24 óra, 2014. november (25. évfolyam, 255-278. szám)

2014-11-29 / 278. szám

2014. NOVEMBER 29., SZOMBAT ADVENTI PROGRAMOK 5 várakozás Tatabányán ismét elkezdődik az adventi ablaknyitogató. Megyeszerte vásárok várják az érdeklődőket. Észak-Komáromban közösségteremtő szándékkal indulnak a programok. KÉSZÜLNEK AZ ÜNNEPI BETLEHEMEK Megyeszerte gazdag adventi programok várják az ér­deklődőket. Az alábbiakban ezekből nyújtunk át egy csokrot, természetesen a tel­jesség igénye nélkül. Munkatársainktól Ács Az adventi időszak Ácson is tartogat néhány ünnepi prog­ramot. Hamarosan ünnepi dísz­be öltözik a kastélypark, hogy a korábbi évekhez hasonlóan mo­solyt csaljon az ünnepre hango­lódó városlakók arcára. Decem­ber 13-án délután adventi hang­versenyt tartanak a Bartók Bé­la Művelődési Házban, a decem­ber 14-i vasárnapon pedig újra megrendezik a hangulatos, év­ről évre nagyobb sikert arató helyi adventi vásárt. Aznap már délelőtt kreatív, karácsonyváró kézműves foglalkozással várják a gyerekeket, a mézeskalács há­zikók versenyére benevezett al­kotásokból pedig délután nyílik majd kiállítás. dad A helyi református isko­la zenés adventnyitó ünnepség­re hívja a helyi és környékbe­li érdeklődőket a kultúrházba. Vasárnap délután három óra­kor az iskola diákjai és tanárai csengettyűkkel kísért adven­ti énekeket adnak elő, majd a gyerekek által készített díszek felkerülnek a falu fájára. Jóté­konysági kézművesvásár zárja a programot. dörög A településen az ad­venti időszak csúcspontját a „Szeretetlánc” elnevezésű, Ott­hon téri rendezvény jelenti. A „jótékonyságra hangolt” prog­ramsorozatot december 6-án, 10 órakor Dankó József alpol­gármester nyitja meg. A tele­pülés óvodái ünnepi műsorral kedveskednek a megjelentek­nek, de az intézmények dolgo­zói és a szülők is kiveszik a ré­szüket az előadásokból. Esztergom Ma, 17 órakor a Széchenyi téren, a Belvárosi Plébánia szervezésében gyújt­ják meg az adventi koszorú el­ső gyertyáját. Az ünnepi han­gulat december 5-én válik tel­jessé, amikor is az Esztergomi Vármúzeumban megnyitja ka­puit a „Művészet Esztergomért - 3. adventi kiállítás és vásár”. A programok 19 órakor, Péter Csaba tárlatmegnyitójával kez­dődnek, amelyen közreműkö­dik a Slamballet együttes. Az Eurohíd Alapítvány és a Ka­leidoszkóp Ház közös rendez­vényén kortárs iparművészek mutatják be alkotásaikat. kocs December 3-án 10 órá­tól Könyvtári hét rendezvénye­ként, valamint Mikulás és ad­vent jegyében zenés műsoros délelőttöt rendeznek gyerekek­nek a Faluházban. Az adventi vásár december 12-én 14 óra­kor kezdődik a felújított Kúria udvarában. A civilszervezetek forralt borral, teával, forró cso­kival, sült gesztenyével várják az érdeklődőket. December 20-án délután 2 órától alkotó délután lesz a Fa­luházban. Itt a gyerekek és a felnőttek is elkészíthetik sze­retteiknek karácsonyi ajándé­kaikat. A helyi nyugdíjas klub karácsonyi műsorát december 18-án 14 órától tekinthetik meg Tatabányán, a Fő téren tegnap már az utolsó simításokat végezték a Betlehemen, ami Mózer Ernő fafaragó művész (jobbra) munkáját dicséri a Faluházban. A rendezvényen fellépnek