24 óra, 2015. március (26. évfolyam, 51-76. szám)

2015-03-13 / 61. szám

2015. MÁRCIUS 13., PENTEK CSAK FIATALOKNAK 5 Az Akadémia adott királyt kampány lói szerkesztett történettel, programokkal készültek A Bárdosban sokéves hagyomány a királyválasztás. Az osztályok mókás kampányokkal harcolnak a voksokért MAHASZ TOP 10 A tatabányai Bárdos László Gimnáziumban már 1988 óta hagyomány, hogy az utol­só előtt évfolyam osztályai „királyt választanak”. Az idén is négy osztály készült a nagy megmérettetésre: a kampány négy napon át tartott, amelyben az osztály- közösségek szépen felépített produkciót állítottak össze, majd az utolsó napon bemu­tatták az egész iskolának. Veizer Tamás Medve Andrásné Papp Valéria, a diákönkormányzatot segítő tanárnő elmondta: a versengő osztályok névválasztása is ta­láló volt: az „A” osztály Akadé­mia, a bések Békasztnizva né­ven kampányoltak, a cések a celeb szóval játszottak, a dé- sek pedig a paráDÉ nevet vá­lasztották. A héten valameny- nyi csoport különböző progra­mokkal, játékokkal, az isko­lai rádió- és tévéműsorokkal igyekezett felkelteni a többi­ek érdeklődését. Magi Mária osztályfőnök (11. A) szerint az idei kampányban az újság mellett talán még korábbiak­nál is jobban kihasználták a gyerekek az internetes lehető­ségeket: a facebook-oldalakon és a youtube-on már a felké­szülés időszakában filmeket, információkat tettek közzé. A diákok lelkesek, ötletesek vol­tak, hiszen a „tét” nagy volt: az az osztály, amelyiké a „ki­rályság” lett, megkapják az is­kola kulcsát, egy évig lehet­nek az iskolai programok gaz­dái, ők szervezhetik meg az őszi tökmag-bulit. Magi Mária szerint a kam­pány egyik legfontosabb „ho- zadéka”, hogy az osztályt kö­zösségé formálja át a hosszú időn át tartó készülődés, ötle­telés, az, hogy olyan gyerekek is ki mertek állni a társaik elé, akik korábban nem szeretettek szerepelni. A 11. A osztály pél­dául a szuperhősökre (és ellen­feleikre) hegyezte ki a történe­tet. A „gonoszak” elrabolták az osztályfőnököt, de a hősök sok kaland után kiszabadították. A produkció nagy sikert aratott a gimnázium diákjai körében, és - bár a többi osztály műsora is igen meggyőző volt -, a szu­perhősök kapták meg a király­ság kulcsát. Pleier Tamás igazgató sze­rint a gimnázium életében azért is fontosak az ilyen közös­ségi rendezvények, mert életre szóló élményt szereznek a diá­kok, megváltozik a tanárok és a diákok kapcsolata, és az osz­tályok olyan közös munkában vehetnek részt, aminek elő­nyeit később is élvezhetik. Az, hogy kampányban mindenki nyert, taián üres közhely len­ne, ha nem a diákok fogalmaz­nák meg a lényeget: egy ilyen mindenkit megérintő akció, a közös élmények után már semmi sem lesz ugyanolyan, mint korábban. És ez az igazi királyság. 1. MARK R0NS0N teát. BRÚNÓ MARS: Uptown Fűnk 2. THEAVENÉR: _ _________________Fade Out Lines 3. ALESSOfeat.TOVELO: Heroes (We Could Be) 4. DÁVID GUETTAfeat. EMELI SANDÉ: _____________What I Did Fór Lőve 5. MAR00N 5:_________________ _______________________Sugár 6. MEGHAN TRAINOR:____________ __________________Lips Are Movin 7. HALOTT PÉNZ:_______________ _______ Valami van a levegőben •_______________Apuveddmeg 9. TAKÁCS NIKOLAS: _ ______________________Telihold 10 , SAM SMITH: Like I Can tartalmas, élményekkel, ta­pasztalatokkal teli hétvégét töl­tött Szekszárdon a Kenderke Művészeti Iskola Berzenye cso­portja. A gyerekek a II. Tóth Fe­renc Gyermektánc Koreográfia Versenyen mutatták be Vásári mulatságok című, gömöri tán­cokból összeállított