szek. „Editke” munkáinak mélta­tására, az alkalmazott tech­nika ismertetésére Rochlitz György vállalkozott. Az ismert művész mindjárt egy anomália feloldásával kezdte értékelését, miszerint a pasztell a grafika kategóriába tartozik, bár az a finomság, érzékenység, ahogy a kiállító dolgozik „megenge­di” akár a pasztellfestő kifeje­zés használatát is. Mivel a pasztell esetében a színek - gyakorlatilag - a fel­színen kikeverhetők, „csak” finom kézre és durva papírra van szükség. Rochlitz György egy csendes alkotó beszédes műveiről szólt. Kiemelte, hogy különleges ha­tásúak „Editke” virágábrázolá­sai, tájképei és portréi. A festő szinte mindet kipró­bált már, és a harmadik kiál­lításán is jól érzékelhető a Bá­nyász Képzőművészeti Körben felszívott tudás. A selyemké­pektől, a ceruzarajzokig szé­les Elekné Pócs Edit repertoár­ja, aki számtalan új képpel lep­te meg az érdeklődőket, a mű­vészetét kedvelőket. ■ Petrik J. Róluk szól, nekik szólt a vers, a dal tatai dandár Vidám hangulatú, kissé rendhagyó nőnapi műsor a laktanyában „Az őrült nő monológja egy őrült nő szájából" - hangzott el a felkonferálás a tatai lövész- dandárnál megrendezett nő­napi műsor elején. Hogy vajon ki az őrült, a mű előadója, Len­gyel Andrea zászlós vagy Szik- szay Zsuzsanna vidám prózá­jának valódi főszereplője, azt a másik nem jeles képviselői so­sem fogják megtudni, hiszen a női lélek és gondolkodásmód a férfiak számára egy örök rej­tély marad. A hölgyek képe­sek gyengének és gyengéd­nek lenni, ugyanakkor, ha kell, szembeszállnak az élet legna­gyobb kihívásaival is. Jelle­mükkel, egyéniségükkel válto­zatos színt visznek minden fér­A tatai lövészdandárnál megrendezett nőnapon vidám volt a hangulat fiú mindennapjai, hiszen életet adnak, és akár, sorsokat fordí­tanak. A laktanya hölgykoszorújá­ban Horváth Gábor dandártá­bornok, az alakulat parancsno­ka mondott köszöntőt. A rend­hagyó gondolat ébresztő, amely hol pikáns, hol könnyed tarta­lommal volt fűszerezett, elő­csalta a lányok, asszonyok ar­cára is a mosolyt. A parancs­nok szavai ugyanis hűen tük­rözte azokat az érzelmeket, vi­szonyokat, amelyeket életünk során átélünk: A szerelem, a fél­tékenység, a megbocsátás és el­fogadás. A műsorban helyet ka­pott a Tatai Dandárzenekar vi­dám összeállítása. ■ P.J. HÍRSÁV Március 15-ei megemlékezések dörög A Petőfi téren tiszte­legnek pénteken 10 órától az 1848-49-es forradalom és szabadságharc hősei előtt. A Gór Nagy Mária Színitanoda növendékei a Tekints reánk - tekints szabadság... című dramatikus játékot mutatják be a koszorúzás előtt. Szónok ezúttal sem lesz. pilismarót Az ünnepség pénteken 16.30-kor kezdő­dik a Bozóky Mihály Általá­nos Iskolában, ahol a hete­dik osztályosok mutatnak be műsort. Ezt követően fáklyás felvonulással és koszorúzás­sal tisztelegnek a helyiek az áldozatok emléke előtt. tata Az önkormányzat és a Tatai Városkapu Zrt. szervez­te program pénteken 15 óra­kor kezdődik a Vaszary is­kola tornatermében. Ünne­pi beszédet mond Michl Jó­zsef polgármester, majd nyol­cadikos diákok mutatnak be műsort. szákszend A faluházban pénteken 17 órától az Öveges József Általános Iskola diák­jai irodalmi műsorral emlé­keznek a dicső elődökről. Esztergom A volt megyehá­za dísztermében vasárnap 10 órakor kezdődő ünnepsé­gen adják át a Pro Űrbe Esz­tergom díjakat és az Eszter­gom Díszpolgára címet. A to­vábbiakban a városháza előt­ti zászlóknál, majd a honvéd­temetőben emlékeznek. császár A közösségi házban vasárnap 14.30-kor kezdődik az ünnepség, Beke Gyöngyi polgármester idézi fel a 167 évvel ezelőtti eseményeket. A műsorban helyi iskolások csoportja és a nagyigmán- di Árgyélus Néptáncegyüt­tes lép fel. Naszály A művelődési ház­ban vasárnap 16.30 Sümegh István alpolgármester mond ünnepi beszédet, majd a ko­máromi Fülke Zenekar ad zenés-verses műsort. pilscsév A községben pén­teken 16.00 órakor a műve­lődési házban emlékeznek, majd a hősi emlékműnél gyújtanak gyertyát. Firkáltak, törtek, zúztak, romboltak a Turuli Parkerdőben vandálok Az erdőgazdaság a rendőrséggel együtt ellenőrzi a leglátogatottabb pihenőhelyeket A Vértesi Erdő Zrt. Tatabányai Erdészete a Turuli Parkerdő te­rületén, Tatabánya várossal kö­zösen gondolkodva közjóléti be­rendezéseket helyezett el még 2013 nyarán. A fából készült építmények - hat tűzrakóhely, két esőbeál­ló és több kisebb létesítmény - tájba illeszkedő megjelenésük­kel, praktikusságukkal hamar kedveltté váltak. Talán két hónap sem telt el, ami­kor ismeretlenek firkálásokkal megkezdték az esztétikai ron­gálást, majd az idei télen a „ke­mény mag” nekilátott az oldal­borítások letépésének, szétrú- gásának. A korábban kirakott eligazító és figyelmeztető táblá­kat is tönkretették a torz gon­dolkodású emberek. Az épített tűzrakóhelyek mellett kialakí­tott, védelem nélküli tábortűz­helyek a felelőtlen gondolkodás mementói. Sajnos az esetek nem példa nélküliek országunkban, de minden újabb hasonló hír el­szomorítja az embert, hiszen immár az iskolákban, és egyre több családban nevelik a gyere­keket - más közösségekben a felnőtteket - arra, hogy miért is kell megbecsülnünk értéke­inket, legyen az építmény vagy maga a természet. A Vértesi Erdő Zrt. nem szél­malomharcot akar vívni. Eltö­kélt szándéka a továbbiakban Az idei télen a „kemény mag" nekilátott az esőbeállók oldalborításai letépésének, szétrúgásának. is - a várossal és a hatóságok­kal közösen -, hogy természeti környezetünket a jóérzésű em­berek számára élhetővé tegye. A javítások elvégzése mellett a megelőzés érdekében az er­dőgazdaság készen áll megten­ni a megfelelő lépéseket. A me­gyei rendőr-főkapitánysággal folytatott együttműködés kere­tében rendszeresen ellenőrizni fogja a leglátogatottabb pihenő­helyeket. Ha a természet- és va- gyonrombolás tovább folytató­dik, térfigyelő kamerák kihe­lyezését is mérlegelik. A jóér­zésű természetszerető látogató­kat pedig arra kérik, hogy pél­damutató magatartásukkal se­gítsék munkájukat. ■

Next

/
Oldalképek
Tartalom