a nagycsoportos óvo­dások és a nyugdíjas dalkör tagjai. Másnap pedig 17 órától Falukarácsony lesz a Faluház­ban. Az ünnep előestéjén fel­lépnek a helyi csoportok, a Ko­csi Kórus, a Nyugdíjas Dalkör, a tánccsoportok, a zeneiskola ta­nulói és fiatal énekesek. környe Advent első vasár­napján, idén november 30-án, hagyományosan a katolikus templomban kezdik a környei- ek a közös felkészülést a Szere­tet ünnepére. Az ünnepi prog­ram 16 órakor kezdődik. Mű­sort ad a Kisfaludy Mihály Ál­talános Iskola és Álapfokú Mű­vészeti Iskola énekkara, a Né­met Nemzetiségi Dalkör, a Va- kor Óvoda és Bölcsőde Kama­rakórusa, a Magyar Népdalkor, Áncsák Lilla és Szakálné Gaál Mónika. A műsor után gyullad­nak fel községünk ünnepi és a Betlehemi jászol fényei, majd a program zárásaként az óvo­da előtti téren mindenkit ka­rácsonyi vásár, a kicsiket forró tea, a felnőtteket forralt bor vár­ja. Advent második hétvégéjén, december 6-án öltöztetik ünne­pi díszbe a falu karácsonyfáját. Déután 1 órától a kicsik és na­gyok a Művelődési Házban ké­szíthetik el a díszeket, amelyek­kel később karácsonyfává vará­zsolják az intézmény előtt felál­lított fenyőt. 15 órakor kezdő­dik „A Mikulás ajándéka” című zenés mesejáték a Hemo Musi­cal előadásában. Az előadásra a belépés díjtalan. A Vackor Óvo­da és Bölcsőde, valamint a Mű­velődési Ház karácsonyi szösz- mötölőre (ajándékok, dekorá­ciók készítése) várja a gyer­mekeket, szülőket, nagyszülő­ket december 13-án, szomba­ton délután 2 és 5 óra között. Advent negyedik hétvégéjén az Idősek Karácsonya, melyre természetsen nem csak a 70 év feletti szépkorúakat várják. De­cember 19-én délután 2 órakor kezdődik az ünnepség a Műve­lődési Házban. Műsort adnak a Kisfaludy Mihály Általános Is­kola diákjai, a Német Nemzeti­ségi Gyermekcsoport, a Német Nemzetiségi Dalkör és a Vac­kor Óvoda és Bölcsőde Kama­rakórusa. lábatlan A Gerenday Közös­ségi Ház kertjében vasárnap 14 órakor adventi vásár kezdődik. Az épületben 16 órakor nyitják meg Benkőné Pető Mária ikon­festő Tükör által homályosan című kiállítását, majd 17 óra­kor hangverseny kezdődik az esztergomi Ars Musica Kama­rakórus közreműködésével. majki remeteség Az advent jegyében november 30-án, de­cember 7-én, 14-én, 11 és 16 óra között korcsoportok sze­rint kézműves foglalkozások, hagyományőrző, népi játékok, drámajátékok, uzsonna várja a gyermekeket. Advent negyedik vasárnapja az időseké, akik ka­rácsonyi dalokat, felolvasáso­kat hallgathatnak meg, misén vehetnek részt. Őket is uzson­nával várják a szervezők. nyergesújfalu A római ka­tolikus egyházközség és az önkormányzat közös gyertya­gyújtó ünnepsége szombaton 17 órakor kezdődik a Szent Ist­ván téren. Az este a régi isko­lában folytatódik műsorral, for­ralt borral, teával. A jelenlegi művelődési központban már 14 órától várja változatos program az érdeklődőket. pilismarót Ünnepélyes ad­venti gyertyagyújtást tartanak november 29-én, 16 óra 15 perc­kor a település Dobozy-szobrá- nál. A koszorú megszentelését követően fellép a Szent Lőrinc és a Református Énekkar, vala­mint a Mesevár Óvoda aprósá­gai és a Bozóky Mihály Általá­nos Iskola diákjai. oroszlány Az adventi ün­nepség vasárnap 18 órakor kez­dődik a Szent Borbála téren. Be­mutatják a betlehemi jászolt és az adventi koszorún meggyújt­ják az első gyertyát.