24 óra, 2014. november (25. évfolyam, 255-278. szám)

2014-11-29 / 278. szám

6 2014. NOVEMBER 29., SZOMBAT Magyar csúcsvagyonok top 150 Kevés az üzletasszony a legsikeresebbek között Csányi Sándor Nem jöttek jól a válság évei Magyarország legvagyono­sabb embereinek. A lista első két helyén álló üzlet­ember kemény milliárdokat bukott, igaz, a harmadik előretört - derül ki a Nép- szabadság ma megjelent Top 150 kiadványából. Mediaworks-összeállítás A becsült vagyon alapján idén Csányi Sándor vezeti az Opten közreműködésével összeállított listát. Az OTP elnök-vezérigaz­gatója 155 milliárd forintnyi va­gyonnal rendelkezik, míg 2010- ben még 210 milliárdja volt. A második helyen Demján Sán­dor üzletembert találjuk 125 milliárddal, neki 2009-ben 170 milliárdnyi vagyona volt. A do­bogó harmadik helyére Gattyán György állhatott fel, aki 2010 óta igazán sikeresen futtatta fel vállalkozásait (informatika, mé­dia, film, divat), hiszen a négy évvel ezelőtti 23,5 milliárdhoz képest idén 120 milliárd forint vagyont tudhat magáénak. A hölgyek közül a legnagyobb vagyona Kosa Erikának van (pénzügyi szolgáltatások), az öt évvel ezelőtti 32 milliárd forint­hoz képest az idei 20 milliárdja a 150-es listán a 26. helyre volt elegendő. Ami azt illeti, a nők aránya a vagyonosok között tipi­Demján Sándor kus magyarországi állapotokat mutat, hiszen csupán tizenöten kerültek a legek közé. Sajnos nem jelent trendfordulót, hogy minden korábbinál kevesebb üzletasszony van a legsikere­sebb magyar vállalkozók között. Az összeállítás 150. helyén találjuk a leggazdagabb po­litikust, aki nem más, mint Gyurcsány Ferenc volt minisz­terelnök. Ehhez 3 milliárdos vagyonra volt szüksége, ami egyébként az elmúlt két évben nem is változott. A korábbi kiadványhoz ké­pest vannak új szereplők is, ilyen például a 100. helyet meg­csípett Sipőcz András és fele­sége, Sípőczné Pálfi Györgyi a mezőgazdasági vállalkozások­ban összehozott 6,5 milliárd fo­rinttal. Említsünk még egy há­zaspárt, Varga Józsefet és Varga Józsefnét (95.), ők állatgyógyá­szati termékeket forgalmaznak, 2014-ben 7,1 milliárd a vagyo­nuk, 2011-ben 3,9 milliárd volt. A kiadványban ebben az év­ben külön figyelmet szenteltek a korrupcióval kapcsolatos véle­ményeknek. A világ 177 orszá­gából 123 számít korruptnak a Transparency International tavalyi felmérése szerint, Ma­gyarország a 47. helyen állt. Az Európai Unió 28 tagállamából hazánk a 20. helyen szerepelt. A Népszabadság ezt a kérdést is feltette az üzletembereknek: Gattyán György- Milyen mutatókkal lehetne mérni egy cég vagy egy üzlet­ember sikerességét? íme néhány válasz: Csányi Sándor: „Ennek legfontosabb eszköze a piac, amely kiválóan méri a si­kert, amennyiben nincsenek adócsalások, korrupció vagy egyéb, versenyt torzító ténye­zők. Számomra a piaci siker mellett legalább olyan fontos egy vállalat társadalmi el­ismertsége, megbízhatósága vagy az, hogy mennyire stabil és jó munkahely.” Demján Sándor: „Ahogy a mondás tartja, nincs szegény ország, csak rosszul vezetett. Ugyanígy: nincs rossz cég, csak rossz menedzsment. Egy vállal­kozónak soha nincs megígérve a siker. Kockázat van és kudar­cok. Sikerről akkor beszélhe­tünk, ha a versenytársakhoz képest a piacnál hatékonyabban tudjuk menedzselni a vállalko­zásainkat.” az idei lista egyik igazi új sze­replője Simicska Lajos, aki az utóbbi években gondosan kerü­li a nyilvánosságot, bár idén többször jelezte, hogy akár po­litika közeibe kerülhet - a Fi­desz nem feltétlenül nagy örö­mére. Simicska a sajtóban és Kosa Erika Gattyán György: „Nem feltét­lenül csak akkor sikeres egy cég, ha nyereséges. Személy sze­rint én akkor tartom vállalko­zásaimat, befektetéseimet