koreográfi­ájukat, amelyet a csoportot két táncpedagógusa, Jakab András és Kánya Réka állította össze. A verseny második része Szolno­kon lesz, a mezőny 14 legjobbja Brúnó Mars Mark Ronsonnal tarol jut majd be az április 11-i döntő­be. A Kenderke ifjú, általános is­kola felső tagozatos növendéke­inek szombati napját a tánc töl­tötte ki, de vasárnap jutott idő sétálni, körülnézni és persze művelődni is. A sióagárdi hímzésmúzeum­ban Vargáné Kovács Veronika hagyományőrző (és nem utol­só sorban a település díszpolgá­ra) mesélt a gyerekeknek a sió- gaárdi hagyományokról, visele- tekről, hímzésekről. Szekszárdon táncolt a tatai Berzenye Hétpróba megyei iskolák diákjaival tánckultúra A mozgással fejlesztik a szemléletüket - nyitóprogram a Mórában A KLIK kiemelt projektjében va­lósul meg (Pest kivételével) az or­szág megyéiben a „hétpróbák” elnevezésű, az iskolai egészség- megőrzés területét érintő fejlesz­tő és kompetencia program. A rendezvénysorozat szeptember 30-áig tart, és 288 általános is­kolát érint. Megyénkben 16 isko­la diákjaival közreműködésével a tatabányai Móra Ferenc Álta­lános Iskolában vezényelték le a „hétpróbák” első állomását, ame­lyen a táncé volt a főszerep. A megnyitón Bereznai Csa­ba alpolgármester azt emelte ki, hogy programsorozat nyitóren­Az ötödikesek különböző néptáncokkal ismerkedtek meg dezvényén, a Bartók Béla Pró­bán a táncé volt a főszerep. A sport és kommunikáció sok ele­mét összefogó mozgás, a tánc ré­vén olyan készségeket sajátíta­nak el a gyerekek játékos for­mában, amelyek más módon aligha tanulhatók meg. Ilyen az egymásra figyelés technikája, az összehangolt, az egymást se­gítő mozdulatok a kommuniká­ció részét alkotják. A 16 megye iskola diákjai itt most a néptánc­tól a cigányzenéig, a görög motí­vumoktól a hip-hop és rap stílu­sig sokféle műfajban próbálhat­ták ki magukat. ■ V. T. A hímzésmúzeumban a sióagárdiak múltját is megismerhették Visszatért Grazba a tatabányai Agregator zenekar vendégek A Ball des Steirischen Schwermetalls fesztiválon léptek fel. Bakelitlemezen jelennek meg első dalaik újra A hét végén adta idei első kon­certjét Graz-ban az Agregator, ahol a tatabányai közönség szá­mára tavaly óta ismerős Rest in Fear zenekar vendégeként ját­szottak az Explosiv klubban az idei Ball des Steirischen Schwer­metalls Fesztiválon. Ez a 2. grazi vendégjáték a zenekar történeté­ben, először pont egy éve adtak koncertet a helyiek számára kul­tikus, már több mint 25 éve mű­ködő Club Q-ban. A fesztivál nagy sikert aratott - egy ott ké­szült videó már elérhető a zene­kar YouTube csatornáján. A Rest in Fear-t legközelebb október­ben jön Tatabányára.- Idén is jubileumi évet ün­nepiünk, 15 éve jelent meg a leg­első, Puszta lét című lemezünk- akkor még kazettán. A 2006- os Szürkület album melléklete­ként ugyan megélt egy CD-s új­rakiadást, de mára már az is be- szerezhetetlen. Szeretnénk méltó emléket állítani legelső dalaink­nak, ezért az eredeti felvételeket leporoltuk, Katona Balázs hang­mérnök újrakeverése és Gresic- ki Tamás (Leander, Tátrai Tibor, Oláh Ibolya) masterelése után egy igazán jól megszólaló for­mában tesszük ismét elérhetővé- árulták el a tagok. Az album a május 22-i tatabányai koncerttel egy időben jelenik meg bakelit le­mezen, de elérhető lesz a www. agregator.hu-n és egyéb online zenei felületeken. ■ Jól sikerült a grazi vendégszereplés. Az Agregator megmutatta az osztrák fesztiválon, milyen is a tatabányai metál. (Fotó: Günter Flöck) i

Next

/
Oldalképek
Tartalom