24 óra, 2014. szeptember (25. évfolyam, 203-228. szám)

2014-09-20 / 220. szám

2014. SZEPTEMBER 20., SZOMBAT MEGYEI TÜKÖR 3 „Elzárt” alkotások a közönség előtt Esztergom „Arcok a múze­umból” címmel alkalmi port­rétárlat nyílik a Keresztény Múzeumban. A raktári da­rabok alkotta kiállítás szep­tember 22-e és 28-a között várja a művészetkedvelőket. Együtt és Egyedül az El Caminon tatabánya Tóth Zsóka elő­adóművész tart beszámolót az El Camino zarándokúton szerzett élményeiről Együtt és Egyedül az El Camino-n hétfőn 17 órától a megyei könyvtárban. Erdély földrajzi adottságai tata A Magyary népfőisko­lái társulás Erdély története a kezdetektől napjainkig cí­mű előadássorozatának nyi­tó előadásánaka a Jávorka szakiskola ad otthon. Hétfőn 17 órától Erdély földrajzi, ge­ológiai adottságairól, jelleg­zetességeiről Magyari Gábor geológus tart beszámolót. Bővül és megszépül a sportcsarnok dörög A képviselők rendkí­vüli ülésen döntött a sport- csarnok felújításáról. A mun­kálatokat a sport-, elsősor­ban a nehézatlétikában elért sikerek, és az utánpótláskép­zés megfelelő feltételeinek megteremtése indokolják. Hangulatos rendezvényen leányvár A falunap egész hétvégén remek szórakozást kínálnak. Ma térzene, ün­nepi műsor, majd zenés fel­vonulás várja a helyieket, a nagysátorban a leányvári és a pilisvörösvári csoportok biztosítják a jó hangulatot. Holnap a kézművesség ked­velőié lesz a főszerep. Az óvodásokat megsegítve hálóznak dömös Ma 19 órakor kezdő­dik a Dömösi Óvodásokért Alapítvány jótékonysági bál­ja a faluházban, ahol egye­bek mellett meglepetéstánc, és tombola várja a jó szándé­kú adakozókat. Klasszisok egymás között férfikézilabda Több ezer élvonalbeli mérkőzés fűződik a nevükhöz A tatabányai kézilabdázás „aranykorának” képviselői jó hangulatban emlékeztek vissza az elmúlt évtizedek kiugró sikereire A sportág igazi tatabányai ünnepe volt tegnap. Ilyen il­lusztris kézilabdás társaság - bajnokok és kupagyőzte­sek tucatjai - minden bi­zonnyal csak nagyon ritkán „verődik össze”. Volt is miről beszélgetni, anekdotázgatni az egykori klasszis játéko­soknak. Petrik József ’' Egy bányászcsapat hol másutt, emlékezett meg volna a dicső múltról, mint a valamikori szén­bányák vállalat egykori Trösz­ti Büféjében. Minden ajtónyi­tás egy-egy klasszis érkezését jelentette. De nem csupán a já­tékosok kötődtek ezer szállal a klubhoz, hanem a segítőik is. El­jött többek között Marika néni, a legendás szertáros, Bíró doki a nem kevésbé legendás sport- és csapatorvos vagy Kuzma Ferenc az 1984-es bajnokcsapat tréne­re is... Aztán, ahogy az emlékeket kezdték feleleveníteni a részt­vevők, röpködni kezdtek a ne­vek. Az első vidéki kupagyőztes TBSC, 1969. december 27-én ra­gasztotta a tévé elé az egész vá­rost, amikor a fináléban egy gól­lal (14-13) legyőzte a Bp. Spar­tacust. Micsoda nevek: Szabó L. - Bakonyi 3, Káló 5, Simó 2, Katona 1, Szám 2, Bognár. Cse­re: Sándor (kapus), Vörös 1, Fe­kete L., Schalkhammer, Molnár. Edző: Faragó János. Ennek a kor­szaknak az első tatabányai válo­gatottja volt Drobnitsch Vilmos.