24 óra, 2015. január (26. évfolyam, 1-26. szám)

2015-01-02 / 1. szám

ERRŐL ÍRTUNK 2014-BEN: II. NEGYEDEV 2015. JANUAR 2., PENTEK Hat képviselőt delegáltunk az országgyűlésbe 2014-ben egyik választás ér­te a másikat, ráadásul új rend­szerben is voksoltunk. Április­ban például már egyfordulós volt az országgyűlési választás. Három Fidesz-KDNP-s jelölt, vagyis Bencsik János, Czunyi- né dr. Bertalan Judit és dr. Völ- ner Pál magabiztosan nyerte sa­ját választókerületét a tavaszi országgyűlési választásokon, de mellette a pártlistára leadott voksok alapján bejutott még a parlamentbe Vágó Sebestyén (Jobbik) és a baloldali Összefo­gás támogatását élvező szocia­lista Lukács Zoltán, valamint a szintén kormányváltó erők által delegált DK-politikus, dr. Vadai Ágnes. Mindannyian megmé­rették magukat az egyéni kör­zetekben is. Vágót és Lukácsot Bencsik János, míg Vadait Völ- ner Pál győzte le a körzetében. Péntek Péter megyei főjegy­ző a válaszás után elmondta: Szerencsére minden rendben zajlott nálunk. Hihetetlenül korrekt, nyugodt választás volt, amiért köszönet illeti a szavazó­kat és a választási bizottságo­kat egyaránt. Az átjelentkezett szavazók okozta logisztikai ne­hézségeket is sikerült megolda­nunk: este 7 órára mindenhol lezárták az urnákat. ■ 2014. április 6-án az országgyűlési képviselőket választottuk meg Kiemelt járműipari központ lett megyénk Tatabánya-Tata és Esztergom térsége a kormány döntése ér­telmében kiemelt járműipari és mechatronikai központ lett. Czunyiné dr. Bertalan Judit | akkori kormánymegbízott el­mondta, hogy több pillérrel is erősödik megyénk. Felgyorsul az infrastruktúra fejlesztése a járműipari beszállítók telep­helyei környékén - Esztergom, Tatabánya, Oroszlány, Tata ipa­ri parkjaiban, valamint Komá­romban és Bábolnán is. Von­zóbb lesz a környezet a befekte­tők és a lakosság számára egy­aránt. A foglalkoztatásra is ha­tással lesz a döntés, hiszen a cé­gek leendő beruházásaikhoz, a bővítésekhez könnyebben jut­hatnak támogatáshoz. A har­madik pillér a duális képzés és a szakképzés megerősítése, ösz- szehangolva a termelő üzemek igényeivel. Bencsik János or­szággyűlési képviselő, a T. Ház gazdasági bizottságának tagja azt emelte ki, hogy a február ele­jén útjára indított megyei kezde­ményezésnek milyen gyorsan lett eredménye. Az Edutus Fő­iskolán az öt új laboratórium - köztük a világszínvonalú lézer­labor - átadásával nemcsak az oktatás színvonala nő, hanem erőteljesebbé válik a kutatás. ■ Kissrác lőtte nyakon a híressé lett récét Tél végén-tavasz elején az egész országot bejárta a nyakon lőtt, tatai tőkés réce története, soká­ig és sokan figyelték a róla szó­ló híreket is. A szárnyasra a ta­tai Cseke-tónál lettek figyelme­sek az emberek, s hetekig talál­gatta mindenki: rosszindulatú lövés vagy véletlen célzás miatt áll-e ki nyakából a nyílvessző. Már akkor is egy óvatlanul íjjal lövöldöző gyermekről és édesap­járól szóltak a városi pletykák, és a héten kiderült, hogy ezek nem is álltak messze a valóság­tól. Megtalálták az említett kisfi­út és nevelőapját. A férfi véletlen balesetként adta elő a történetet. Mint mondta, a Cseke-tó partján játszottak a gyerekek­kel és közülük a 9 évest érde­kelte leginkább a magukkal vitt nyílpisztoly. Ki akarta pró­bálni, amelyet nevelőapja fel­ügyelet mellett engedett neki. A tó felé irányították a nyílpisz­tolyt, majd a gyerek lőtt. Nem vette észre a madarakat, és az egyiket eltalálta.- A Tatai Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya orvvadászat gyanúja miatt indított eljárást ismeretlen tettes ellen. A kisfiú nevelőapját április 16-án tanú­ként hallgatták meg - mondta a főkapitányság szóvivője. ■ Az elhíresült átlőtt nyakú réce hosszú hetekig úszkált így a Cseke tavon Két Komárom közös ünnepe, hosszú évek óta Komárom több mint két évti­zede rendezi meg ezt a rendez­vénysorozatot az északi szom­széddal karöltve, a Komáromi Napok így a térség egyik leg­fontosabb kulturális fesztivál­lá nőtte ki magát. A települé­sek legnagyobb ünnepe kultú­rában, sportban és családi ki- kapcsolódásban gazdag soro­zattal jelentkezik évről évre az 1848-49-es forradalom és sza­badságharc dicső eseményé­re, az 1849. április 2ó-i komá­romi csatára emlékezve. A ha­diesemény emléke meghatáro­zó a Komáromi Napok idején, a témába vágóan kiállítások nyíl­tak, a város pedig neves törté­nészeket látott vendégül a ha­gyományos találkozójuk okán. E mellett a 17. Felvidéki Tava­szi Emlékhadjárat egy állomá­saként a komáromi városháza mögött, az Alapy park adott he­lyet a múltidéző portyának és emlékműsornak. A tradicionális események közt kiemelkedett a két Komá­rom erős embereinek kötélhú­zása, mely