Ünnepi kö­szöntőt mond Lazók Zoltán pol­gármester. Az adventi gondola­tait Szemeti Ferenc nyugalma­zott református esperes, ezre­des mondja el. A rendezvényen közreműködnek a Bakfark Bá­lint AMI rézfúvós együttese, a Benedek Elek EGYMI tanulói, Cservenák Erzsébet versmon­dó és a Városi Énekkar. Ezalatt minden érdeklődő forró teát és forralt bort kap. sárisáp A község főterén tartják vasárnap 15 órától az adventkezdő ünnepséget. Az is­kola diákjai műsorral készül­nek, a szülői közösség vásárt rendez. A színpadon a Kiss Ka­ta Zenekar interaktív koncertet ad Jófej Pelyhek címmel. Gyertyát gyújtanak, áhítattal dalolnak tata Hagyományteremtő szándékkal szervez az önkor­mányzat és a Tatai Városka­pu Zrt. adventi vásárt. Decem­ber 6-án és 7-én (szombat-va­sárnap) 14 órától 18 óráig a vá­rosháza melletti „farkasház” udvarára várják az érdeklődő­Az idén önkéntesek szervezésében közösségteremtő projekt lesz a karácsony Észak-Komáromban ÉSZAK-KOMÁROMBAN AZ Utóbbi években egyre aktívabban tevé­kenykednek a helyi önkéntesek. A vártakarítás és egyéb, a kö­zösségért folytatott munka után most más területen is kipróbál­ják magukat: ők szervezik a vá­rosban a karácsonyi ünnepvá­rót, és nem akármilyen ötleteik vannak. A KÖZÖSSÉGTEREMTŐ projekt egyik ötletgazdája, Kiss Réka újságíró a rendezvény sajtótájé­koztatóján elmondta: a helyha­tósági választások után kezdték szervezni a rendezvényt, miu­tán az új városvezetésben is partnerre találtak ötleteik meg­valósításához. Mindazonáltal a rendezvény, ahogy az önkénte­sek is, szigorúan politikamentes- hangsúlyozta ki a főszervező. A csoport a város mellett több szponzort, önkéntes támogatót is maga mellé állított a kará­csonyváró megszervezéséhez. Hasonló hangulatteremtő ad­venti rendezvény Észak-Komá- rom utcáin nem zajlott az utób­bi években. Az előkészületek már most megkezdődtek. Az ön­kéntesek a hétvégén elhelyez­nek egy négy méter átmérőjű adventi koszorút a Klapka té­ren, melyet helyi virágboltosok díszítenek ki. a rendezvény egyik központi eleme Komárom mézeskalácsá­nak elkészítése lesz. A szerve­zők felkérik a két Komárom há­ziasszonyait és konyhatündére­it, hogy készítsenek tésztát a hagyományos karácsonyi édes­séghez. Az előre elkészített tész­tákat két komáromi pékségben gyűjtik és gyúrják össze. A ren­dezvényre december 21-én, 15 órától kerül sor. Az összegyűj­tött tésztát a Klapka téren nyújt­ják, szaggatják, és az itt felállí­tott mobil kemencében sütik majd ki. A mézeskalácsok Ko­márom város színeiben pom­páznak, és ikonikus komáromi épületeket ábrázolnak majd. az ünnepvárón ismert helyi művészek szórakoztatják a kö­zönséget. Fellép Korpás Éva énekesnő, Emmer Péter gitáros, Ölvecky András énekes, Kulin Eduard és Lakatos Róbert hege­dűművészek, a Ritka Magyar Folkband, és több énekkar is. lesz ezen kívül még egy érde­kes zenei kezdeményezés: a szervezők felkérték a helyi óvo­dákat és általános iskolákat, hogy