- 1957-től 1969-ig játszottam a Bányászban - emlékezett visz- sza az ősz bajnok. - A játékot mi még nagypályán kezdtük. A vál­tás, a ma is „használt” méretű küzdőtérre alaposan felgyorsí­totta a kézilabdát. Szép évek vol­tak, egy igazi közösségben. Egy olyanban, amelyik a szabadideje jó részét is együtt töltötte. Öt évvel később a pontvadá­szat első helye is összejött - el­ső vidéki gárdaként - a kék-fe­héreknek. A bajnoki címet elhó­dítok névsora is parádés: Bako­nyi E. Bognár J. Fekete L. Flasch 1984-es szezonban kézilabda csapatunk ismét Magyar Baj­nokságot nyert, immár negye­dik alkalommal. Az európai kupaküzdelmekben is helyt állt a TBSC. 1978-ban a KEK-ben a negyeddöntőben a Gummersbach, a későbbi győz­tes ellenében esett ki. De ösz- szességében három alkalom­J. Gubányi E. Hegedűs M. Káló S. Katona L. Mészáros L. Pavel- ka P. Sándor F. Simó L. Szabó L. Szigeti 0. A találkozón elcsípett beszél­getésekből az is kiderült, hogy a sportág megjelent nagyságai még talán ma is kudarcként élik meg, hogy 1976-ban, és 1977- ben a Nemzeti Bajnokságban csak ezüstérmet nyert a kézilab­da csapatunk Igaz, némiképp a szurkolók is balsikerként köny­velték el a dobogó második fo­kát. Ráadásul 1976-ban, a Ma­gyar Népköztársaság Kupa dön­tőjében, az Elektromos ellen - háromszori hosszabbítás után! - szenvedtek egygólos veresé­get. „Csupán” másodikak lettek. De szép is lenne mostanság egy ilyen „kudarc”. Bartalos Béla, a válogatott­ság-rekorder kapus soha nem mai is elpártolt a kék-fehérek mellől a szerencse a nemzetkö­zi porondon. egy gól különbséggel, illetve idegenben lőtt kevesebb góllal búcsúzott a kupától. Ebből két ellenfelünk a Dukla Prága, és a Grosswaldstadt meg is nyerte végül a Bajnokcsapatok Európa Kupáját. volt egy vándormadár. Tíz évig szolgálta a fehérvári Szondi SE-t, Schalkhammer „Tóni” csá­bította aztán Tatabányára.- Remek négy évet töltöttem itt, hiszen ismerősök, jó barátok közé kerültem - mondta a kiváló hálóőr. - Nagyon jó érzés látni, hogy ez ma is egy ennyire ösz- szetartó közösség. 1978-as bajnoki évben - szin­tén első vidékiként - duplázott a Bányász. Elnyerte a magyar bajnoki címet, valamint elhódí­totta ismét aMagyar Népköztár­sasági Kupát. Érdekességként, a kék-fehérek éppen az Elektro­mosnak vágott vissza a döntő­ben az előző évi vereségért. Az utolsó bajnoki cím elérése­kor Kuzma Ferenc volt, a Tatabá­nya vezetőedzője.- Harminc év után nem is emlékszik az ember arra a sze­zonra - jegyezte meg huncut mosollyal a szakvezető. - Csak azt tudom, hogy nagyon szép év volt. Remélem, a srácok is így gondolnak rá. Persze, szeren­cse is kellett a sikerhez, meg­említeném - ami fontos motivá­ció volt, hogy - néhány kulcs- játékosom akkor még nem volt magyar bajnok. Ilyen és hasonló történetek felelevenítésével, poharazgatás- sal, „tortapusztítással” hajolt a délután aztán az estébe... Az utolsó arany, és pech a nemzetközi porondon JEGYZET jT ;-yS ' ySgrf VEIZER TAMÁS Szimpátia nélkül ROMAÜGYEKBEN NEHÉZ okos­nak lenni. Már a nevükkel bonyolódik a helyzet: a né­metek és osztrákok, bár a névvel variálnak a legkeve­sebbet, a magyar kormány romapolitikáján keresnek fo­gást - most egy író jóvoltá­ból, aki feltehetően inkább emocionális, mint szakmai szempontok alapján káros­nak és rasszistának nevezve a cigányokat érintő politizá­lásunkat. mi, magyarok lassan már az integrációs ötletekből is ki­fogyunk: a cigányok nem so­kat segítenek, hogy megol­dásokat találjanak önmaguk felzárkóztatására. De a bírá­lat igaztalan éppen most - és egy német-osztrák törté­nész merész kiállása kellett a tények megismertetéséhez -, amikor új megközelítéssel álltunk a cigánykérdéshez. Bekerült a történelemköny­vekbe a „romák története és kultúrája”, átfogóan foglal­koznak cigányokkal kapcso­latos témákkal és a roma ho- lokauszttal. Nyelvükkel sok diplomás