szimbolikusan a vá­rosok összetartozását jelképezi. A sportélet is sokkal mozgalma­sabb volt.: több százan rajtoltak idén is a Komárom-Komárno futóversenyben. ■ Retrósra hangolt majálist tartottak Oroszlányban Oroszlány 2014-ben ünnepel­te várossá válásának hatvana­dik évfordulóját és ennek tisz­teletére a hatvanas szám bűvö­letében telik a település meg­annyi programja. Nem volt ki­vétel ezalól május elseje sem. A szervezők igyekeztek igazi ret- ro hangulatot varázsolni az ut­cákra, így a város nem marad­hatott igazi majális nélkül. A fő úton, a Bányász Klubtól egé­szen a Kölcsey Ferenc Művelő­dési Központ előtti térig meg­telt a járda és az úttest is. Nem csoda, hiszen a fő út mellett ér­deklődő tömeg, az imént emlí­tett „beton" előtt pedig négy­tagú zsűri fogadta a felvonuló­kat azért, hogy a legjobbat dí­jazzák. Az ítészekre nem kis feladat várt. A kreativitásban igencsak bővelkedő csapatok megizzasztották a prominens személyeket, már ami a ponto­zást illeti. A RETRO bűvöletében és a Hébé táncosai, illetve a helyi bányászzenekar vezette tömeg­ben a Dance REform tagjai jöt­tek, felvonult egy kamion is, amelyen edzett lányok hoztak kedvet egy kis testmozgáshoz, de a judósok is bemutatkoztak. A régi időket idéző felvonulást tartottak május 1-jén Oroszlányban Logisztikai bázist építettek Tatabányán Áprilisban adták át a Tatabá­nyai Ipari Parkban a Ferdinand Gross Hungary Kft. logisztikai bázisát. Csavarok és kötőele­mek, valamint szerelési apró­cikkek és fogyóeszközök - úgy­nevezett C-termékek -nagyke­reskedelmével foglalkozik a cég. A tatabányai új logisztikai bázisuk kialakítása saját erőből megvalósult fejlesztés, az értéke 710 millió forint. Egy 2600 négy­zetméteres épületet emeltek, eb­ből a raktár 2090 négyzetméte­res. A telephelyen a szélesebb körű és korszerűbb kiszolgálás mellett egy közép-kelet-európai logisztikai központot is létre­hoztak, innen történik a romá­niai leányvállalat illetve a kör­nyező országok piacainak ellátá­sa. A vállalat vevői között a ma­gyar tulajdonú kisvállalkozástól a nemzetközi konszernekig szé­les a paletta. Szerepelnek közöt­tük gép- és berendezés gyártók, autóipari beszállítók, mezőgaz­dasági gépgyártók és vasúti ko­csik felújításával foglalkozók.- Minden alkalom nagy öröm, amikor új céget üdvözöl­hetünk az ipari parkunkban - mondta köszöntőjében Schmidt Csaba polgármester. ■ Tarjánban randevúztak a nemzetiségi együttesek Immár 20. alkalommal talál­koztak a megyei nemzetiségi tánccsoportok, pávakörök, dal­körök és fúvószenekarok: ezút­tal Tarján adott otthont a ran­gos seregszemlének, amelyre a megye minden zugából, 14 tele­pülésről érkeztek német, szlo­vák és roma nemzetiségiek má­jusban. A résztvevők saját nép­viseletükben jelentek meg. A sportcsarnokban Marx Ernő tarjáni polgármester kö­szöntötte a csoportokat, a me­gyei, települési és nemzetisé­gi önkormányzatok képviselőit. Külön üdvözölte a tarjáni Cser- noviczki Éva Európa bajnok és olimpiai bronzérmes cselgán- csozót. A polgármester idézett Szent István fiához írt Intelme­iből, miszerint gyenge az egy nyelvű és egy szokású ország: úgy vélte, igaz ez szűkebb ha­zánkra is, amely bár a legki­sebb megye, kulturális sokszí­nűségben az elsők között van. Tarján történetét felelevenítve kiemelve: a református magya­rokkal újranépesedett telepü­lés etnikai arculata az 1720-as évek után, a 40 sváb család be­telepítésével változott meg. Ők hagyták örökül az utódoknak kultúrájukat, amit a mai tarjá- niak is bátran vállalnak. ■ A megye minden részéről érkeztek nemzetiségi együttesek Tarjánba Köznevelési államtitkárt adott a megye Június elején mutatta be az Em­beri Erőforrások Minisztériu­ma (Emmi) leendő államtitká­rait Balog Zoltán miniszter, és így nyert bizonyságot az, amit már rebesgettek az előző he­tekben: a korábbi megyei kor­mánymegbízott, Czunyiné dr. Bertalan Judit kapta meg a köz­nevelési posztot. A miniszter az államtit­kár-jelöltek bemutatásakor el­mondta: Czunyiné Bertalan Ju­dittól azt várja, hogy „pedagó­gus végzettségével, szakmai politikai tapasztalata kamatoz­tatásával mutasson rá, hogy a köznevelés területén beveze­tett komoly reformok a hétköz­napokban hogyan szolgálják a gyermekeink és a pedagógusok érdekeit.” Emellett a pedagógus életpálya életbe lépő szakaszá­ra, a Nemzeti alaptanterv be­vezetése óta felhalmozódott ta­pasztalatokra fókuszáljon, és a „Nemzeti Pedagógus Kar felál­lítása után bábáskodjon a kez­deti lépéseknél”. Czunyiné Bertalan Judit el­mondta: nagy feladatot kapott, hiszen a köznevelés érzékeny terület, a magyar családok mindegyike kötődik a rend­szerhez. Az irány jó, ezt tarta­ni kell - jelezte. ■

Next

/
Oldalképek
Tartalom