24 óra, 2014. június (25. évfolyam, 127-150. szám)

2014-06-17 / 139. szám

2 2014. JÚNIUS 17., KEDD MEGYEI TÜKÖR HÍRSÁV Segítő tanfolyam indul tatabánya A megyei tehet­séggondozó és léleksegítő alapítvány autogén tréninget indít krónikus betegségben szenvedők, valamint stresz- szes életmódot élők számára. Jelentkezni lehet a 70 943- 4378-as telefonszámon vagy a Kodály tér 2/a. szám alatt. Sok sporttal ünnepük az apukákat kesztölc A futballpálya ad otthont szombaton a hagyo­mányos, apák napi rendez­vénynek. A programok közt szerepel főző- és kerékpár- verseny, bolhapiac, valamint labdarúgó villámtorna is. Pusztítják a Duna-parti vérszívókat PILISMARÓT A község terüle­tén az elkövetkező napokban földi-kémiai, valamint repü­lőgépes légi-kémiai szúnyogy- gyérítést tartanak. A szakem­berek csütörtökig, több na­pon át, a kora és a késő esti órákban végzik az irtást. Adjon vért, életet menthet! tokod A vöröskereszt me­gyei szervezete ma 14 és 17 óra között az önkormányzat tanácstermében várja az ön­kéntes véradókat. Az érdek­lődők a megfelelő regiszt­ráció érdekében ne feled­jék otthon a személyi iga­zolványt, a TÁJ- és lakcítnk- mártyát. Rendezvénytér-avató Sáron falunap Jól sikerült versenyekkel és műsorokkal vették birtokba Részvényt vehettek volna, de most nem költenek erre san kellett biztosítania a biz­tonságot. Ügyeltek erre a né­pi fajátékokat, az ugrálóvárat és a fakörhintát felügyelők is, míg mások a Horgos testvérek kerékpáros bemutatóját nézték meg. A színpadon egymást váltot­ták a különböző csoportok. Es­te Csocsesz is fellépett, majd ré­gi EDDA-tagok szórakoztatták a közönséget, a bálon pedig az Elektron Bánd zenélt. A jól szervezett falunap hi­vatalos perceiben ifj. Sógorka Miklós polgármester szólt az új rendezvénytér megvalósítá­sáról és vázolta a közeljövő ter­veit. Azokhoz a község képvi­selőjének, az államtitkárrá ki­nevezett Czunyiné dr. Berta­lan Juditnak is kérte a segítsé­gét. A politikus ezt meg is ígér­te, majd a korábbi eredmények méltatása után a sportverse­nyek helyezettjeinek adta át az érmeket. Kétszer csapott le a maszkos rabié körözés Alig fél óra leforgása alatt egy nőt és egy üzletet is kirabolt Több mint 28 millió forint­ból készült el a súri rendez­vénytér, amit változatos programokkal avattak fel a falunapon. Palásti Péter Egy jó ötlet kivitelezésének le­hettek szemtanúi azok, akik kilátogattak a füves futballpá- lyához. Oda, ahol nem rég még dzsumbuj volt. Mostantól vi­szont aszfaltozott kézilabdapá­lya, mini lelátókkal körbevett szabadtéri színpad, szép sétá­nyok, kényelmes pihenőpadok és egy hatalmas sátor alatti bu­lizóhely várja itt a község lakóit és vendégeit. Sokan voltak kíváncsiak az ünnepélyes avatóra, ám a nosz­talgia buszjáratra viszonylag kevesen szálltak fel. Pedig az 1969-ben gyártott Ikarus 55-ös „pilótája", Kovács Pál minden­Az önkormányzat vezetői is részt vettek a községi lövészversenyen kit kedvesen invitált. A Vértes Volán sofőrje 45 éve, a farmo­toros busszal egyidőben került a céghez. Sógorka Károly szí­vesen szállt volna buszra, de lövészetvezetőként folyamato­kisbér Az Északdunántúli Víz­mű Zrt-vel csaknem két éve kö­tött üzemeltetési szerződést a város képviselő-testülete 2027- ig. Akkor abban állapodtak meg, hogy a vagyonértékelést 2015. december 31-ig végzik el. Ennek elkészítését az ÉDV Zrt. lényeges változásnak mi­nősítette a hivatalos előterjesz­tés szerint, ezért a város veze­tői nem zárták ki azt a lehető­séget, hogy pályázatot írjanak ki egy új üzemeltetési szerző­désre. A döntéshozókat írásban ar­ról is tájékoztatták, hogy az ÉDV Zrt. most lehetőséget biz­tosít arra, hogy a szolgáltatá­si területén lévő önkormány­zatok részvényvásárlás útján részesedést szerezhessenek a gazdasági társaságban. A rész­vények tízezer forint névérté­kűéi Abban az esetben, ha az ÉDV Zrt. és az önkormányzat között a részvényvásárlást kö­vető egy éven belül nem jön létre üzemeltetési jogviszony, az ÉDV Zrt. jogosult az eredeti vételáron a törzsrészvény visz- szavásárlására. A polgármesteri hivatal munkatársai által készített ja­vaslat szerint ugyan a vagyon­értékelést mindenképpen el kell készíttetni, ám ez nincs szoros összefüggésben a rész­vények esetleges megvásár­lásával. Sőt! A határozatho­zók többsége is úgy vélte, hogy egyelőre nem kívánnak rész­vényt vásárolni. ■ ........ «P. P. Új lehetőségek a területfejlesztésben megyei ÖNKORMÁNYZAT Negyven milliárd forint TOP-támogatás várható a következő években PROMÓCIÓ A területfejlesztésről és te­rületrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény (Tftv.) 2014. január 1-jén hatályba lépett módosítása értelmében a regionális fejlesztési ügynök­ségek a'régiót alkotó megyei önkormányzatok tulajdoná­ba kerültek. Munkatársunktól A jogszabálynak való megfe­lelés érdekében egyeztetések kezdődtek a Közép-Dunán­túli Régiót alkotó három me­gye, Veszprém, Fejér és Ko- márom-Esztergom között a KDRFÜ Közép-Dunántúli Re- J gionális Fejlesztési Ügynök- I ség Közhasznú Nonprofit Kft. (KDRFÜ) átvétele megvalósítá­sának részleteiről. Az egyezte­tések eredményeként az érin­tett megyei önkormányzatok 2014. május 7-én aláírták a KDRFÜ társasági szerződését, melynek értelmében a három megye között egyenlő arány­ban osztották fel a társaság üz­letrészeit. Az érintettek meg­állapodtak, hogy az ügyveze­tő feletti - a legfőbb szerv ha­táskörébe nem tartozó - mun­káltatói jogokat Fejér megye gyakorolja, a könyvvizsgálót Veszprém megye, a felügye­lőbizottság elnökét pedig me­gyénk adja.Ami a KDRFÜ te­lesztési, környezet- és közle­kedésfejlesztési, valamint hu­mán infrastruktúra fejlesztési projektek valósultak meg. Jelentős apparátus, szakértelem, tapasztalatok vékenységét illeti, az ügynök­ség a Közép-Dunántúli Opera­tív Program (KDOP) keretében több mint 900 pályázatot me­nedzselt a 2007-2013-as prog­ramidőszakhoz kapcsolódóan, és közreműködésével csak­nem 180 milliárd forint érté­kű fejlesztési támogatást ítél­tek meg régiónkban. A jelenleg futó projektek az Új Széchenyi Tervhez kapcsolódnak, mely­nek középpontjában a gazda­ságélénkítés és munkahelyte­remtés áll. A KDOP 5 prioritá­sa keretében gazdaságfejlesz­tési, turisztikai, településfej­popovics György, a megyei közgyűlés elnöke: - A cikkben felsoroltak megvalósításához most segítséget, eszközt is kap­tak kezükbe a megyei önkor­mányzatok a jelentős appará­tussal, és a fenti területeken szakértelemmel és tapasztala­tokkal rendelkező fejlesztési ügynökségeknél dolgozók sze­mélyében. Várhatóan új KDRFÜ iroda is nyílik megyénkben a közeljövőben. Bár a tulajdonosi szerep kötelezettségekkel is jár, a tulajdonosok közötti megfele­lő együttműködés és az azt tá­mogató szabályozás, valamint a megfelelő irányítás további ered­ményes működés lehetőségét teremti meg. Mire számíthatunk a fen­ti változások következtében? Ennek megválaszolásához ér­demes felidézni, hogy a me­gyei önkormányzatok szere­pe az elmúlt egy-két évben je­lentősen megváltozott. A rend­szerváltást követően kialakult és lényegében 2011-ig fennállt rendszer értelmében a megyei önkormányzatok különböző oktatási, szociális, gyermek- védelmi, egészségügyi, kultu­rális, közgyűjteményi, sport és egyéb vagyongazdálkodási fel­adatokat láttak el. Ennek érde­kében intézményhálózatot tar­tottak fenn és működtettek. A Tftv. módosítása értelmében 2012- től a megyék intézmény- fenntartó szerepe megszűnt, feladataik jelentősen átalakul­tak: napjainkban a terület- fejlesztés, területrendezés és vidékfejlesztés, valamint az ezekkel összefüggő koordiná­ció a megyei önkormányzatok elsődleges rendeltetése. A 2014-2020-as EU program­időszakban a Terület- és Tele­pülésfejlesztési Operatív Prog­ramban (TOP) területi (me­gyei, járási, megyei jogú váro­si) szintre allokált forrásokból megvalósítandó projektek ki­jelölése a megyei és megyei jo­gú városi önkormányzatok fe­lelősségébe tartozik. Ezen pro­jektek végrehajtásában a 2007­2013- as időszakhoz hasonlóan a regionális fejlesztési ügynök­ségek közreműködő szervezet­ként vesznek részt, ám már a tervezés fázisában is segítik a megyei szereplők munkáját, elősegítve, hogy a rendelkezés­re álló források mind területi, mind tematikus szempontból teljes mértékben lehívásra ke­rülhessenek. Komárom-Esz- tergom megyében 2014-2020 között több mint 40 milliárd fo­rint TOP-támogatás fordítható a fejlesztési igények megvaló­sítására, melyből 12,4 milliárd forint Tatabánya Megyei Jogú Város közvetlen tervezési jog­körébe tartozik. láthatták az ismeretlen tettest, illetve érdemleges információ­val rendelkeznek róla. A rend­őrség emellett kéri, aki a tettes maszkját, vagy a sértett pénz­tárcáját megtalálja, azonnal értesítse a rendőrséget, és ne nyúljon a talált tárgyakhoz. ■ követelte az eladótól. Miután a dolgozó átadta a pénzt, a tettes elmenekült a helyszínről. Az el­járás egyelőre ismeretlen tettes ellen folyik. A rendőrség várja mindazok jelentkezését, akik a bűncse­lekmény elkövetésének idején ismeretlen tettes csütörtök éj­jel 11 órakor az Új úton az óvo­da közelében bántalmazott egy nőt és elvette a pénztárcáját. A maszkot viselő rabló fél órával később az Alkotmány utcában ment be egy üzletbe, ahol feszí­tővassal a kezében a bevételt Tata Fél órán belül két rablást követett el egy maszkot vise­lő férfi - közölte lapunkkal a Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivő­A rendőrség sajtószolgála­tának táiékoztatása szerint az

Next

/
Oldalképek
Tartalom