24 óra, 2014. szeptember (25. évfolyam, 203-228. szám)

2014-09-20 / 220. szám

2 2014. SZEPTEMBER 20., SZOMBAT MEGYEI TÜKÖR 3 PERCES INTERJÚ Tíz éve lett város a Duna-parti Lábatlan DINNYÉS ISTVÁN, LÁBATLAN ELSŐ EMBERE A10. Lábatlani Városi Napok rendezvénysorozatát tegnap délután Dinnyés István, a te­lepülés polgármestere nyi­totta meg a Gerenday-kert- ben. Őt kérdeztük.- Milyen változásokat hozott a városi rang?- Egy településnek a vá­rosi cím elnyerése megha­tározó történelmi esemény. A megemlékezésekben min­denkor mérföldkőként em­lítik majd. Sehol a világon nem születnek egy csapás­ra városok, a várossá válás hosszabb, rövidebb történel­mi folyamat eredményeként valósul meg, amelyet nagy­ban befolyásolnak a minden­kori társadalmi, gazdasági, kulturális körülmények.- Miért lehetett város Lábat­lan?- Elődeink itt találták meg boldogulásukat. Átélve a szá­zadokat, utódaik egy része ma is itt él. Munkájuk és aka­ratuk olyan körülményeket és létesítményeket eredmé­nyezett, amelyek mások szá­mára is csalogatóvá váltak. A várossá válás nem önma­gában jelentett minőségi Vál­tozást, a városi rang nem je­lentette azt, hogy automati­kusan több pénz jut a telepü­lésnek. A várossá válás Lá­batlan életében a fejlődésnek egy állomása volt. Azt jelen­tette, hogy a fejlődés lehetősé­geivel élni szükséges, és élni kötelessége az ott lakóknak.- A helyi forgatag hogyan foly­tatódik?- Szombaton tíz órától fő­zőverseny kezdődik a Geren- day-kertben, a déli harang- szórakor a szüreti felvonu­lás, este zenekarok szórakoz­tatják az érdeklődőket.- Vasárnap?- A város legnagyobb sportrendezvényét, a nemzet­közi Calmit Duna-maratont tartjuk futók és kerékpáro­sok részvételével. ■ F. K. Tisztázandó körülmények kórházügy A vizsgálat nem zárult le (kérem, ne felejtse el) A vizsgálat helyett haza­küldött kisfiú esetében a tatai szakkórház igyekszik tisztázni a helyzetet, a kö­rülményeket. Válasz egyelő­re nincs. A tatai Árpádházi Szent Er­zsébet Rehabilitációs Szakkór­ház és Rendelő Intézetben la­punk munkatársa tegnap arra kereste a választ, milyen ered­ménnyel zárult az intézmény főigazgatója által igét és el­rendelt belső vizsgálat. Az el­lenőrzésnek az a volt, lett vol­na a célja, hogy kiderítse, mi­lyen okok miatt fordulhatott az elő, hogy kedden egy 11 éves, beteg kisfiút nem tudtak ala­posan megvizsgálni, mivel a szükséges röntgenfilm elfo­gyott az egészségügyi intéz­ményben. A gyermek édes­anyja az országos médiumok­hoz fordult és azt mondta a kórházban, hogy az intézmény betegjogi képviselőjéhez for­dul. Információink szerint ez | még nem történt meg. Tegnap az intézményben megtudtuk: a vizsgálat még nem zárult le, a szakkórház A kórházban még zajlik a belső vizsgálat, annak lezárultáig nem nyilatkoznak Munkatársunktól és rendelőintézet főigazgatója viszont csak annak befejezé­se után, a tények ismeretében hajlandó tájékoztatni lapunk munkatársát. A hírek szerint - és ebben a tatai egészségügyi intézmény sajnos nincs egyedül - a rönt­genfilmeket a szállító társaság nem szállította le a kórháznak. Ez már az első híradásokból is kiderült. Lapunk úgy tudja, a forgalmazó cég azért késleke­dik a szállítással, mert a kór­ház még tartozik neki korábbi kifizetéssel. A kórház dolgozói keres­ték a megoldást, pontosabban a megfelelő méretű röntgen­filmet, de csak olyan mére­tű film került elő, ami a keddi időpontra behívott beteg kis­fiú vizsgálatát nem tette lehe­tővé. Talán a tatabányai kórhá­zat felkereshette volna - nem tették. A betegjogi