eddig is megismer­kedhetett, hiszen egyszerű­sége miatt inkább ebből tet­tek vizsgát (bár ez aligha se­gít az előítéletek lebontásá­ban). A kulcs a (kölcsönös) megismerés - és ez érvényes lehet más etnikumokra is. a cigányok korábban pél­dául teknővájók, vályogve­tők, lókupecek, drótosok, no meg muzsikusok voltak: az idősebbek még emlékezhet­nek rájuk. Ősi mesterségü­ket azonban elsöpörte a fej­lődés, és ők szinte behozha­tatlan lépéshátrányba ke­rültek. Lélekszámúk függ­vényében életmódjuk is en­nek megfelelően alakult: nálunk is, más országok­ban is. A dolog érdekessége, hogy a külhoni szerző ma­gyarokra neheztelő cikké­vel nagyjából egyidőben je­lent meg az a németorszá­gi felmérés is, amely szerint náluk a legellenszenvesebb etnikai kisebbség a cigány­ság. Ennyi. Fekete Mirtill papírra vetett tilalma eredmény Tatabányai fiatal rajza lett az első a tűzmegelőzési pályázaton Négy éve folyamatos a varos felemelkedése Hatékony tűzmegelőzéssel kap­csolatos pályázatot hirdetett az Országos Tűzmegelőzési Bizott­ság még tavasszal, amelynek vég­eredményét tegnap hirdették ki a tatabányai parancsnokságon. Pá­lyázni 10 és 18 év között lehetett. A beküldők - egyebek mellett - készíthettek fotót vagy grafikát, hanganyagot vagy spotfilmet. A zsűri alapos szemügyre- vétele után eredményt hirde­tett. A tatabányai Fekete Mirtill rajzai minden várakozást felül­múltak. A Kodály Zoltán Általá­nos Iskola hatodik osztályos ta­nulója három pályamunkát ké­szített, amelyeket a kiírást kö­vetően pár napon belül eljutta­tott az igazgatóságra. Ezek kö­zül "Az erdőben tilos égő ciga­rettát eldobni" című munkájá­val az első helyezettnek járó dí­jat vette át. Emléklapot és aján­dékcsomagot. A 12 éves fiatal számára a legnagyobb megle­petést a tűzoltóautó formájú pendrive okozta. Mirtill a sport terén is jól bi-, zonyít. Szabadidejében szíve­sen lovagol, röplabdázik és atle- tizál. A pályázat felmenő rend­szerű, vagyis a tatabányai alko­tás részt vesz a szeptember 30- i országos versenyben. Az íté­szek a bírálatnál a kreativitás, az esztétika és természetesen a tűzvédelmi szakmai szempon­tok figyelembevételével döntik majd el a sorrendet. ■ W. Zs. A nyertes Czomba Péter megyei igazgatótól vehette át az elsimerést oroszlány Lakossági fórumot tartott Czunyiné dr. Bertalan Ju­dit államtitkár és Völner Pál or­szággyűlési képviselő csütörtö­kön, az oroszlányi Bányászklub­ban ahol az önkormányzat ed­digi teljesítményét is értékelték. Völner Pál elmond­ta: úgy látja, a Fide- szes városvezetés si­keresen képviselte a város érdekeit. 2010- ben megmentették a bányát és az erőművet az azon­nali csődtől. A kormány -mint mondta- sorra rendezi az embe­reket érintő legsúlyosabb társa­dalmi problémákat. Úgy mint a devizahitelek kérdését, illet­ve a 2013 óta folyamatos rezsi­költség-csökkentést és a mun­kahelyteremtést. Oroszlány ese­tében is milliárdos nagyságren­dű hitelkiváltás történt, hogy a felszabaduló törlesztőrészleteket fejlesztésre lehessen fordítani.- Egymilliárdos beruházás keretében felújít­ják a távhővezeté- ket, szolgáltató vá­rosközponttá alakít­ják át a volt Arany János iskolát - em­lítette Czunyiné dr. Bertalan Ju­dit a két legnagyobb beruházást. Emellett a városvezetés folyama­tosan felújítja az utakat, járdá­kat, eltörölt számos adót, száz­milliókkal támogatja a sportéle­tet és a kultúrát. ■ ■ Oroszlány a kor­mány támogatá­sával minden te­rületen megújul

Next

/
Oldalképek
Tartalom