a téren alakítsanak egy „alkalmi énekkart“, és közösen énekeljék el a Kiskarácsony, nagykarácsony, valamint a Csendes éj című dalt. Bíznak benne, hogy magyar és szlovák iskolák és óvodák is bekapcso­lódnak a közös éneklésbe. az ünnepvárónak a Klapka tér mellett lesz még két helyszí­ne: a Tiszti pavilon mellett talál­ható Pince egyetemi klub, ahol kézműves foglalkozások lesz­nek, illetve az Európa-udvarban található Borozó, ahol szervező csapat és a fellépők találkoz­nak majd. Vigyázzunk, nehogy őrizetlenül hagyjuk az égő mécsest! az adventi és a karácsonyi idő­szakban számos család gyújt gyertyát otthon az adventi ko­szorún és díszítés gyanánt. Stol- czenberger Klára, a katasztrófa- védelem megyei szóvivője arra figyelmeztet, ezeknek a nem megfelelő használata könnyen tűzhöz vezethet. A statisztikák azt mutatják, hogy az ünnep idején megemelkedik a lakástü- zek száma, sokan ugyanis fel­ügyelet nélkül hagyják az égő mécseseket.- ezeknek a tűzeseteknek az oka leggyakrabban az, hogy az égő gyertyákat gyúlékony anyag mellé teszik és a keletkező lán­gok az asztalterítőn, a függö­nyön vagy akár a szőnyegen át­terjednek a lakás más helyisé­geire. Az adventkor készült ko­szorúk jellemzően könnyen lángra kapó anyagból készül­nek, ezért szintén nagy odafi­gyelést igényelnek. A koszorún elhelyezett gyertyákat csak fel­ügyelet mellett égessük, mielőtt a helyiségből kimegyünk, azo­kat oltsuk el - figyelmeztet. a lakástüzeket elkerülhetjük, ha a koszorú, illetve a mécse­sek helyét körültekintően vá­lasztjuk meg.- ha éghetetlen anyagú alátétet használunk, akkor megakadá­lyozhatjuk, hogy a gyertya vagy mécses átforrósítsák a környeze­tüket, emellett vízszintes, stabil helyre rakjuk őket, hogy ne dől­hessenek fel és ne eshessenek le. Ha mégis bekövetkezik a baj, azonnal hívják a katasztrófavé­delem műveletirányítási köz­pontját a 105-ös hívószámon! két. Az épület, mely Farkashá- zy Fischer Mór porcelángyáros szülőháza, a Kossuth tér felújí­tási-projekt részeként újulha­tott meg a közelmúltban. Kéz­műves kirakodóvásár, forralt bor, forró tea várja az ide láto­gatókat, valamint, a Kenderke és a Pötörke táncegyüttesek, óvodások és a nyugdíjas klu­bok műsora színesíti a progra­mot. tatabánya Vasárnaptól is­mét elkezdődik az adventi ab­laknyitogató Tatabányán, a Fő téren a Mosolygós Gyermeke­kért Alapítvány szervezésé­ben. Délután öt órakor gyertya- gyújtás és ökumenikus imád­ság lesz, majd háromnegyed hatkor Schmidt Csaba polgár- mester nyitja ki az első ablakot. Ahogy már tavaly megszokhat­tuk, minden ablaknyitást rövid kulturális műsor kísér. Vasár­nap a Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda apróságainak előadá­sát hallgathatják majd a meg­jelenteket. A helyszínen, a pol­gármesteri hivatal üzletház fe­lőli oldalán délután kettőtől ka­rácsonyi kézműves vásár fogad­ja az érkezőket. Vasárnap délután 3 órakor Felsőgallán ünnepi Betlehem állítás lesz a Szűz Mária Szent Neve Templom előtti téren, amelyet az óvodások, iskolások és Dalkör műsora követ. Után kézműves vásár nyílik, de lesz forralt bor és pogácsa is.

Next

/
Oldalképek
Tartalom