24 óra, 2015. március (26. évfolyam, 51-76. szám)

2015-03-02 / 51. szám

EGY PERCBEN Késve is lehet a Hétfőn hidegfront érkezik: ország­szerte megnövek­szik a felhőzet, többfelé várható eső, intenzívebb zápor is előfor- dukhat. A hőmér­sékelt 8 fok lesz. Clint Eastwood ifjú barátnője Szép teljesítmény a84éves„cowboy- tól”, hogy 40 év­vel fiatalabb nőbe szerelmes. Együtt voltak az Oscaron. ► 10. OLDAL számlát fizetni Méltányos eljá­rást ígérnek a szolgáltatók a Bu- da-Cash miatt ne­héz helyzetbe ke­rül lakosságnak. ► 8. OLDAL SZERKESZTŐ: * 34/514-013 TERJESZTÉS: ________9 40/510-510 HI RDETÉS: _______9 34/514-020 E­MAIL: 8zerk.kom@mediawork8.hu PILLANATFELVÉTEL Szemfüles szomszédok bűnmegelőzés Nemzeti stratégia alapján megyei koncepció készült Dr. Csáky Csaba főszervező, a szárligeti kezdeményezés mozgatója a község határában kihelyezett táblánál, ami elijeszti a betörőket Konferencián ismertették szűkebb hazánk bizton­ságáért bűnmegelőzési projekt fontosabb elemeit a rendőrségen. Veizer Tamás Két éve fogadták el a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégiát. A szakmai anyag a célokat ille­tően nemcsak a bűnözés visz- szaszorítását kívánja elérni a megelőzés révén, hanem meg­fogalmazza az áldozattá és a bűnelkövetővé válás, vala­mint az ismételt bűnelköve­tés elkerülésének módjait is. A koncepció gyakorlati lépé­seinek ismertetése volt a cél­ja a Komárom-Esztergom Me­gyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Igazgatóság bűnmeg­előzési alosztály szakmai kon­ferenciájának - hangsúlyozta korábban szárliget telepü­lésen évente átlagosan húsz betörést szenvedtek el az ott- élők, a lakók összefogása és az új körzeti megbízott rendőr­rel kialakított együttműködés révén tavaly már egyetlen be­törést sem jeleztek. bevezetőjében Csonkáné Hu­szár Anita alosztályvezető. A tanácskozáson résztvevőit - a rendőrség szakembereit, a tér­ség polgármestereit és megyei intézmények, civil szervezetek mindez az egymást figyelő szomszédoknak köszönhető. A szárligeti tapasztalatok alapján Tatabánya-Kertváros­ban és Kecskéden is megkezd­ték a figyelőszolgálat szervezé­sét. Bíznak benne, hogy náluk is beválik a modell. te Farkas Gábor ezredes, rend­őrségi főtanácsos főkapitány. A megye biztonságáért bűn- megelőzési projekt nyitókon­ferenciáján elsőként Grat- zer-Sövényházy Edit, a Nem­zeti Bűnmegelőzési Straté­gia végrehajtásáért felelős mi­niszteri biztosi titkárság osz­tályvezetője vázolta fel a nem­zeti koncepció részleteit, majd a jelenlévőket tájékoztatták a megyei projekt elemeiről. Szó esett az áldozatsegítés és az együttműködés a bűn- megelőzési projektekben té­máról, balesetmegelőzés le­hetőségeiről a gyermekek és idősek körében. ► 3. oldal vezető képviselőit - köszöntöt­Tavaly egyetlen betörés sem volt Szárligeten Őrizetbe vették a dorogi OTP-nél történt lövöldözés gyanúsítottját DOROG Noha a rendőrök ko­rábban azt mondták, biztos, hogy nem éles lőfegyverrel tettek kárt a dorogi OTP-fi- ók ajtajában, az azóta elka­pott, és a bűncselekménnyel gyanúsított SZ. Imre ellen lő­fegyverrel vagy lőszerrel va­ló visszaélés bűntette, rongá­lás bűntette és vétsége miatt nyomoznak. A férfit a rend­őrség őrizetbe is vette. Sz. Imrének nem volt en­gedélye a fegyverekre, ame­lyeket otthonában rejtege­tett és használt. A rendőrség gyanúja szerint a 43 éves do­■ Sz. Imre saját háza pincéjében még egy kis lőteret is kialakított gyakorlás céljából rogi férfi volt az, aki szer­da éjjel Dorogon megron­gált egy bankjegykiadó au­tomatát és lövéseket adott le egy bankfiókra. Sz. Imrét a városban üzemelő térfigye­lő kamerák rögzítették, ezek alapján ismerték fel a nyo­mozók. A rendőrök pénteken ott­honában elfogták a