képviselő - a jogszabályokban megha­tározott keretek között - segí­ti a betegeket jogaik érvénye­sítésében, de ahogy a megyei betegjogi képviselőtől megtud­tuk, az esetek többségében az érintett felek közötti párbe­széd jelenti a megoldást. Vár­juk a kórházi belső vizsgálat befejezését. Kis bérekből is sok adót fizettek be kisbér Felszólítások után munkabérletiltásokat is foganatosítottak Csak az idegenforgalomból származó adóbevétel maradt el a tervezettől az első félév­ben Kisbéren, az összes többi­ből többletbevétel keletkezett. Egyebek mellett ezt is megtud­hatták a képviselő-testület tag­jai, akik csütörtök délután ta­nácskoztak a városházán. Az adócsoport munkatársai írásban is rögzítették, hogy a módosított előirányzatokhoz képest az építményadó 106,4; a magánszemélyek kommuná­lis adója 109,9; az iparűzési adó 110,2; a gépjárműadó 131,3; a talajterhelési díj 121,1 száza­lékra teljesült. Ezekkel szem­ben az egymillió forinttal terve­zett idegenforgalmi adóból csak 170 ezer került a közös kasszá­ba, ami kevés. Kompenzálta viszont ezt a bevételkiesést a kivetett pót­díjak és bírságok nagyság­rendje, melyek a tervezettnél több mint 56 százakkal hoztak többet a “konyhára” Összes­ségében elmondható, hogy a 164,4 millió forint­tal szemben csak­nem 181 millió fo­rintnyi adóbevétel­re tett szert a vá­ros, ami több mint 110 százalékos eredményessé­get jelent. Ha mindezt részleteiben is megvizsgáljuk, kiderül, hogy az építményadó első félévi be­vétele, mely 161 adóalanyt érint, azért is tekinthető külö­nösen jónak, mert annak mér­tékét nem emelték fel január elsejétől. Ugyanez elmondha­tó a magánszemélyek kommu­nális adójával kapcsolatban, melynek összeg az idén is 14 ezer forint, úgy mint tavaly. Ezt az összeget 2046 kisbéri­nek kellett megfizetni, akik - néhány kivételtől eltekintve - meg is tették. Az iparűzési adó mértéke változatla­nul az árbevétel két százaléka, s ebben a körben az adótételek száma elérte a hat­százat, ami kifejezetten jónak minősíthető. Ugyanez elmond­ható a gépjárműadó fizetésé­re kötelezett 1835 érintettről akik az első félévben ugyan­csak eleget tettek kötelezettsé­geiknek. Ami pedig az idegenforgal­mi adóbevétel jelentős elmara­dását illeti, az azzal magyaráz­ható, hogy teljesítése a máso­dik félévre húzódik át. Annak ellenére, hogy mértéke csupán 250 forintot tesz ki fejenként és vendégéjszakánként.Ennél lé­nyegesen fontosabb, hogy 2014 első félévében összesen 4452 határozatot és fizetési megha­gyást, továbbá értesítést adtak ki a polgármesteri hivatal mun­katársai, akik az adóbevételek teljesülése érdekében 105 fi­zetési felszólítási kiküldtek, s 46 munkabér-letiltást is foga­natosítottak. Ezek az intézke­dések is hozzájárultak ahhoz, hogy az első félévben lényege­sen több lett a helyi adóbevétel a tervezettnél. ■ Palásti ■ Az idegenforga­lomból származó adóbevétel a ter­vezettnél kisebb HÍRSÁV A sváb polkától a szüreti bálig bököd A felvonulás szomba­ton 14 órakor indul a műve­lődési ház elől. A sváb polkát táncolok először a felső falu­ba, azután a lakótelepi rész­hez menetelnek, majd a kiin­dulóponthoz érkeznek visz- sza; A bál 10 órakor kezdő­dik, amelyen Kovács Attila szolgáltatja a talpalávalót. Vigadalom a kultúrotthonban pilismarót Szüreti mulat­ságra készülnek ma, 14 órá­tól a kultúrotthonban. A mustkóstolás mellett zsák­bamacskával, tombolával és kézműves foglalkozással csábítják a szervezők a he­lyieket. A fellépők közt lesz­nek a Mesevár Óvoda apró­ságai és a Bozóky Mihály Ál­talános