sike­resnek, ha azt a visszacsatolást kapom, hogy ezekkel valami maradandót alkottam, meg­határozó élményt nyújtottam, és közben mindenkivel tisztes­séges maradtam. Nálam az a hozzáadott érték, ha utóbbi elvá­rásaim teljesülnek és emellett még nyereségre is szert tehetek. Az első tíz a 150-ből (milliárd forint) Név________________Becsült vagyon 1. Csányi Sándor ____________155 2. Demján Sándor___________125 3. Gattyán György___________120 4. Bige László______________112 5. Leisztinger Tamás__________91 6. Veres Tibor______________76 7. Széles Gábor_____________69 8. Pap Géza________________64 9. Rákosi Tamás_____________63 10 . Wáberer György___________60 az építőiparban érdekelt vállal­kozásaival, vagyonát 36,4 mil­liárd forintra becsülik, amely a 18. helyre volt elegendő. Össze­hasonlítási alap „természete­sen” nincsen, hiszen korábban a sajtó nem írt lehetséges va­gyonáról. Simicska új ember a listán JÓ TANÁCS ^3 A karácsonyi őrületben is józanul VÁSÁRLÁSI LÁZ Olvasóink jó része hasznosnak tarthat némi ismétlést a fogyasztói jogokról most, hogy közeledik a karácso­nyi ajándékvásárlási dömping. KULCSFOGALMAK TOVÁBBRA ÍS a jótállás és a szavatosság. Az előbbi egy évig kötelező min­den tartós fogyasztási cikkre, az utóbbi két évig minden, a kereskedelemben árusított termékre. A „három év garan­cia” többnyire az egy év jót­állás és a két év szavatosság „fedőneve” - együttesen. A vásárlási bizonylatot min­denképpen meg kell őrizni, mert a jótállási idő letelte után a szavatossági jog csak vele érvényesíthető. a törvény a hibátlan termék cseréjét nem teszi kötelezővé, de egyre több cég van, amely az ünnepek után bizonyos időhatáron belül minden további nélkül ad másikat a visszavitt termék helyett. Erre érdemes a vásárláskor rákérdezni. az utcai árusoktól apró aján­déktárgyakon kívül mást, például nagy értékű vagy „kényes” terméket, például elektronikai cikket nem ta­nácsos vásárolni, legyen bár­milyen olcsó. Előfordulhat, hogy a fogyasztó később nem tudja érvényesíteni a jogait, mert az árusnak bottal ütheti a nyomát. a karácsonyfán elhelyezett égőket, izzósorokat az embe­rek többsége a piacon vásárol­ja meg, ahol az áru gyakran ismeretlen gyártótól szárma­zik. Az ilyen kétes származá­si helyű elektromos eszközök általában nem felelnek meg a vonatkozó szabványi, jogsza­bályi előírásoknak, nem ren­delkeznek semmilyen meg­felelőségi dokumentummal. Tűzveszélyesek lehetnek. Kérjük, írja meg fogyasztó- védelmi panaszait! jotanacs@mediaworks. hu AK&H ismét az év bankja Magyarországon Nem hűl ki az Otthon Melege Program FORRÁS A túlterheltség miatt senkit sem érhet kár, lehet továbbra is pályázni A férfiak többet költenek ajándékokra SIKER A The Financial Times által kiadott The Banker nem­zetközi szakmai banki és pénzügyi magazin idén immár negyedik alkalommal ítél­te a K&H-nak „Az év bankja Magyarországon” elismerést. A világ több mint 100 orszá­gában jelenlévő angol nyelvű havilap, az egyik legrangosabb nemzetközi pénzügyi folyóirat, a bankvilág és a pénzpiacok egyik legfontosabb hírforrása, elemzője. A The Banker által alapított „Az év bankja” díjjal minden évben a világ közel 150 legkiválóbb pénzügyi in­tézményét tüntetik ki. A K&H országszerte 210 lakossági fió­kot működtet. ■ MW A technikai hiba miatt senki nem eshet el az Otthon Mele­ge Program pályázati lehető­ségétől, az eddig beérkezett hűtőgépcsere- és fűtéskorsze­rűsítési pályázatok érvényes­nek minősülnek, ismételt be­nyújtásukra ezért nincs szük­ség - hangoztatta a parlament honlapján a nemzeti fejlesztési miniszter. Seszták Miklósnál az MSZP-s Velez Árpád érdek­lődött arról, hogy miután a la­kossági energiahatékonysági pályázatok informatikai