24 óra, 2014. július (25. évfolyam, 151-177. szám)

2014-07-17 / 165. szám

4 PILISMARÓT 2014. JÚLIUS 17., CSÜTÖRTÖK 3 PERCES INTERJÚ Határtalan lelki- és lélekismeret KOVÁLY ERZSÉBET református lelkész Kárpátaljáról szár­mazik, de tizenöt évnyi „fel­vidéki szolgálatot” követően került Pilismarótra. Itt és a szomszédos Dömösön három éve hirdeti Isten igéjét.- Milyen a település hitélete?- Mindig olyan, amilyen­né tesszük... Most úgy íté­lem meg, kellően élénk, az emberek mindkét felekezet tanítására nyitottak, fogéko­nyak, és szeretik, igénylik a rendezvényeinket.- Milyen a kapcsolatuk az ön- kormányzattal?- Kiváló, bár - semmi­képp sem pejoratív értelem­ben véve - bizonyos szem­pontból egy kicsit egyolda­lú. Értve ez alatt: az önkor­mányzatnak több lehetősé­ge van, amivel - hála érte - él is. Rengeteg kézzel fogha­tó segítségben részesülünk, példaként említeném az in­gatlanjaink karban- és rend­ben tartását. Mi ezt „csak” reprezentáció útján, lelki módon vagyunk képesek vi­szonozni. Ennek megfelelő­en majd’ minden települé­si programon van lelkészi je­lenlét, véleményezés.- Miben különbözik az ország­határon belüli és az azon túli lelkipásztorkodás?- Az eddigi lakhelyeim kö­zül Pilismarót a legfejlettebb. A hitéletben ez különös mó­don inkább nehézséget je­lent. A kárpátaljai falvak la­kói a maguk infrastrukturá­lis el- és magukra maradott­ságával jobban „belekapasz­kodnak” a lelki segítségbe. A fejlődés, a jólét - ami persze mindig viszonylagos - nem segíti a közösségek összeko- vácsolódását, a másikért ten­ni akarást. Ezzel együtt Pilis- maróton okkal bízhatunk ab­ban, hogy a szimbolikus te­rek megújulása együtt jár, magával hozza, fokozza a kö­zösségek, gyülekezetek ösz- szetartását. ■ B.G. Pályázatdömping nyomában járó százmilliók a község 2010-ben - a helyi általános iskola felújítása pa­píron e dátumhoz kötendő - a megszerzett támogatások ré­vén több mint 466 millió forin­tot költhetett modernizációra, fejlesztésre, valamint a termé­szeti csapások okozta károk el­hárítására. 2011-ben 384 mil­liós plusz forrás szolgálta a te­lepülésen élők érdekeit, míg 2012-ben a kötelező feladatel­látáson túl hárommillió „ment a közösbe” a révátkelőhely mű­ködtetését célzó pályázat újbó­li elnyerésével. 2013-ban 303 millió „hasznos forintból” a hi­vatal rekonstrukciója mellett több, takarékosságot célzó pá­lyázat is célba ért. ■ A fejlődés útját (bejjérva célok Az önkormányzat visszakapaszkodott, stabilizált, modernizált Pergel István településvezető okkal büszke a közelmúltban átadott, csaknem hatvanmillió forintból felújított polgármesteri hivatalra Nehéz, már-már kilátástalan helyzetben volt Pilismarót önkormányzata négy évvel ezelőtt. A község ma - szó szerint és átvitt értelemben is - virágzik. És pályázik - rendületlenül. Barlangi Gergő Pergel István a választói aka­rat eredményeképp 2010 októ­berében került a település élé­re. - Nehezen indult a történet, a hivatalban azzal fogadtak, hogy a fizetésekre sincs pénz. Ehhez jött még egy nyolcmilli­ós hajóvásárlási és egy hatszáz­ezer forintos munkaügyi per, valamint a korábban tervezett golfpálya körüli bonyodalmak, amivel kapcsolatosan immár az ír nagykövet is hallatta a hang­ját. Ez utóbbi ügy - amely csak­nem százötven hektárnyi terü­letet érint, azaz érintett volna - régóta húzódik, ezért a Nem­zeti Földalap segítségét kérjük, hogy pont kerüljön a végére. A helyzetet rendezendő ország- gyűlési képviselőnktől, dr. Völ- ner Páltól is ígéretet kaptunk a közbenjárásra - számolt