gyanúsí­tottat. A házkutatáson több fegyvert és lőszert lefoglal­tak a nyomozók, utóbbiakat maga Sz. Imre készítette ott­honában. Pincéjében még egy kis lőteret is kialakított gyakorlás céljára. A gyanúsított kihallgatá­sán elismerte a bűncselek­mény elkövetését. Bevallot­ta, hogy fegyvereit engedély nélkül tartotta és megmutat­ta azt, amellyel a lövéseket leadta. ■ Szűr A. JÓ REGGELT! Tegnap teljesen megnyugodtam, a vi­lágot szépnek és békésnek láttam minden bajom ellenére. Olvastam ugyanis, hogy a legfőbb vezető azt nyi­latkozta, hogy idézem: Én pedig sze­retnék az a miniszterelnök lenni Euró­pában, aki a legtöbbet tette a hazája labdarúgásáért. Végül is igaza van. Van szebb és magasztosabb feladata egy miniszterelnöknek, minthogy a focit támogassa? Tényleg nincs, hi­szen már minden egyéb munkát töké­letesen elvégzett. Mint az Ml híradá­saiból tudjuk, a gazdaság szárnyal, a munkanélküliség csökken, a zsebünk­ben egyre több pénz marad, az egész­ségügy jól működik stb. Tényleg csak a foci marad ahol még akad tenniva­ló. Talán még több pénz segítene. Sz.I. A legendás karmesterre emlékeztek tisztelgés Virágok Magyar József, a fúvószenekar alapítójának sírhelyén Magyar Józsefre, a Tatabá­nyai Városi Fúvószenekar ala­pítójára emlékeztek vasárnap a zenekar tagjai, barátok, is­merősök az újtelepi temető­ben. Józsi bácsi száz évvel ez­előtt, február 27-én született. A szegedi származású zene- pedagógus Tatabányán a Bá­nyász Fúvószenekar karmes­tereként az együttessel orszá­gos sikereket ért el, 19ó8-ban a zenekar arany fokozatot ka­pott. 1974-ben pedig elvál­lalta a gyermekzenekar meg­alakítását és vezetését, amely 1994-ben kapta meg a „Váro­si" címet. Józsi bácsi 1991-ben beteg lett, de szakmai sikerei okán A megemlékezés után megkoszorúzták Magyar József sírját 1992. november 28-án meg­kapta a Tatabánya díszpolgá­ra címet. Betegségéből már nem tét vissza, utódjaiként Szabó Ferenc és Pauer Lász­ló került a zenekar élére. A vasárnapi megemlékezésen mindketten felidézték a kez­deti időket, azt, ahogy Józsi bácsi nagy szakértelemmel és meg több szeretettel foglal­kozott az ifjú zenészpalánták­kal, tanította őket a zenélésre, az emberségre. A megemlékezők - köztük dr. Kancz Csaba megyei kor­mánymegbízott és Bencsik Já­nos országgyűlési képviselő virágokat helyezett el Magyar József sírhelyén. ■ V. T. Mégsem élesítik be még az új traffipaxokat teszteli a rendőrség az új közlekedésellenőrző rend­szert - közölte az Országos Rendőr-főkapitányság Kom­munikációs Szolgálata vasár­nap. A rendőrségi honlapon olvasható tájékoztatás szerint azért hosszabbították meg a Komplex Közlekedési Ellenőr­ző Pontok tesztüzemét, mert szoftverfrissítést végzett az eszköz szállítója, és ezért to­vábbi ellenőrzésekre van szükség. Az új közlekedési el­lenőrzési rendszer első 160 változtatható helyű kamerá­ja a tervek szerint márciustól működött volna élesben. Az éles üzem indításáról később adnak tájékoztatást. ■ 4tű*- ** ^ KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI 2015. MÁRCIUS 2., HÉTFŐ. XXVI. ÉVFOLYAM, 51. SZÁM. ÁRA: 170 FT. ELŐFIZETVE: 118 FT. SZLOVÁKIAI ÁR: 0,53 € 223.. Hotacio Expo az Olimpiai Edzőtáborban wM ‘ Mí.Wm Éllm fOKl HK 'jSBk' március 6—7-én && —\ /—9 9 9-17őré* Ty/rÉ(iwl llm "1 p—r #M jjk bemutató , Mmarazenefeszt,- 4 V x WWW.KEMIVIA.HU S >/ * •• TÍZEZREK VOLTAK A MOSZKVAI RENDŐRKÉZRE KERÜLT nvinururrru TALÁLKOZTAK TATABANYÁN HV W A19 ÉVES TOLVAJ ► www.kemma.hu UYAwZiIVItllL I tll ► 8.OLDAL A ZENEISKOLÁK \ A KEMMA.hu olvasóitól : Egyetért a zéró toleranciával, • ha járművezetésről van szó? : A kerékpárosoknak.—^ Igen : sem szabadna 15% ;inniuk : Nem.----------­9 771 4 1 6 86501 9 1 5 0 5 1

Next

/
Oldalképek
Tartalom