rend­szere a túlterheltségéből adódó technikai okok miatt azonban nem üzemelt, mi lesz az addig benyújtott pályázatokkal. A tárcavezető közölte: no­vember 14-től, módosult határ­időkkel megkezdődhetett a pá­lyázatok beadása, a technikai hiba miatt senki nem eshet el a lehetőségtől. A már korábban beérkezett hűtőgépcsere- és fűtéskorszerűsítési pályáza­tok érvényesnek minősülnek, ismételt benyújtásukra ezért nincs szükség. Erről a pályá­zókat folyamatosan tájékoztat­ják. Seszták szerint a pályázati rendszer leállása nincs össze­függésben az ügyfelek adatbiz­tonságával. Az Otthon Melege Program­ban közel 13 milliárd forintnyi támogatással a közeljövőben 44 ezer család otthonában valósul­hat meg új, energiamegtakarí­Seszták Miklós tást eredményező beruházás. A forrásokat a hazai költségvetés és a kvótabevétek biztosítják. Még szeptemberben három új pályázati konstrukciót hirdet­tek meg, amelynek keretében a vissza nem térítendő támoga­tásra magyarországi lakhellyel rendelkező magánszemélyek pályázhatnak. Az eredeti ki­írásnak megfelelően a pályá­zatokat kizárólag elektronikus úton, a pályázati portálon ke­resztül nyújthatják be. Seszták jelezte, a kormány a közeljövőben nagyfokú ener­giamegtakarítást eredménye­ző, felújítási programot kíván elindítani 10 milliárdos pályá­zati keretösszeggel. ■ É.S. akciók Az európai férfiak 30 százaléka 91 ezer forint fölött költ karácsonyi ajándékra, míg a nők csupán ötödé ad ki ekkora összeget - derül ki az Intel Európa karácsonyi ajándékvásárlási szokásokkal kapcsolatos kutatásából. Míg Európában a nők háromnegye­de figyeli az akciókat, a férfiak csupán 58 százalékának fontos a legjobb ár-érték arány. A fér­fiak által vásárolt legdrágább ajándék átlagosan közel 40 ezer forinttal kerül többe, mint amennyit a nők a legdrágább ajándékra áldoznak. Ugyanak­kor a költségek jelentős részét a férfiak 52 százaléka partne­rére szánja. ■ MTI GAZDASÁG - BELFÖLD BÉT-áruszekció (forint/tonna, 2014. november 27.) ________________Dátum Új élsz, ár (Ft) Malm i búza________2014. dec. 49800 Malm i búza index____2014. dec. 49800 Ta karmánybúza_____2014. dec. 45000 Ta karmánykukorica 2014. dec. 39500 Takarmánykukorica-index 2014. dec. 39 500 Takarmányárpa______2014. dec. 41000 Ol ajnapraforgó______2014. dec. 100500 Ol ajnapraforgó index 2014. dec. 100 500 Repce___________2015. márc. 101000 FO RRÁS: BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE MNB-árfolyamok Hivatalos devizaárfolyam (2014. november 28.) EJc/r___r H$ /n_____3SS EJ CHF/Ft jK Pl « /* 1,2439 f-sJ «/ V_________-0,0039 USD Va lutaárfolyamok (forint/euró, 2014. november 28.) VÉTELI ELADÁSI Budapest Bank 297,98 316,42 CIBBank _______294,85 319,43 Ci tibank___________294,95 319,96 Er steBank 298,72 315,94 FHB Bank 298,34 316,16 K&H Bank__________298,52 315,72 MKB Bank 297,48 316,52 OTP Bank 298,94 316,16 Raiffeisen Bank 297,44 315,84 NAV: december 22-éig kell dönteni az eváról bejelentkezők Az idén de­cember 1. és december 22. között választhatják 2015-re az egyszerűsített vállalkozói adó (eva) szerinti adózást az újon­nan bejelentkező vállalkozások - közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV). Ugyancsak 2014. december 22-éig lehet ki­jelentkezni az eváról szóló tör­vény hatálya alól. Ilyen eset, ha egy adózó az eva választására jogosító feltételeknek nem felel meg, például adótartozása van. Az egyéni vállalkozók szin­tén december 22-éig nyilatkoz­hatnak arról is, hogy a maga­sabb összegű ellátás érdekében a járulékokat az általánosnál magasabb - a minimálbér másfélszeresét meghaladó - alap után fizetik meg. A már evásoknak nem kell újra be­jelentkezniük. ■ MTI

Next

/
Oldalképek
Tartalom