be ró­la a polgármester. Pergel Ist­ván elmondása szerint az em­lítetteknél egy lényegesen ba­rátibb feladatot is örökül hagy­tak számára, melynek folyomá­nyaként a község büszkesége, a kompetenciaméréseken orszá­gos viszonylatban is kimagas­lóan teljesítő - legutóbb az első ötvenbe bekerülő - Bozóky Mi­hály Általános Iskola kívül-be- lül megújult, korszerű eszkö­zökkel, berendezésekkel gaz­dagodott. - Ez jó döntés volt az előző vezetéstől. A rekonstruk­ció és a nyomában járó fejlesz­tés összköltsége meghaladta a 336 millió forintot, az önrész biztosításához felvett hitelün­ket pedig az adósságkonszoli­dáció keretében az állam átvál­lalta. Itt jegyezném meg, hogy a településünknek azóta sem ke­letkeztek tartozásai - szögezte le a községvezető. A fent vázolt­nál - arányait tekintve - még nagyobb, csaknem 380 millió forintos beruházás is ide kíván­kozik a 2011-es évből: egy sok­szereplős régiós pályázat égisze alatt megtörtént a község felha­gyott kommunális hulladékle­rakójának rekultivációja. Mind­emellett a Pilismarót-Zebegény révátkelés fejlesztésére, működ­tetésére is „jutott” milliókban számolandó pályázati forrás az önkormányzati ciklus minden esztendejében. Az egyik legfris­sebb és a helyiek számára talán a leginkább kézzel fogható ered­mény az 1928-ban épült, azóta csak kisebb, szükségszerű „be­avatkozásokon” átesett polgár- mesteri hivatal teljes körű re­konstrukciója, valamint - ez­zel kéz a kézben járva - egy ter­melői piac kialakítása. Ezt meg­előzően egyébiránt mind a hi­vatal, mind a sportcsarnok tete­jére napelemek kerültek, ame­lyek éves szinten 22 ezer kWh villamos energiát termelnek. A sor még itt sem ér véget, ugyan­is a közvilágítás korszerűsítését is döntően pályázati forrásból fi­nanszírozza az önkormányzat, ami - egyebek mellett - azt je­lenti, hogy a közbeszerzést kö­vetően a legkorszerűbb, legta­karékosabb LED-es fényforrá­sok világítják majd meg az ut­cákat. - Úgy gondolom, az ered­mények részben annak köszön­hetők, hogy a testület kellő­en lelkes, rugalmas. Megvan az összhang a képviselők és a külső bizottsági tagok között is. Mindannyian együtt ötlete­lünk, keressük a megoldást a felmerülő problémákra - muta­tott rá Pergel István. Alighanem ez az egyik eredője a települési sportélet fellendülésének, a kö­zösségformáló programok - a többi között a falusi disznóvá­gás, az adventi rendezvények, valamint a falu- és az operett gálával is jelentkező Hungari- cum-nap - újjáéledésének. - Civil kezdeményezések nélkül persze nem tartanánk itt. Rend­kívül hálásak vagyunk az ön­kénteseinknek, sokra tartjuk a munkájukat. Elsősorban nekik köszönhető, hogy újra élet köl­tözött a községünkbe - hang­zott az összegzés. AZ OLDAL AZ ÖNKORMÁNYZAT TÁMOGATÁSÁVAL KÉSZÜLT Négy pillér Pilismarót további gyarapodásáért PERGEL ISTVÁN a jövőre nézvést négy prioritást fogalmazott meg. Amennyiben a polgármesternek -és a vele egyetértésben dolgozó testületi tagoknak - újfent bizal­mat szavaznak a marótiak, úgy a vezetés mindenekelőtt az óvo­da rekonstrukciójára, a sport­csarnok felújítására, egy egész­ségügyi komplexum - benne pa­tikával, orvosi, fogorvosi és védő­női szolgálattal - kialakítására, valamint a művelődési ház rend- behozatalára fókuszál majd. A polgármester a Fidesz-KDNP pártszövetség által támogatott független jelöltként méretteti meg magát októberben. •• # / ■ / / / PROMÓCIÓ Összefogás bizonyítékkal, eredménnyel együttműködés A bajban és „azon túl” is sokat segített a megyei önkormányzat A heves esőzések miatt a Ma­lom-patak 2010-ben kilépett a medréből. A vízkár miatt csaknem egy kilométeres sza­kaszon kellett helyreállítási munkákat, majd medertaka­rítást végeztetni. A természe­ti Csapásokból 2013-ban - „az évszázad árvize” előtt és után- is kijutott a településnek.