Iskola diákjai is. Nosztalgiafelvonulás és esti bál szomóda Felvonulás 15 óra­kor indul a művelődési ház elől. A menet a református templomnál, a Várhegy utcai kisboltnál és a takarékszövet­kezet előtt áll meg. Az utolsó állomáson a résztvevők meg­kóstolhatják a főzőverseny re­mekeit. A bál 20 órakor a nyi­tó tánccal kezdődök a Yo-Zan- ti vendéglő udvarán. A szőlő ünnepe Alsógallán tatabánya A József Attila Művelődési Ház előr Indul a szüreti felvonulás a sport­pályára, ahol fellépnek a né­met nemzetiségi dalkörök és tánccsoportok Alsógallától Dunaharasztiig. Gyermeke­ket kézműves programok, fa térjátékok, ugrálóvár, tram- bulin várja majd a mulat­ságban. Kertvárosi napok, lecsófőzőverseny tatabánya Az immár 5. le­csófőző fesztivál szombaton 14 órától kezdődik: a főzőbri­gádok a helyszínen készíthe­tik el egyéni ízesítésű ételü­ket. A programot a kertváro­si óvodák és iskolák műsorai színesítik, fellép Gryllus Vil­mos, 18 órától Janicsák Veca koncertjét élvezhetik. Hétfőn autómentes nap és diliverdafutam Találkoztak a megye mozgáskorlátozottal figyelem Egyenlő esélyért, nem egyenlő feltételekkel küzdenek tata Vicces és lehetetlen járgá­nyok bemutatójára készülnek. Baráti társaságok, munkahe­lyi közösségek és iskolai osz­tályok előtt nyílik lehetőség hétfőn, az autómentes nap ke­retében, hogy megvalósítsák legmerészebb álmaikat, hogy a Május 1. úton saját készíté­sű járművükkel megtegyenek legalább 100 métert. A Diliverda futamban részt­vevő járgányoknak azonban „szigorú” műszaki paraméter­nek kell megfelelniük. Kizá­rólag emberi, állati vagy meg­újuló energiaforrással hajtha­tó. Legalább egy személyt kell szállítania. Sem az utas, sem más testi épségére nem lehet veszélyes. Mindenkinek a sa­ját futamához a háttérzenét a konstruktőr „intézi”. Egyéb másnak már csak a képzelet szab határt. A verseny hétfőn 10 óra 30-kor kezdődik. Nevezési határidő: A prog­ram kezdése előtti utolsó perc. Minden jármű és építője elis­merésben részesül. Továbbá kiosztják a leg­gyorsabb, legszebb, legdilibb diliverda díjat is. A tatai diliverda fődíját a szakavatott zsűri által legere­detibbnek tartott és legjobban teljesítő járgány kapja, az ame­lyik leginkább megfelel a kör­nyezettudatos közlekedés fel­tételeinek. ■ A Mozgáskorlátozottak Komá- rom-Esztergom Megyei Egye­sületének több mint 3800 re­gisztrált tagja van, ezzel sző­kébb hazánk legnagyobb kie­melten közhasznú civil szerve­zete. Ezen belül működnek kul­turális klubok - Békesség Klub Tatabánya, Sorstársak Klub Ta­ta, Optimisták Klubja Orosz-' lány, Kapocs Klub Komárom, Együtt Egymásért Klub Mo- csa, Remény Klub Nyergesújfa­lu és Harmónia Klub Esztergom -, valamint létezik egy sport­klub, a Humanitás SE Tatabá­nya. A felsorolt csoportok ve­zetői, munkatársai és mozgás­fogyatékkal élők számára min­den évben úgynevezett baráti A jó hangulatú találkozón a kulturális programoké volt a főszerep találkozót szerveznek a tatabá­nyai székház udvarán. Ez idén sem volt másként.- A megye 76 településéről el­látogatnak a sorstársak, hogy a régen nem látott barátokkal, is­merősökkel találkozzanak. Ez a nap nekik, róluk szól. Felhív­ják magukra a figyelmet, hogy egyenlő tagjai társadalmunk­nak, szeretnének egyenlő esé­lyekkel élni, az egészséges em­bertársaikhoz hasonlóan. Ne legyen akadály számukra sem emelkedő, sem lépcső - mond­ta Válóczi Ferenc elnök. Ez a nap a kikapcsolódásé volt, így az összeállított aján­dékműsorból mindenki kedvé­re válogathatott. ■ W. Zs.

Next

/
Oldalképek
Tartalom