- Egy vízér okozta falomlást követően a pinceboltozat be­fejezését támogatta a vis ma- ior-alapból a megyei önkor­mányzat. A községben gondot okozott a tavaly januári nagy havazás is. Ekkor két család­nak kidőlt falak helyreállítá­sához nyújtott vissza nem té­rítendő támogatást Segítségre Popovics György a Nyíró Csabáról elnevezett sportcsarnok névadó ünnepségén azonban nem „csak” a bajban, más, nyugodtabb, békésebb körülmények közepette is szá­míthatott Pilismarót. A megyei önkormányzat a he­lyi sportéletet, annak kitelje­sedését támogatandó idén a Dobozi Mihály Futballtorna patrónusai között is feltűnt. A település folyamatosan fejlődik. Égy hónappal ezelőtt a felújított polgármesteri hi­vatal és a most létesített ter­melői piac átadó ünnepségé­re kaptam meghívást és felké­rést a köszöntő beszéd megtar­tására, aminek örömmel tet­tem eleget - mondta el Popo­vics György, a megyei közgyű­lés elnöke. ■ 3 PERCES INTERJÚ Pálya- és piramisépítés a településen GÖBÖLÖS GÁBOR, A PILISMARÓT KSK ELSŐ EMBERE a helyi labdarúgó szakosztály vezetője, Gőbölös Gábor elé­gedett, mert egy TAO-s pá­lyázat révén végre esély nyílt arra, hogy Pilismarót épített futballpályával gazdagodjék.- Miként jellemezné a község sportéletét?- A főszerep egyértelműen a futballé, és csak azért nem beszélhetünk kizárólagos­ságról, mert van egy asztali- tenisz szakosztályunk is. Je­lenleg a megyei III. osztály­ban szerepel a felnőtt csapa­tunk, az U-14-eseink a me­gyei I. osztály „Gyémántjá­ban” vannak, továbbá a Bo- zsik-program mindhárom korcsoportjában képviseltet­jük magunkat.- Mik a közeljövőbeli célok?- Jó volna egy - vagy akár két osztállyal - feljebb lépni, elvégre a nyolcvanas évek elején a megyei I. osztály negyedik helye is elérhető­vé vált. Egyébiránt ez volt az eddigi legjobb eredmé­nyünk. A jelenlegi probléma az, hogy nincs U19-es kor­osztályunk, ezzel együtt ér­demi, közvetlen - és kötele­ző - utánpótlásunk.- Ellenben - más oldalról - vannak biztató jelek.- Tavalyelőtt óta Fűzik Fe­renc személyében újra van Pilismaróton férfi testneve­léstanár, aki egyben C-licen- ces edző. Vele együtt próbál­juk meg felépíteni azt a pira­misrendszert, ami a lemor­zsolódások ellenére is fenn- és egyben tartható.- Akkor csak megfelelő „szín­tér” szükségeltetik mindehhez.- Reményeink szerint már az sem késik soká’. Ameny- nyiben sikerrel járunk, úgy a még 1948-ban „elfoglalt” tarlón - amit futballpályává alakítottak - talajcserét, -fel­újítást és füvesítés hajtha­tunk végre, ami kiegészül­ne egy automata locsolórend­szer telepítésével is. ■ B.G. Hittek benne, majd tettek erte a felekezetek minthogy a pályázatokból ki­vették a részüket, a beruházá­sok áldásos hatásaiból is része­sültek az egyházak. A katoli­kus ravatalozó megújult, míg a református egyház új kerítést emeltetett a temető köré.- Az önkormányzat, a lako­sok és a felekezetek kapcsola­ta példaértékű. A katolikus te­metőhöz vezető gyaloghíd va­lósággá vált, a sírkerthez köze­li emlékmű megszületését köz­adakozás segítette - mondta el Pergel István. A településveze­tő kiemelte: a katolikus temp­lom 2011 óta - amikor is ötven­millió forintból rekonstruálták az épületet - méltó körülmé­nyek között fogadja a híveket.

Next

/
Oldalképek
Tartalom